DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 3     <-- 3 -->        PDF

^
HRVATSKI


ŠUMARSKI LIST


GOD. 66. KOLOVOZ-RUJAN
1942.


Prof. Ing. STANKO FLOGL, Zagreb:


DINAMIKA ŠUMSKE ŽELJEZNICE


Poznavanje dinamike vožnje šumske željeznice od koristi je za prosuđivanje
raznih varijanata trase, za planski i eko nomično uređenje transporta i za stručno
proračunavanje troškova prometanja. Ono nam svestranije razodkriva bit šumske
željeznice, daje nam sigurniji oslon kao kod osnivanja i gradnje tako i kod racionalnog
iskorišćivanja ovog čestog šumsk og transportnog sredstva. Općenito, dinamika
se oslanja na fizičke zakone, koje, kao i metodiku rada, ovdje iznosimo, u
koliko je za šumsku željeznicu potrebno, Primjenu iznešenih rezultata pokazujemo
na izrađenom kratkom primjeru. Za ovaj .pak služi nam lokomotiva i kola prema
opisu, koga odmah donosimo.


Lokomotiva, sa efektom od iV = 70 KS, ima tri spojene i pogonjene osovine,
i jednu hodnu osovinu straga prema she mi nacrtanoj na slici 1. Njezina težina u


Mai.


/Aema drodrvAjh Ao/aJfo/a /a /kočn/com io/a ki ^oef>/cL


Ma/.


270 I —I


i=o=k>


//lema /okom^itre
Q


1,50 -100


´too-~ 100


-SiO
E
E

-(t)-G>
r


2.0 2,0 i
I6i 165 — Meio 2,0 2,0


´to Tam o,s 0.5
0. i O.S i
2,5 2,5 i


BniO 2,5 2,5


H


spremnom stanju je L = 16 t, a adheziona težina (dio težine na spojenim osovinama)
La = 12 t. Šuplji promjer parnog valjka mjeri d = 26 cm; hod stapa h = 30
cm; promjer pogonjenih točkova D = 68 cm; tlak pare u kotlu p = 12 at. Prema
tome mjeri sila potezanja ove lokomotive, računala iz parnog stroja (indicirana sila
potezanja), Zj = 0,6 pi-ln : D = 2150 kg, ako se računa sa faktorom iskorišćenja
0,6, a Zi = 1790 kg, ako se računa faktorom iskorišćenja 0,5. Površina roštilja
mjeri R = 0,60 m´, a grijana totalna površina kotla H = 28,2 ml Prostor za vodu
mjeri 1600 lit., a prostor za ogrijevno drvo 1400 lit. Kola sastoje od dva vagona
(dupler); svaki ima po dvije osovine, prema shemi si. 2, a mogu se njima otpremati
trupci ili cjepanice do 8 t neto, dotično do 10 t bruto težine. Najteži vlak putuje
iz šume, a sastoji od lokomotive u spremnom stanju i od pet ovakovih dvostrukih
kola. Najveća težina vlaka u tom smjeru vožnje zadana je dakle i mjeri Q ~ L +


+ K = 16 + 5 X 10 = 66t.
Dinamiku vožnje zgodno ilustriraju, a račun olakšavaju izvjesni pojmovi i
koeficijenti općenitijeg značenja, s kojima započinjemo.


1. Granični uspon lokomotive. Ako je ± n %o nagib (uspon sa predznakom
plus, a pad sa predznakom minus), a Wr kg/t odpor krivosti, ukupni odpor prug e
može se izraziti sa s^{Wr ± n) kg/t (kilograma po toni tereta vozila). Označimo
225
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 4     <-- 4 -->        PDF

li pak odpor kretanja lokomotive sa wt kg/t, na pruzi odpora s lokomotiva pokreće
samu sebe jednoličnom brzinom uslijed djelovanja sile: Z=(wi + s) L. Iz
ove formule izračunata sila Z izlazi u kilogramima, ako se u nju uvrsti težina lokomotive
L u tonama. Kako je kod iste lokomotive wi konstanta, a sila Z raste
sa odporom pruge s, to može narasti i do svoje najveće vrijednosti Zm , ako odpor
pruge iznosi;


si = Z^ : L— Wi (1)


U pravcu {Wr = o), odpor pruge identičan je sa nagibom {s = n). Poradi toga
i zovemo jednadžbom (1) definirani nagib graničnim usponom lokomotive,
t. j . najvećim usponom uz koji lokomotiva još može voziti samu sebe.


Najveća vrijednost sile potezanja može se odrediti iz adhezione težine lokomotive
Zm ^= Za = ^ La , ili iz parnog stroja: Zm = Zi .
Stavimo li La=QL, dakle ^ = L«: L, (2)
u slučaju Zm = Za = !A.La je Z,^: L =^ IA,Q, a jednadžba (1) prelazi u:


Si ^ flQ Wi . (3)


Koeficijent trenja između točkova i sinja ,u, kako je poznato, kreće se u širokim
granicama, 50 ^ /< ^ 250 kg/t (prof. Birk). Za uskotračne pruge postavlja
prof. Dr. W. Miiller računske granice 150 ^ f^ ^ 170 kg/t, dok se kod šumskih
pruga obično uzima u račun /t = 100 : 7 ^ 143 kg/t. Taj se koeficijent mijenja
sa vremenom i sa položajem sinja. Najmanji je na oleđenim šinjama, a najveći na
osušenim. Sipanjem pijeska može se povećati. Iz adhezione težjne izračunata sila
potezanja lokomotive nema praktičke vrijednosti, ako izlazi veća od indicirane sile
iz parnog stroja. Kako se pak ovdje radi o treoretski graničnom, najveće m
uspon u pruge, svrsi shodno i sigurno postupit će se, ako se stavi:


Z„: L^riZi:L= HQ, (4)


pa odatle izračuna /i. Pritom uzimamo u račun povoljniju vrijednost Zi, dakle onu
sa faktorom iskorišćenja tlaka pare 0,6. No kako ta sila gubi 4 do lO^/o od svoje
veličine na putu od parnog valjka do periferije pogonjenih točkova, gdje se ispo-
Ijuje, treba ju smanjiti na iznos i]Zi, a J/ uzeti u račun sa 0,90 oo 0,96 (Hiitte,
MuUerj.


Tako na pr. računska vrijednost sile potfezanja naše lokomotive mjeri, ako računamo
sa srednjim gubitkom od 70/0 Z« == 0,93 Zi = 0,93 X 2150 CN3 2000 kg. Onda
je juQ = Zm : L = 2000 : 16 = 125 kg/t. Kako je ^ = La : L = 12 : 16 = 0,75, to je
(1= /iQ : Q = 125 : 0,75 = 167 kg/t, a granični uspon lokomotive Si = fi Q —


— Wi = 125 — 15 = 110%o. Pri tom računamo, kako se to obično čini, odpor kretanja
šumske lokomotive ivi sa 15 kg/t.
2. Koeficijent iskorišćenja lokomotive Z^:—K:L. Kad lokomotiva ukupne težine
L t, poteže vlak, koji sastoji od kola ukupne težine K tona, uz jednolično gibanje
sila potezanja mjeri:
Z={w,+s)L + ^w, + s)K. (5)


U ovoj jednadžbi wi i s imaju već opisano značenje, a Wk označuje odpor kretanja
kola u kilogramima po toni. Iz te jednadžbe slijedi:


;i ^ K = -ŽT/L — (wi + s)
L tvi, -^ s ´


Poteže li lokomotiva vlak svojom najvećom silom, onda je obzirom na jednadžbu
(1) ZjL = ZmjL = si + wi , a posljednja jednadžba predlazi u:


Z = ^ = ´-i^. (6)
L Wk-j-s


Ovako definirani koeficijent iskorišćenja lokomotive pokazuje kolikoput veći
teret od vlastitog može potezati lokomotiva na pruzi odpora s = Wr + n, ako radi
sa punom parom (t. j . sa najvećom svojom silom potezanja). Za s = — Wk je


226
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 5     <-- 5 -->        PDF

i = oo. Znači, na pruzi, koja
pada u nagibu kočenja kola,
vlak putuje dalje sa brzinom,
koju posjeduje, bez pomoći lokomotive,
bio i beskonačno dugačak.
Za s = 0 je´^=K:L =
= Si : M-´i T. j . na horizontalnoj
ravnoj pruzi odnosi se težina
kola naprama težini lokomotive
kao granični uspon lokomotive
naprama nagibu kočenja kola


( = odporu kretanja kola). Konačno
za s = Si je -^ = K : |j =
= 0. Na pruzi uspona Si može
voziti lokomotiva tek samu sebe
{K=0). Stupanj iskorišćenj a lokomotive,
već prema usponu
pruge, kreće se dakle u granicama
0 ^ -^ ^ oo, a karakteriše
ga i vrijednost ^ = Si -.iVi, . Na
usponu s =^ 0,5 {si — w,i) težina
kola jednaka je težini lokomotive
(/i=K:L=l).


Kod naše lokomotive je,
ako računamo odpor šumskih
kola sa Wk = 5 kg/t: -i = K: 16 =


= (110 —s) : (5 + s). Za s =
= 0,5 (110 — 5) = 52,5%o je K =
= L = 16 t. Na horizontalnoj
pruzi u pravcu (s = 0) je >i =
== 110 :5 = 22, K = 22 X 16 =
= 352 t. Znači, na horizontalnoj
pruzi u pravcu naša lokomotiva
mogla bi jednoličnom brzinom
voziti 35 natovarenih kola 10 t
teških. Poradi ograničene dužine
ugibališta i nagiba pruge
na ostalim potezima, taj broj
može biti uistinu mnogo manji.


Slika 3a predočuje krivulju


A. To je istostranična hiperbola.
Asimptote imaju jednadžbe s =
= — wi, = — 5 i i = — 1
Kako je K = ´^^ L., ordinate krivulje,
čitane u mjerilu ^L, daju
odmah i usponu s odgovarajuću
težinu kola K. Uz zadanu lokomotivu
i težinu kola ta kriviilja
pokazuje traseru, koji uspon
može još doći u obzir. Tako na
pr. za naš vlak je /i = 50 : 16 =
= 3,125, a odgovarajući najveći,
odpor pruge s = 22,9%o (točka
P na krivulji si. 3a). S druge
strane uz zadani najveći odpor
pruge, može se odrediti odgovarajuća
težina kola za istu lokomotivu.
Treba li pak uz zadani
vlak i uspon tek izabrati
227
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 6     <-- 6 -->        PDF

lokomotivu, za svaku lokomotivu, koja dolazi u obzir, nacrtana ovakova krivulja
olakšava izbor. Ona pokazuje stupanj iskorišćenja lokomotive i odtuda joj ime.


3. Koeficijent iskorišćenja vlaka a = K : Q. Taj koeficijent pokazuje koliko dio
težine vlaka odpada na kola. I on je funkcija graničnog uspona lokomotive i odpora
pruge, jer iz jednadžbe (6) izlazi:
^ ^ -g´ ^ g _ K/L _ X _ s,-s


Q L-\-K l-^KjL ~ l+ l s, + IV, ^´>


Uz zadanu lokomotivu {si) to je jednadžba pravca. Uz s = —Wk je a = K ; Q = 1.
To je moguće, ako je broj kola bezkonačno velik. Znači, na pruzi, koja pada sa nagibom
kočenja kola Wk , uz jednoličnu brzinu kretanja, teoretski vlak može biti
beskonačno dugačak. Uz s = S; je a =: ilT : Q == 0. Uz toliki uspon lokomotiva ne
može potezati nikakav koristan teret (granični uspon lokomotive). Koeficijent a
kreće se dakle u granicama 1 ^ a ^ 0.


