DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 6-7/1942 str. 49     <-- 49 -->        PDF

HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO


ZAPISNIK
SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
ODRŽANE DNE 19. SRPNJA 1942. GODINE U ZAGREBU.


PRISUTNI


Sjednici upravnog odbora od 19. srpnja
1942. godine prisustvovali su: Ing. Ante A b r am
o V i ć, predsjednik; Ing. Petar O s t o j i ć,
podpredsjednik; Ing. Oskar Piškorić , tajnik;
Oskar D r e m i 1, blagajnik; Dr. Josip B a 1
e n, urednik; te odbornici — šumarski inženjeri:
Rasim B e ć i r a g: i ć, Makso F i s c h e r,
Josip J o z i ć, Krešimir K a t i ć i Mihovil
M a r k i ć. Ostalim odbornicima ispričana je
odsutnost zbog zaposlenosti, odnosno zbog poremetnja
željezničkog prometa.


Dnevni red:


I. Otvaranje sjednice;
II. Izvještaj tajnika;
III. Izvještaj blagajnika;
IV.
Izvještaj urednika Hrvatskog šumarskog
lista;
V. Održavanje godišnje skupštine H.S.D.;
VI. Osnova proračuna za 1943. god.;
VII. Kretanje u članstvu; .
VIII.
Eventualije.
I. OTVARANJE SJEDNICE.
Sjednica je počela u 9.30 pozdravom predsjednika
svih prisutnih odbornika. Nakon pozdrava
predsjednik komemorira smrt društvenog
člana Ing. Marijana J e r b i ć a, šum.
savjetnika kod ravnateljstva državnih šuma u
Vinkovcima, koji je umro 24. svibnja 1942. god.
u 51. godini života. Sudionici sjednice ustajanjem
i poklikom »Slava mu!« odaju počast
mrtvome drugu.


II. TAJNIČKI IZVJEŠTAJ.
1. O izvršenju zaključaka sjednice upravnog
odbora od 22. III. 1942. god. izvješćuje se:
a) O predmetu Izobrazbe šumarskih vježbenika
(toč. II/l) Ministarstvu šumarstva i rudarstva
predložen je zaključak upravnog odbora
H. S. D. (dne 31. III. 1942. pod br. 269/42.).
Na ovu predstavku ministarstvo društvu nije
odgovorilo.


b) Zaključak o pitanju pojačanja broja šumarskog
podmlatka (pod t. VI. sjednice od 22.


III. 1942.) također je predložen Ministarstvu
šumarstva i rudarstva (pod br. 346/42.), ali ni
o ovom predmetu nije stigao nikakav odgovor.
Međutim obavijestiti je upravni odbor, da
je podjela stipendija po državnom proračunu
pridržana Ministarstvu nastave, pa je Ministarstvo
šumarstva i rudarstva zamolilo prvo
ministarstvo, da se kod podjela stipendija
uzme u obzir i veći broj studenata šumarstva
(pod Ministarstva šumarstva i rudarstva br.
12.265—S—42.).
c) Obzirom na staleško organiziranje sa
strane Hrvatskog saveza uljudbenih i prosvjetnih
društava nije uslijedio nikakav daljni poziv,
pa prema tome ni izabrani izaslanici Hrv.


šum. društva na ovom predmetu nisu ništa
radili.


Međutim je Hrvatsko društvo inženjera pokrenulo
akciju za osnutak posebnog saveza u
kojem bi bili okupljeni hrvatski inženjeri svih
tehničkih struka, pa po tome i šumari i ratari.
Naše društvo zamoljeno je za mišljenje
o ovoj akciji. Kako je predmet laio
žurne naravi, a kako nije bilo pogodno sazivati
sjednicu upravnog odbora, to su s tim
dopisom Hrvatskog društva inženjera upoznati
odbornici izvan Zagreba i zamoljeni za mišljenje
o danoj inicijativi. Odbornici iz Zagreba
održali su o tom predmetu sjednicu dne 8.
lipnja o. g., te razmotrivši prijedlog H. D. Inženjera
kao i odgovore odbornika H. S. D., zaključili
su, da se prijedlog usvaja time, da u
novom savezu šumarski inženjeri budu u svojoj
struci autonomni i to u obliku posebnog
dosaveza hrvatskih šumarskih inženjera, dok
samostalnost Hrvatskog šumarskog društva
treba biti i dalje potpuna (br. 564|42).


d) Komasacija i šumsko gospodarstvo Odmah,
nakon što je izišao u Hrvatskom šumarskom
listu članak Ing. I. Smilaja pod naslovom
»Komasacija i šumsko gospodarstvo«, posebni
otisci s popratnim dopisom poslani su Ministarstvu
šumarstva i rudarstva, te članovima
Zemaljskog komasacionog povjerenstva (br.
201/42.).


