DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 39     <-- 39 -->        PDF

PREGLED


BOSANSKO-HERCEGOVACKA SEOSKA KOLA


(PRILOG POZNAVANJU UNIŠTAVANJA NASiH SUMA)


Einer der landsiiblichen primitiven riesigen Wagen,
welche rollenđen Tribunen gleichen, erfordert zu seiner
Herstellung 20 und mehr Stamme Holz. Im Winter aber
wenn Holzmangel eintritt, verfeuert man diese Vehikel, um
im nachsten Jahre neue zu bauen! v


Primitivna volovska kola, kojima se u kraškim
krajevima još i danas služi naš seljak, potječu
još iz pradavnih vremena. Ne ćemo pogriješiti
ako ustvrdimo, da su to još ona ista
kolesja, kojima su stari Rimljani prevozili robu
iz Primorja na Levant i obratno.


*^" y SS * .´ ´^


A. Geschwind. u Zupanjačkom elaboratu 1891.
čito se cijene glavnje izrađene iz munikovine
ili mrčevine (Pinus Heldreichii), te u krajevima
gdje ovo drvo raste stradaju zbog toga
najljepše i najvrijednije sastojine.


»Paoci« ili žbice vezuju glavnju sa perifernim
obručem. U jednom točku nalaze se 4


Seoska volovska kola. (Lakat.) Foto ing. P. F.


Kao što je sav seoski poljoprivredni alat
građen grubo i glomazno, tako isto i volovska
seoska kola su nešto što se sa svojom glomaznošću
ne može s ničim sličnim usporediti.
Redovno istesana sva samo sa sjekirom na
najprimitivniji način i sastavljena iz samih
krupnih drvenih dijelova, bez komadića željeza,
ona već samom svojom težinom zahtjevaju
veliku snagu za pokretanje. Opterećenje
koje mogu takva kola podnositi redovno je manje
od vlastite težine, a kod vuče potrebna su
najmanje tri para volova. Na teškim i strmim
putevima i kod najmanjeg tereta u njih valja
uprezati 5 pa i 6 pari volovEt, ako ih se želi
s mjesta maknuti.


Najviše pažnje vrijedni su na tim kolima
točkovi, koji se sastoje iz tri dijela: glavnje,
paoca i gobelja.


»Glavnja« je centralni dio točka, kroz koji
prolazi osovina. Izrađuje se iz borovine i to
poglavito iz drveta starih panjeva, a u pomanjkanju
ovih i bazalnih dijelova debla. Za
izradu služi samo sjekira, pa je zbog toga otpadak
vrlo velik i ostaje neiskorišten. Naro


paoca, koji idu s nutarnje strane jednog do
drugog obruča, po dva paralelno. Izrađuju se
iz jasenovine, a u krajevima krša upotrebljava
se za njih i drvo crnog jasena (Fraxinus ornus),
kojeg zbog toga sve rijeđe susrećemo u našim
šumama.


>Gobelji« su pak najveći zator šuma. To
su vanjski obruči točka na kojima se cijela
kola pokreću. U svakom točku obruč je sastavljen
iz 4 dijela. Za izradu gobelja upotrebljavaju
se isključivo samo sabljasto rasla bukova
stabla iz kojih se gobelj lahko izteše.


Na strmim planinskim padinama uslijed
pritiska snijega nalazimo većinu stabala sabljaste
osnove. Redovno su to izričito šumska
zemljišta, ili najviši predjeli ispod gornje granice
šuma, gdje šuma ima naročitu zaštitnu
zadaću. Prirodno podmlađivanje je ovdje redovno
znatno otežano, a svaka i najmanje pretjerana
sječa može izazvati ispiranje i zakršavanje
podloge. Najteža poslijedica nerazumne
sječe u takvim šumama je potiskivanje gornje
šumske granice i stvaranje novih površina
krša.


261
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Za izradu gobelja uzima se samo sabljasti
dio stabla, a ostatak ostaje u šumi ležati. Za
jedna kola potrebno je 16 gobelja, redovno
isto toliko, ako ne i više stabala. U jednom
selu od oko 30 domova, mora svako domaćinstvo
imati bar jedna volovska kola. Za trideset
domova, trideset kola odnosno 480 bukovih
sabljastih stabala. Za više domova ili za
više sela treba cijele šume posjeći.


Točkovi se ovih kola redovno ne okivaju,
pa uslijed nejednoličnog trošenja nastaju na
njima izbočine i udubine. Svaki točak tada
vuče na svoju stranu, a koja se kod kretanja


Književnost


previjaju, krive i kod svake neravnosti strahovito
drmaju, a to prati zaglušno škripanje,
koje se čuje na veliku daljinu.