I koeficijent:


od koristi je u našim računima. Uz zadanu lokomotivu i to je jednadžba pravca.
Granične vrijednosti su 0 ^ /J ^ 1. Između koeficijenta a, /3 i i postoje pak ovi
snošaji:


° + ´´ = | + | = i^ «^^= f 4 = ^= ´-<´´


Koeficijente a i I zaveo je prof. Dr. L. Oerley. Za našu lokomotivu poprimaju
jednadžbe (7) i (8) oblik:


K 110 —s 110 —s s -\-0 s -)-5


/? =


Q " 110 + 5 ~ 115 ´ 110 + 5 ~~ 115


Oba pravca predočena su na slici 3b. Kako je « = ,5 za 2s = Si — vojc, dakle u
našem slučaju za s = 0,5 (110 — 5) = 52,5%o, a a + /3 = 1, dovoljno je nacrtati
oba pravca samo na polovicu dužine. Obje linije mogu poslužiti u svrhu, u koju
služi krivulja X, no imaju i svoje posebno značenje.


4. Odpor kretanja vlaka. Mjerodavan odpor pruge i mjerodavn
a težin a kola . Mjerodavan odpor kretanja vlaka definiran je, kako je poznato,
aritmetičkom sredinom takovog odpor a lokomotive i kola:
v)i L + tvic K
-"== -Q


Obzirom na jednadžbe (7), (8) i (9) ova formula prelazi u:


w^ = Wi ^ -\-Wk a = (tvi — tPk ) /? + Wu. (10)


Mjerodavan odpor pruge, redovno se računa, kako je poznato iz formule:


.228
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Ako je poznat koeficijent a, /? ili Z, taj se odpor može odrediti, kako smo
rekli, iz grafikona a, fj ili 2, predočenih na slikama 3a i 3b (točke P, P´ i P"), ili
računski, iz formule (6), (7) ili (8). Najjednostavnije računa se iz formule (8), koja
u tu svrhu prelazi u:


Sm — {si + ´Uh )/? — »*. (12)


Mjerodavni uspon u pravcu je n„, = s„ ; u krivulji treba ublažiti taj uspon na


´ZnOS Mr = s,„, — Wr .


Trasa naše pruge položena je uz uvjet, da naša u točki 1. opisana lokomotiva
može po njoj voziti rečeni najteži vlak u smjeru A ^^ B (iz šume). Za taj vlak
je: a = K ; Q = 50 : 66 = 0,758, (i = L : Q = 16 : 66 = 0,242 (točka P´ i P" na
slici 3b), i = K ; L = 50 : 16 = 3,125. Odpor kretanja vlaka (form. 10): w^ —
= (15 — 5) 0,242 + 5 = 7,4 kg/t. Mjerodavan odpor pruge (form. 12): s^ =
= (110 + 5) 0,242 — 5 = 22,9%o (točka P na slici 3a). Najveći uspon, uz odpor krivosti
pruge Wr == 4,9, može iznositi Ur = 22,9 — 4,9 = 18,0%o. Dužina vlaka:
6,4 + 5 X 8,2 = 47,4 m.


Ako je pak zadan mjerodavan odpor oruge s«, , a treba odrediti mjerodavan teret
kola, t. j . odrediti najveću vrijednost K,^ , uz koju se vlak još giba jednoličnom
brzinom, za račun najzgodnije poslužit će formula (6), koja u tu svrhu poprima
oblik:


K^ ^ ´´ -´-L . (13)


M´fc i" Sm


Kad putuje naš voz u suprotnom smjeru (B -> A, u šumu) treba da svlada najveći
odpor pruge s™ = tOr -f- n^ = 4,9 + 30 = 34,9%o. Najveća težina kola može
mjeriti: , ^´´?^


K,. == "V´sf/ 16 = 1,882 X 16 = 30t.


Kako u tom smjeru lokomotiva redovno vozi prazna kola. Km može sastojati
od 30 takovih kola al t tara težine ili od 15 dvostrukih takovih kola. Težina cijelog
vlaka mjeri Q = L + K = 16 + 30 = 46 t. Nadalje je a = K ; Q = 30 : 46 =
= 0,652, /? = L ; Q = 16 : 46 = 0,348: ´/I = K ; L = 30 : 16 = 1,875. Odpor kretanja
vlaka: w„ = (15 — 5) 0,348 + 5 = 8,5 kg/t. Dužina vlaka 6,4 + 15 X 5,1 =
= 82,9 m.


5. Odpor krivosti pruge. Taj se obično računa kod šumskih pruga (kolosijek
0,76 m) iz Haarmanove formule: Wr = 350 : (r — 10).
U novije doba pokazalo se međutim, da ova, kao i Haarmanove formule za
druge kolosijeke, daju rezultate, koji se ni približno ne pokrivaju sa stanjem
uistinu (Nordmann-Miiller). Mnogo bolje odgovara stečenom iskustvu Parodi-eva
formula, koju je pomno i empirički preispitao, te za praktičku upotrebu preuredio
Protopapadakis. Poradi nestalnosti koeficijenta trenja između točka i sinje, ta nova
formula ima dva oblika: jedan vrijedi za zimski promet, a drugi za ljetni. Za kolosijek
0,75 m glasi ovako:


za ljetni promet: Wr = (128,5 + 100,3 a) : r kg/t, (14a)
za zimski promet: Wr = ( 96,4 + 75,2 a) : r kg/t, (14b)
Vrijede pak za čvrsti razmak osovina a u granicama 1,0 ^ a ^ 3,0 m; r označuje
polumjer krivosti pruge u metrima.
Kako naša lokomotiva ima pomične osi, a razmak čvrstih osovina kola mjeri
a = 1,0 m, za naš vlak gornje formule poprimaju oblik:


Wr = 228,8 : r kg/t za ljetni promet,
M´r = 171,6 : r kg/t za zimski promet.


Prispodobe radi u tablici 1. donosimo po ovim novim formulama, kao i po
starijoj Haarmanovej formuli izračunate vrijednosti Wr za karakteristične ili naj


229
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 8     <-- 8 -->        PDF

češće vrijednosti polumjera krivosti šumske pruge. Nove formule daju mnogo manje
vrijednosti, osobito za manje i malene vrijednosti r. Kako šumske željeznice
promeću ljeti i zimi, u račun treba uzeti veću novu vrijednost Wr, t. j . onu, koja
vrijedi za ljetni promet.


6. Masa i kinetička energija vlaka.
Tablica i. Masa vlaka određuje se iz njegove težine,
koja je redovno zadana u tonama Q =
Wr = L + K. Kako je masa jedne tone težine:
r 350 228,8 171,6


1000 kg


r — 10 r r


= 102kgm-isec2,


9,81 msec-2


m kg/t


co


10 22,9 17,2 to je masa Qt teškog vlaka, izražena jedi30
17,5 7,6 5,7 nicama tehničkog sistema mjera:


35 14,0 6,5 4,9


1000


()cv3l02^kgm^-isec2.


40 11,7 5,7 4,3


45 10,0 5,1 3,8
50 8,8 4,6 3,4 Masa našeg vlaka (L = 16 t, K == 50 t,
Q = 66 t) mjeri dakle: m = 102 X 66 =


60 7,0 3,8 2,9


= 67.32 kg m-´sec^


70 5,8 3,3 2,5


Kinetička energija vlaka nastaje usli80
5,0 2,9 2,1 jed translacionog gibanja cijele mase vlaka


(Q) : EJ = mv^ : 2 i uslijed okretanja mase
90 4,4 2,5 1,9


točkova (Qr) : Eo ^ lu´ : 2. Ovdje je u sec~"´
100 3,9 2,3 1,7 kutna brz´na točkova. Na periferiji točka
polumjera r brzina mjeri u =´u r m sec~´,


200 1,8 1,1 0,9


te je jednaka brzini translacionog gibanja


360 1,0 0,6 0,5 -vlaka. Može se dakle napisati: E2=^>Iv^:2r´.
Ukupna kinetička energija vlaka iznosi
onda:


E=E,-j-E, mv^ mv´-mv^


(p; (p


(´+m r^ 1 +


(f se zove faktor mase vlaka. Taj se faktor može približno izraziti na jednostavniji
način (prof. Dr. W. Miiller).


Ako se naime predpostavi, da je masa točka koncentrirana u kružnici kotrljanja
polumjera r (periferija kolosiječnog obruba točka je kružnica većeg polumjera
od ove), onda je moment ustrajnosti točka približno: I-=mr r^ = Qr r^: g. Označuje
li nam sada Q, težinu svih točkova u vlaku u tonama, onda je


«2 _ Q^ r^ t,2


^o=i


Q-hQr Q+Qr


E = E, -\-E, iQ-i-Qr) = i-:Q mv´´ (p; cp


´9 .Q Q
Približno dakle — i u naše praktičke svrhe dovoljno točno — može se staviti, da
je faktor mase vlaka:


9 (15)


Q


a kinetička energija vlaka:


mv^


E = (16)


9


230
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Naša lokomotiva ima 6 točka po 0,16 t i 2 točka po 0,11; težina njezinih točkova
iznos´: 6 X 0,16 + 2 X 0,1 = 1,16 t. Naša dvostruka kola imaju 8 točka po 0,11; težina
njezinih točkova mjeri 8 X 0,1 = 0,8 t. Naš vlak, kad polazi iz šume, sastoji od
lokomtive i 5 natovarenih dvostrukih kola; njegova težina mjeri: Q = L + K =
= 16 + 5 X 10 = 66 t, a težina njegovih točkova Qr = 1,16 + 5 X 0,8 = 5,16 t.
Faktor mase tog vlaka iznosi: (p = (66 + 5,16) : 66 = 1,08.


U suDrotnom smjeru, kad polazi vlak u šumu, sastoji od lokomotive i od 15
nraznih dvostrukih kola po 2.0 t. Onda je Q = L + K = 16 + 15 X 2 = 46 t,
Qr = 1,16 + 15 X 0,8 = 13,16 t, a faktor mase vlaka mjeri: g) = (46 + 13,16) : 46
= 1.29.


Za praktičnu unotrebu formula (16) može se preudesiti i ovako:
Kako je m = 1000 Qjg, a između brzine v msec-^ i V kmjh stoji snošaj: v =
= V : 3,6, to je:


i5=,-»li=,i«»J^(Jl)-=3,983.«.r.. (16.)


E izlazi u kgm, ako se uvrsti u ovu formulu Q u tonama, a V u km/h.


7. Ubrzanje vlaka. Kad polazi iz postaje lokomotiva treba da ubrza vlak do
brzine V,. sa kojom vlak dalje putuje jednolično. Dužina poteza pruge Iz, na kojoj
poraste brz´na vlaka od iznosa V:= 0 do iznosa V = V«, zovemo zaletnim potezom.
Na tom Dotezu utroši se jedan dio sile potezanja, u iznosu: Z = Q (w„ + s)
za svladanje odpora vlaka i odpora pruge, a tek preostali dio P~ = i]Zi -^ Z je ona
sila. sa kojom lokomotiva može da pospješi brzinu vlaka. Obično se predpostavlja,
da je ta sUa konstantne veličine duž cijelog zaletnog poteza, te da nastupa u svom
punom iznosu odmah na njegovom početku, dakle i u vrijeme t = 0. Po poznatom
stavku iz teorijske mehanike, po kojem je impuls (veličina gibanja mv) jednak vremenskom
integralu s´le: \ P^ dt = mv, izlazi onda P^ t = mv. Kako je nadalje P« =


b
:= a^ m, ako a^ označuje ubrzanje sile Pg a m masu vlaka, to vrijeme utrošeno, da
vlak postigne brzinu v = Vz mjeri:


-ti = mvz / Pz = Vz / Uz . (17)
Dužina zaletnog poteza I = h izlazi iz jednadžbe P^t = mv, ako u nju uvrstimo
V = dl/dt. Onda je:


Pztdt = mdl; Pz] tdt = m] dl, P^Pz^^^L, ili mVztz = 2mlz.