Ing. P. Ostojić dopunjuje tajnički izvještaj


o predmetu, kako slijedi:
Predmetni članak, odnosno inicijativa Hrvatskog
šumarskog društva za zaštitu probitaka
šumarstva prigodom komasacija, razmotren
je na sjednici zemaljskog komasacionog
povjerenstva, koja je održana dne 15. srpnja


o. g. Na toj sjednici, koja je bila šireg foruma,
prihvaćeni su razlozi navedeni u istom
članku. Zaključeno je, da državne šume mogu
doći u obzir kod obnove katastarskog operata
(naravski prigodom komasacijskih radova) u
obzir samo uz suglasnost uprave državnih
šuma, dok se vlastnicima šuma ima prepustiti
slobodna pogodba s komasacijskim vještacima.
No prema zakonu o komasaciji sve
šume i ne moraju biti uvučene u komasacionu
gromadu, već samo one, koje po svom karakteru
čine komasacioni objekat (enklave ili poluenklave
u poljodjelskom zemljištu). U tom
pravcu donijet će se posebna provedbena naredba,
a do donošenja iste. Zemaljsko komasacijsko
povjerenstvo ovo pitanje rješit će svojom
odlukom.
Zaključak: Izvještaj se prihvaća u cijelosti.


2. Proslava godišnjice Nezavisne Države Hrvatske.
Kako je već objavljeno u br. 5. Hrvatskog
šumarskog lista (str. 147.) sjednica o godišnjici
uspostave Nezavisne Države Hrvatske
održana je dne 11. travnja 1942. god. i na istoj
je zaključeno:
a) izdavanje knjige o važnosti i zadaći šuma
s osobitim obzirom na Hrvatsku;
b) pozvati sve članove, da tokom ove godine
posade što više šumskog i inog drveća;


207




ŠUMARSKI LIST 6-7/1942 str. 50     <-- 50 -->        PDF

c) povesti akciju za pošumljivanje nepošumljenog
dijela brijega Grmošćica kod Ža-


Tajnilj Ing. Piškorič iznosi potrebu, da se
izabere urednik za knjigu. Predsjednik Ing.
Abramović predlaže, da se sav materijal .sakuplja
u šumarskom društvu, dok da se sama
redakcija knjige povjeri prof. Dr. Balenu. Dr.


J. Balen smatra, da bi bilo potrebno izabrati
poseban odbor, koji bi izradio program same
knjige t. j . izvršio idejni posao oko izdavanja
ove knjige. Ing. M. Markić je mišljenja, da
sada nije vrijeme za izdavanje jedne takve
knjige, a Ing. Kr. Katić ističe, da ova knjiga
treba biti promičbenog značenja. Dr. Balen je
mišljenja, da se s radom kako ga je on predložio,
mora odmah započeti i do naredne sjednice
da se pripremi konkretni materijal. Ing.
Katić smatra potrebnim predloženi izbor posebnog
odbora, koji bi pored programa same
knjige trebao predložiti i pisce, kao što i ustanoviti
trošak njezinog izdavanja. Predsjednik
Ing. Abramović drži, da se s radom mora odmah
započeti, te da po prof. Balenu predloženi
odbor uđu: Ing. Abramović, Dr. Balen. Ing.
Markić, Ing. Katić i Ing. Piškorić.
Zaključak: Usvaja se prijedlog predsjednika
Ing. Abramovića i stavlja izabranom odboru
u dužnost, da do naredne sjednice iznese
potanji program oko izdavanja ove knjige,