Volovska kola redovno ne traju duže od
dvije godine, a onda valja nova graditi. Gobelji
se najprije moraju izmjenjivati, a jedino
glavnje mogu dosta dugo potrajati.


Ako još k tome dodamo da nije rijedak
slučaj, da se ovakva kola, kad zavlada oštra
studen, sasjeku i njima loži ognjište, onda nam
tek može biti jasno, koliko nas ovakva kola
skupo koštaju.


Ing. Pavao Fakarek


»I N T E R S Y L V A« II. GODISTE, BR. 1. i 2.


Časopis »Intersylva« ima zadaću, da
međusobno upozna šumarstva pojedinih država,
te u tom pravcu donosi i suradnju. U
drugom godištu formiran je ovaj časopis onako
kako je način njegovog uređivanja i zamišljen.
Budući da k nama dolazi srazmjerno vrlo mali


broj primjeraka donosimo kratke sadržaje članaka
tiskane u prva dva ovogodišnja broja i
to iz broja prvog prema izdanju na franceskom,
a iz drugog broja prema izdanju na njemačkom
jeziku.


>INTERSYLVA« 1943. II. godina, broj 1.


Louis Ceballos y Fernandez de Cordoba:


APER^U DES TYPES DE FORET ET DE VEGETATION EN ESPAGNE
(Pregled vegetacionih i šumskih tipova u Španjolskoj)


Na temelju termo-pluviometričkog indeksa
dieli Dantin y Revenga (»Las zonos Isoxeras
de Espana«) čitavu Spaniju u tri pojasa: 1) mesofitni,
2) kserofitni i 3) mesokserofitni prelazni
pojas. I stvarno sve ove pojase nalazimo
u Spaniji razpodieljene u pravcu sjeverozapad


— jugoistok, pa se tako naročito iztiču mesofitne
značajke na sjeverozapadu, a kserofitne
na jugoiztoku, dok u unutrašnjosti prevladava
mesokserofitna prolazna zona. Ovim područjima
odgovaraju dvije glavne vegetacione skupine.
Za mesofitnu su zonu značajne listače
(prije svega Fagus, Quercus Robur i Castanea)
i nekoje zasjenu podnoseće četinjače. Za kserofitnu
su pak zonu značajne tvrde listače
(Quercus ilex. Quercus suber i Olea) i pinije
(Pinus pinea i halepensis). U mesokserofitnom
području nalazimo listopadnu bjelogoricu (osobito
Quercus Toza i lusitanica) i nekoje posebne
vrste borova (Pinaster, sylvestris i laricio).
One pak listače, koje u Spaniji čine vegetaciju
klimaksa, dolaze tu vrlo riedko, jer ih
je čovjek reducirao na minimum. Premda se
čitava zemlja može računati u šumsko područje,
ipak je visoka šuma ograničena na tek
UVo državnog teritorija, pa i taj je mali dio
u glavnom obrašten vrstama Pinusa. Kao vegetacija
klimaksa trebala bi u Spaniji listnata
šuma zapremati STVo dok bi samo V/o moglo
odpasti na borove šume. Da se uz male izuzetke
ima listnata šuma shvatiti kao optimalna
vegetacija, dade se izvesti iz sliedećeg bioložkog
promatranja:
A. Howard Gron:
LE REBOISEMENT DES


Kupulifere, koje ovdje prije svega dolaze u
obzir, postizavaju mnogo višu starost od drugih
vrsta, a imaju i jaku izbojnu snagu. Osim
toga i malo trpe od požareva. Njihovo malobrojno
i težko sjemenje nije prikladno za brzo
razprostranjenje, nu sadnice vrlo dobro uspievaju
pod zaštitom starih stabala, u toliko bolje,
što odbacivanje lista nadstojnih stabala
popravlja zemljište u pravcu podržavanja iste
vrste. Borovi naprotiv nikada ne postizavaju
visoku starost, nemaju izbojne snage iz panjeva
i često stradavaju od požareva. Oni doduše radjaju
obilno, ali njihovo je sjeme providjeno
perutkom i potom sposobno za pomladjenje
velikih areala te u glavnom dobro uspieva na
tlu izvan šume. Kako je poznato, bor ništa ne
doprinaša za popravljanje zemljišta, — tvrdi
autor — ali mi se ne bismo lako priključili
tome nazoru, jer izpitivanja našega kraškog
tla pokazuju upravo protivno (prof. Gračanin).
Autor je članku dodao i dvije pregledne table.
Tabla I. daje pregled najvažnijih faktora asociacije
klimaksa sa svima stepenima degradacije
počev od visoke šume (foret dense) pa do
pustinje (desert). Tabla druga prikazuje razdiobu
ovih vegetacionih tipova na 16 subzona,
na koje se diele tri spomenuta glavna pojasa.
Osim toga članku prileže i četiri profila španjolskih
provincija u idealnom i konkretnom
stanju (vegetation optimale et actuelle), koji
prikazuju, kakova je sadanja vegetacija a kakova
bi trebala biti. U obzir su uzete provincije
Logrono, Segovia, Toleđo i Sevilla.