6 6


Odatle slijedi:
1


/ —


lz = ^vJz. (18)


2


Bliže istini biti će predpostavka, da sila ubrzanja ne nastupa odmah u svom
punom iznosu, nego da raste od P = 0 do P = P^ sa vremenom i to najjednostavnije
u linearnom snošaju P = kt, gdje je k=P^/t´z konstanta. U tom slučaju stavak


o impulsu poprima oblik:
j


M tdt = mv, odakle slijedi: kt^ =^2mv, ili: Pt ^=2mv, (*)
b
dakle za v = Vz :
t´z = 2mVz/Pz = 2vz/az = 2tz. (19)


Prema prije (jedn. 17), utrošeno vrijeme sad je dvostruko. Dužina zaletnog poteza
izlazi iz snošaja:


kt^dt=2mdl; k^t^dt=2m^dl; ht^ = &ml; Pt^ = &ml.
0 0
231
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Za u = Us i obzirom na jedn. (*) je:


I´. ^^vA\ = ^v,2t, = ~l, . (20)


Prema prije (jedn. 18), dužina zaletnog poteza sad je 4/3 puta veća.
Za naš vlak, kad putuje smjerom A—>B (iz šume), zadani su ovi podaci:
Q = 66t, Wv = 7,4 kg/t, s = 9,5%, »/^Ž = 2000 kg; a treba da postigne brzinu na
kraju zaletnog poteza V. = 15,8 km/h.
Onda je Z = Q{w^ + s) = 66 (7,4 + 9,5) = 1115 kg; I\ = rj Zt — Z = 2000 —
1115 = 885 kg; masa vlaka m = 102 Q = 102 X 66 = 6732 kgm-´sec=. Ubrzanje sile
Pj je a^ =^ P^ : m = 885 : 6732 = 0,131 m sec~"; brzina vlaka na kraju poteza: »^ =
= V^ : 3,6 = 15,8 : 3,6 = 4,4 m sec~\ Uz konstantnu silu Pz utrošeno vrijeme mjeri:
t^ ^= v^ : a^ = 4,4 : 0,131 = 33,5 sec, a dužina zaletnog poteza h= v^ t^ / 2 =
4,4 X 33,5 : 2 = 73,7 m. Uz promijenljivu silu P = kt, utrošeno vrijeme mjeri t´^ =
4


= 2 t^ = 2 X 33,5 = 67 sec = 1,12 min, a dužina zaletnog poteza l´z = -q~ 4 =


4 X 73,7 : 3 = 98,3 m.
Nadalje je k = P. : f, = 885 : 67 = 13,2 kgsec-\
U suprotnom smjeru B -> A, kad vlak polazi u šumu, zadani su pak ovi podaci:


Q^=i46t, w^ = 8,5 kg/t, s = —l,6%o (pad), rjZi = 2000 kg, a treba da postigne brzinu
na kraju zaletnog poteza Vz = l?> km/li.
Onda je: Z = Q ( w„ + s) = 46 f8,5 — 1,6) = 317 kg; P, = riZt—Z = 2000 —


— 317 = 1683 kg; masa vlaka m = 102 X 46 ==-4692 kg m-*sec´. Ubrzanje sile P,
je az ^= Pz ´ m = 1683 : 4692 = 0,359 m sec~^; brzina voza na kraju poteza v^ =
= V^ : 3,6 = 15 : 3,6 = 4,2 m sec"~\ Uz konstantnu silu Pz utrošeno vrijeme mjeri
t^ ^= Vz : ciz = 4,2 : 0,36 = 11,6 sec, a dužina zaletnog poteza 4 = »^ 4 / 2 =
4,2 X 11,6/2 = 24,4 m. Uz promijenljivu silu P = Tct utrošeno vrijeme mjeri t´.. =
4


= 2i^ = 2 X 11,6 = 23,2 sec. = 0.39 min, a dužina zaletnog poteza l´z = -^lz =


4 ´ S


y . 24,4 = 32,5 m.
Nadalje je fc = P. : t´z = 1687 : 23,2 = 72,5 kg sec-\


8. Kočenje vlaka. Pada li pruga sa nagibom s%o, djeluje na nj komponenta
težine vlaka P = sQ, koja goni nizbrdo i ubrzava vlak, ako je veća od odoora kretanja
vlaka W„ = w,. Q. Poradi toga proviđena je lokomotiva i još koja kola (u
svakom slučaju zadnja kola) sa kočnicama, kojima je svrha poništiti obrzanje te
sile i pri,siliti voz, da se giba jednolično, sa dozvoljenom brzinom, na nizbrdici najviše
sa 15 km/h. No i onda, kad je rečena sila P = sQ, t. z, »pogon pruge« jednak
ili manji od odpora kretanja vlaka, potrebne su kočnice, da se može zaustaviti
vlak. Kočnice šumske lokomotive i šumsk´h željezničkih kola redovno su udešene
na paniiće, obično gvozdene, rjeđe drvene. Poradi toga obaziremo se samo na ovu
vrst kočnica.
Ako su kočnice pritegnute tako čvrsto, da točkovi, na koje djeluju, ne mopu
kotrljati i kad se voz šiba, kočna sila (B) mjeri: B = nQ},. U ovoj jednadžbi Qh
označuje teret, koji leži na ukočenim osovinama, a /; je koeficijenat trenja između
ukočenih točkova i sinja. Kod kočenja taj se koeficijenat kreće po Metzkowu u
granicama 135 ^ // <, 250 kg/t.


Ukupni pritisak panjića na točkove — nazivamo ea sa P^ — izaziva trenje između
panjića i točkova, koje koči točkove sa silom/B´=:/^´Pj. Koeficijenat trenja
M´ između panjića i točkova je funkcija pritiska na jedmicu površine periferije točka
{ph kg/cm^) i brzine gibanja vlaka (Vkm/h). Kod šumskih željeznica (V ^ 20 km/h)
tai se koeficijent kreće — prilično podjednako kao kod gvozdenih tako 1 kod drvenih
panjića — po Wickertu i Metzkowu u granicama: 160 < /t´ ^ 450 kg/t. Općenito
je dakle trenje između panjića i točkova veće od trenja između ukočenih točkova
i šinia (/(´>/<). a onda je i ^´PJ>JM^ J ako sii kočnice udešene tako, da ie
Pt = Qb Poradi toga kočnice djeluju snažnije, ako točkovi još kotrljaju, dakle


232
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 11     <-- 11 -->        PDF

ako još nijesu ukočeni tako snažno, da smiču po šinjama. Kad bi bilo fi´ Pi = fiQb,
a 1\ = Qi,, ukočile bi kočnice točkove podpuno. Da se to ne zbude, udešene su kočnice
redovno tako, da je l^.´Pt < I^Qb, a Pj < ft, ili P^ — rp Qb , gdje je ^ < 1.
Prit´sak panjića na točkove može iznositi najviše gs^/o od težine, koja leži nad kočenim
osovinama (Hiitte). Poradi toga računa se kočna sila najviše sa-B =/*4^ ()6
te se ne uzima u račun koeficijent trenja Hb sa većim iznosom od 150 kg/t poradi
sigurnosti djelovanja kočnica ni u kojem slučaju (Metzkow, Miiller).


a)Kočna sila lokomotive (B;). Kočnica lokomotive djeluje samo na
spojene osovine. Poradi toga je ft = I/«. U istom smjeru sa kočnom silom djeluje
odpor kretanja lokomotive lOi L, a. u suprotnom smjeru pogon pruge sL. Slobodna
kočna sila lokomotive mjeri prema tome:


Bi = fib^P L„-]-wiL — s L ^= {fib lp Q-\-ivi — s)L . (21)


Ona je jednaka nuli na pruzi, koja pada sa nagibom:


s = li.^ tp Q-\-wi. (22)


Kočnice lokomotive obično su udešene tako, da su u stanju, kočiti´lokomotivu
na najvećem nagibu nizbrdo, na koji se lokomotiva još može popeti uzbrdo. Ako
je tome tako, onda najveći nagib s po posljednjoj formuli treba da je barem
jednak graničnom usponu lokomotive Si, definiranom jednadžbom 3. Jer na tom nagibu
sva kočna sila utrošila bi se na podržavanje lokomotive u stanju ravnoteže,
a slobodna kočna sila lokomotive bila bi jednaka nuli. Treba dakle da je barem:


M*^ Q -\-^i = Si , ili ipi = — ^ . (22 a)
l^b Q


Računamo li sa nepovoljnom vrijednošću /^ := fib , te uvrstimo li vrijednost
Si = l^b Q — w>i (po jednadžbi 3) u posljednju jednadžbu, konačno izlazi:


^, = 1--!^. (22 b)


/lb Q


Kod naše lokomotive bilo bi na pr. r^, = 1 — 2 X 15 : 150 X 0,75 = 0,733, a slobodna
kočna sila lokomotive mjerila bi (po form. 21)


B, = (150 X 0,733 X 0,75 -f 15 — s) 16 = (97,5 — s) 16 .


Na nagibu s = 97,5%o bila bi jednaka nuli, a porasla bi do iznosa Bi =
= 97,5 X 16 = 1560 kg na horizontali, te bi iznosila 78´´/o sile potezanja lokomotive
7? Zi = 2000 kg. .


b) Kočna -sila kočnih kola (bk). Analogno kao kod lokomotive sila
kočenja kola proviđenih sa kočnicom, kb tona teških mjeri:


hk´= fibiph \-iPk h — skb=^ (i^b lp -\-Wk — s)lcb . (23)


Ta je sila jednaka nuli na pruzi, koja pada u nagibu:


s = (lb %p ~[-wu . (23 a)


Ako je ukopčano u vlak rib kočnih kola, sa ukupnom težinom .K"j = n-bJcb, nji


hova ukupna slobodna kočna sila mjeri:
B^ = nbh = rib ifib ^> -\-Wi: — s) Ui . (24)
Ta kola zajedno mogu kočiti više, ukupnoako je udovoljeno uvjetu:
K^ tona teških kola bez kočnica,
Bk = nbh^ Ku {s ~Wk). (24 a)
233
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Ili obrnuto, broj kočnih kola Wi, koja će kočiti više kola bez kočnica ukupne
težine ^s , treba da je:


W(, > -T— (s — M"fc) = —. ;—i . (24 b)


— K ^ i h fli,tp + Wh — S
Ove formule mogu biti od koristi na gravitaconim prugama.


c) K 0 č n a s i l.a -v 1 a k-a. Označuje li Qi, = L„-]^ Ki, dio težine vlaka, koji
leži na kočenim osovinama, kočna sila cijelog vlaka mjeri:


ft


B,, — /li lp Qi, -^ m,, Q — s Q — Uj ip ~~--f-w^ — s^ Q (25)


Zapravo koči vlak samo sla Hb4´Qb-\- u´„Q, a nasuprot toj sili djeluje »pogon
pruge« sQ. Nagib pruge, kad su obje ove sile uravnotežene, mjeri:


s = /.,^-^ + «v,, (26)
a kočna sila vlaka B„ = O. Znači, vlak se nalazi u labilnom položaju mirovanja na
pruzi, ili se giba jednolično sa brzinom, koju ima. Zaustaviti moći će se vlak samo
ako je kočna sila fif, tp Qi, -\-tv,. Q veća od pogona pruge sQ. T. j . ako je broj koče
nih osovina i teret nad njima odmjerentako, da je:


S pomoću formule 26) možemo procijeniti i vrijednost koeficijenta t/", sa kojom
treba računati u konkretnom slučaju.
Ako je Qi = La ta formula poprima oblik:


S = f^i^--^ + W^ = /**´/´ C/? + Wv ,


a kočnice lokomotive dostaju, da i bez pomoći naročitih kočnih kola podržavaju
vlak u labilnoj ravnoteži na pruzi nagiba s. Kako su pak kočnice lokomotive redovno
udešene tako, da mogu kočiti vlak na istom nagibu nizbrdo, na kojem mogu
potezati vlak iste težine uzbrdo, mora biti s = s^ , mjerodavnom usponu tog vlaka,
ili


s^ — wv (28)


U svrhu analize ta se formula može napisati u općenitijem obliku. Uzmu li se
naime u obzir jednadžbe 10) i 12), izlazi:


Sm — Wr = {Si — Wi) ^ -~ (1 -— ^)2Wu .