3. Popravak u društvenom domu. Tajnik izvješćuje,
da se u smislu zaključka prošle
sjednice (t. V./3.) informirao za nabavu potrebnih
pločica, da se izmjeni i popravi pod u
hodnicima društvenog doma. Međutim moglo
bi se dobiti samo cementnih pločica (u bijeloj,
sivoj i crnoj boji), dok za dobavu keramitnih
pločica nema izgleda. Kako cementne pločice
zbog .slabe izdržljivosti ne bi valjalo upotrijebiti,
to predlaže, da se ovi popravci odlože za
Doslijeratna vremena. Nadalje izvješćuje, da
je prigodom prošle zime zbog velikog snijega
i s tim u vezi čišćenja ovog s krova potreban
i´eći Dopravak krova i odvodnih žljebova, te
da je to prvenstveni posao. Pokraj toga, prema
propisima t. z. § 3. Naredbe Ministarstva hrvatskog
domobranstva od 13. lipnja 1942. br.
VIII-3-1535-42 o izgradnji skloništa, privremenih
skloništa i zaklona za zaštitu od napadaja
iz zraka (Narodne novine br. 156. od 15. srpnja
1942.) potrebno je u društvenom domu izgraditi
sklonište, odnosno dio podruma urediti, da
nosluži za sklonište prema propisima, koje traži
Narodna (civilna) zaštita. K ovom izvještaju Dr.
J. Balen misli, da bi mogao naći potrebne pločice,
a Ing. M. Markić, predlaže, da se još tokom
ove godine ovapne hodnici, te društvene
prostorije.
Zaključak: Prvenstveno se ima popraviti
krov i urediti sklonište. U koliko ostane po
proračunu za 1942. god. raispoloživih sredstava,
te u koliko će se moći dobaviti solidni materijal,
neka se izvrši popravak poda u hodnicima,
te izvrši bijeljenje hodnika i društvenih
prostorija.


4. Šumarsko - lovački muzej. Prema zaključku
sjednice od 22. III. o. g. (t. V/l.) upitano
je Ministarstvo nastave o mogućnosti
osnivanja državnog hrvatskog šumarsko-lovačkog
muzeja. Svojim otpisom br. 63273/42.
od 7. srpnja Ministarstvo nastave izjavilo se
voljnim za osnutak takvog muzeja, kcjemu bi
bio temelj sadanji muzej Hrvatskog šumarskog


društva. Izjavilo se spremnim, da se uprava


muzeja, kao i ostalo stručno osoblje, imenuje


po saslušanju mišljenja Hrvatskog šumarskog


društva. Hrvatsko šumarsko društvo, pored


predaje sadanjeg svog muzeja, bilo bi obve


zatno dati besplatne prostorije u svom društve


nom domu (br. 666/42.).


Uzima riječ prof. Dr. J. Balen, te veli: Da se
otpis Ministarstva nastave uzima na znanje time,
da se konačna odluka odloži nakon podrobnog
razmatranja o vezama državnog šumarskolovačkog
muzeja s Hrvatskim šumarskim društvom,
kao i s Ministarstvom šumarstva. Pri
tome treba na muzej gledati i kao na moralnu
baštinu starih hrvatskih šumara i njihova briga
oko muzeja treba doći do izražaja i u novom
muzeju. Predlaže, da se uvjeti, koje je postavilo
Ministarstvo nastave umnože, kako bi
svaki odbornik mogao ih točno uočiti, pa da
se do buduće sjednice upravnog odbora razmotre
i tako da se približi rješenje šumarskolovačkog
muzeja kraju.


Zaključak: Usvaja se prijedlog Dr. Balena.


5. Povišenje tiska Šumarskog lista. Saopćuje
se dopis Narodne tiskare u Zagrebu, od
20. travnja 1942. god., kojim javlja, da je primorana
cijene za tiskanje Hrvatskog šumarskog
lista povisiti za 7,5% (br. 469/42.).
Zaključak: Obavijest uzima se na znanje.


6. Prijedlog Ing. Safara za zaštitu šuma.
Čita se dopis Ing. J. Safara o potrebi zaštite
šuma u Hrv. Primorju (br. 579/42.).
Dr. J. Balen saopćuje, da je u duhu prijedloga
Ing. Safara već potrebno učinjeno.
Zaključak: Izvještaj Dr. Balena uzima se na
znanje.


