DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1942 str. 3     <-- 3 -->        PDF

^ HRVATSKI


ŠUMARSKI LIST


GOD. 66. SVIBANJ 1942.


Ing. M. ŠPIRANEC (Sv. Ivan Zelina):


O NAŠOJ ŠUMARSKOJ BROJIDBI


ETWAS VON UNSEKER FORSTSTATISTIK ´ — -—;- --


Danas je već obćenito priznata važnoL,t brojidbe i njezina velika uloga u svim
granama ljudske djelatnosti. Brojidba je temelj, na kojem počiva svaka smišljena
radnja oko uređenja i poboljšanja prilika bilo koje vrsti narodnih ili državnih potreba.
Ona je putokaz, koji nam daje smjer, u kojem treba da se razvije neka akcija,
barometar koji osjetljivo bilježi svaku promjenu na bolje ili gore u svakoj
grani prirada, prosvjete ili uljudbe uopće. Točna i podpuna državna brojidba pokazuje
s jedne strane jasnu sliku stanja neke države i njezine mogućnosti u proizvodnji
materijalnih i duhovnih dobara, a s druge strane odkriva potrebe radi pokrića
možebitnog manjka ili upodpunjenja nedovoljne proizvodnje. Na temelju brojidbe
mogu se praviti osnove za budućnost i odrediti mjere, koje su nuždne za izvedbu
tih osnova. Posve je izključeno, na primjer, da bi Njemačka u sadašnjem
ratu mogla postići tolike uspjehe, da se nije za vremena temeljito priredila. Ne
malu zadaću obavila je u pripremama točna brojidba, koja je dala jasnu sliku mogućnosti
i pokazala na eventualne nedostatke, koji su uklonjeni, te tako stvorila mogućnost
izrade preciznog plana vođenja rata (ili bolje reći planova — zbog različitih
mogućih obrata i situacija, koje su se imale predvidjeti za vrijeme trajanja samoga
rata).


Za mnoge je zemlje šumarstvo jedna od najvažnijih grana narodnog prirada.
Zbog toga je nuždno, da i ta grana prirada imade točnu i podpunu brojidbu, kako
bi se dobila vjerna slika stanja šumarstva i šumarska politika zemlje postavila na
zdrave temelje. Među takove države, u kojima šumski prirad ima veliku ulogu u
općenarodnom gospodarstvu, pripada i Hrvatska. Radi toga. je potrebno, da i mi
uredimo našu šumarsku brojidbu tako, da nam bude ogledalo prilika i mogućnosti
na tom polju. To je potrebno i zbog toga, što cijela država ne pruža jednoličnu
sliku u pogledu važnosti šumarstva odnosno u pogledu načina vođenja šumarske
politike.


Mora se priznati, da danas još nemamo točne i pouzdane brojidbe šuma i šumskog
prirada. Prije prvog svjetskog rata imali smo dosta dobre podatke, ali ti danas
više ne odgovaraju stanju u naravi, a poslije rata nije se odmah od početka počelo
sustavno prikupljati i obrađivati gradivo. Od vremena do vremena mijenjao se
okvir i obseg traženih podataka — tapkalo se, tako reći, u tami, bez pravog i određenog
cilja.


Tek izdavanjem »Uputstava za vođenje statistike šuma i šumske privrede«,
koja su izašla početkom god. 1939., udaren je temelj i izrađena osnova, po kojoj
se trebala urediti šumarska brojidbena služba. Međutim u samom provođenju ove
osnove pošlo se krivim putem. Godinama nismo imali sustavnu i jedinstvenu brojidbu
niti izgrađenu organizaciju prikupljanja podataka, a novim se »Uputstvima«
htjelo u roku ođ jedne godine stvoriti obsežnu i razrađenu (detaljiranu) šumarsku
statistiku. Posao prikupljanja podataka i sređivanja istih pao je u glavnom na kotarske
šumare, koji su ga morali svladati pokraj ostalih redovitih poslova, a doŠao


129
ŠUMARSKI LIST 5/1942 str. 4     <-- 4 -->        PDF

je taj posao baš u vrijeme, kad su kotarski šumari bili upravo obasipani raznim
vhitnim, povjerljivim« i t. d. raspisima vojničke prirode, kojima su također morali
udovoljavati na vrijeme i po mogućnosti što točnije. Razumljivo je, da je šumarska
brojidba kod toga loše prošla, jer — nemojmo se zavaravati — premda se
danas obćenito priznaje i uočuje golema važnost statistike, većina šumara »na terenu
« ipak daleko veću važnost i prednost pridaje poslovima uređivanja i uzgajanja
šuma te šumarskog redarstva, dok za brojidbu ostavlja tek možebitno preostalo
vrijeme.


Pogriješna je bila predpostavka izrađivača spomenutih »Uputstava«, da se za
prvu (1938./39.) godinu sastavi podpuna brojidba, makar i ne sasvim točna, jer za
valjano izpunjenje svih 39 obrazaca statistike treba mnogo više vremena, nego što
ih kotarski šumari posvećuju i mogu posvećivati statistici. Bilo je zamišljeno,
dakle, da se za 1938./39. godinu sastavi makar i netočna, ali podpuna brojidba,
koja će se tokom daljnjih godina popravljati i nadopunjavati tako, da bi za nekoliko
godina dobili točnu, razrađenu i podpunu statistiku. Međutim ovdje je učinjena
posve kriva psihološka predpostavka. Kad je kotarski šumar konačno nekako
složio i »uskladio« sve rubrike i obrazce, da mu se slažu, kako to zahtijevaju
»Uputstva« i raspisi, te nakon nekoliko primljenih požurnica odpremio podatke
višoj vlasti, onda je olakšano odahnuo i spremio koncept statistike 1938./39. te se
predao drugim poslovima. Ali došlo je ubrzo vrijeme, da se slaže statistika za
1939./40. Sad bi, dakako, trebalo, prema namjeri izrađivača »Uputstava«, pregledavati,
nadopunjavati i izpravljati prošlogodišnje podatke, prikupiti nove i tako popravljenu
brojidbu odaslati višoj vlasti. Ali jedno je teorija a drugo život. Kotarski
šumar dospije misliti na brojidbu, kad mu dođe rok za nju, i onda zbog obsežnosti
posla nema ni volje ni vremena da je dotjeruje, već je sretan što ima lanjske
podatke, od kojih one promjenljive po sjećanju i izkustvu izpravi i na vrijeme dostavi
nadležnoj vlasti. Pogotovo je to slučaj na on´m kotarevima, gdje se u međuvremenu
desila promjena na mjestu kotarskog šumara. Novopremješteni šumar
nije još dobro upoznao svoje područje, pa je sasvim prirodno da se posluži podatcima
svog predšasnika od prošle godine (tim prije, što mu nije poznato ukoliko su
prijašnji podatci točni i na koji su način prikupljeni). I tako se to ponavlja, odnosno
ponavljat će se svake godine.


