DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1942 str. 47     <-- 47 -->        PDF

u stanovitom okviru treba ostaviti zajedničarima
potanko uređenje gospodarenja svojim
posebnim pravilnikom.


U glavnom se gospodarenje ima vršiti po
osnovama i pod nadzorom stručnjaka, koji su
državni službenici.


Terene sposobne za poljoprirad treba privesti
boljoj kulturi, a izrazito šumske pošumiti.
Pašnjačke površine treba uistinu kao pašnjake
kultivirati.


Promicanje svake grane gospodarstva, uzajamno
pomaganje u obliku zadrugarstva raznih
smjerova, udružbe prosvjetnog i drugih oblika


— sve to može da ima temelj u imovnoj zajednici
i to s jedne strane u objektima njezine
Imovine, a s druge u njezinim ovlašćenim domaćinstvima
kao subjektima.
Predviditi treba materijalna sredstva za uzdržavanje
imovne zajednice te propisati odredbe
o sastavku proračuna i završnih računa.


c) Uprava


Upravu zajedničkom imovinom treba zakonom,
provedbenom naredbom i pravilnikom
Imovne zajednice organizirati na načelu samouprave
podvrgnute jakom javnom nadzoru.


Organi uprave ovlašćeni su imovnu zajednicu
predstavljati i valjano zastupati. Oni su:


1. Glavna skupština ovlašćenih domaćinstava,
kojoj treba propisati nadležnost (pravo
glasa, održavanje itd.);
2. upravni odbor s predsjednikom kao izvršnim
organom;
3. nadzorni odbor.
d) Oblasti


Redoviti nadzor pripada upravnoj oblasti
prve molbe. Daljnji nadzor 1 rješavanje utoka
u predmetima pripada velikim župama i nadležnim
ministai-stvima, već prema naravi predmeta,
o kojem se radi.


Književnost


DOKTORSKA DISERTACIJA


Iza prikaza omorike (Picea omorica Panč.)
na staništimayU višegradskom kotaru Ing. S.
T r e g u b o v/na francuskom jeziku izdao je i
prikaz sV^s toj ina prašumskog´ tipa
šumskog područja Klekovača-Grm
e č, koje se područje nalazi na zapadu Bosne.
Ovaj je rad Ing. S. Tregubova disertacija, na
osnovu koje je autor doktorirao na sveučilištu
u Montpellier-u, a tiskan je pod naslovom
»Les forets vierges montagnarđes
đes Alpes Dinariques, Massif de
Klekovatcha-Guermetch. Etude
Botanique et Forestižr e.«


Ingf. Tregubov u ovoj svojoj radnji dao je
botanički i šumarski prikaz oko 160.000
ha šumskog masiva na planinama Klekovača
i Grmeč, a kojeg je imao prilike promatrati
kroz više godina kao šumarski vježbenik kod
državne šumske uprave u Potocima. U botaničkom
dijelu radnje pored opisnog dijela nalazi
se i 6 biljnoBocioloških pregleda, a u šumarskom
dijelu prikaza nalazi se zabilježen
brojni dendrometrljski materijal, te je time
ova radnja rijedak primjerak koji objavljuje
ove podatke i time ih otvara javnosti i omogućuje
mali uvid u naše bosanske šume, a naročito
u sastojine, koje prolaze.


Svoja razmatranja Ing. Tregubov zaključuje
ovim smjernicama za gospodarenje
u proučavanim šumama; Mje


Važniji zaključci o raspolaganju zajedničkom
imovinom, njenom otuđenju ili diobi, promjena
pravilnika, i konačna potvrda popisa
ovlaštenih domaćinstava pripada ministarstvu
seljačkog gospodarstva.


Za uređenje imovnih zajednica treba predvidjeti
posebne urednike ili posebna povjerenstva,
nešto slično kao što su koncesionirana i
razgođbena povjerenstva, s djelokrugom odlučivanja
po slobodnoj ocjeni i posebnom postupku
(neke vrsti upravnog sudovanja).


U nadležnost ovih povjerenstava spadala bi
i dioba zajedničke Imovine, bilo da se ima on«
podijeliti na dvije ili više novih imovnih zajednica,
bilo da se zajednička imovina ima individualno
podijeliti uslijed važnih gospodarskih
probitaka same zajednice kao cjeline, ili u javnom
državnom interesu. Ovakova povjerenstva
imala bi biti nadležna i za likvidaciju imovne
zajednice, u koliko se ukazu potrebe, da se cijela
ili stanoviti dio imovine imovne zajednice
ima upotrijebiti za druge svrhe.


e) Po8tui>ak


Postupak napried navedenih oblasti treba u
tančine propisati.


Kod toga treba napose misliti: a) na poseban
postupak kod uređenja (organizacije) imovne
zajednice; b) na postupak oblasti kod daljnjega
življenja i redovitoga upravljanja; c)
na poseban postupak kod diobe ili prestanka
imovne zajednice.


f) Zaključne odredbe


Nepokretna i pokretna imovina, sa svun
pravima, aktivom i pasivom, ustanova već organiziranih
prema propisima navedenim pod
A) točka 11. ove osnove prelazi na imovne
zajednice bez ikakve posebne nadoknade dosadašnjim
ovlaštenicima.


O BOSANSKOJ PRASUMI


šovite sastojine jele, smreke i bukve "treba sjeći
ne prema jačini stabala (promjera) nego prema
uzgojnim potrebama; obzirom na hektarski godišnji
prirast od 10 m^, te vremena od 22 godine
za razvoj jednog desetcentimetričkog razreda
ophodnjica treba iznositi 25 godina; intenzitet
sječe treba iznositi 25—30"io drvne mase,
što danas predstavlja masu od poprečno 220
ms po ha.


Naročita vrijednost ove knjige leži baš u
činjenici obavljenih naprijed navedenih podataka.
To više, što je kod nas vrlo malo objavljeno
sličnih podataka. Zašto se ne bi objavljivali
podaci gospodarstvenih osnova, kako
je to na pr. učinio Ing. P. Ostojić (»O potrajnosti
prihoda direkcije šuma Vinkovci-<,
Šumarski list br. 3. 1939.). Objavljivanjem rezultata
gospodarstvenih osnova u stručnom tisku
osigurava im se trajnost i pristupačnost,
omogućuje se upoznavanje vlastitih šuma, naročito
šumarskom podmlatku, koje će znanje
biti od neposredne koristi i u njihovom praktičkom
radu. Njihovo objavljivanje predstavlja
i jednu afirmaciju struke u izvanstručnim krugovima,
a pokraj toga predstavlja kontrolu
rada s posljedicom poticaja za bolji i pažljiviji
rad.


Knjiga se nalazi u knjižnici Hrvatskog šumarskog
društva pod br. 1733.
Ing. O. Piškorić


205