7. Izdavanje disertacije Ing. Tregubova.´
Klub šumara u Banjoj Luci svojim dopisom
od 29. VI. o. g. mišljenja je, da bi bilo dobro
izdati prijevod doktorske disertacije Ing. Tregubova,
koja je tiskana na francuskom jeziku
pod naslovom »Les Forets vierges montagnardes
des Alpes dinarigues massif de Guermetch
et Klekovacha«. Tisak ove knjige trebalo bi
potpomoći Ministarstvo šumarstva i rudarstva,
pa Klub moli Hrv. šum. društvo, da u tom
pravcu poradi kod istog ministarstva. Prijevod
bi izvršio Ing. A. Panov.
Ing. Markić je mišljenja, da sada nije pogodno
vrijeme za tiskanje sličnog djela, ali
Ing. P. Ostojić smatra potrebnim i hrvatsku
stručnu javnost upoznati s rezultatima rada
Ing. Tregubova, i time pridonijeti poznavanju
vlastitih šuma. Ing. O. Piškorić je mišljenja,
da bi za hrvatsko izdavanje ove knjige sam
autor preveo svoju disertaciju, odnosno istu
preradio prema potrebama hrvatske stručne
javnosti. Dr. J. Balen predlaže, da se zamoli


g. Ing. Markić za ocjenu ove knjige, te da se
prema njegovoj ocjeni dalje postupi.
Zaključak: Usvaja se prijedlog prof. Dr J.
Balena.


8. Zamjene za Hrv. šum. list. Časopis »Hrvatska
državna izmjera«, koji je službeni vijcstnik
odsjeka za državnu izmjeru, Odjela za
javne radove u Ministarstvu prometa i javnih
radova, a koje uređuje prof. Ing. Stj. Horvat,
svojim dopisom od 13. lipnja o. g. moli zamjenu
svojeg časopisa za Hrvatski šumar.ski
list (br. 574/42).
Zaklj«č»lc: Zanaoljena zatnjetj« c«Jobrava se.



-z^


208




ŠUMARSKI LIST 6-7/1942 str. 51     <-- 51 -->        PDF

9. Poklon knjiga. »Nihag« d. d., pobudom
svog upravnog povjerenika Ing. I. Maruzzi-a
poklonio je Hrvatskom šumarskom društvu 30
primjeraka Knjiga Dr. J. Balena (Naš goli krš,
Šumski rasadnici, Morozov. Nauka o šumi —
br. 667./42.).
Zaključak: Poklon se prima sa zahvalnošću.


10. Otpis knjiga. Tajnik iznosi popis knjiga
posuđenih iz društvene knjižnice za koje zbog
prošlih i sadanjih prilika nema nade, da će
biti vraćene, pa predlaže otpis (br. 688/42).
Zaključak: Svi u tom popisu posudioci
knjiga imaju se još jednom svim raspoloživim
sredstvima potražiti i pozvati na povrat knjiga,
pa tek nakon toga predmet ponovo iznijeti na
sjednicu.


U. Deputatno drvo za šumarske službenike
kod općeupravnih oblasti. Čita se dopis Kotarske
oblasti u Jastrebarskom br. 3367/42., u kojem
se požuruje rješenje po predmetu deputatnog
drveta šumarskom osoblju kod općeupravnih
oblasti (br. 284/42.).
Zaključak: Sa strane Hrv. šum. društva dopisom
obratiti se Ministarstvu šumarstva i rudarstva
o ovom predmetu.


III. BLAGAJNIČKI IZVJEŠTAJ
Društveni blagajnik O. Dremi l iznio je
najprije blagajnički izvještaj, a zatim završni
račun za 1941. godinu, te izvještaj nadzornog
odbora o nalazu prigodom pregleda dne 16.


VII. 1942. god. Završni računi kao sastavni dio
ovog zapisnika nalaze se na kraju ovog zapisnika,
a sami izvještaji glase:
BLAGAJNIČKI IZVJEŠTAJ


za sjednicu upravnog odbora Hrvatskog šumarskog
društva za 19. VII. 1942. god.


Stanje blagajne 18. VIL 1942.


Gotovina:
Efekti:


Kn. b.
U blagajni nalazi se gotovog novca 46.601.57
Kod Post. štedionice na ček. račun 72.033.90
Uložnica Grad. šted. broj U4016 217.893.82
„ 114015 87.237.19
Prve hrv. šted. „ 120418 69.494.17
„ 120420 23.904.23
„ „ „ 120423 6.816.80
„ „ ., 308614 92.302.29


Ukupno 616.229.97


Zaklade:


Pripomoena (Kereškenjijeva) zaklada


Uložnica Grad. šted. broj 115266 95.948.68
Prve hrv. šted. „ 310758 103.082.10
Tri obveznice 7% investic. zajma 11.500.—


Ukupno 210.530.79


Literarna (Bošićeva) zaklada
Uložnica Grad. šted, broj 13788 3.282.07


Stanarina je plaćena i za treću četvrt ove
godine.
Porezi državni i gradski plaćeni su za drugu
četvrt ove godine.


