DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 46     <-- 46 -->        PDF

tipičnih predstavnika za Nezavisnu Državu
Hrvatsku. Težište problema postavlja autor na
mogućnosti uposlenja radne snage u poljodjelskoj
kao primarnoj proizvodnji, te dolazi do
ovih zaključaka: Na području Velike Župe
Vuka između ovih dvaju činioca postoji danas
ravnoteža t. j . sva tamošnja raspoloživa radna
snaga (sva, jer je uzet broj stanovnika, a ne
samo seljaka — poljodjelaca) potrebna je za
poljodjelsku proizvodnju. U hrani pokazuje se
kod pšenice višak od prosječno 50 kg po stanovniku,
te urod ostalih žitarica i kukuruza,
pa se ti visci mogu_ upotrijebiti za ishranu
blaga, te za izvoz iz ovog proizvodnog područja.
Velika Župa Zagorje (koja zapravo kao
upravna jedinica predstavlja samo dio Zagorja)
u svom prosjeku je prenapučena, ali to
nije prenapučenost »u pogledu prehrane«, nego
je to prenapučenost »u pogledu iskorištavanja
radne snage«, kako doslovno veli O. F. Sasvim
je druga slika južnih hrvatskih krajeva, koji
su predstavljeni u Velikoj Župi Hum, u kojoj je
»jedna trećina raspoložive radne snage iskorištena
u produktivne svrhe, te taj kraj mora
ostati bijedan i siromašan, dok god ne bude
postupice sve veći broj latentnih, neplodnih
radnih snaga aktiviran«.


J. Mrzljak u navedenom svom članku daje
O. Oppitz:
pregled uloženog kapitala u obliku dioničkih
društava u hrvatskoj privredi. Pregled se bazira
na stanju od 14. VI. 1941. god., kojeg je
dana protegnuta obvezanost prijave kapitala u
dioničkim društvima na područje cijele Nezavisne
Države Hrvatske i iskazuje 718 dioničkih
društava s uplaćenom dioničkom glavnicom
od 3,963,674.565.— Kuna. Na domaći kapital
otpadalo je 2.213,464.419.— Kuna (od toga
211,277.000 Kuna židovskog kapitala), a ostatak
na kapital vlastnika iz raznih država. Od
stranog kapitala najjače je zastupan švicarski
i to s 302,275.955.— Kuna. Zanimivo je, da je
od svega stranog kapitala u drvnom veleobrtu
prema ovom iskazu uložen samo švicarski
kapital i to poimence u ovim poduzećima:
>Croatia« d. d. za industriju drva Zagreb
(eSVo). Šumska industrija đ. d. Zagreb (75V0),
Narodna šumska industrija d. d. Zagreb (91"/o),
Slavija d. d. za industriju drva Zagreb (lOC/o),
Varda d. d. Višegrad (lOO"/«) i Našička tvornica
paropila d. d. Zagreb (lOO^/o).


Ekonomist izdaje konzorcij Ekonomista,
kome je predstavnik Dr. Vladimir Košak, a
uređuju ga Dr Drag. Cutvarić i Dr Mirko Lamer.
Godišnja pretplata iznosi 250´— Kuna.
a naručuje se u Zagrebu, Gajeva ul. br. 5. ili
post. pretinac 556.


DRVARSKA ZAVALA, PRILOG GEOMORFOLOGIJI ZAPADNE BOSNE


u članku »Drvarska Zavala, prilog geomor- istraživanja rijeke Unca, pritoka Une, obufologijl
zapadne Bosne« tiskanom u »Nastav- hvativši Drvarsku zavalu.
nom vjesniku« (br. 3. 1941.—42. g-odine), O. Članak se nalazi u knjižnici Hrvatskog šu-
Oppltz prikazao je dio svojih geomorfoloških marskog društva pod br. 1734. P.


Iz povijesti hrvatskog šumarstva:


PRVI IZLET HRVATSKO-SLAVONSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA


Prelistavajući prvo godište Šumarskog lista,
(kojeg su prva dva broja izišla na njemačkom
jeziku) naišao sam na opis poučnog izleta šumara
prigodom´ prve glavne skupštine Hrvatsko-
slavonskog šumarskog društva. Skupština
je održana dne 14. listopada 1876. godine u
Zagrebu, a izlet je izvršen 15. listopada u državne
šume kod Lepavina. Zanimiv je opis tog


^ . / >prvog izleta šumarskog družtva« izvršenog


10 "^ \ / pred skoro tričetvr^ stoljeća. Izlet je opisao
Dragutin F. Hlava/profesor šumarstva na kr.
učilištu u Križevcima, a tiskan je u trećem
broju Šumarskog lista iz 1877. godine, odnosno
u trećem broju prvog godišta.
Svrha ovog izleta bila je pregled eksploatacije
državnih šuma na području pomenute šumarije,
koju je eksploataciju provodila tvrdka


A. pl. Weiss na osnovu ugovora iz 1871. godine.
Tim ugovorom bila je predvidjena sječa 2.500
kat. jut. bukovih šuma s rokom sječe od 8,
odnosno 12 godina. Iz samog izvještaja i u
izvornom pravopisu donosimo nekoliko odlomaka.
Prikaz izleta Drag. Hlava počima ovim općim
prikazom:
»Hrvatsko-slav. šumarsko družtvo stupilo
je obdržavanjem prve glavne skupštine dana


14. i 15. listopada 1876. u zemaljskom našem
gradu u život te je počelo, kako s^ nadam,
blagotvorno djelovati. Družtvu našem otvoreno
je u našoj šumami obilato nadarenoj domovini
široko polje za uspješan rad.


Sad mi je pako govoriti ob izletu. Po sastavljenom
programu priredili i poduzeli su
članovi družtva, pošto su razprave dana 14. listopada
dovršene bile, sliedeći dan izlet šumarah
u kralj, državne šume blizu Lepavine, da
razgledaju tamošnje interesantne predmete,
osobito pako u svojoj vrsti još nevidjene tran-
SDortne spreme za drvo, vlastničtvo g. Alexandra
pl. Weissa, kakovih valjda još ni jedan
šumar vidio nije, i nadalje kulture i sjemeništa
i t. d.


Posebni vlak kr. ugarske državne željeznice
nosio je točno u 7 satih u jutro mnogobrojne
članove izleta iz zagrebačkog kolodvora prama
Lepavini. U postaji Križevac stane vlak nekoliko
časovah, da primi nekoliko profesorah križevačkog
šumarskog i gospodarskog učilišta i
osim ovih još nekoliko šumarah i prijatelja
šumarstva, koji su željeli biti učestnici toga
izleta.


Po prilici oko %10 prije podne stigosmo na
kolodvor u Lepavinu, koji je zelenim hrastovim
lišćem i crno-žutimi i crveno-bielimi zastavami
izkićen bio. Ovdje nas dočeka srdač


268