Podatci, koji zbog kratkoće vremena u 1938./39. godini razumljivo nisu mogli
biti točni, postali su, eto, temelj, na kojem počiva naša brojidba, i oni će se sa svojim
pogriješkama voditi i nadalje, premda ne odgovaraju stvarnosti. To su posijed´ce
pogriješnog uvođenja u život »Uputstava«, jer se najedamput htjelo sve, a
nije se računalo s mogućnošću izvedbe.


Držim, da je trebalo uređenje brojidbe provesti postepeno, ali zato od početka
točno sa sigurnim podatcima. U prvom red treba znati točnu površinu šuma i šumskog
zemljišta, jer je površina osnova, iz koje se izvode svi drugi podatci. A baš
ovdje nalazimo mnogo netočnosti. Površine se kod nas redovito uzimaju iz katastra
i gruntovnice (u koliko se prilikom sastava gospodarske osnove ne vrši reambulacija
međa), koji se razlikuju od stanja u naravi, jer se promjene u vrsti kulture ne
provode redovito (a često se uopće ne provode). Time baš podatci o šumama trpe na
točnosti, jer se u katastru i gruntovnici iz kazuju kao šume takve površine, koje to
već odavna nisu, već su izkrčene i pretvorene u poljodjelsko tlo. Da dobijemo posve
točne površine, trebalo bi provesti obnovu čitavog katastra i gruntovnice. Međutim
na to će trebati još dugo čekati, a za potrebe šumarske brojidbe nije ni
nuždna baš tako velika točnost. Dovoljno bi bilo sastaviti samo »šumski katastar«,


t. j . obaviti premjer samo šumskih površina, koji bi služio izključivo u šumskobrojidbene
svrhe.
Šumske površine mogle bi se snimiti, recimo, pomoću Bezardove busole radi
ustanovljenja veličine. Taj bi posao mogli obaviti kotarski šumari u primjerenom
roku, ili bi ga obavile, radi pospješenja samoga posla, posebne »terenske sekcije«,
koje bi tom prilikom prikupile i ostale podatke vezane s površinom (opise šuma po
vrsti sastojina, po vrsti drveća, uzgoju, starosti i debljine stabala i t. d.). Naravno
da bi se kod tog posla izpustile šume, za koje postoje uređajni elaborati s izmjere


130
ŠUMARSKI LIST 5/1942 str. 5     <-- 5 -->        PDF

nom površinom. Na taj bi način dobili za potrebe šumarske brojidbe dovoljno točnii
ukupnu površinu šuma. U mnogo slučajeva moći će se prilikom snimanja odrediti
i međe šuma pojedinih šumovlasnika, no bit će mnogo slučajeva, gdje će se to moći
veoma težko ili se ne će nikako moći ustanoviti. Mislim ovdje na komplekse privatnih
šuma malih seljačkih šumoposjednika, gdje mede nisu u naravi označene. Da
se saznaju međe, morali bi prilikom snimanja biti prisutni i dotični šumovlasnici,
te bi se iste prema njihovu izkazu unosile u skicu. Ne treba ni spominjati, da bi tom
prilikom dolazilo do raznih neželjenih izpada (prepirke zbog međe i si.). Ipak bi
tako dobivene granice kao i površine bile samo približne, a za samu brojidbu nije
ni važno, da se znadu međe ovih malih šumskih posjeda, koji su često tako malene
površine, da u nacrtu (karti 1 : 100.000) ne bi uopće dolazile u obzir. Dovoljno je
znati za neki suvisli kompleks, koji pripada takvim šumovlasnicima, koliko imade
u njemu vlasnika i kolike su od prilik e površine pojedinog od njih (ovdje bi
se mogli upotrijebiti podatci gruntovnice ili dapače izkazi samih vlasnika, jer se ne
radi o površini šume, kao takove, već o podatcima o veličini šumskog posjeda, odnosno
gospodarstva, za obrazac 8 brojidbe). Za veće privatne šumske posjede, na
pr. od 30 ha na više, trebalo bi svakako snimiti i međe njihove.


Dobivši tako osnovne brojidbene podatke t. j . površine i opise šuma, mogli bismo
izpuniti prvih 15 obrazaca statistike, koji prikazuju u glavnom stanje šuma i
proizvodnu sposobnost njihovu. Posljednji od ovih t. j . obrazac 15 (»Proizvodna sposobnost
šuma«) za sada je najviše izložen opasnosti da bude popunjen podatcima,
koji su daleko od stvarnosti. To proizlazi odatle, što su podatci obrazaca 1—14 prilično
nesigurni, a izkazivanje drvne mase i prirasta uzko je vezano s površinom.
Za približno točne podatke u obrazcu 15 potrebno nam je__za sve šume u kotaru
(razlučeno po vrsti vlasništva), ili točnije rečeno za svak u sastojinu, ne samo
točna površina, već i opis šume (vrst drveća, starost, obrast i bonitet tla). Ovo je za
sada moguće dati donekle samo za državne, imovinske i neke šume iz § 56. zakona
o šumama i to ne posve točno. Za najveći dio posebničkih šuma, a osobito za
male seljačke šumske posjede, to je sada upravo nemoguće znati, jer se ne vodi o
njima nikakova očevidnost. Kako je već naprijed spomenuto, potrebni podatci za
kratki opis ovih šuma mogli bi se pribaviti prilikom snimanja njihovih površina,
te onda računom izvesti potrebni zaključci.