Si — Wi 2 v;^. 1 — /?
tp


l^b Q IJ´bQ §


Prema jednadžbi 22a) prvi član s desne strane identičan je sa ´fpi a prema
jednadžbi 8) je (1 — j8) : /? == i . Naša formula poprima dakle oblik:


ip = tpi ^ » (28 a


fibQ


ili konačno, obzirom na 22b) i 10):


fibQ H-bQ^


234
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Uz rečenu predpostavku koeficijent ^ je dakle linearna funkcija koeficijenta iskorišćenja
lokomotive ^ = K : L. Najveću vrijednost ^ = ´>Pi, ima za ^ = O, dotično
K = O, jer je u tom slučaju i mjerodavan nagib pruge Si najveći. Sa sve većim brojem
i težinom kola xp pada, jer je i mjerodavan nagib pruge to manji, što je vlak
teži. Na nagibu pruge s^ = w„ dakle kad je: 2, =z (fitQ — 2wi.) : 2wk, jednak je
nuli (´/´ = 0),jer se vlak nalazi u labilnom stanju ravnoteže na takoj pruzi i bez po


moći kočnica lokomotive.


Dok se kreće koeficijent iskorišćenja lokomotive ^ u granicama O ^ ^ ^
(fit, Q — 2 wi):2w],, vlak se nalazi u stanju labilne ravnoteže na pruzi za nj mjerodavnog
nagiba, ako se koef´cijent ^ istodobno kreće u granicama ; ^ V ^ 0


Prema prof. Dr. W. Miilleru taj koeficijent treba uzimati u račun sa vrijednostima
0,50 ^ ´fp ^ 0,67.


Za našu lokomotivu izračunali smo rfH = 0,733. Prema izloženom u slučaju
ravnoteže koeficijent ^ mjeri, kad naš vlak putuje .smjerom A->B (form. 28a):«/´ =
= 0,733 — 2 X 3,125 X 5 : 150 X 0,75 = 0.455, kad pak putuje smjerom B ^ A : tp =
= 0,733 — 2 X 1,875 X 5 : 150 X 0,75 = 0,566. Kako se radi o istoj lokomotivi, u
daljnjem uzimamo u račun aritmetičku sredinu obiju vrijednosti ^ = 0,5 (0,455 +


+ 0,566) = 0,51. Tako smo i postigli prema najvećoj vrijednosti tpi = 0,733 dovoljno
veliku sigurnost.
U smjeru vožnje A ^ B je Q = 66 t, w„ = 7,4 kg/t, a s = 28,5%o. Po form. 27)
treba da je ft : Q > (28,5 — 7,4) : 150 X 0,51 = 0,276 t. j. treba da je ft > 0,276Q =
= 0,27 X 66 = 18,2t. Kako ie ft = L^ -}- iTj bruto težina svih kočn^´h kola, treba
da je L„ -]-TO > 18,2 t ili Ki > 18,2 — 12 = 6,2 t. Iznosi li bruto težina opterećenih
kočnih kola A:;, = 5 t, u vlak treba ukop čati barem dvoja takova kola. Onda će biti
ft = 12 + 2 X 5 = 22 t > 18,2 t.


U smjeru vožnje B-> A je Q = 46 t, w„ = 8,5 kg/t, a s = 16,8%». Po form. 27)
treba da je ft : Q > (16,8 — 8,5) : 150 X 0,51 = 0,108 t. j. treba da je ft > 0,108 X
X 46 = 5,0 t. Kako je La ~ 12t>5,0t , za kočenje dostaje lokomotiva sama. Poradi
sigurnosti vožnje posljednja kola u vlaku ipak treba da su proviđena sa
kočnicom.


d) Po t e z kočenja . Sila kočenja vlaka treba da poništi na kraju kinetičku
energiju E = 3,933 qp ^ F;, ^ (formula 16a), koju je vlak imao na početku poteza kočenja
dužine h- Po mehaničkom zakonu o energiji i radnji, treba da je radnja kočne
sile Ai izvršena duž poteza h jednaka rečenoj živoj sili, dakle, da je: Af, =
= .6^/4"= E, odakle izlazi dužma kočnog poteza:


I J E ^ EIQ ^ 3,933 yV^ ^2g^


^" ^´´^ ^,^-^ + ´A + « ´


U tu formulu treba uvrstiti s sa predznakom minus, ako označuje pad, a sa predznakom
plus, ako označuje uspon pruge. Prema izvodima točke 7) formula 29)
vrijedi samo u slučaju, ako kočna sila vlaka konstantno djeluje duž cijelog kočnog
poteza sa punim svojim iznosom B„ . U slučaju pak, ako je kočna sila vlaka funkcija
vremena, t. j . na početku kočnog poteza jednaka nuli, a punog iznosa tek na
kraju tog poteza, ta dužina mjeri:


^V=y?r. ´ (29a)


označuje dužinu definiranu jednadžbom 29)


e) Vrijeme kočenja. Na kočenje utrošeno vrijeme duž kočnog poteza
mjeri prema formuli 18), ako kočna sila sila vlaka konstantno djeluje duž cijelog
kočnog poteza sa punim svojim iznosom:


ti, = —— = -.=— , a (dU)


t\ = 24 = ^ ^ , (30 a)


235
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 14     <-- 14 -->        PDF
ako raste.sa vremenom od početka do kraja kočnog poteza od iznosa O do svog punog
iznosa B^ .


U smjeru vožnje A^-B (iz šume) koči lokomotiva i 4 kočna kola naš vlak
sa kočnom težinom ft = 12 + 4 X 5 = 32 t. Onda je ft : Q = 32 : 66 = 0,485. Nagib
kočnog poteza mjeri s = + 3,4%o. (uspon). Brzina vlaka na početku tog poteza


Fj == 15 km/sat. Faktor mase vlaka izračunali smo u točki 6 sa g) = 1,08, a malo
prije i koeficijent tp = 0,51. Onda je:


E : Q = 3,933 X 1,08 XT5´ = 4,248 X 225 = 956 km/t.
B„
: Q -= 150 X 0,51 X 0,485 + 7,4 + 3,4 = 48 kg/t.
4


Dužina kočnog poteza: h = 956 : 48 = 20 m; l´b 20 = 27 m. Vrijeme kočenja:


h = 7,2 X 20 : 15 = 10 sec; 4 = 2 X 10 = 20 sec. == 0,33 min


Slika 4.


S´/.. 4%c 0%o
100,0 m 10(10 itl L50 fi


«;
Jradijaiik^ A)


Mo
´»0,0 \ n.´60 1 30,0 eoo >^K´\6 io 30,0 \ A´/OO


´^K´^.^
1 n -30 n


30,0


uKr kutija
Ai/erra^ /hrB


b)


baza
baza


L_L ^-bnija I \


[^ Li


bata


c)\ T
Y^


-f--z


i^~ limja
J/Ttjeerovi^ t ^
cJc-Ji/r/ja


^i ^´jo_
L (j^iia/ja , Jm/erYM/7je B-r-n


J^´jMj/a ^"„l

>

-{
T--r-


J LL
u-luiija /m/er iroinje b ^fl
^-^ma


— _ i —


4 I (Jv-Ai}{/h
/fTf/er

(JJ-i
/ij ´ lin/ja


´!^.


236
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 15     <-- 15 -->        PDF

u suprotnom smjeru (B-^ A, u šumu) koči lokomotiva sama vlak. U tom slučaju
je ft : Q = 12 : 46 = 0,261. Nagib kočnog poteza s = 6,9%o (pad). Brzina vlaka
Vi = 15 km/h. Nadalje je ?) = 1,29 i tp = 0,51. Onda je


E : Q = 3.933 X 1,29 X 15" = 5,074 X 225 = 1142 kgm/t.
-B^ : Q = 150 X 0,51 X 0,26 + 8,5 — 6,9 = 22 kg/t.
4
h = 1142 : 22 = 52 m; l´i, = ^ 52 = 69 m.


6


h = 7,2 X 52 : 15 = 25 sec; f,, = 2 X 25 = 50 sec = 0,83 min.


9. Grafično predočenje odpora i sila na pruzi. Gibanje vlaka spriječavaju: odpor
kretanja vlaka Wv = w,, Q, odpor krivosti pruge Wr = M^, Q i odpor nagiba
pruge ^F« := wft Posljednja dva odpora zajedno čine odpor pruge: Ws =Wr-\- TF«
= (Wr -\- n) Q ´^^ s Q, gdje je, kako već rekosmo, s = tOr -\-n. Ukupni je
dakle odpor W =^ W^ -\- TV, = (w^ -j- s) Q. Kad je vlak postigao već izvjesnu brzinu,
giba se i dalje sa tom brzinom jednolično, ako je sila potezanja lokomotive upravo
jednaka ukupnom odporu, dakle ako postoji ravnoteža: Z=^ W={w„ -\-s) Q. Odatle
pak izlazi:
z = Z : Q ^=^ w^ -\- s . ´ 31)


Ovo je temeljna jednadžba, koja nam služi za grafično predočenje triju veličina:
sile potezanja lokomotive po toni težine vlaka z kg/t, koja upravo dostaje za svladavanje
odpora kretanja vlaka w^ kg/t i odpora pruge s kg/t.