LANDES DANS LE JUTLAND


(Pošumljavanje vriština na Jutlanđu)


U toku posljednjih 100 godina Danska je radovi započeli oko 1790. godine, ali tek nakon
podvostručila svoj šumski areal, čemu je najosnutka
Danskog đružtva za pošumljivanje vriviše
doprineslo pošumljivanje vriština, Prvi su ština (societe danoise des landes, — Danske


262
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Hedeselskab), koje je god. 186f. osnovao E. M.
D a 1 g a s (1828—1894) počime pravi polet u
ovom podhvatu. Iza 1885. godine pokretu pristupa
i država sa znatnim svotama pa uporedo
s privatnom akcijom izvodi svoja vlastita pošumljavanja.
Sveukupno je iza 1790. a pogotovo
iza 1866. godine pošumljeno vrištinskih pustoši
(de landes incultes) oko 125.000 hektara te oko


30.000 hektara sipina (des dunes). Sto se dakle
tiče prostornog obsega vrištinskih kultura danska
danas stoji posve blizu postavljenog cilja.
Za vrieme posljednje ledene periode (l´epoque
glaciaire) stajala je medja leda na Jiitlandu
dugo vremena na liniji Flensburg—Viborg—
Nissum. Zapadno je od ove medjašne
linije poplavila voda otopljenog leda i napunila
pieskom granične prostore stvorivši tako
vrištinske ravnice (Hedeflader). dok su više
partije ostale izolirane kao »humoviti otoci«
(Slots de collinnes po Bakkeeru). Iztočno od navedene
granice dolazi područje morena. Itoje je
prije bilo kao i djelomično same vrištine pod
šumom. Uspjesi su pošumljavanja na području
morena kao i na spomenutim humovitim otocima
u glavnom dobri i zadovoljavajući, dok
se na vrištinskim ravnicama nalaze samo čiste
borove šume (Bergkiefer). Sadanji se problem
postavlja na uzgoj druge generacije.


Marius Petitmermet:


QUELQUES CONSIDERATIONS SUR LA(Razmatranja o šumskom


Autor najprije donosi kratak poviestni pregled
šumarskih zakona i propisa, koji su važili
u pojedinim kantonima. Sve do godine 1874.,
u kojoj je švajcarski ustav dao konfederaciji
izvjestna ovlaštenja i nadležnost na šumskogospodarskom
sektoru, bilo je šumsko gospodarstvo
izključivo unutarnja stvar pojedinih
kantona. Kod ovih se ovlaštenja, danih konfederaciji,
radi o pravu šumskog nadzora nad
planinskim šumama (art. 24, surveillance sur
la police des endiguements et des forets dans
les regions elevees) te .o pravu donošenja zakonskih
odredaba za vršenje lova i ribarstva
(art. 25, le droit de statuer des dispositions legislatives
pour regler rexercice de la peche et
de la chasse). Na osnovi ovih dvaju ustavnih
propisa donesen je zakon od 24. ožujka 1876.,
koji odredjuje vrhovni nadzor nad planinskim
šumama. Isto šu tako donesena oba zakona,


t. j . od 18. rujna 1875. za ribarstvo (izmjenjen
zakonom od 21. prosinca 1888.) i za lovstvo
(izmjenjen zakonima od 24. lipnja 1904. i od
10. lipnja 1925.).
Godine 1897. proširen je propis čl. 24. saveznog
ustava na pravo nadzora za sve šume
saveznog teritorija. Na toj je bazi donesen zakon
od 11. listopada 1902., koji je izuzev nekoliko
manjih popravaka i danas na snazi.