Posebnu potežkoću predstavljaju za kotarske šumare promjenljivi podatci od


16. obrazca dalje, koje treba svake godine prikupljati i sređivati. Za državne šume
i ostale veće šumoposjednike, gdje se vode očevidnici o sječama i drugim izkorišćavanjima
šuma, to je razmjerno jednostavan posao. Ali na potežkoće opet nailazimo
kod malih privatnih šumovlasnika. »Uputstva« doduše propisuju, da se od
ovakovih šumoposjednika podatci pribavljaju t. zv. anketnim putem, to jest izravnim
izpitivanjem samo stanovitog broja pojedinih tipova statističkih objekata (šum.
posjeda, kućanstva, obrta i t. d. Računanjem prosječnih podataka za pojedini tip
i množenjem s ukupnim brojem pojedinih tipova dobivaju se traženi podatci. Ali
potežkoća leži baš u izravnom izpitivanju pojedinih tipova, osobito kad se radi o
seljačkim gospodarstvima i obrtima. Nepovjerenje i nerazumijevanje za samu svrhu
brojidbe uzrok je davanju često posve krivih podataka ili pače uzkraćivanju svakog
podatka (bojazan da se ne radi možda o odmjeri poreza ili o oduzimanju zemljišta
i t. d.). Svako obrazlaganje i upućivanje, da se radi samo o stastističkim podatcima,
koji ne će imati nikakovih posljedica u posjedu razpolaganja imovinom, često puta
ne pomažu ništa, a često imaju pače i protivan učinak, jer seljak misli da se hoće
zaobilaznim putem doći do pravog cilja. Osobito je takovo mišljenje danas, kada se
u svrhu pravilne prehrane vrše razna popisivanja i prisilni odkupi živežnih namirnica.
Prema tomu često puta, ili bolje rečeno, gotovo uvijek, šumaru ne preostaje
drugo, nego da podatke o sječi i potrošnji drveta te o izkorišćenju nuzgrednih šumskih
užitaka, dobije na posve zaobilazni i kao slučajni način t. j . u razgovoru prilikom
uredovanja povodom sasvim druge stvari. Naravno da tako »uzputne« podatke
treba na više mjesta prikupiti i provjeriti (odnosno procjeniti) njihovu vrijednost i
upotrebu i tek onda ih uzeti u račun. Sav taj posao također iziskuje dosta vremena
i ne može se odrediti rok za njegovo svršavanje — a za brojidbu je važno, da bude
na vrijeme izrađena, inače gubi svoju vrijednost.
131
ŠUMARSKI LIST 5/1942 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Budući da zbog navedenih potežkoća kod sakupljanja podataka od malih seljačkih
šumovlasnika ne može za sada očekivati točne podatke o izkorišćavanju
šuma i upotrebi šumskih proizvoda, to se moramo zadovoljiti barem sa približnim
podatcima. Ovi su podatci u glavnom važni za lokalne potrebe radi orijentiranja o
obskrbi pučanstva unutar jednog kotara. Obskrba drvetom pasivnih krajeva, kao i
izvoz iz države, pada najviše na teret državnih šuma, za koje se podatci mogu dobiti
priličnom točnošću, izuzevši neuređene državne šumske komplekse u Bosni.


Normaliziranjem prilika i zgodnom promičbom, moći će se s vremenom postići
i kod malih privatnih šumoposjednika svijest o pravoj svrsi brojidbe, a onda će se
i za privatne šume moći dobiti točni i sigurni podatci. To je, dakako, stvar budućnosti,
ali moramo imati na umu, da valjanu i zaista korisnu brojidbu ne možemo
stvoriti na brzu ruku, već za to treba dovoljno vremena i u mirno doba, a pogotovo
u doba velikih potresa i previranja.


ZUSAMMENFASSUNG.


Der Verfasser stellt das Bediirfnis đer Griindung einer genauen und bewahrten kroatischen
Forststatistlk dar, gibt Vorschlage fiir ihre allmahliche Elnrichtung und zwar der Schwierlgkeiten
wegen, welche die Bezirksforster bei dem Sammeln der Daten haben.


132
ŠUMARSKI LIST 5/1942 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Ing. STJEPAN KANOTI Zagreb


ZADRUŽNO ŠUMSKO GOSPODARSTVO


GEMEINSCHAFTLICHE FORSTVVIRTSĆHAFT


(Svršetak)


Mali šumoposjednik prodaje obično samo šumske poluprerađevine: cjepanice
i oblu građu, jer nije u stanju preraditi šumske proizvode u gotove trgovačke
artikle. Preko granica naše Države izvozi se godišnje nekoliko stotina tisuća kubika
šumskih polufabrikata, koji se tamo dalje prerađuju i onda vraćaju k nama,
ali deset puta skuplji, nego su izašli iz naše Države. Na taj način na našem drvetu
najprije dobro zarađuju naši domaći posrednici, zatim strani posrednici i strani
radnici, a onda se taj isti materijal, samo u drugom obliku, vraća opet k nama.
Tada ga plaćamo po kilogramu a ne po kubnom metru. Međutim bi bilo pravo,
da sva ta zarada ostane u rukama onoga, koji je na tim proizvodima radio, to jest
u rukama našeg malog šumskog posjednika i našeg radnika. Pod sadašnjim prilikama
i uslovima to je međutim nemoguće Za 5 ili najviše 10 hektara šume naš mali
šumoposjednik ne će i ne može podizati pilanu ili bilo kakvu tvornicu za preradu
drveta.. Jedino zadrugarstvo spašava i u ovom slučaju. Preradbom drveta u gotove
trgovačke artikle ostat će u rukama naših malih šumoposjednika sva ona dobit,
kojom bi se inače koristilo samo nekoliko osoba i to većim dijelom stranaca.


U nekim našim krajevima razvijeni su razni kućni obrti, pa među njima ima
mnogo i takvih, koji se bave izradbom raznih predmeta iz drveta. Ovaj obrt je međutim
svuda slabo ili nikako organiziran, pa seljak nema od njega bogzna kakve
koristi, jer svu izrađenu robu mora i opet prodavati raznim seoskim prekupcima,
koji mu plaćaju minimalne cijene, pa na njoj samo oni dobro zarađuju. Organizacijom
takvih kućnih obrta na zadružnoj osnovi, mnogi do sada zaostali i siromašni
krajevi bili bi moralno i materijalno preporođeni!


Pošto mali šumoposjednik ne može svoje šumske proizvode prodavati izravno
velikim drvarskim poduzećima ili konzumentima, ne preostaje mu drugo, nego
svoje drvo dovoziti na najbliže domaće tržište. Posljedice su toga očite: lokalna
tržišta postaju prenatrpana šumskim proizvodima. I zaista, u šumovitim krajevima
nailazimo na drvo i drVne proizvode svuda: na željezničkim postajama, na posebničkim
skladištima, na cestama, ulicama, mjesnim trgovima i uopće svuda, gdjegod
ima makar kakvi prazni prostor, gdje se drvo može istovariti i složiti. Ovakva slika
nam pruža dojam, da ima drva svuda u izobilju, pa mu stoga i cijena pada. Zadruga,
međutim, sve ovakve pojedinačne male količine drveta, koje su rasijane po
raznim mjestima, sabire na svom skladištu te ih povremeno šalje izvan područja
lokalnog, tržišta. Time postaju lokalna tržišta slobodnija, dobiva se utisak da drva
nema tako mnogo, pa je stoga i lokalna potražnja za drvom veća od ponude. Tako
zadruga indirektno pomaže i onim šumo posjednicima, koji nisu članovi zadruge,
jer i oni mogu uslijed toga svoje drvo lakše i bolje prodati u svom mjestu.