Slika 4a) predočuje u većem mjerilu dio uzdužnog profila naše pruge, koja nam
služi kao primjer (u cijelosti i u manjem mjerilu predočena je ta kratka pruga na
slici 5a). U tom uzdužnom profilu izneseni su na običan način samo podaci, koji
podpuno određuju dužinu, visinu, nagib i krivost pruge, a ostalo je izostavljeno.
Gradijanta sastoji od triju pravaca nagiba 8´7oo, 4´*/oo i 0"/oo. Povučemo li ispod
prvog pravca, uspon a n = S"/«", ispo d povoljne horizontalne baze (crtkana
linija na si. 4b) paralelu u udaljenosti n ^ 8%o> u povoljnom mjerilu (na pr. l%o :^
= 1 mm), onda ta paralela predočuje liniju odpora pruge uslijed nagiba gradijante.
Ordinata svake točke te linije ima istu vrijednost, jednaku konstantnom odporu
s = n ^ 8"/(") prvog pravca gradijante (od prof. 6 + 60 do prof. 7 + 60). Linija odpora
uslijed nagiba pruge je dakle diferencijalna linija gradijante. U krividji povećaje
se odpor pruge, za odpor krivosti Wr na konstantan iznos s^ = iVr -f-n duž
cijele krivulje. Poradi toga je i u krivulji linija odpora pruge paralela sa istom bazom,
no u većoj udaljenosti od nje nego u pravcu, jer je i &, veće od s za. Wr. Zato
se lomi linija odpora ispod pruge u krivulji, a i na lomu nagiba gradijante poput
stepenica, jer se i daljnji pravci gradijante razlikuju od prvog po nagibu (4"/oo, 0"/("),
u posljednjem slučaju linija odpora nagiba pada u bazu). Ona se lomi poput stepenica
na svakom lomu nagiba, na svakom početku i kraju luka, jer na tim mjestima
mijenjaju odpori pruge s svoje vrijednosti. U samoj krivulji ne lomi se ta linija,
jer u pravilu ne valja smjestiti lom nagiba gradijante u krivulju. Kako se na lomu
nagiba izvodi redovno vertikalan prijelazan luk (obično polumjera r = 2000 m),
zapravo prelazi linija odpora pruge u kosom, a ne u vertikalnom pravcu iz jednog
položaja u drugi (crtkana kosa linija na lomu 7 + 60) i to na dužini tangenata tog
luka; isto tako na početku i kraju luka, na dužini prijelazne krivulje, ako se takova
izvodi. No za naše svrhe crtanje ovih kosih prijelaza nije od značenja, može
dakle izostati. Nacrtamo li još izna d iste baze i paralelno s njom pravac u udaljenosti
Wv (u našem slučaju Wv "= 7,4 kg/t) u istom mjerilu (1 kg/t= 1 mm), dobili
smo t. z. iVv -liniju, ili liniju odpora kretanja vlaka. Razmak obiju linija, t. j .
»f«-linije i s-linije, identičan je sa jediničnom silom potezanja lokomotive z^
=w„ + s. Ovako je, kad se gradijanta diže u smjeru vožnje.


Pada li gradijanta u smjeru vožnje (a taj slučaj nastupa na pruzi slika 4, kad
vlak putuje od desna na lijevo), s-linija poprima oblik, predočen na slici 4e). U
takovom slučaju nagib gradijante je negativan i zato se n-linija nanosi prema
prije na suprotnu stranu t. j . nad bazu. U pravcu je s = — n, dakle z = m^ —n;
u krivulji je s = ^^ — « = — (w — tVr), a z^ =^c„ —(n — Wr ) Kad ee gradijanta
uspinje u smjeru vožnje pribraja se iVr nagibu n, kad pak gradijanta pada u


237
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 16     <-- 16 -->        PDF

smjeru vožnje odbija se od nagiba na istom mjestu. U prvom slučaju s = Wr + n


>


je pozitivno i nanosi se ispod baze. U drugom slučaju je s = iv^ -<^ O, već prema


tome, da li je Wr^ n. Ako je s< 0 t. j . negativno, s-linija leži iznad baze, ako je


s = O u bazi, a ako je s> O, t. j . pozitivno, ispod nje. to„ -l´nija crta se iznad baze
i onda, kad pruga pada. Njezina udaljenost od s-linije z = Wr —soznačuje jediničnu
silu potezanja lokomotive, ako z ispada pozitivno, t. j , ako s-lin´ja leži ispod
w^ -linije. Leži li s-linija povrh Wv -linije, z je negativno i predočuje jediničnu silu
gravitacije, koja pogoni vlak na nizbrdici (»pogon pruge«).


Poradi opisanih svojstava dijagram »pružni h sila« treba crtati uz isti
uzdužni profil dva puta: u jednom i u drugom smjeru vožnje.


Uostalom ima taj dijagram sva svojstva linije utjecaja, poznate iz građevne
mehanike. Utjecaj Z, W„ ili Ws dobije se na svakom mjestu, ako se koncentričan
teret umnoži sa ordinatom z, w„ ili s, a jednolično razdijeljeno opterećenje sa odgovarajućom
površinom dijagrama na istom mjestu. Za čitavi vlak takav se utjecaj
redovno određuje, da se težina vlaka Q umnoži sa odgovarajućom ordinatom dijagrama
u težištu vlaka.


U opisanom izvorno m obliku — poradi mnogih stepenica — s-linija prilično
je komplicirana i nepregledna. Osim toga poradi žive sile, koju vlak ima kad
putuje, uistinu sila z ne mijenja se skokomice, kako taj dijagram pokazuje. Poradi
toga uzima se u naše svrhe dovoljno točno, da ta sila ima njeku osrednju i jednako
veliku vrijednost na potezu gradijante isto g nagiba. Kako takav potez sastoji
od dijelova dužine I u pravcu i od dijelova dužine Ir u krivulji, do prve osrednje
vrijednosti odpora pruge s, na dužini poteza gradijante istog nagiba n, dolazimo
s pomoću formula aritmetičke sredine;


^{In -\-Ir Sr)


(32)
S {l + lr)


Osrednje nagibe prvog reda Sj za dio uzdužnog profila predočenog na si. 4 izračunali
smo po toj formuli te iskazali za smjer vožnje od lijeva na desno u tablici 2,
a za suprotan smjer vožnje u tablici 3. Slika 4c) predočuje pak odgovarajući dijagram
pružmh sila u jednom, a slika 4f) u drugom smjeru vožnje, s, — linije pokazuju
sada stepenice samo na lomovima nagiba. Za cijelu našu prugu, koja nam
služi kao primjer, predočena je pak Sj-linija na si. 5b) u jednom, a na si. 5d) u
drugom smjeru vožnje. Nagibe Sj u kolikoih nijesmo iskazali u tablici 2 i 3, izračunali
smo na jednaki način po formuli 32) no račun nijesmo iznijeli, poradi štednje
na prostoru.


Tablica


:.


-


Smjer vožnje A -> B


n 1 r Wr s si 2 si 21


Profil Sl


"1/oo m m kg/t /oo m /oo
6 60
40 8 320
+ 8 30 60 3,8 11,8 354
7 60 30 8 240 914 100 9,1
60 4 240
+´4 30 50 4,6 8,6 258
8 60 10
30
4 40


538 100 5,4
9 25 0 35 100 2,3 2,3 80,6 80,5 65 1,2


238
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 17     <-- 17 -->        PDF

nm


239
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Tablica ;


Smjer vožnje B -* A


n / r Wr S sl 2sl 21
Profil Sl


"I m m kg/t "1 m "/
/oo /oo /oo


9 25


0 35 100 2,3 2,3 80,5
8 60 30 80.5 65 1,2
10 — 4 -40


— 4 30 50 4,6 + 0,6 + 18
7 60 60 4 100
--240 -262 —2,6
30 — 8 — 240


— 8 30 60 3,8 -4,2 — 126
6 60 40 — 8 — 320 — 686 100 -6,9
Praktičnoj točnosti naših računa ne smeta, ako i dalje postupimo analogno, pa
više poteza gradijante razno g nagiba saberemo u jedan potez istog i osrednjeg
nagiba drugog reda So. Ako označimo sa I,, dužine takovih poteza osrednjeg nagiba


Tablica 4. Smjer vožnje A -> B


s, k k´^k S2 W^ Z V 1 t AIQ H^AIQ A


Profil hh 2sJ,
0/
/oo
m m /oo kg/t kg/t km/h km min kgm/t tm/t tm


0 00
5,0 100 500 500 100 5,0
1 00
5,0 40 200


i 40
12,0 70 840 1040 110 9.5 7,4 16,9 15.8 0,11 0,42 1859


2 10
19,2 450 8640 8640 450 19,2 7,4 26,6 10,0 0,45 2,70 U970


6 60
100 910


7 60
5,4 100 540


8 60 15,0
1,2 65 78 1528 255 5,8 7,4 13,2 (20,2) 3498 17,327 1143,6


9 25
.1,2 65 78


90


9


- 7,2 50 — 360
40


10 —20,0 70 — 1400 — 1682 185 — 9,1 7,4 - 1,7 15,0


10


11
—28,5 400 — 11400 —11400 400 — 28,5 7,4 -21,1 15,0 .


10


15
—17,2 50 — 860


60


16
-10,0 50 — 500


10


16
40 1,3 30 39 — 1321 130 — 10,2 7,4 — 2,8 15,0


16
2,5 30 75


70


16 15,0


20 4,0 50 200 275 80 3,4 7,4 10,8 (24,7) 1,06 4,24 864 0,864 57,0
il 1,0 100 j 400 400 100 4,0 7,4 11,4 .


20 1" 2 -= 1820 1— 2020 — 2020 1820 II -1,62 7,36 18191 18,191 1200,6


240
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 19     <-- 19 -->        PDF

TaBlica 5-Smjer vožnje B -> A


Si l^ h=2l, ^2 W„ Z V 1 t A/Q H´AIQ A


Profil S, I, 2sili


0
no m m /on kg/t kg/t km/h km min kgm/t tm/t t m
18 20
17 20
—4,0 100 — 400 — 400 100 |— 4,0
16 70
-4, 0 50 — 200
15,0
16 40
2,5 30 75 — 125 80 - 1,8 8,5 6,9 (55,4´; 0,8 0,32 552
l.B 30 39
16 10
15 60
10,0 50 500
15
11
10
10
22,8
81,5
50
400
1140
12600
1679
12600
130
40 0
12,9
31,5
8.5
8,5
21,4
40,0
17,9
9,6
0,13
0,40
0,44
2,.f)0
2782
16000
10 40
20,0 70 1400
9 90
1-2,8 50 64(1
9 25
1.5 65 78 2118 185 11,4 8.5 19,9 19,2 0.18.5 0.58 3682
8 60 1,9 65 78
7 60
— 2,6 100 — 260
15,0
6 60
- 6,9 100 — 690 — 872 265 — 3.3 8,5 5 2 (73.5) 1378 24,394 1122,1
2 10 — 16.8| 450 — 7560 - 7560 450 — le,*´ 8,5 — 8,3 15,0
1 40 — 8,0 70 560
15.0
1 00 - 5.0 40-— 200 — 760 110 — 6.9 8,5 1,6 (238,8) n,825 3,30 176 0,176 8,1
0 00 - 5,0 100 - 500 — 500 100 — 5,0
2 = 1820 — 5180 — 6180 1820 1,680 7,14 24570 24,570 1130,2


prvoga reda s,, do skupnog poteza jednoličnog osrednjeg nagiba drugog reda Sg opet
dolazimo s pomoću formule aritmetičke sred´ne:


2 s 7


So == (33)


2 I,


No ne može se tako postupiti nasumce, bez uštrba na naše kasnije račune, nego
je potrebno držati se izvjesnih pravila, koje je formulirao prof. Dr. ´W. Miiller u
glavnom ovako:


1. IJ jedan potez osrednjeg nagiba s, mogu se sabrati potezi raznog nagiba do
ukupne dužine od njeko 5 km, ako razlika između najvećeg i najmanjeg nagiba
nije veća od 2,5%o.
2. Bez obzira na veličnu razlike nagiba u jedan potez osrednjeg nagiba s.,
mogu se sabrati potezi kraći od 300 m, ako ukupna dužina tih poteza ne premašuje
2,5 km.
3. Na kratkim horizontalnim prijelazima preko dolina ili klanaca (vodorazdjelnica,
sedla) susjedne nagnute poteze treba produžiti do njihovog sjecišta.
4. Poteze sa većim padom od 2,,.5%o treba sabrati u zaseban potez.
Odpor krivcsti kod šumskih pruga moći će se zanemariti u krivuljama polumjera
većeg od njeko 200 m, a dužine manje od njeko 150 m.
Na shci 4 d) predočena je Sg-linija u jedan potez sabranih sviju triju poteza
tog dijela gradijante za smjer vožnje od lijeva na desno, a na slici 4 g) za smjer
vožnje od desna na lijevo. Račun pak o tome iskazan je u tablici 4 za jedan, a u
tablici 5 za drugi smjer vožnje. U tim tablicama izračunati su i iskazani nagibi
drugog reda Sg i za sve ostale poteze naše kratka pruge, predočene na slici 5.