Dne 16. o. mj. pregledano je cjelokupno
blagajničko poslovanje po nadzornom odboru,
te je pronađeno u potpunom redu, kako se to
iz priloženog izvještaja nadzornog odbora vidi.


Predlažu se zaključni računi t. j . bilanca,
obračun primitka i izdatka i stanje imovine za
godinu 1941. koji su pregledani po nadzornom
odboru i u redu pronađeni.


Predlaže se proračun primitaka i izdataka
za godinu 1943.


U Zagrebu, dne 18. srpnja 1942.


Blagajnik:
Br. 673-42. Oskar Dremil, v. r.


Izvještaj


nadzornog odbora Hrvat, šumarskog društva


Potpisani članovi nadzornog odbora pregledali
smo danas cjelokupno blagajničko poslovanje
društva, od zadnje pregledbe koja je
obavljena dne 26. kolovoza 1941. do danas i to:
Sve račune, blagajničke knjige, uložnice, skontrirali
blagajnu, sve pronašli u potpunom redu
i ustanovili slijedeće stanje:


Kn. b.
Gotovina u blagajni ... . 46.601.57
Efekti:


Kod Poštanske štedionice na čeku . 72.033.90
Uložnica Grad. šted. broj 114016 217.839.82
„ „ 114015 87.237.19
Prva Hrv. štedionica „ 120418 69.494.17


„ 120420 23.904.23
„ 120423 6.816.80
„ 308614 92.302.29


Ukupno 616.229.97


Pripomoćna (Kereškenjijeva) zaklada:


Uložnica Grad. šted. broj 115265 95.948.69


Uložnica Prve hrv. šted. „ 310758 103.082.10


Tri obveznice 7% investic. zajma 11.500.—


Ukupno 210.530.79


Literarna (Borošićeva) zaklada:
Uložnica Grad. šted. broj 113788 3.282.07


Iz predloženih obračuna primitka i izdatka
za god. 1941. vidljivo je, da su sveukupni izdatci
veći za 13.419.72 Kune nego što je proračunom
predviđeno. Nu kako je god. 1941.
nastalo iznimno stanje i skupoća n. pr. samo
tiskanje Šumarskog Lista i t. d. to se predlaže,
da se ti izdaci naknadno odobre, a osobito i
uslijed toga što se obračunom primitaka vidi,
da su aktični primici mnogo veći nego što je
bilo proračunom predviđeno.


Na temelju gornjeg izvješća molimo za podjeljenje
razriješnice.
Zagreb, 16. srpnja 1942.


Nadzorni odbor:


Milan Đrnić Ing. Haliđ Muftić


šum. nadsavjetnik u miru.


Zaključak: Izvještaj blagajnika uzima se bez
opaske na znanje.


209




ŠUMARSKI LIST 6-7/1942 str. 52     <-- 52 -->        PDF

III. UREDNIČKI IZVJEŠTAJ
Urednik Hrvatskog šumarskog lista Dr. Josip
Bale n u svom izvještaju izvijestio je, da
će 6. i 7. ovogodišnji brojevi Hrvatskog šumarskog
lista izići skoro kao dvobroj. Nadalje
izvješćuje, da je poput ostalih listova sa strane
Državnog izvještajnog i promičbenog ureda
(DIPU-a) izdana zbog pomanjkanja papira zabrana
daljnjeg izlaženja Hrvatskog šumarskoglis,ta (br. 636/42). Međutim je Dr. Balen poduzeo
korake, tako, da će obustava biti opozvana
(br. 651/42.), ali moli ovlašćenje od sjednice,
da list u buduće izlazi prema konkretnim mogućnostima.


Zaključak: Izvještaj se uzima na znanje
time, da se urednik ovlašćuje na izdavanje lista
prema mogućnostima, kako obzirom na
vrijeme tako i obzirom i na opseg samog lista.