Dalje razpravlja autor o dvama važnim pitinjima
zakonodavstva, naime o razlici izmedju
zaštitnih šuma (les forets đe protection)
i onih redovnog gospodarenja te o čuvanju
.šumskog areala. Nakon razmatranja o pojmu
zaštitnih šuma i njegovim raznolikim shvatanjima
priobćuje autor, da gotovo % svih švi


Prosudjujemo li čitavo ovo pitanje s prlvatno-
gospodarskog stanovišta, dolazimo do zaključka,
da je pošumljavanje vriština bio loš
posao. Pustimo li s vida ukamaćivanje uloženog
kapitala moramo istaknuti, da je danas
kod jednog velikog diela kultura moguće pokriti
sve tekuće troškove i dapače posjedniku
ostaje na razpoloženju i izvjestni suvišak prihoda.
Naprotiv se kod loših kultura postavlja
pitanje, da li se uobće može održati propis prisilnog
ponovnog pošumljenja.


Narodno-gospodarski podpuno drugčije izgleda
bilanca pošumljavanja vriština. Tu treba
dodati još i jedan čitav niz klimatskih i ostalih
liorisnih upliva, a netreba zaboraviti ni činjenicu,
da je ovo pošumljavanje omogućilo vrlo
korisnu promjenu u razdiobi domaće kupovne
snage. Novac je izdan ponajviše iz ruku imućnika
ali ne za luksuzne artikle inozemnog
podrijetla već za stvaranje kapitalnih vriednosti
Istina, nijedan privatni vlastnik nije pošumljavanjem
vrština postao bogatiji, ali je
z?to postala bogatijom sama Danska (aucun
entrepreneur n´a accru sa fortune en reboisant
les landes, quelques-uns ont meme subi des
pertes considerables; mais le Danemark est devenu
plus riche).


LEGISLATION FORESTIERE EN StJISSE
zakonodavstvu Švicarske)


carskih šuma pripada kategoriji zaštitnih, —
i tako ova ogromna većina šuma podlieže nadzoru
savezne vlade. Čuvanje je šumskog areala
bila glavna briga saveznog zakonodavstva, koja
je izražena u prvoj stavci čl. 31. zakona od 11.
listopada 1902. riečima: »Šumski se areal Švicarske
ne smije umanjiti« (l´aire forestiere de
la Suisse ne doit pas etre diminuće). Autor opisuje
sve mjere za primjenu ovog zakona. Kod
nje.f^ovog provadjanja a uslieđ točnijih omedj
a šivanja ukazao se je na šumskoj površini
višak prema stanju iz 1902. t. j . da 1 milijon
hektara odnosno A državnog teritorija pripada
šumskom gospodarstvu. Šumska se površina
povećala ali ne na račun unosnijih poljskih
zemljišta nego uslied bilo prirodnih bilo umjetnih
ponovnih pošumljavanja. Osim toga je poboljšano
i samo gospodarenje napose u planinskim
područjima, što je brdskom žiteljstvu
donielo posebnih koristi. Autor skreće pažnju,
da važnost šumsko-gospodarskih pitanja iza
1902. stalno raste te da se savezno vieće sada
bavi s pitanjem vlastitog šumskog gospodarstva.
Iza 1910. godine izdaju savezne oblasti
šumsko-brojitbene podatke po masi i vriednosti
za sve javne šume (les forets publiques).
Brojitbeni će se posao iz godine u godinu proširivati
daljnjim materialom. Dakako, da će u
liniji novih gospodarskih naziranja biti potrebno
u zakonu iz 1902. provesti izvjestne revizije
naročito u pogledu, da se konfederaciji
omogući kontrola nad proizvodnjom i izkorištavanjem
samog drveta kao glavnog šumskog
prihoda.


263
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 42     <-- 42 -->        PDF

J. A. V a n S t e i i n;
L´ECONOMIE FORESTIfcRE ET L´APPROVISIONNEMENT EN BOIS DES PAYS-BAS
(Šumsko gospodarstvo i obskrba đrvetom u Nizozemskoj)


U početku donosi autor kratki historijski |
pregled o državnom nadzoru u šumskom go-[
spodarstvu. Tek se pod konac XIX. stoljeća
počima u Nizozemskoj gospodariti na bazi
teorije i prakse liberalističkog prirada, pa je
i zemaljski ustav odredio, da i država ima na
području šumskog gospodarstva izpuniti svoj
zadatak. God. 1899. ustrojena je uprava drž.
šuma, koja je prije svega povela borbu protiv
otudjivanja državnih nekretnina, pa je uspjela
i kupiti nekoja područja za svrhe pošumljavanja.
Tečajem minulih 40 godina uprava je
silno razvila svoju djelatnost. Ona neposredno
upravlja šumskom površinom od 59.500 ha, a
osim toga vrši nadzor nad primjenom zakona
i naredaba o uzgoju šuma, šumskom gospodarstvu,
šumarskoj nastavi i zaštiti prirodnih
ljepota.