241
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Konačno, na ovaj način određeni nagibi drugog reda u dužim potezima, redovno
se predočuju još i u zasebnoj shematskoj skici, na način predočen na slici
4h) za onaj dio pruge, a na slici 5f) za cijelu prugu. Nagib poteza, označen strijelicom
i brojkom, u jednom smjeru vožnje brojčano razlikuje se od nagiba istog poteza
u suprotnom- smjeru vožnje poradi odpora krivosti, koji se u jednom smjeru
vožnje pribraja nagibu n, a u suprotnom smjeru odbija od tog nagiba, kako smo
obrazložili.


10. Brzina i vrijeme vožnje. Pošto je na opisani način određena jedinična sila
potezanja lokomotive z = Z : Q potrebna za jednolično gibanje vlaka za svaki
skupni potez osrednjeg nagiba s^ duž cijele pruge, može se prijeći na računanje
brzine vožnje. Ta se određuje iz zadanog efekta lokomotive u konkretnom slučaju,
iz poznatog snošaja iV=Zj-F/270. Efekat JV zadan je u konjskim silama,.^´ označuje
silu potezanja lokomotive u kilogramima, indiciranu iz parnog stroja, a V brzinu
gibanja vlaka u kilometrima po satu. Z = zQ je pak sila, koja se javlja na periferiji
pogonjenih točkova. Kako Zi gubi od svoje vrijednosti na putu od parnog valjka
do pogonjenih točkova. moramo staviti Z =^ t] Zi,´kad ih ispoređujemo. O koeficijentu
t]<čl već smo govorili u točki 1, a glede sile Zi dodajemo, da nam ovdje ne
označuje samo najveću, nego svaku vrijednost indicirane sile za razliku od sile
potezanja Z na periferiji pogonjenih točlcova. Onda stoje ovi snošaji:
Z n^i 270 # ,^ 270 i\^ ^_


]z posljednje jednadžbe može se izračunati svakoj vrijednosti jedinične sile potezanja
z odgovarajuća jednolična brzina vlaka V. U našem primjeru ta formula po


prima oblik:
za smjer vožnje A-^B : F = 0,93
270 X 7066 z
266,3
a za. smjer vožnje B ^A : TrV = Ano 270 X U,yd -^ 70 = 382,1 .


Brzina V ograničena je konstrukcijom lokomotive. Kod naše lokomotive najveća
dozvoljena brzina iznosi 25 km/sat (općenito cea Vs promjera pogonjenih
točkova). Po posljednjim formulama izračunate vrijednosti brzine imaju dakle
praktično značenje samo ako su jednake ili manje od 25 km/h. U stupcima V tablice
4 i 5 iskazali smo ovako izračunate vrijednosti brzine vlaka za svaki potez istog
osrednjeg nagiba Sg. Na takovim potezima, koji padaju (samo Sg ili Sg i z negativno),
dopuštena brzina vlaka poradi kočenja i sigurnosti vožnje može iznositi najviše 15
km/h. Na potezima pred nizbrdicom kao i na posljednjem potezu poradi zaustavljanja
vlaka također smo snizili računsku vrijednost brzine na 15 km/h, ako je ispala
veća od ove. Napuštene iznose brzine stavili smo u zagradu, a povrh njih napisali
ispravljene iznose.


Na drugi način može se odrediti brzina jednolične vožnje neposredno iz nagiba
pruge s s pomoću dijagrama. Iz jednadžbe 31) i 34) slijedi naime:


270 iV ,_.
s = z — iOv "= V Q y w.o . (35)


jednadžba, koja nam daje neposredni snošaj između nagiba pruge i brzine vožnje,
a predočuje hiperbolu u koordinatnom sustavu s, V. Poradi toga i zove se ta krivulja
s-V-linija. Nazivaju ju također »linijom sile vožnje«, jer u koordinatnom sustavu
z, V predočuje vezu između jedinične sile potezanja (sile vožnje) i brzine gibanja.
Jedan i drugi sustav imaju istu os apscisa V, a vezu među osima ordinata
čini jednadžba z = s + w^. U našem primjeru jednadžba 35) poprima oblik:


266,3 _ . I n A T ,
za smjer vožnje A -^ B: s = —-; 7,4; z = s -\- 7,4 kg/t,


382 1


a za smjer vožnje B -» A: s = —:^ S;5 5 z =^ s -{- 8,5 kg/t.


242
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Slika 6 predočuje jednu i drugu krivulju na istom dijagramu. Za^smjer vožnje
A-> B nacrtana je os ordinata s, dotično os ordinata z = s + w^ —^ + 7,4 s lijeve
strane dijagrama. Skrajnje vrijednosti z^ =-Z^ : Q = 2000 : 66 = 30,3 kg/t i


Fmax = 25 km/h određuju dio krivulje od praktičnog značenja: u intervalu
8,8 ^ V ^ 25 km/h dotično u intervalu 30,3 ^ z ^ 10,7 kg/t.^a smjer vožnje B -^ A
nacrtana je os ordinata s, dotično os ordinata z = s + w^ == s + 8,5 s desne strane
dijagrama. Skrajnje vrijednosti s„, = Z^ : Q = 2000 : 46 = 43,4 kg/t i F„ = ^^5
km/h određuju dio krivulje od praktičkog značenja: u intervalu 8,8 ^ V ^ 25 km,h,
dotično u intervalu 43,4 ^ z ^ 15,3 kg/t.


MaS


V^
Minjt H—B ^»^^
Uz koordinirane vrijednosti Z i V prema ovim dijagramima radi lokomotiva
sa svojim najpovoljnijim efektom od 70 KS istom kod brzina V ^ 8,8 km/h.


Za određenje brzine vožnje uz upotrebu ovakovog dijagrama (s-V-linije) dostaje
skica nagiba skupnih poteza pruga, predočena na slici 5f). Ubilježenom tamo
nagibu treba samo potražiti i pročitati koordiniranu brzinu u tom dijagramu.


Pošto je određena brzina vožnje na skupnim potezima na jedan ili na drugi
opisani način, potrebno vrijeme vožnje, izraženo u minutama, slijedi iz snošaja


y : 60
= I : t, dakle
^= 60^:?. (36)
I je dužina skupnog poteza u kilometrima (vidi stupac I u tablici 4 i 5). Po toj formuli
izračunali smo iskazane vrijednosti u stupcima t tablice 4 i 5.
Ukupno vrijeme putovanja vlaka od jedne postaje do druge računa se sa:


T= 1,05^i +0,5 (r, + fj.
(37)


243
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Suma vremena putovanja na svim skupnim potezima 2t obično se povećaje


sa S^/o kod teretnih vlakova, a dodaje joj se i još i polovica vremena utrošenog na


ubrzanje na polazku i na kočenje na dolazku vlaka.


Naš vlak, kad polazi iz postaje A, stoji sa svoj´m težištem u profilu 1 + 00, a


kad stigne na postaju B u profilu 17 + 20.Dužina puta mjeri dakle 1,62 km. Taj put


prevali glasom tablice 4 i računa iznešenih u točki 7 i 8 za:


y„i = 1,05 X 7,36 + 0,5 (1,12 + 0,33) = 8,46 min = 0,141 h .


Prosječna brzina putovanja iznosi 1,62 : 0,141 = 11,5 km/h. U suprotnom smjeru
(B ^ A u šumu) prevaU naš vlak isti taj put u vrijeme: T^ = 1,05 X 7,14 + 0,5X
X (0,39 + 0,83) = 8,11 min. = 0,135 h. Prosječna brzina putovanja iznosi: 1,62 : 0,135 =
= 12,0 km/h.


/A´ka 7


1
1
R B
J3


^


~>h^


IS ~


^<´i?t^^ ^
lb ^ ^


^


i^


i


^ r


^


i.
L ^ a


t3 *"


^{^
/ _ „´^^ jt^r -^L


-,f6^ \´^ "´i
w>-^ V


2 -´


k^´^


pui
o\ ´ i i? ´ /n /´? Ji /f fl is /ieJfio/Tjeiri


Na temelju ovako određenog vremena putovanja u jednom (T^j) i u drugom
(Ti,^ smjeru, zatim uz poznato vrijeme,, utrošeno boravkom vlaka na jednoj (Tj )
ili na drugoj postaji {Ta ), izrađuje se vozn i re d i to redovno grafički, u obliku
dijagrama u koordinatnom sustavu put — vrijeme (S-T-linija). Slika 7 predočuje
takav dijagram za naš vlak, za jednostruko putovanje A-> B ^^ A, sa vremenskim
boravkom Ti na postaji B. Označuje li I razmak postaja A i B ´ obje S-T-linije
sijeku se u točki S u većem, virtuelnnom razmaku I +zl ?j . Dužina produžka
^h izlazi iz sličnosti trokuta ABS i abS sa:


^l,=


Tah ~\- T^i


a na suprotnoj strani dijagrama (nije nacrtano), uz vremenski boravak vlaka T,
na postaji A, kod ponovnog putovanja:


T


AL = 1.


Tah -\- Ti^


244
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Ovakova, općenito L = I + Ma -\- 44 produžena (virtuelna) dužina puta dobro
može poslužiti kod određivanja troškova prometanja, a olakšava i konstrukciju
dijagrama.


Na dužim prugama dolazi do stajanja i ukrštavanja vlakova na postajama i
ugibalištima; Među postajama kosa Š-T-linija na postaji prekida se te prelazi u
vertikalu (paralelu sa osi T) dužine proporcionalne sa vremenom stajanja vlaka.
Na desnoj strani si. 7 crtkano označeno je tako prekinuta 5^-T-linija, kad bi se pruga
A-> B nastavljala, a vlak, nakon stajanja od I* minuta, nastavio put istim smjerom.
Na ugibalištu ukrštava se vlak sa vlakom. S-T-linije jednog i drugog vlaka
leže u istom koordinatnom sustavu. No vrijeme polazka jednog i drugog vlaka treba
udesiti tako, da se nađu u određeno vrijeme na ugibalištu poradi ukrštavanja.


11. Radnja lokomotive. Vozeći vlak duž I dugačkog poteza pruge, sa silom potezanja
Z, lokomotiva izvršila je radnju: A = Zl = (w„ + s) Ql, ili po jednoj toni
težine vlaka radnju: A/Q = zl = (w;„ + s) I.
Kako je zl površina dijagrama »pružnih sila«, koja pripada potez u I, lokomotiva
vozeći duž cijele pruge izvršila je radnju po toni težine vlaka:


A/Q = Szl = I!iw^^s)l = 2F+. (38)


Da se dakle odredi radnja lokomotive, potrebno je i dovoljno je izvršiti kvadraturu
pozitivnih površina dijagrama »pružnih sila«. Pozitivnih zato, jer samo
pozitivne ordinate z takovih dijagrama pripadaju sili potezanja lokomotive. Negativne
ordinate z pripadaju komponenti sile teže, koja pogoni vlak na nizbrdici.
Radnja posljednje sile uopće ne dolazi u obzir u našim računima. Pozitivne površine
(F4-) dijagrama »pružnih sila« leže ispod w^-limie, a negativne {i~) iznad nje.
Formula 38 vrijedi za sve dijagrame pružnih sila, dakle za onaj dijagram sa linijom
izvornih vrijednosti (s), za onaj sa linijom osrednjih vrijednosti (s^) prvog
reda, kao i za onaj sa linijom osrednjih vrijednosti (Sg) drugog reda. Po točnosti
rezultata također i istim redom. Praktičnoj točnosti računskih rezultata potpuno je
međutim udovoljeno, ako se ta formula primijeni na najjednostavniji dijagram
pružnih sila, na posljednji, sa linijom osrednjih vrijednosti {s.,) drugog reda i sa
dužinama skupnih poteza 1.,.