IV.
ODRŽAVANJE GLAVNE GODIŠNJE
SKUPŠTINE
Prema zaključku prošlogodišnje glav. skupštine
ovogodišnja skupština Hrvatskog šumarskog
društva trebala bi se održati u Sarajevu.
Kako međutim opće prilike održavanje skupštine
ne dozvoljavaju u Sarajevu, to se zaključuje,
da se održi dne 14. rujna 1942. godine u
Zagrebu.


Sjednica upravnog odbora održat će se pak


13. rujna 1942. god. u 9 sati, također u Zagrebu.
V. OSNOVA PRORAČUNA ZA 1943. GODINU
Društveni blagajnik Oskar D r e m i 1 izlaže
osnovu Droračuna primitaka i izdataka za godinu
1943.


Proračun se obrazlaže, kako slijedi:


a) Primitci:
Primitci obzirom na članarinu određeni su
točnije nego je to bilo moguće za 1942. godinu.
Stoga su isliazani manji primitci od članarine
redovitih članova, jer je taj broj danas već .
ustaljen. Članarina utemeljitelji i dobrotvora
unijeta je s najnižom stavkom t. j . sa svega
jednim slučajem, budući da se tokom ove godine
dn sada nije za takvog člana našla ni
jedna osoba. Stavka pretplata za Šumarski
list povećana je, kako s razloga povišenja
pretplate, koia je izvršena prema zakliučku
glavne skupštine iz 1941. godine počam od 1. I.
1942. godine, tako i obzirom na veći broj pret-
Dlatnika, koje povećanje posljedica preporuke
Ministarstva šiimarstva i rudarstva Hrvatskogšumarskog lista svim područnim ustanovama.


Predviđa se veći primitak i s naslova oglasa,
budući da je i cjenik za oglase s 1942. godinom
povišen, a stavka pripomoći ministarstva
uzeta je urema visini pomoći osigurane
Hrv. šum. društva u državnom proračunu za
1942. godinu.


Manjak proračuna pokrit je iz glavnice,
koju društvo ima na raspolaganje za redovne
svrhe. Smatramo, da ovaj novac nije izgubljen
uzevši u obzir svrhe, za koje će se upotrijebiti,
a što se razabire iz osnove proračuna izdataka.


b) Izdatci.
U osnovi proračuna, odbor smatra, da je
potrebno osvrnuti se samo na dvije zadnje
stavke t. j . na tisak kataloga knjižnice i uz


državanje muzeja. Povišenje kod ostalih stavki
posljedica je općih prilika, koje su izvan našeg
dohvata.


Knjižnica Hrvatskog šumarskog društva
broji danas 1737 djela. Međutim od ovih knjiga
katalogizirano je svega 1534 knjige t. j . onoliko,
koliko ih je bilo 1934. god., kada je katalog
izdan. Prema tome znatan dio knjiga za
članove, koji borave izvan Zagreba praktički
je neuporabiv, jer ne znadu, koje se sve knjige
nalaze u društvenoj knjižnici. Pomišljalo se na
izdavanje dopunjka kataloga, ali jer više nema
raspoloživih primjeraka kataloga iz 1934. godine,
to je odlučeno izdati novi katalog. Kako
bi novi katalog mogao poslužiti za dulje vrijeme,
to se predviđa u istom slobodnom prostoru,
gdje će svaki član prema obavijestima
u Šumarskom listu u buduće moće nadopunjavati
katalog.


Kako je 1941. godine Hrvatsko šumarsko
društvo preuzelo Sumarsko-lovački muzej opet
u svoju upravu, to je potrebno u proračunu
osigurati svotu iz koje će sam muzej uređivati,
a u manjoj mjeri i obnavljati, jer ta svota
za ma kakvo veće nadopunjavanje muzeja nikako
ne dostaje, već će moći poslužiti za možebitne
manje prigodne kupnje i naknade manjih
troškova oko dobave novih muzejskih predmeta.


Ing. A Abramović, Dr. J. Balen i
Ing. M. M a r k i ć predlažu, da se povisi stavka


26. »pripomoć studentima« od 2.000 na 10.000
Kuna.
Zaključak: Predloženi proračun primitaka i
izdataka prihvaća se time, da se stavka 26. povisi
na 10.000 Kuna. Ovo povišenje izvršit će
se u proračunu primitaka na račun potrošive
glavnice.


Pregled završnih računa i proračuna nalazi
se na kraju ovog zapisnika u tabelarnom
obliku.