Zakonske su baze njezine akcije:


1) Šumski zakon od 1922. godine, koji je*
doniet umjesto prijašnjeg specijalnog šumskog
zakona nužde iz 1917. god.


2) Zakon o zaštiti prirodnih ljepota iz 1928.
godine.


3) Zakon o zemljišnoj proizvodnji iz 1939.
godine.


Nadležnost se državne uprave šuma proteže
i na vodjenje šumske brojitbe (statistigue forestiere),
koja obuhvaća 256.000 hektara odnosno
1.18"/« sveukupnog teritorija.


Na pošumljavanje golog zemljišta sili potreba
povećavanja šumske površine. Povrh toga
ovi radovi smanjuju i nezaposlenost. Najvaž


Prof. Viktor Die te rich:


niju granu u ovom poslu čini pošumljavanje
sipina kao obrana od navale mora. Taj je posao
provadjan već iza 1894. godine, pa je do
danas pokazao vidne uspjehe.


Učešće uprave državnih šuma naročito je
važno u svim poslovima oko zaštite prirodnih
ljepota. Zato s upravom državnih šuma suradjuje
i družtvo za očuvanje prirodnih spomenika
zajedno sa svojim podružnicama u provinciji.


Šumarska je visokoškolska nastava organizirana
kod Visoke škole za zemljodjelstvo u
Wageningenu. Potrebna se pak sprema za šumske
pomoćne poslove stiče u posebnim tečajevima
Družtva za melioraciju vriština.


Domaća proizvodnja drveta može pokriti
potrebu samo u jednom neznatnom dielu. Njezin
se kapacitet kreće u pravilu od 600.000 do


900.000 m3, pa stoga ogromni manjak od oko
5,000.000 m" treba nadoknaditi uvozom. Odatle
i dolaze veliki napori uprave, da se podigne
dtmaća proizvodnja napose kod privatnih
šuma. Za sva pitanja, koja se tiču obskrbe
drvom nadležan je posebni državni ured za
drvo. Ova ustanova zajedno s državnom šumskom
upravom i povjerenikom za proizvodnju
u šumarstvu čini skupinu istovrsnih oblasti,
jer sve ove ustanove rade zajednički. Stoga je
bilo potrebno, da se imenuje posebni opunomoćenik
za sve poslove šumarstva, obskrbe đrvetom
i lovstva. Njemu pripada direktiva u
svim poslovima.
LES BUTS DES RECHERCHES ET L´ENSEIGNEMENT DE L´ECONOMIE DE L´EXPLOITATION
FORESTIERE
(Svrha studija i iztraživanja nauke o ekonomičnosti šumarstva — Forstliche Betriebswirtschaftslehre)


Teorija se čistog prihoda kao i njezine formule,
koje su trebale biti indikatorom za prosuđivanje
gospodarskog uspjeha, moraju danas
kao izražaj jednog statičkog, nerealnog,
trgovačkog i kapitalističkog shvatanja podpuno
napustiti. Nauka se o ekonomičnosti šumarstva
bavi na prvom mjestu s najvažnijim problemom:
shvatiti gospodarsku osebujnost šumskog
prirada. Tu se odmah pojavljuju krupne protivnosti,
koje treba utvrditi prije nego se mogu
spoznati i dokučiti bilo obćenita bilo pak barem
samo za pojedine slučajeve i područja
mjerodavna pravila. Ipak nam solidno iztraži


VValdemar Opsahl:
L´ECONOMIE FORESTIfcRE(Šumarstvo i drvni


vanje gospodarske stojbine otvara vidike za
prosuđivanje uspjeha gospodarenja i ustanovljivanje
vriednosti. Glavna je predpostavka poznavanje
prirodnih i tehničkih osebujnosti šumarstva.
Odatle nauka o ekonomičnosti uzima
u prvom redu u razmatranje odnošaj šumskog
gospodarstva i posjednika a u drugom redu
traži puteve k prirodoznanstveno utemeljenoj
i tehnički uzkladjenoj ekonomskoj nauci. Autor
pomoću čitavog niza primjera ilustrira pojedine
fundamentalne radove u šumskom gospodarstvu.