Tarifna politika sviju država daje obično velike pogodnosti za prijevoz one
robe, koja se odprema na velike udaljenosti i u velikim količinama. Ovom pogodnošću
snizuju se kadkada znatno podvozni troškovi, a prema tome se povećava čista
dobit, što je kod prodaje svake robe od velike važnosti. Mali šumoposjednik
nema od te pogodnosti nikakve koristi, jer odprema redovno samo neznatne količine
drveta i to obično volovskom ili konjskom zapregom, koja je redovno najskuplja
i najsporija. Savezi šumskih zadruga, koji raspolažu s velikim količinama
raznog drvnog materijala, mogu se u velikoj mjeri koristiti takvim povlasticama i
pogodnostima, a time se indirektno koriste i sami zadrugari, čije drvo zadruge,
odnosno zadružni savezi, puštaju u promet.


Sve naprijed spomenute prednosti šumskog zadrugarstva u pogledu trgovine
drvetom takve su prirode, da se njima mogu koristiti ne samo mali nego i veliki
šumoposjednici a naročito: općine, sela, samostani pa i posebnički veliki šumoposjednici.
Šumske zadruge, koje se osnivaju u prvom redu u svrhu zajedničke pro


133
ŠUMARSKI LIST 5/1942 str. 8     <-- 8 -->        PDF

daje šumskih proizvoda, imaju dakle isto toliku važnost za velikog kao i za malog
šumoposjednika.


Time nismo još sasvim iscrpili sve one prednosti, koje pruža zadružni prirad
u šumskom gospodarstvu u trgovačkom pogledu. Razvitkom šumskih zadruga i zadružnog
šumskog pokreta otvarati će se šumskim zadrugama sve šire polje rada
naročito u oblasti trgovine šumskim proizvodima, čime će se ujedno ostvaritijedan stalniji i solidniji čimbenik za određivanje cijena na drvnom tržištu.


Konačno se moramo s nekoliko riječi osvrnuti i na prednosti šumskog zadrugarstva
s obzirom na šumsko-redarstvene i opće društvovne prilike i potrebe. Pobude
za osnivanje šumskih zadruga u šumsko-redarstvene i opće društvovne svrhe
nisu šumoposjednicima tako blize. Možemo sigurno ustvrditi, da će za osnivanje
takvih zadruga vrlo rijedko doći pobuda od samih šumoposjednika. S tim e j e
dobro računao i Zakon o šumama, kada je u §-u 108. odredio
osnivanje prisilnih šumskih zadruga. Ovakve prisilne šumske
zadruge Zakon o šumama propisuje samo za privremeno i stalno zaštitne šume,
dakle za šume, koje zbog svojeg naročitog karaktera imaju u prvom redu služiti
nekom općem dobru, nekom javnom probitku, a tek drugostepeno probitcima njihovih
vlasnika. Zakonodavac je vrlo dobro predvidio, da mali šumski posjedi sa
joovršinom do 100 hektara nisu u stanju vršiti sve one zadatke, koje su im kao
takvima u prvom redu namijenjene, pa se stoga moraju udružiti u šumske zadruge,
kako bi tim funkcijama mogle lakše udovoljavati i kako bi državna vlast
mogla nad udruženim švimskim posjedima lakše vršiti nadzor.


Iz dosadašnjeg smo razmatranja vidjeli, da se na velikom šumskom posjedu
lakše provode sve one gospodarske i uzgojne mjere koje su potrebne, da šumsko
zemljište stalno ostane dovoljno^ obrašteno drvećem. Tim samim je osigurana i
mogućnost provedbe svih šumsko-redarstvenih mjera, kojima se želi spriječiti odronjavanje
i puzanje zemlje, stvaranje usova, nagle poplave i promjene u temperaturi,
stvaranje močvara a š time i nezdravih krajeva, stvaranje bujica te stvaranje
i širenje naše velike narodne nesreće — golog Krša. Udruženi mali
šumoposjednici lakše će se obraniti i od svih tih nevolja i nesreća, a osim toga
će u zadruzi steći i jači osjećaj odgovornosti i prema društvu i prema općim probitcima
zajednice.


Kako i u kojem će se pravcu kod nas razvijati šumsko zadrugarstvo i dali će
se uopće stvoriti povoljni uslovi i mogućnost za njihov razvitak, teško je već sada
predvidjeti. Činjenica je, da je narod izgubio mnogo povjerenja u sve, što je zajedničko,
a pogotovo u zajedničku imovinu. Za to je potrebno iz temelja mijenjati
dosadašnju strukturu komunalnog šumskog posjeda, a potreban je i požrtvovan
rad u samom narodu, kojemu treba opet vratiti vjeru u njegov tradicionalni
zadružni način života.


VI. ORGANIZACIJA ZADRUŽNOG SELJAČKOG ŠUMSKOG GOSPODARSTVA.
Od neostvarenih zadataka šumarske politike, predviđenih Zakonom o šumama,
ostao je do sada neostvaren i neriješen i problem zadružnog gospodarstva seljačkih
šumskih posjeda, predviđen u § 107—111 Zakona o šumama.


U smislu § 180 istoga Zakona nisu se ove odredbe mogle odmah po stupanju
na snagu Zakona primjenjivati, nego tek onda, kada se donese zako n o zadru gama
. Kako je zakon o zadrugama donesen tek 11. rujna 1937. god., ostale su i sve
pomenute odredbe u pogledu osnivanja šumskih zadruga samo pusto slovo na
papiru.


Prije nego pređemo na razmatranje organizacije našeg seljačkog šumskog gospodarstva
na zadružnoj osnovi, potrebno je istaći barem najvažnije principe Zakona
o zadrugama, jer se oni primjenjuju i na šumske zadruge.


Gospodarska zadruga je u smislu tog zakona društvo neodređenog broja članova
(zadrugara) sa promjenljivim brojem poslovnih udjela, u kome svaki član
učestvuje neposredno i ,koje zajedničkim vođenjem poslova, po načelu uzajamne
pomoći članova, ima zadatak da unapređuje njihov prirad.


134
ŠUMARSKI LIST 5/1942 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Zadruga se može baviti svakim nezabranjenim radom, koji može uvećati prihode
ili smanjiti rashode zadrugara.
Zadruga ili ne dijeli zadrugarima poslovni višak ili ga dijeli u razmjeru posla
pojedinog zadrugara.
Zadruga ne daje tantijeme članovima upravnog i nadzornog odbora, a rezervni
fond ne može ni u kom slučaju dijeliti među svoje zadrugare.


Zadruge u načelu rade samo sa svojim zadrugarima i sa svojim zadružnim savezom;
slučajevi, kad zadruga može raditi i sa nezadrugarima, točno su određeni
zakonom.


Jamstvo zadrugara za obaveze zadruge može biti ograničeno ili neograničeno.
Kod ograničenog jamstva svaki zadrugar jamči najmanje još jednostrukim iznosom
svojih upisanih udjela, a kod neograničen(\a jamstva cijelom svojom imovinom.


