DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1942 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Suvremena pitanja


JEDAN PRIJEDLOG ZAKONA O IMOVNIM ZAJEDNICAMA


Gospodarski glasnik, glasilo hrvatskih
inženjera poljodjelstva, u petom ovogodišnjem
broju donosi članak agrarnog savjetnika
Ive živica: Imovne zajednice.
Ovim člankom g. živić otvara javno i´azmatranje
(diskusiju) preustrojstva uprave i korištenja
zajedničke (kolektivne) imovine hrvatskog
seljačkog naroda, koja je »na današnjem pravnom
području Nezavisne Države Hrvatske uređena
raznim zakonskim propisima«. Ta kolektivna
imovina hrvatskog seljačkog naroda obuhvaćena
je zemljišnim zajednicama, posjedom
turopoljske plemenite opčine, općinskim zemljištima
u Dalmaciji, u nepodjeljenim pašnjacima
Međimurja, a u Bosni i Hercegovini u obliku
mere i baltalika. >Iere su pašnjaci, a baltalici
šumo, koje su po t. zv. ramazanskom
te ševalskom zakonu utvrđene kao površine za
podmirenje potreba seljačkog žiteljstva. Međutim
ograničenje ovih površina odnosno njihovo
odvajanje od javnog, kasnije državi
zemljišta nije provedeno u Bosni i Hercegovini
sve do danas^ pa lako je mjestimice seljaku
jasan pojam mere i baltalika, to se ipak
bosanski seljak ne bori za njih kao određene
površine, nego za pravo pašarenja i drvarenja
u šumama, koje su u gruntovnici ubllježena
ka održavno vlastništvo. To s razloga, jer time
dobiva više, mnogo više, nego da se drži mera
i baltalika po ramazanskom zakonu.


Imovne zajednice, kako vidimo iz nabrojenih
sadanjih ustanova zajedničke seljačke imovine,
obuhvatile bi u budućnosti uglavnom šume
odnosno šumsko zemljište, jer će pašnjaci
biti prije podvrgnuti individualnoj diobi radi
intenzivnijeg iskorišćavanja tog zemljišta. Stoga
u cijelosti prenosimo nacrt zakona o imovnim
zajednicama, da time upoznamo šumarsku
javnost o ovom prijedlogu i potaknemo
ponuđeno raspravljanje.


Sama osnova glasi:
a) Načela


1. Imovna zajednica je imovno i pravno samostalna
osoba (ne tijelo), čija nepokretna i
pokretna imovina služi potrebama ovlašćenih
gospodarskih domaćinstava stanovitoga mjesta
(sela^ naseobine).
2. Imovna zajednica je u svakom pogledu
podpuno od ovlašćenika i njihovih ovlašteničkih
prava neovisna i samostalna osobnost.
3. Nijedan ovlaštenik nema nikakvog prava
na glavničnu (temeljnu) imovinu imovne zajednice,
već se njegovo pravo sastoji samo iz
trajnog primanja redovitih koristi iz zajedničke
Imovine, ukoliko redovno gospodarenje takovu
korist daje.
Iznimno, kod djelomične ili cjelovite diobe
zajedničke imovine dozvoljene radi općih gospodarskih
i državnih potreba (interesa), u koliko
se imovina nema namijeniti drugim sličnim
svrhama, ima ovlašteno domaćinstvo pravo
sudjelovati u takvoj diobi.


4. Vlasnici, ili korisnici imovne zajednice
jesu sva seljačka domaćinstva stanovitog mjesta,
kojima je jedino ili glavno zanimanje po-
Ijoprirad i koja su utvrđena u posebnom popisu
ovlaštenika imovne zajednice, svako s jednakim
pravom.
5. Ovlašteničko pravo u imovnoj zajednici
može steći i ono domaćinstvo nekoga mjesta,
koje nije seljačko, ako surađuje nai´očitim načinom
u gospodarskom življenju bilo koje vrsti
izvjesnog mjesta.


6. Utrnula domaćinstva gube, a novo nastala
stlču ovlašteničko pravo u imovnoj zajednici
bez ikakove odštete.
7. Popis domaćinstava sastavlja, ispravlja i
nadopunjuje prvomolbena upravna oblast na
priedlog organa imovne zajednice i nadležne
upravne općine.
8. Koristi iz zajedničke imovine pripadaju
u pravilu svakom domaćinstvu podjednako, aii
se pravilnikom može odrediti naročiti ključ i
zajedničke imovine obzirom na veći ili manji
broj duša pojedinih domaćinstava.
9. Doprinose za uzdržavanje 1 unapređenje
zajedničke imovine snosi svako domaćinstvo u
razmjeru crpljenih koristi.
10. Pod propise zakona o imovnim zajeđnirazmjer,
po kojem će se vršiti dioba prihoda i
čama spada svaka zajednička (kolektivna) nepokretna
(pašnjaci, šume, obradivo zemljište,
zgrade namijenjene zajedničkoj svrsi) i pokretna
(strojevi, stoka, itd.) imovina bez obzira,
da li je dosad posebnim zakonskim pro-
Glavno je svojstvo imovine, koja spada pod
propise ovoga zakona, da se ona zajednički
uživa i uživati ima po načelima kolektiviteta.


11. Osobito pod propise ovoga zakona spada
nepokretna imovina, na koju se odnose
propisi:
a) Zakona od 25. travnja 1894. o uređenju


zemljišnih zajednica;


b) Zakona od 1. svibnja 1895. o uređenju


Plemenite općine turopoljske;


c) Zakonskog članka X. iz godine 1913. o


nepodijeljenim zajedničkim pašnjacima (Međi


murje) ;


d) Zakona od 27. svibnja 1876. o diobi općinskih
zemljišta u Dalmaciji;


e) Ramazanskog zakona od 7. ramazana
1274. (2. V. 1858.), zakona od 11. ševala 1282,
(1869.) o pašnjacima (merama) i šumama
(taaltaluclma), te zakonske osnove bosanskog
sabora iz godine 1913.—1914. o odcjepljenju
općinskih pašnjaka i šuma od erarskog posje.
da (područje Bosne i Hercegovine);


t) Zakona o agrarnoj reformi, kojim se stanovite
nekretnine imaju ekspropriirati za zajedničke
svrhe.


12. Nepokretna imovina obuhvaćena propisima
pod točkom 10. i 11. ove osnove ima se
po službenoj dužnosti u zemljišnim knjigama
upisati kao vlasništvo: Imovne Zajednice mjesta
(sela. naseobine) N. N.
13. Gdjegod bi se moglo predpostaviti, da
imovina, koja spada pod propise ovoga zakona,
nije neprijeporno utvrđena kako s obzirom na
objekte, ima se provesti poseban postupak, da
se to utvrdi. Taj postupak predviđa provedbena
naredba u tančine, a zakon u glavnim smjernicama.
Posebne urednike ili povjerenstva za
ustanovljenje zajedničke imovine i korisnika
treba smišljeno odrediti.
b) Gospodarenje


Gospodarenje imovinom imovne zajednice
treba zakonom odrediti samo u glavnim crtama,
a podrobnije u provedbenoj naredbi, uzimajući
osobit obzir na narav zajedničke nepokretne
1 pokretne imovine.


204