ET DU BOIS EN NORVfeGE
prirađ u Norvežkoj)


Već je u IX. stoljeću bila Norvežka poznata trgovačku flotu. Nakon što je zavedena t. zv.
kao izvozna zemlja đrvetom, a godine 1200. »vodena pilana« u XVI. stoljeću, dobiva kobila
je eksportna trgovina drva već solidno načno drvni prirad veleobrtnu podlogu. Sve do
organizirana struka, koja je imala i svoju XIX. stoljeća zauzima Norvežka prvo mjesto


264
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 43     <-- 43 -->        PDF

tnedju izvoznim zemljama Evrope. Pod konac
ovog vieka počima nastojanje za intenzivnijim
izkorištavanjem drveta: 1866. osniva se prva
tvornica drvenjače, 1874. prva tvornica sulfatne
celuloze a 1883. prva tvornica sulfitne celuloze
i prva tvornica papira.


Izvoz je drvne gromade, celuloze i papirnih
proizvoda iznosio 1939. svega 1.1 mil. tona
u vriednosti od 175 mil. norvežkih kruna. Pilanski
je veleobrt medjutim dosta nazadovao.


Dvije trećine površine šuma pripadaju malom
i srednjem privatnom posjedu, 13% pripada
veleobrtu a nešto oko . 20Vo državi. Potrošnja
je drveta iznosila god. 1870. svega 6 m´
po jednom žitelju a god. 1936. tek polovinu
toga iznosa t. j . 3 m´. Ukupni je potrošak drveta
u zemlji danas oko 5 mil. m´ dok za izvoz
ostaje oko 3.5 mil. m´. Cjelokupna površina
šuma iznosi 7.6 mil. ha odnosno 2.8 ha po
jednom žitelju. Medjutim produktivni areal
četinjača, koji zapravo čini pravi objeltt šumskog
gospodarstva, iznosi samo 3.7 mil. ha ili


1.2 ha po stanovniku. Ova se površina dieli na
smreku (65´´/o), bor (20Vo) s nešto listača (15"/o).
prosječna drvna zaliha iznosi 78 m-´´ po hektaru,
prirast 2.9 m´ po hektaru i godini. Obzirom na
razmjer dobnih razreda valja iztaći, da prevladavaju
srednji i viši dobni razredi.
U prijašnja se vremena pokušavalo više
puta primieniti oštre mjere protiv neracionalnih
sječa, medjutim tek suvremeno veleobrtno
izkorištavanje drveta stvara predpostavke za
uredjeno šumsko gospodarstvo, kakovo u jače
napučenoj Danskoj i Njemačkoj postoji već 150
godina. Kulturni radovi, uredjene prorede, dokidanje
paševinskih servituta i pošumljavanja
(pa i izvan područja četinjača) stoje danas na
dnevnom redu i nalaze se već u punom toku.
Godišnji je etat na četinjačama u razdoblju
od 1919—1939. iznosio 8.32 mil. m´ tako da postoji
sigiirno ravnovjesje izkorištavanja i prirašćivanja.
Proizvodnja drva listača iznosi oko
2 mil. m´ i rabi se u glavnom kao ogrievno
drvo.


>INTERSyLVA^ 1942. II. godina, broj 2.


Paavo Aro:


DIE PRAKTISCHE AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE ĐER SAEGEUNTERSUCHUNGEN IN
DEN NORDISCHEN tJND MITTEI.EUROPAEISCHEN LAENDERN


(Praktično izkorišćavanje rezultata iztraživanja


Zahvaljujući arheološkim iztraživanjima
možemo danas pratiti razvitak pile od najstarijih
vremena do danas. U kamenom se doba
drvo pililo pomoću oštrobridnog kamenja. U
bakrenom se i brončanom doba razvija pila
sve do podpunog današnjeg oblika, a već u
toku željeznog doba nastaju razni tipovi pile
već prema raznolikim vrstama uporabe. Medjutim,
kad se je u toku prošlog stoljeća pojavila
tvornička izrada pile, nastala je mogućnost
većeg razmjera za upotrebu pile kod radova
u šumi. Zajedno s ovom pojavom nastaje
i poseban interes za iztraživanje same pile i
njezine funkcije (Micklitz. Kayser, Ihrig, Hess,
Gayer, Betzhold, Lorey, Exner, Eberts, Kast,
Heuer i Weise). Sva su ova izpitivanja imala
svrhu stvoriti normalni tip pile, pa je
tako tvrdka »Dominicus« pokušala izraditi takovu
normalnu pilu na osnovi Gayerovih pokusa,
poznatu pod imenom »non plus ultra«.
Ipak, u koliko se više radilo na takovim pokušajima,
sve se više dolazilo do uvjerenja, da
je nemoguće stvoriti jedinstveni tip pile, koji
bi mogao udovoljavati raznim zadaćama. Radi
toga su ovakova izpitivanja konačno napuštena
i čitav se rad usredotočuje na povećanje rad