Zadrugu može osnovati najmanje de^et osoba, koje neograničeno raspolažu
svojom imovinom i koje pismeno izjave, da žele osnovati zadrugu (osnivači). Za
osnivanje zadruge nije potrebno nikakvo predhodno odobrenje. Zadruga pravno
obstoji, kad se upiše u zadružni registar trgovačkog, odnosno okružnog suda, na
čijem se području nalazi sjedište zadruge.


Zadrugu osnivaju osnivači na osnivačkoj skupštini, koja prima i pravila zadruge.
Ako se zadruga ne prijavi za upis u zadružni registar u roku od šest dana
od dana osnivačke skupštine, smatra se da nije osnovana.


Svoje pravo odlučivanja o poslovima zadruge zadrugari vrše na skupštinama
osobno. Svaki zadrugar ima pravo samo na jedan glas, a kod proizvođačkih i prodajnih
zadruga i više, ali najviše pet glasova.


Iznos pojedinog poslovnog udjela u zadruzi određuje se pravilima. U jednoj
zadruzi udjeli ne mogu biti raznih iznosa. Pravila određuju koliko poslovnih udjela
pojedini zadrugar može upisati više, nego je pravilima obvezan. Dok je zadrugar
član zadruge ne može mu se vratiti poslovni udio. On ima pravo samo na dio poslovnog
viška. Zadrugar, koji ima više poslovnih udjela nego ih je bio dužan upisati,
može takve udjele odkazati u roku predviđenom pravilima, ili prenijeti na drugog
zadrugara ili na osobu, koja ima uslove za sticanje članstva u zadruzi. Pravnim poslom
među živima jedan poslovni udio može se prenijeti samo na jednu osobu.


Upisom u zadružni registar zadruga postaje pravna osoba i trgovac u smislu
trgovačkog zakona. Zadruga ne mora biti učlanjena u prinudnim udruženjima po
Zakonu o radnjama kao ni u trgovinskim, industrijskim, zanatskim i apotekarskim
komorama.!


Zadruge osnovane po propisima Zakona o zadrugama, ne podpadaju pod odredbe
Zakona o radnjama. Iznimke predviđa sam zakon.


Svaka zadruga mora biti članica jednog saveza


Ministar seljačkog gospodarstva ima pravo nadzora nad radom Glavnog saveza
i nadzora nad radom zemljoradničkih zadruga i njihovih saveza. Nad radom zanatlijskih,
trgovačkih i industrijskih zadruga i zadruga za osiguranje, kao i njihovih
saveza, izuzev one koje se bave poljoprivrednim osiguranjima i njihove saveze, kao
i nad radom zadruga i saveza privatnih namještenika i građana vrhovni nadzor vrši
Ministarstvo trgovine i industrije nad radom zdravstvenih, apotekarskih i radničkih
zadruga i njihovih saveza Ministarstvo socijalne politike i narodnog zdravlja,
a nad radom saveza i zadruga državnih službenika ministar financija.


Od dana obnarodovanja ovoga zakona nove privredne zadruge mogu se osnivati
samo po propisima ovog Zakona.


Razmotrimo li pobliže pojam zadružnog prirada, kako je ona zamišljena po odredbama
Zakona o zadrugama, naići ćemo u tom pogledu na neka načela i norme,
koje se u osnovi razlikuju od analognih odredaba Zakona o šumama. Stiče se utisak,
da Zakon o zadrugama nije uopće ni obuhvatio šumske zadruge, barem ne u onom
smislu, kako su one zamišljene Zakonom o šumama i da kod donošenja Zakona o
zadrugama predstavnici šumskog prirada nisu uopće bili ni konsultirani.


1 Međutim § 5. Zakonske odredbe o komorama i stručnim zajednicima od 18. IV. 1942.
(Narodne novine br. 87. od 20. IV. 1942.) »Izuzetno od propisa si. 1. § 53. zakona o priradnim
zadrugama od 24. rujna 1937. komorama pripadaju sve gospodarske zadruge«. (Op. ur.).


135
ŠUMARSKI LIST 5/1942 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Zakon o šumama razlikuje dva tipa šumskih zadruga, i to: prisiln e i fa kultativne
zadruge. Prisilne zadruge stvaraju se za stalno i privremeno
zaštitne šume, koje imaju zapravo samo tu svrhu, da organima državnih vlasti
omoguće lakšu kontrolu i primjenu šumsko-redarstvenih mjera. One se ne osnivaju
u interesu i po želji i slobodnoj volji zadrugara, nego su, možemo kazati, samo
jedna posebna mjera za zaštitu obćih i javnih interesa. I fakultativne šumsk
e zadruge , predviđene u §§ 107. i 109. Zakona o šumama, imaju osobina prisilnih
zadruga, jer i u takve zadruge moraju pristupiti svi oni šumoposjednici, čije
se šume nalaze u jednoj priradnoj cjelini, ako 7´> posjednika, čije šumske površine
iznose više od -´/´ vrijednosti te cjeline, osnuju šumsku zadrugu.


Zakon o zadrugama ne poznaje međutim nikakve prisilne zadruge, nego je, naprotiv,
princip slobodnog i dobrovoljnog udruživanja naročito istaknut u §§ 3. i 39.
toga Zakona, gdje je određeno, da zadrugu mogu osnovati osobe, koje pismeno izjave,
kako žel e osnovati zadrugu. Pristupne izjave u neku zadrugu moraju biti
bezuslovne. Zadruge, u smislu Zakona o zadrugama, temelje se dakle na principu
slobodne i dobrovoljne pogodbe između više osoba, koje se obvezuju, da će nastojati
svojim stvarnim udjelom kao i svojim radom postići neki zajednički cilj, koji inače
kao pojedinci postići ne bi mogli, ili barem ne tako lako. Jedino ovakve zadruge
mogu imati svoje idejno i moralno opravdanje. Protivno ovome načelu zadružnoga
prirada — slobodnoj i dobrovoljnoj pogodbi između zadrugara — Zakon o šumama
suprotstavlja načelo prinudnih mjera u cilju zaštite javnih probitaka. Ovakve institucije
ne mogu se međutim ni smatrati »privrednim zadrugama« u smislu načela
zadružnog pokreta. To su zapravo komunalne institucije stvorene silom zakona i
posredovanju države, te imaju u prvom redu štititi javne probitke, a tek posredno
probitke svojih članova, koji zapravo i nisu pravi zadrugari.


Po Zakonu o zadrugama za osnivanje neke zadruge potrebno je najmanje deset
osoba, koje pismeno izjave da žele osnovati zadrugu, dok su po Zakonu o šumama
za osnivanje šumske zadruge dovoljne i dvije osobe.