VII. KRETANJE U ČLANSTVU
Za redovite članove primaju se:


Ing, Vlatko Madjarević, šum. pristav
vlastelinstva Odescalchi u Iloku (br. 566/42.);
Ing. Ivan R e b a c, šum. pristav Bihać (broj576/42.);
Ing. Aleksandar H a v 1 i č e k, insp,
šuma VI m., Zagreb (br. 560/42.);
Ing. Josip Lipovac, šum. Ga


vježbenik:ia-
-rešnica
(br. 531/42.);
Ing. Fedor Polkovnikov, šum. ing. Bje^
lovar (br. 530/42.);
Ing. Branimir G a v r a n i ć, šum. viši pristav
Bjelovar (br. 529/42.);
Ing. Ladislav H a n g. šum. vježbenik Bjelovar
(br. 528/42.);
Ing, Ante B r k 1 j a č i ć, šum. ing. Zagreb
(br. 292/42.);
Ing. Branimir T k a 1 č i ć, šum. ing. Sušine
Đurđenovac (br. 614/42.);
Ing. Petar Krebelj , šum. nadzornik Gospić
(br. 627/42.);
Ing. Fehim Gjulbegović, šum. viši pristav
Banja Luka (br. 617/42.);
Ing. Josip Marku novi ć, šum. pristav
Nova Gradiška (br. 675/42.).


\fi^


T\0^


210




ŠUMARSKI LIST 6-7/1942 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Za članove podmlatka primaju se:
Vladimir K o r o š e c, student šumarstva,
Zagreb;
Nedžet Baša-Bašić, student šumarstva,
Zagreb.


Istupio iz članstva:
Mirko I V e z i ć, šum. pravni nadzornik, Banja
Luka.
Umrli:
Ing. Marijan J e r b i ć, šumarski savjetnik,
Vinkovci.


VIII. EVENTUALIJE
1. Pilane u Bosni i Hercegovini. Ing. Rasim
Bećirag´i ć iznosi opširan prikaz pilana na
području Bosne i Hercegovine. Prije rata broj
pilana na tom području iznosio je 112 (od toga
15 velikih, koje su radile u glavnom za izvoz;
47 srednjih, te 50 malih). Mnoge od tih pilana
pale su žrtvom požara 1 razaranja, pa smatra
potrebnim upozoriti, da se kod podizanja novih
pilana u punoj mjeri primjenjuju propisi § 88.
Zakona o šumama.
Zaključak: Izvještaj i prijedlog Ing. Bećiragića
usvaja se.


2. Hrvatski šumarski kalendar. Ing. M.
Mar kič izvješćuje, da je materijal za Hrvatski
šumarski kalendar u radu, ali da ne će biti
završen tako, da bi kalendar mogao izići kra´/.´,
j Hi´I


O"


jem ove godine. Mišljenja je, da bi se kalendar
tehnički uredio tako, da tekstovni dio kalendara
ostane isti za više godina, dok da se omogući
svake godine samo izmjena kalendari ja
za odnosnu godinu. Dr. J. B a 1 e n iznosi, da
je s puta iz Slovačke donio i šumarski slovački
kalendar, koji će također dobro poslužiti
kod izrade našeg kalendara. Predlaže, da
se ispita potreba količine papira za tiskanje
kalendara, te da se onda ovaj papir osigura.


Zaključak: Izvještaji se uzimaju s odobrenjem
na znanje.


3. Izbor ovjeritelja zapisnika. Za ovjeritelja
zapisnika ove sjednice izabiru se gg. Ing. Kr.
Katić i Ing. P. Ostojić.
4. Konačno je prof. Dr. J. B a 1 e n prikazao
put apsolvenata šumarstva zagrebačkog fakulteta
u Slovačku, koji je izvršen u prvoj polovici
srpnja mjeseca i iznio svoje dojmove o
slovačkoj šumi, slovačkom šumaru i slovačkom
narodu, koji su za Slovake vrlo povoljni naglašujući
veliku susretljivost Slovaka za nas
Hrvate.
Kako će ova ekskurzija biti prikazana u
Hrvatskom šumarskom listu, to Se pobliže na
istu ne osvrćemo.


Zaključeno i potpisano:
Predsjednik: Tajnik:
Ing. A. Abramović, v. r. Ing. O. Piškorić, v. r.


211