Na taj način — t. j . s pomoću dijagrama »pružnih sila« slika 5c) i slika 5e) —
određena je i radnja lokomotive po toni težine vlaka za našu prugu u stupcu A/Q
tablice 4 za smjer vožnje A^^B, a u stupcu AlQ tablice 5 za smjer vožnje B ^-A.
U tim stupcima izračunata je ta radnja u kgm/t, jer su dužina L u metrima umnožene
sa jediničnim +z silama u k´logramima. Izrazi li se pak ta radnja u tm/t,
kako je to učinjeno u slijedećim stupcima rečenih tablica, izlazi AIQ tm\t =^ Hra.
Radnja lokomotive po toni težine vlaka jednaka je dakle dužini, dodajemo odmah,
visini H istog brojčanog iznosa u metrima.


Ovu okolnost iskoristio je prof. Dr. L. Oerle y za određenje radnje lokomotive
na drugi način. Kako je naime u pravcu s = n, a u krivulji s = n -\- Wr, radnja
lokomotive u pravcu dužine I mjeri: AA = {n +w^´) Q\. a u krivulji dužine


h : AAr = (n -\-tv„ -\-Wr ) Qlr Sastoji li I dugačak potez pruge od ^l pravaca i od
Sir krivulja, ukupna radnja lokomotive mjeri: A = 2AA -[-SAAr = 2 (n -\-Wv ) Ql-\-[-
2 {n -[-Wv -\-Wr´) Qlr .


Dakle je; A!Q = 2ni-\-Hn^-{-to„ 2 (l-{-l,)-\-2wr h .
Od svog početka L = O, do svog kraja L = 2(I-\-Ir)digla se je pruga na visinu
h, = 2 ni -\- 2 nlr .Kako u formuli sile potezanja lokomotive, Z = (w„ -\-Wr-\


+ n) Q, odpori w kg/t i nagib n %o. brojčano igraju istu ulogu, možemo smatrati
odpore Wv i Wr nagibim a u permilima istog brojčanog iznosa. Onda nam
^reći i četvrti član s desne strane posljednje jednadžbe predočuju također visine:
^2 =w;,. 2 (l-\-l^) i hg =2wr h Zavedemo li konačno namjesto nagiba raznih vrijednosti
n prosječan nagib vrijednosti ris , a namjesto odpora krivosti raznih vrijednosti
Wr prosječan odpor krivosti vrijednosti lOrs, izlaze relacije:
hl ^= n, L = 2nl -)-2nlr


h^ = Wi, L


39).


h, = MVs 2lr = 2 Wr Ir


A/Q = h, + Ji, -ir K = H


245
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 24     <-- 24 -->        PDF

stavimo li još Ha= H : a= HQ : K, onda je A = HQ = H„ K.


Radnja lokomotive po toni težine kola mjeri A ´K = H« = H : a.


Zato i zove prof. Dr. Oerley koeficijent a = K : Q = HK : A »Wirkungsgrad
der Zugforderung«. Visinu H pak naziva visinom odpora pruge. To je umišljena
visina, na koju bi trebalo vertikalno podići vlak, da se izvrši ista radnja,
koju izvrši lokomotiva vozeći taj vlak na zadanom potezu pruge. Kako je za K = l,
A^= Ha , to je Ha ujedno i mjerodavna visina radnje.´ Ona je brojčano
jednaka radnji, koju izvrši lokomotiva duž promatrane pruge po toni bruto težine
svih kola u vlaku. Trasa, između više njih, koja ima najmanju mjerodavnu visinu
radnje, obzirom na troškove transporta je najpovoljnija. Treba imati na umu, da
se ti troškovi vremenski stalno opetuju.


Konstrukcija visine odpora pruge predočena je na slici 5a za L == 825 m dugačak
potez naše pruge od profila 1 + 00 do profila 9 + 25 u smjeru vožnje A -> B.
Visina h^ jednaka je visinskoj razlici završne i početne točke tog poteza: h, =
= 115,00 — 104,80 — 10,20 m. h., ==-Lw,. = 825 X 0,0074 = 6,10 m. h., pronašli smo
s pomoću detaljnog uzdužnog profila i tablice 6. Najprije je w´„ = Swrlr-^ K


= 995,5 : 265 = 3,76%o. Onda je h.. = u;„ ^ ?r =-0.00376 X 265=-1,00 m. Konačno
je H=:h^ + h.2 + h; = 10.20 + 6.10 + 1.00=- 17.30´m. Na pr´je opisani način izračunata
i u stupcu H = AjQ tablice 4 izkazana visina mjera H = 17,33 m.


D´refencija između jedne i druge vri-


Tablica 6. jednosti, kad bi bila i veća ne bi bila od


praktičnog značenja. Za naš vlak u tom


Podaci o lukovima od prof. 1 + 00 do prof. 9 25


smjeru vožnje je a = K : Q = 50 : 66 =
= 0,758. Onda je H„ = A : K = H : a =
Ir r Wr 17,30 : 0,758 = 22,82 m. Konačno je radnja


», >,


lokomotive: A = HQ =- Ha K = 17,30 X
m kg/t X 66 = 22,82 X 50 = 1141 trn.
Čistim računskim putom dolazi se do


30 50 4,6 138


radnje lokomotive po toni težine vlaka
40 80 2,9 116 s pomoću formule, koja slijedi iz prijašnjih:


30 70 3,3 99


30 60 3,8 114 A/Q = hl -\´ W´,. L -j-SWrlr.


40 47 4,0 196


u našem primjeru: A/Q = 10,20 + 0,0074 X
30 60 3,8 U4 X 825 + 0,9955 = 17,3 m.


30 50 4,6 138 Radnja lokomotive za cijelu prugu
dobije se, da se čitava pruga podijeli u


35 100 2,3 80,5


odulje suvisle poteze dužine L. Za diobu
daju nam direktivu pravila, spomenuta kod


265 Suma 995,5


određivanja skupnih poteza, istog osred


njeg nagiba drugog reda s.2. Izlučiti treba


najprije takove poteze, na kojima je z =
= w,. + s.,r^O. Na tim potezima je´naime radnja lokomotive, kao parnog stroja,
jednaka nuli ili je negativna. S drugim riječima, vlak putuje jednolično sa brzinom,
koju posjeduje, ali ga treba kočiti. Preostaju onda još samo skupni potezi sa
pozitivnom jediničnom silom potezanja {z^ 0). A i ove možemo sakupiti, više njih
u zgodan zajednički oduži potez L, kako smo učinili to u našem primjeru, na slici
5a, od prof. 1 + 00 do prof. 9 + 25, za smjer vožnje A-> B (isp. i si. 5c). Prema prilikama
postupiti se može i da se cijela pruga podijeli na parcijalne poteze L,, L.^,
L,, . .. tako, da je na svakom potezu z > o. Uostalom kod te diobe nije baš potrebno
odviše tjesnogrudno postupati — kaže prof. Dr. Oerlev — jer i veći odstupi od rečenih
direktiva ne utječu na praktičnu vrijednost rezultata. Za svaki parcijalan
skupni potez L odredi se konačno odgovarajuća visina odpora pruge H, a 2H daje
ukupnu radnju lokomotive duž cijele pruge u promatranom smjeru vožnje. Naravno
na isti način treba odrediti radnju lokomotive, kad vlak putuje u suprotnom
smjeru.


246
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 25     <-- 25 -->        PDF

12. Potrošak pogonskog materijala, a) Potrošak goriva je funkcija radnje
lokomotive. Ova se pak obično izrazuje ili sa konjskim silama po satu ili u tonakilometrima.
Između jedne i druge mjere stoji ovaj snošaj: 1 KS.h = 75 kgm.
sec-´ X 60 X 60 sec = 270.000 kgm = 0,27 t.km. Ili obrnuto: 1 t.km = 1 KS.h :
: 0,27 = 3,7 KS.h.
Šumska lokomotiva troši po konjskoj sili u satu p = 10 do 12 kg pare ili po
tkm izvršenoj radnji p´ -= 10 X 3,7 c>o 12 X 3,7 = 37 do 44 kg pare.


Jedan kilogram goriva daje ^ kilograma pare. Ako treba g kilograma goriva
za proizvodnju p kg pare, stoji snošaj p = ^ .&. Šumska lokomotiva troši dakle: po
konjskoj sili u satu g = p: ^ = 10:^cv)12: ^kg goriva, a po t. km izvršenoj radnji
gf´ ^ p´ : ^ = 37 : ^oo 44 : f kg goriva.


Između kalorične vrijednosti goriva Gg kcal i koeficienta ? stoji pak poznati
snošaj: ^ ==: i? (7^ : (668 + U)- Vrijednost faktora iskorišćenja može se uzeti u račun
sa «7 = 0,65, a temperatura vođe sa U = J8°C. Onda izlazi zaokruženi snošaj: ^ =
Cg : 1000.


Kalorična vrijednost našeg ogrijevnoog drva, ako je suho, iznosi Cg = 2900 cv
:vD 3200 kcal, a našeg uglja Cg = 2500 cv) 5500 kcal. Za naše drvo je onda ^a ==
3, a za naš ugalj f„ = 2,5 cv 5,5, prosječno f„ = 4.
Prema tome troši šumska lokomotiva:


po
konjskoj sili u satu 9i = 10 :3cv)12 : :3 = = 3 CND 4 kg drva,
ili 9u = 10 :4(>ol2 : :4 = = 2 CV) 3 kg uglja,
po tkm izvršenoj radnji: 9´a = 37 : 3 CND 44 :3 = = 12 CV315 kg drva, ^,
ili g´u = 37 : 4 cv) 44 :4 = = 9 CV) 11 kg uglja.


Prof. Dr. W. Miiller uzima u račun potrošak uglja sa g´u = 9 kg/tkm, a Dr. H.
Eckert sa g^ = 3 kg/KS.h cv 11 kg/tkm.
Daljnji podaci su ovi:
a) Vozi li lokomotiva sa parom, potrošak goriva mjeri G = Ag´kg. Radnju lokomo,
tive A treba uvrstiti u tkm, a potrošak goriva g´ u kg/tkm.


Tako na pr. naš vlak na putu A ^-B -> A glasom tablice 4 i 5 izvršio je ukupnu


radnju od 1200,6 +
1130,2 = 2330,8 tm = 2.33 tkm. Loži h se drvom, za vožnju pod


parom potrebna količina ogrijevnog drva iznosi G = 2,33 X 15 cv 35 kg.


(i) Vozi li lokomotiva vlak bez pare (na nizbrdici) potrošak goriva mjeri:
GQ = 0,7 RTo kg. Ovdje označuje JR površinu roštilja u m^, To vrijeme vožnje bez
pare u minutama.
Naša lokomotiva vozi vlak bez pare na putu A-> B od prof. 9 + 25 do prof.