Po Zakonu o zadrugama pojedini poslovni udjeli u istoj zadruzi ne mogu biti
različiti. Svi udjeli moraju biti jednaki. Kod šumskih zadruga to nije uobće moguće.
Udio u šumskoj zadruzi je šumski posjed, s kojim zadrugar stupa u zadrugu. Ti posjedi
su vrlo različiti i po površini kao i po stanju same šume, pa prema tome i po
vrijednosti.


Sve ove bitne kao i druge manje važne razlike u osnovnim načelima zadružne
prirada po Zakonu o zadrugama i Zakonu o šumama ozbiljna su smetnja osnivanju
šumskih zadruga, jer § 117. pomenutog Zakona o zadrugama jasno određuje, da se
od dana obnarodovanja ovog zakona, mogu zadruge osnivati samo po propisima
ovoga zakona. Zakon o zadrugama, koji je imao predhoditi i pospješiti osnivanje
šumskih zadruga, ne samo da to osnivanje nije ubrzao, nego je, naprotiv, svojim
odredbama to osnivanje skoro onemogućio. Ne preostaje nam dakle drugo, nego potražiti
drugi put i druge načine za organiziranje našega seljačkog šumskog gospodarstva.
Uostalom držimo, da bi šumske zadruge, osnivane po odredbama i načelima
Zakona o zadrugama, bile preslaba brana golemom i snažnom valu individualnih
težnja u šumskom priradu, pa su za reorganizaciju seljačkog šumskog gospodarstva
potrebne mnogo radikalnije mjere; ne smijemo izbjegavati čak ni prisilne
mjere. Ovakve mjere mogu se opravdati neophodnom potrebom, kako bi se
što prije stalo na put suvremenom pokretu za komadanjem" velikih i u gospodarskom
pogledu suvislih šumskih objekata.


Istakli smo, da se naše šumsko gospodarstvo uobće, a napose seljačko šumsko
gospodarstvo ne smije voditi principom najvećeg rentabiliteta, nego, prije svega,
potrebama narodnog života a napose potrebama narodnog života a napose potrebama
seljačkih gospodarstva. U cilju što ispravnijeg i svrsishodnijeg riješenja ovog pitanja
potrebno je prema tome prije svega dobro poznavati sve one potrebe, koje naša
seljačka gospodarstva podmiruju u šumi. To na sreću nije tako težak problem.
Teže će se odrediti količina i opseg tih potreba, a još teže naći odgovarajući šumski
objekti, odgovarajući produktivni šumski kapitali, koji bi bili u stanju svojim
kapacitetom proizvodnje podmirivati sve te potrebe. Kada riješimo i to pitanje,
onda konačno dolazi na red najvažniji i najdelikatniji problem: na kakve pravne


136
ŠUMARSKI LIST 5/1942 str. 11     <-- 11 -->        PDF

i ekonomske temelje treba postaviti seljačko šumsko gospodarstvo, da ono što bolje
odgovara određenoj svrsi.


Na ustanovljenju seljačkih potreba na drvu mi se ovdje ne ćemo a niti ne možemo
mnogo zadržavati. Na to pitanje, a naročito pak na pitanje količine i opsega
tih potreba moći će dati odgovor samo državna administracija, koja jedino ima mogućnost
takve podatke prikupiti i srediti. Moramo naročito naglasiti, da kod toga
treba uzeti u obzir sve, pa i najsitnije potrebe seljačkog gospodarstva; ne treba zaboraviti
ni lokalne potrebe, koje inače dolaze u obzir samo u nekim predjelima države.
Kod toga treba imati pred očima, kako će se neke od tih potreba sa napredovanjem
civilizacije i kulture stalno smanjivati (na pr. mjesto otvorenih ognjišta doći
će štednjaci i zatvorene peći, mjesto drvenih kuća gradit će se kuće od cigle, kamena
i crijepa itd.), dok će se druge potrebe na drvu naprotiv povećavati (na pr.
u kućnom obrtu, u seljačkim zanatima itd.).


Nakon ustanovljenja tih potreba imala bi se osigurati potrebna šumska površina
sa odgovarajućim produktivnim kapacitetom, koja bi mogla trajne podmirivati seljačke
opravdane potrebe na šumskim proizvodima. Logično je, da u tu svrhu imaju
u prvom redu doći u obzir svi mali privatni šumski posjedi, zatim samoupravne
i komunalne šume svih tipova i kategorija. U koliko ove površine nisu dovoljne,
imao bi se manjak nadoknaditi odstupanjem potrebne površine državnih šuma. To
će naročito može i mora izvršiti u Bosni, i Hercegovini, gdje za to već sada postoje
i zakonski uslovi (§ 27. bivšeg Gruntovnog zakona za Bosnu i Hercegovinu i § 184.
Zakona o šumama od 1929. godine).


Predstavimo, da Nezavisna Država Hrvatska ima oko 4 milijuna hektara šuma
i to: 2,5 mil. ha državnih, 1 mil. ha privatnih i 0,5 mil. ha samoupravnih i komunalnih
šuma. Uzevši, da poprečni godišnji prirast po hektaru iznosi oko 2 kub. m.,
to će sveukupna godišnja proizvodnja drveta biti oko 8 milijuna kub. m. Od 7 milijuna
stanovništva Nezavisne Države Hrvatske 80% odnosno oko 5,600.000 otpada
na seljački stalež. Ako uzmemo da godišnja potrošnja drveta po osobi iznosi oko 1
kub. m., to je za podmirenje svih seljačkih potreba na drvu potrebno osigurati godišnje
5,600.000 kub. m. drveta odnosno 2,800.000 hektara šumske površine. Prema
tome za podmirenje tih seljačkih potreba na drvetu nisu dovoljne samo sadašnje
privatne i komunalne šume, jer još uvijek postoji manjak na površini od 1,300.000
hektara. Ako uzmemo u obzir još i to, da je poprječni godišnji prira.st u komunalnim
i privatnim šumama mnogo manji nego u državnim šumama, to je taj manjak
još veći, pa bi za seljačke potrebe trebalo izlučiti najmanje 3 milijuna hektara šumske
površine. Ekspropriacijom odnosno ustupanjem državnih šuma u tu svrhu smanjila
bi se znatno površina državnih šuma u korist seljačkih šumskih zadruga, pa
bi se time postigao i posve drugi omjer između pojedinih kategorija šumskog vlasništva.
Državnih šuma ostalo bi samo oko 25´´/o od sveukupne površine ili 1 milijun
hektara, a sva preostala šumska površina od 3 milijuna hektara ili 75"/n pripala bi
zadružnom seljačkom šumskom posjedu. Državi bi ostale sigurno najudaljenije a
prema tome i najbolje i najmanje iskorišćene šume sa godišnjim prirastom oko 3
kub. m. po hektaru, dok bi seljačke zadružne šume, nastale od sadašnjih privatnih,
komunalnih i samoupravnih šuma, kao i od u tu svrhu izlučenih periferijskih državnih
šuma, predstavljale stvarno naše najgore šume sa poprječnim godišnjim
prirastom od 1,5 do 2 kub. m. ili svega 5 do 6 milijuna kub. m. Prema tome imali
bi samo dvije, odnosno eventualno tri ka-tegorije šumskog vlasništva: držav. šume,
zadružne seljačke šume i vrlo neznatnu površinu privatnih šuma (crkvenih, samostanskih,
veleposjedničkih i dr.).