EugenGagarin:


pila u zemljama sjeverne i srednje Evrope)


nog efekta pile pomoću prikladnog rukovanja,
pri čemu se naročito vodi računa o raznim kvalitetama
drveta. U tom su pogledu već prikupljena
mnoga izkustva, koja su kao na pr.
u velikom njemačkom Reichu (»Iffa«) objavljivana
u obliku popularnih naputaka i ustmenih
predavanja kod tečajeva za manuelni rad u
šumi. U drugim su zemljama kao na pr. u
SvajcarskoJ i Skandinaviji ova pitanja uzeta
u razpravu tek poslije svjetskog rata. Najnovija
su njemačka iztraživanja pokazala, da je
vrlo težko doći do sigurnih rezultata, pošto kod
rada s pilom djeluje vrlo mhogo raznolikih
čimbenika, koji svaki za se utječe na konačni
uspjeh. U Finskoj je upravo sam autor uzevši
u obzir sve potežkoće poduzeo iztraživanja na
svoju ruku. Slični su radovi poduzeti i u Švedskoj
koristeći se tekovinama njemačkih iztraživanja.


Rezultati se mogu sažeti u sliedeće dvije
činjenice:


a) Normalna se pila za sve poslovne svrhe
ne može konstruirati, i b) kod rada je s pilom
mnogo važnije pravilno rukovanje i uzdržavanje
pile nego njezin model ili vrsta.


DIE ENTAVICKLUNG DER SOWJETRUSSICHEN HOLZBEARBEITUNGSINDUSTRIE
(Razvitak veleobrta za preradu drva u Sovjetskoj Rusiji)


Razvitak jedne grane veleobrta u Sovjetnapose
važi za podizanje veleobrtne prerade
skoj Rusiji uviek se prikazuje s raznih stanodrveta,
obzirom na okolnost, da se drvne revišta.
Njemu se u pravilu daje značaj osvajazerve
u velikom dielu nalaze u sjevernim i donja
i kultiviranja novih zemalja, osnivanja žesad
neizkorištavanim oblastima.
ljezničke mreže i ustrajanja novih ;iaselja. Ovo Prvi dio ove razprave prikazuje obćenitu


265
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 44     <-- 44 -->        PDF

evoluciju šumskog gospodarstva i drvnog veleobrta
u Rusiji. Počimajući s predrevolucionarnom
epohom autor obrazlaže, zašto plan o
izkorišćavanju šuma sjevernih oblasti nije još
do danas podpuno ostvaren. U sliedećem pak
poglavlju nastavlja s prikazom o propadanju
veleobrta za vrieme prvih godina poslije revolucije
i njegovog ponovnog dizanja u doba


t. ZV. industrializacije zemlje, koji uzpon traje
sve do 1927. godine. Autor obširno iznosi teoretske
razprave, koje su se u to vrieme održavale
u Rusiji, a njihova je bila svrha udariti
osnovne linije šumsko? gospodarstva (prva
pjatiljetka 1927—1932, druga 1932—1937). U
obćem je gospodarstvu odredjen šumarstvu i
drvnom priradu sekundarni položaj. Prva je
naime bila briga nabaviti strane devize. Na
taj je način kao i radi nedostataka u metodičkoj
geografskoj razpodjeli novog veleobrta te
Heinrich Eberts:


radi nehaja za otvaranje neizkorištenih rezerva
pomoću mreže transportnih sredstava
stvorena kriza u sovjetskom drvnom veleobrtu.
Proizvodnja nije mogla pokrivati domaću potrebu.
Tu leži začetak tendencije za favoriziranje
racionalnog šumskog gospodarstva.


U drugom dielu razprave donosi autor brojčane
podatke o razdiobi, obskrbi 1 kapacitetu
drvnog i celuloznog veleobrta. Proizvodnja .je
drveta u poredjenju s onom prije prvog svjetskog
rata utrostručena, dok je celulozni veleobrt
upeterostručen. Sigurno je, da je povećanje
proizvodnje u veleobrtu za drvnu preradu
nemoguće bez izkorištavanja udaljenih rezerva.
Ali na to se u dogledno vrieme ne može računati.
Inače bi po mišljenju autora ruski drvni
veleobrt mogao još dugo godina podržavati bez
potežkoća svoj današnji kapacitet.