16 f 40, a na putu B -> A do prof. 6-1-60 do prof. 2 + 10, ukupno dakle na dužini


od 1,165 km sa brzinom od V = 15 km/li. Utrošeno vrijeme mjeri prema form.


36) : To = 60 X 1,165 : 15 = 4,66 min. Površina roštilja R = 0,60 m^´. Potrebno gorivo


(?„ = 0,7 X 0,6 X 4,66 = 2 kg.


y) Kod polaganog razvrstavanja kola na postaji potrošak goriva iznosi: Gr =


= 1,4 Klr kg. Tr označuje vrijeme razvrstavanja u minutama.


Potroši li naš vlak u tu svrhu na postaji B vrijeme od 15 min., a na postaji A


vrijeme od 13 min,
potrošak goriva iznosi: Gr = 1,4 X 0,6 X 28 cv) 23 kg ogrijev


nog drva.


^) Da se zagrije lokomotiva snage N = 50 CVJ 80 KS treba cea 50 kg uglja ili
70 kg drva.
Naša lokomotiva utroši vrijeme na putu A ^- B ^- A svega: 8,46 H- 8,11 + 13 +


+ 15 = 44,57 cv45 minuta. Izvršili na dan svega 10 ovakovih vožnja, utrošila je na
putovanje, razvrstavanje i zagrijavanje svega 10 (35 + 2-1- 23) + 70 = 670 kg drva
na dan. Poradi raznih gubitaka i krađe, taj iznos treba još povećati za njeko lO^/o.
b) Potroša k vode . Obično se računa, da jedan kilogram dobrog uglja
ispari 7,5 kg vode. No kako kod pogona nastaju mnogobrojni razni gubitci, praktički
postupit će se svrsi shodno, ako se potrošak vođe stavi jednak lO-teroj količini
potroška ogrijeva (Dr. Eckert). Prema najzad izračunatoj količini ogrijeva od 670 kg,
naša lokomotiva trošila bi dnevno 6700 lit. vode. Troši li se voda još i u druge svrhe,
dodaje se po čovjeku još 20 litara na dan.


c) Potrošak ulja za mazanje i čišćenje. Ovamo se ubraja ulje
za mazanje parnog stroja, mašinsko ulje, pa vuna i ulje za čišćenje. Potrošak izka


247
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 26     <-- 26 -->        PDF

zuje se u gramima (gf) po pogonskom satu. Tako na pr. lokomotiva troši po pogonskom
satu po Dr. Eckertu.


snage N = 45 55 70 KS
ulja za mazanje parnog valjka 50 60 70 g/h
mašinskog ulja 80 95 120 g/h
ulja za čišćenje 15 15 18 g/h
vune za čišćenje 20 20 25 g/h


Potrošak ulja za mazanje kola mnogo zavisi o konstrukciji ležaja osovina. Kao
dobru srednju vrijednost uzima Dr. Eckert takav potrošak od 60 do 70 g po kolima
na dan. Po Opletalu taj potrošak iznosi 0,42 grama po osovini i prevaljenom
kilometru, tako da 1 kg ulja dostaje po osovini za prevaljenih 2300 km, ili za 39
prevaljenih kilometara za vlak od 60 osovina.


Zaključak . U svrhu određenja dinamičn-h podataka iznijeli smo ovdje računske
i grafičke metode, posljednje dapače u dva i više oblika. Kojima da se da
prednost, teško je odlučiti, jer jedan način rada upopunjuje drugi. Grafičke metode
odlikuju se zornošću predočenja i čuvaju nas od grubih pogrešaka. Račun opet
je točniji i lakše se preispituje. Svakako jedna metoda može poslužiti kao kontrola
drugoj. Koješta može se još i pojednostavniti. Kako se na pr. relativno malo mijenja
brzina šumske željeznice (naprama brzini normalne željeznice), može odpasti izračunavanje
vremena vožnje na pojedinim skupnim potezima. Namjesto toga može
.se odmah izračunati prosječna brzina za cijelu prugu, ili za veće odsjeke pruge, po
formuli aritmetičke sredine: V^ = 2Vl: Si, zatim odrediti toj brzini odgovarajuće
vrijeme ts iz form. 36, i konačno izračunati vrijeme putovanja vlaka po formuli 37.
Za cijelu našu prugu, u smjeru vožnje A -> B, na ovaj nač.´n bilo bi (isp. i tabl. 4) :


Fs = (15,8 X 0,11 + 10,0 X 0,45 + 15,0 X 1,06) : (0,11 + 0,45 + 1,06) = 13,7 km/h;
U =60 X 1,62 : 13,7 = 7,1 min i konačno T = 1,05 X 7,1 + 0,5 (1,12 + 0,33) =
= 8,2 min. Diferencija prema prije i točnije izračunatoj vrijednosti T = 8,46 min,
nije od praktičnog značenja. Detaljni račun, o vremenu, potrošenom na ubrzanje i
kočenje vlaka može biti od praktičkog značenja na dužim prugama sa mnogo postaja,
na kojima vlak često prekida vožnju. Kod određivanja radnje lokomotive
najbrže dovodi do cilja metoda Dr. Oerley-a, u naše svrhe i dovoljno točno.


Studj dinamike vožnje dovodi nas nadalje do stručnog proračunavanja prometnih
troškova šumske željeznike. Još i dalje. Nuka nas na proučavanje i svih
daljnjih činbenika, koji utječu na te troškove. Ne mislimo ovdje toliko na plaću
strojovođe, ložača, kočničara, upravno-prometne troškove, socijalne terete, amortizaciju
itd., koliko na detaljno funkcioniranje cijelokupnog uređaja u iskorišćivanju
konkretnog šumskog kompleksa. Lokomotiva i vozni park ekonom´čki se iskorišćuju,
ako stalno i jednolično rade. Vlakovi će pak moći jednolično prometali po
utvrđenom voznom redu, ako budu na vrijeme, u tu svrhu odmjereno, natovareni i
rastovaren´; ako se nalazi na mjestu tovarenja uvijek dovoljno zališne robe. To
opet zavisi o transportnim sredstvima nižeg reda, koji ne moraju biti ni istog karaktera,
zatim o radu kao u sječi, tako i, na stovarištu. Jednom riječju za valjano
osnivanje šumskih prometnih sredstava najprije je potreban u pojedinosti razrađen
plan i dobro smišljena organizacija rada. To je prva predpostavka. Tek na temelju
takovog plana i smišljene organizacije moći će se prijeći na realno proračunavanje
među ostalima i na troškove prometanja. Jer proračun može biti realan
samo ako je izrađen na temelju plana, koji će se uistinu izvesti i na temelju organizacije
rada, koji će se uistinu odvijati,kako je zasnovan.


S druge strane, dinamika vožnje upozorava nas na sve pojedinosti, koje su za
stručnu osnovu i za podpun proračun potrebni. Nuka nas, da sabiremo empiričke
podatke i da ih ispoređujemo sa proračunatima. Olakšava naš rad kod osnivanja,
izgradnje i uzdržavanja prometnih sredstava i prometanja. Usavršuje nas u struci
i podbada nas na suradnju oko unapređivanja struke.


248
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Od literature, koja se općenito bavi sa ovdje izloženim predmetom, iznosimo
radnju Dr. Leopolda Oerley-a : Die massgebende Arbeitshohe der Eisenbahn.
Organ fiir die Forstschritte des Eisenbahnwesens. Jahrg. 1922; knjigu Dr. H.
E c k e r t a: Uber kostenberechnung im Tiefbau 1925., i životno djelo Dr. Wilhelma
Miiller-a : Die Fahrdynamik der Verkehrsmittel 1940, sa obilnom oznakom
srodne literature.


ZUSAMMENFASSUNG


In dieser Arbeit ist die Anwendung der a llgemeinen Grundsatzen der Fahrdynamik der
Verkehrsmittel an die Waldeisenbahnen und Ermittlung des Betriebsstoffbedarfes dargestellt.
Inhalt: 1. Grenznsteigung der Lokomotive. 2. W irkungsgrad der Lokomotive. 3. Wirkungsgrad
des Zuges. 4. Laufwiderstand der Zuges. Mass gebende Steigung. Massgebende Belastung des
Zuges. 5. Krummungswiderstand. 6. Masse und kinetische Energie. 7. Anfahren des Zuges. 8.
Abbremsen des Zuges. 9. Graphische Darstellu ng der Streckenkrafte. 10. Fahrgeschwindigkeit
und Fahrzeit. 11. Arbeit der Lokomotive. 12. B etriebsstoffbedarf.


Bezeich nungen:


Lt DIenstgewiclit der Lok, P = s () kg Streckenkraft.
La t Adhasionsgewicht der Lok. Pi kg Bremsklotzdruck.
(> ^= L„ : L Reibgrad der Lok. if) =^ Qi, : Pj das Verhaltniss des Bremsklotz-
Kt WageQgewiclit des Zuges. druckes zum abgebremsten Gewiclit.
Q = (L -\~ Q)t Zuggewicht. (pi Grr6sstwert vom tp bei der Lok.
a = K : Q "W"irkung8grad dss Zuges. fi kg/t Haltreibung zwischen Rad und Ssbiene.
§ = L:Q fi´ „ HaStreibung zwischen Rad und Brems-
I ==^ K : L Wirkungsgrad der Lok. klotz.


t grosstmogliches----- des Wagen-P =


Gewicbt l^Qi kg,


zuges. Bi kg Bremskraft der Lok.
fcj t Gewiclit eines gebremsten Wagens. bk „ Bremskraft eines gebremsten Wagens.
Kti = fii kl, t 6ewicbt der ni, gebremstenB„ kg Bremskraft des Zuges.


Wagen. P^ kg konstante Anfahrkraft.
Kjs t Gewicbt der Wagen ohne Bremse. P´j ^:^ kt veranderliche Anfahrkraft {k kon-
Q,, = (La -\~ Kl,) Bremsgewicht. stans).
Qr t Radergewicht des Zuges. t Zeit (min).
M´/OO Steigung der Gradiante. t^, t´z Anfahrzeit.
Wr %o Steigung in einer Kriimmung. tk, ifk Bremszeit.
Wr kg/t Krilmmungswiderstanđ. V km/h Fahrgeschwindigkeit.
Wrs kg/t mittlerer Krummungswiderstanđ. V^ „ Anfahrgeschwindigkeit.
s = {wr ± n) Voo-Vi „ abzubremsende Gesohwindigkeit.
Si »/„o Grenzsteigung der Lok. I m Strecke, Streckenlange.
Sj %o Kiittlere Steigung ersten Grades. 4, l´^ m Anfahrstreckenlange.
Sj »/oo mittlere Steigung zweiten Grades. li, l\ „ Bremsstreckenlange.
Sm Voo massgebende Steigung. / Tragkeitsmoment.
tVi kg/t Laufwiderstanđ der Lok. u Winkelgeschwinđigkeit.


der -Wagen. q) Massenfaktor.
^v r> ri des ganzen Zuges. E kinetische Energie.
g Fallbeschleunigung.


W, = w,Q t.


a Beschleunigung.
Wr = WrQ t. »j Anfahrbeschleunigung.
A Arbeit.


W, = sQt.
W:= Tf. + "PT, . Aj, Bremsarbeit.
Z kg Triebrađzugkraft. R Rostflache.
Z^ „ Grosstzugkraft. H Hohe.


, Z{ „ indizierte Zugkraft.


m


Za „ Reibzugkraft der Lok


N Leistung.


z = Z:Q kg/t.


249