Zadružne seljačke šume sa razmjerno velikom površinom davale bi razmjerno
male prihode. Sav napor naše šumarske politike trebalo bi dakle skoncentrirati
u tome, da se i u ovim šumama postigne što prije povoljniji prirast, da mogu
podmiriti sve seljačke potrebe na drvetu. Šumarski stručnjaci odnosno upravitelii
seliačkih zadružnih šuma imali bi dakle jedan veliki i odgovorni zadatak, da iz
ovako grupiranih raznih i sitnih šumskih posieda s vremenom stvore tipične seljačke
šumsko-gospodarske jedinice i cjeline, koje bi sa povećanjem seljačkih potreba
na šumskim proizvodima davale i sve veće šumske prihode. U tu svrhu trebalo
bi ispitati i utvrditi bit mnogih šumsko-gospodarskih i šumsko-uzgojnih problema,
koji su nam sada još nepoznati i neriješeni, a od čijeg ispravnog rješenja


137
ŠUMARSKI LIST 5/1942 str. 12     <-- 12 -->        PDF

ovisi mnogo´buduća produktivna sposobnost našeg seljačkog šumskog posjeda, koji
u usvojenom sadašnjem stanju ne može podmiriti ni ´/´ seljačkih potreba na šumskim
proizvodima. Tih problema koliko praktične toliko i naučne važnosti ima u našem
šumarstvu vrlo mnogo, a mnogu se najispravnije riješiti samo putem ispitivanja i
pokusa.


(
(
Moglo bi se možda s pravom prigovoriti, te nije opravdano, da se tako dalekosežne
i osnovne izmjene u pogledu šumskog vlasničtva izvrše samo u svrhu podmirenja
seljačkih potreba na drvu i ostalim šumskim proizvodima. Mi to i ne
mislimo i ne predlažemo. Svakako, da naše šume moraju u prvom redu podmiriti
svu našu domaću potrebu. Kod raspodjele šumskih proizvoda za domaće potrebe
moramo, međutim, računati sa stvarnošću, prema kojoj šumu kod nas najviše treba
seljak, pa je prema tome i opravdano, da šumski prirad kod nas bude organiziran
tako, te on prije svega podmiruje naše najveće i najvažnije domaće potrebe, a to


su potrebe seljačke. Od sveukupne površine naših šuma treba dakle u prvom redu
izlučiti onu površinu, koja je potrebna za podmirenje naših domaćih narodnih potreba.
Jedan od najprimarnijih zadataka svake državne uprave jest svakako i briga


o tome, da se svima građanima države omogući što lakšu i što bržu opskrbu
svima produktima, koji su potrebni za život. Među ovakvim produktima šumski
proizvodi sigurno nisu na posljednjem mjestu. Pitanje je samo, dali će država to
podmirenje narodnih potreba na šumskim proizvodima omogućiti i izvršiti odstupanjem
stanovitog dijela svojih šuma u vlasništvo seljačkih šumskih zadruga, ili će
priznati servitutna ili slična prava u državnim šumama, ili će trpjeti šumske štete.
.Ne trebamo mnogo razmišljati, koji je od ova tri načina najpodesniji kako za državu
tako i za same potrošače. Država ništa ne gubi na svojim fiskalnim intere-
Isima, ako za pokriće narodnih potreba odstupi i svoje šume. Jačanjem ekonomske
snage sela, jača se ujedno i produktivni i potrošački potencijal seljačkih gospodarstva,
a time i njihova porezna snaga.


Određene šumske površine za potrebe seljačkih gospodarstva trebalo bi grupirati
po selima ili općinama radi zajedničkog gospodarenja i ujedno odrediti imovinsko-
pravne odnose između pojedinih članova tih zajednica, kao i odnose između
zajednice odnosno zadruge i članova zadruge. Ali je prije svega toga potrebno načelno
riješiti pitanje, kako se ovo šumsko gospodarstvo ima organizirati


Riješenje ovog pitanja ovisi mnogo od svrhe, kojoj imaiu služiti ovakve šumske
zadruge. Drukčije je ustrojstvo zadruga, koje se osnivaju u svrhu promicanja
zajedničkog šumskog gospodarstva, a drukčije opet onih, kojima je glavna svrha
postignuće povoljnijih uvjeta za sticanje tržišta i prodaju šumskih proizvoda ili
samo za zajedničko čuvanje i upravu udruženih šumskih posjeda. Prema tome,
kako zadrugar odnosno šumoposiednik ulazi sa svojim udjelom, to jest sa svojom
šumom u zadrugu, dali kao suvlasnik ili kao samovlasnik, mogli bismo i šum ske
zadruge podijeliti na suvlasničke i samovlasničke
zadruge. Kod suvlasničkih zadruga stupa zadrugar u zadrugu sa
svojim idealnim dijelom šumske površine: površina njegovog dijela šumskog posjeda
nije u naravi ograničena niti u gruntovnim knjigama osobno na njega upisana.
U jednoj zadružnoj šumi on ima samo svoj idealni a ne i stvarni udio i prema
veličini tog udjela ravna se i količina i opseg korišćenja, koje odpada na njega od
sveukupnog prihoda čitave zajedničke odnosno zadružne šume. Ovakvom tipu zadružnog
šumskog gospodarstva odgovaraju zemljišne zajednice i donekle imovne
općine te plemenske i bratstveničke šume u Crnoj Gori. Kod ovakvog tipa zadruga
ulazi u zadrugu dakle i posjed i gospodarenie. Unapređeniu racionalnog šumskog
gospodarstva najbolje odgovaraju baš ovakve šumske zadruge, jer se u ovom
slučaju sav udruženi šumski posied smatra kao jedna gospodarstvena cjelina, pa
se na taj način iz mnogo malih šumskih posjeda stvara zapravo veliki šumski nosjed,
na kojemu se mogu lako provoditi sve one šumsko-gospodarske i šumskeuzgojne
mjere, koje su za racionalno i potrajno šumsko gospodarenje neophodno
potrebne.