DEUTSCHE FORSTGESETZGEBUNG
(Njemačko šumarsko zakonodavstvo)


U kratkom uvodu o idejama i zadatcima
njemačke šumarske politike, čiji glavni substrat
šumsko zakonodavstvo ima podpuno obuhvatiti
glavna politička i gospodarska načela
vladajućeg sustava, autor pobliže definira šumarsku
politiku kao posredni ili neposredni
utjecaj države na šumsko gospodarstvo u cilju,
da ga učini sposobnim za vršenje njegovih zadataka
prema narodnoj cjelini (die unmittelbare
oder mittelbare Einwirkung des Staates
auf die Forstwirtschaft mit demZiele, sie zur
Erfiillung ihrer Aufgaben gegenuber der Volksgesamtheit
fahig zu machen).


U ostalom dielu prikaz zaprema tri poglavlja:


1) Protivnosti izmedju njemačkog zakonodavstva
prije i poslije 1933. godine (šumarskopolitička
naziranja prije 1933., sustav šumarskog
zakonodavstva do 1933. i temeljne misli
nacionalno - socialističkog šumarskog zakonodavstva).


2) Njemačko šumarsko zakonodavstvo iza
1933. (organizacija šumskog gospodarstva, jedinstvena
personalna politika, podržavanje i
dizanje vriednosti šume, poboljšavanje načina
dobivanja, razdiobe i uporabe šumskih proizvoda).


3) Projekat jedinstvenog šumarskog zakona
za čitav njemački Reich (Reichsforstgesetz)
s prikazom obćih utjecaja na šumsko gospodarstvo,
utjecaja na vrste posjeda i posebnih
načina upliva te napokon izvodjenja.


ad 1) Prije 1933. godine šumsko je zakonodavstvo
spadalo u nadležnost pojedinih zemalja
(Lander) tako, da su na čitavom državnom
teritoriju postojale velike raznolikosti. Obzirom
na to stanje te uslied nedostatka valjanih
šumskih zakona u prostranim dielovima Reicha
nacionalni je socializam odmah nakon svog
dolazka na vlast udario put k podpuno novom
uredjenju šumskog zakonodavstva. Ovo je zakonodavstvo
trebalo preurediti u unitarističkom
smislu i osposobiti ga za sve zadatke, koji


su mjerodavni u nacionalnoj kulturi, obradbi
zemljišta, narodnoj obrani, socialnoj politici i
populaciji. Ovim zadaćama moraju biti podredjeni
svi pojedinačni probitci.


ad 2) Njemačko se zakonodavstvo iza 1933.
može obilježiti sliedećom rečenicom: organizacija,
čovjek, šuma i drvo (Organisation, Mensch,
Walđ und Holz). U organizaciji je šumskog
gospodarstva trebalo obrazovati jedinstvenu
upravu šuma za čitavi Reich. Ta bi uprava bila
nadležna za sve državne šume, samouprave,
drvni prirad, lovstvo i zaštitu prirode. Sve je
to našlo izražaja u mnogobrojnim zakonskim
odredbama, koje autor iznosi prilično detaljno
i sredjuje ih na instruktivan način. Da bi se
pak doniela jedinstvena pragmatika za sve
osoblje, koje je zaposleno u šumarstvu, donesene
su uredbe o statusu i izpitima za postignuće
raznih stepena u službi, te za jedinstvena
nazive funkcija i zvanja. Naročita je
pažnja posvećena uredjenju i zaštiti šumskih
radnika. Analogni su propisi izdani i za drvni
prirad, lovstvo i za zaštitu prirode. Da bi se
očuvao i pojačao prihod šume, predvidjene su
posebne mjere protiv neracionalnog izkorištavanja
i protiv požareva. Poznati zakon o uzgoju
šumskih rasa (forstliches Artgesetz) predstavlja
poseban napredak u čuvanju i poboljšavanju
prirasta. Restrinkcija šumskih servituta
pogoduje povećanju proizvodnje gradjevnog
drveta. Izdane su i mnogobrojne naredbe


o uredjenju drvnog tržišta i šumskih produkata.
Njihov je cilj povećanje prihoda sječe,
usavršavanje izkorišćavanja i obrade drveta,
uredjenje drvnog tržišta, prodaje i ociene, uredjenje
razpodjele drveta, proširenje aktivnosti
drvnog veleobrta.
ad 3) Treći dio razpravlja o projektu jedinstvenog
šumskog zakona za čitavi Reich te iznosi
osnovne ideje koje će biti značajne za
ovaj zakon. On će konačno stvoriti podpuno
novo pravno stanje u njemačkom šumarstvu.


266