Kod samovlasničkih zadruga stupa, naprotiv, zadrugar u zadrugu sa
svojim udjelom kao samovlasnik šumskog posjeda, koji je u naravi ograničen i u
gruntovnim knjigama osobno na niepa upisan. Zadružna šuma u ovakvom slučaju
sastoji iz mnogobrojnih malih šumskih posjeda, koje su zadrugari unijeli u zadrugu


138
ŠUMARSKI LIST 5/1942 str. 13     <-- 13 -->        PDF

kao svoje zadružne udjele. Zadruge ovakvog tipa ne mogu poslužiti promicanju
racionalnog šumskog gospodarenja, ako svaki član zadruge gospodari na svojem
šumsko posjedu i dalje individualno. Takve zadruge mogu poslužiti
jedino stvaranju povoljnijih uslova za zajedničku prodaju
šumskih proizvoda, zajedničko čuvanje i upravu, a
što se tiče šumskog gospodarstva i provedbe šumsko-gospodarskih
i šumsko-uzgojnih mjera, one imaju sve mane
individualnih malih šumskih posjeda. No i kod ovakvih samovlasničkih
zadruga može se taj nedostatak ublažiti pa i sasvim odstraniti, ako se vlasnici
ovih malih šumskih posjeda, udruženih u šumskoj zadruzi, odreknu prava na
individualno gospodarenje i iskorišćavanje svojih šuma i pristanu, da se na njihovim
šumskim posjedima gospodari zajednički. Pravo vlasništva ostaje u tom slučaju
i dalje u gruntovnim knjigama zabilježeno na pojedine zadrugare te oni mogu
te svoje nekretnine u svako doba i prodati, samo se u šumsko-gospodar.skom pogledu
sve ove udružene čestice smatraju jednom gospodarskom cjelinom, na kojoj
se provađaju sve mjere racionalnog i potrajnog šumskog gospodarenja bez obzira
na to, što ova gospodarska cjelina sastoji iz više malih individualnih šum. posjeda.


U pogledu promicanja šumskog gospodarstva bile bi svakako najidealnije one
šumske zadruge, u kojima je u zadruzi i svojina i privreda, to jest zadruge sa nepodijeljenim
zajedničkim posjedom. Takve tipove komunalnog šumskog gospodarstva
mi, međutim, imamo već sada, ali na žalost znamo, da se narod u njima razočarao.
One ne odgovaraju sadašnjem duhu i savremenim težnjama našega naroda,
koji, inspiriran idejama gospodarskog liberalizma, teži za individualnim pa makar
i najmanjim posjedom. Ovu težnju, međutim, ne moramo smatrati nekim narodnim
porokom ili zabludom. Ona je prirodna, pa je stoga i nesavladiva. Nju uostalom
nije ni potrebno suzbijati, nego samo njenu krajnost, a to je egoizam i gramzljivost,
koji se brine samo za vlastite probitke, koji hoće sve samo za sebe a ništa
za drugoga. Prirodnu težnju za vlasništvom nije ni potrebno suzbijati. Seljak mora
biti svjestan da je on vlasnik i gospodar zemlje, koju on obrađuje i od koje on i
njegova porodica živi Tako on stiče samosvjest i osjećaj prirodnog ponosa i samostalnosti,
kada zna, da nešto ima, i da time što ima, sam slobodno i raspolaže.
Samo svoje, vlastito, čini seljaka ekonomski nezavisnim. Seljak sa vlastitim posjedom
nije proleter, koji bi ovisio od svog poslodavca. Zato ova težnja i ovaj osjećaj
našeg naroda treba da dođe do izražaja i u organizaciji naše zadružne šumske
privrede.


Obzirom na ovu težnju — pravna struktura šumskih zadruga treba biti takva,
da zadrugar bude u svako doba .svjestan, te je šuma, koju on doprinosi
u zadrugu kao svoj zadružni udio, zaista njegova svojina.
Te svijesti nema kod ovlaštenika i pravoužitnika zemljišnih zajednica odnosno
imovnih općina, pa je pokraj ostalih uzroka i to mnogo dovelo do psihoze raspadanja
zajedničkog zemljišta. Zato imovinsko-pravni odnosi u šumskoj zadruzi moraju
biti uređeni tako, te svaki zadrugar ima osobni interes zadružnu imovinu čuvati
kao svoju vlastitu. To se može postići samo onda, ako se svakom
zadrugaru prizna pravo individualnog vlasništva na njegovu
šumu, koju on daje kao svoj zadružni udio u zadrugu,
ali da mu se ipak ne prizna i pravo individualnog gospodarenja
u toj šumi, koje se mora ravnati prema šumskogospodarskim
i šumsko-uzgojnim mjerama, koje su propisane
za sve udružene šumske posjede kao jednu gospodarsku
cjelinu.


Izvršenje ovog principa povlači za sobom kao logičnu posljedicu individualnu
diobu dosadanjih komunalnih šuma. Ovo donekle zvuči kao paradoks, jer mi naprotiv
težimo za koncentracijom a ne za raspadanjem šumskih posjeda. Ali ova pre-´
lažna mjera potrebna je zato, da našu zadružnu šumsku privredu stavimo na sasvim
nove temelje, na temelje individualnog vlasništva a zadružnog gospodarenja, ,^^.,j,~^\/
to jest da stvorimo zajedničko šumsko gospodarenje na udruženim malim šumskim | /
posjedima, gdje svaki zadrugar ulazi u zadrugu sa svojim stvarnim udjelom, svo


139
ŠUMARSKI LIST 5/1942 str. 14     <-- 14 -->        PDF

jom vlastitom šumom, a ne samo sa svojim idealnim dijelom zajedničke imovine
ili sa nekim apstraktnim ovlašteničkim ili pravoužitničkim pravom.


*
Mogućnost korišćenja šumskim proizvodima treba osigurati svima, kojima su ti
proizvodi za život potrebni, a ne samo onima, kojima je to pravo priznato po nekom
zakonu. Pravo korišćenja šumskim proizvodima mora se dakle osnivati na
stvarnim, opravdanim i utvrđenim životnim potrebama. Život i stvarne potrebe
moraju biti jače od zakonskih norma i paragrafa. Stoga nijedno seljačko gospodarstvo
ne smije biti bez svog stvarnog udjela u šumskoj zadruzi, bez svoje vlastite
šume. Suma je sastavni dio seljačkog gospodarstva.
Udružiti ovakve male seljačke šumske posjede sa raznim bonitetom i stojbinom,
sa različitim površinama i sastojinskim prilikama u šumske zadruge nije pi s tehničke
strane tako jednostavno. Teoretski i računski to još ide, ali kod realiziranja
takvog projekta, kod stvaranja jedne ovakve zadružne formacije pokraj tehničke
strane dolaze u obzir i imovinsko-pravni odnosi između mnogobrojnih vlasnika zadrugara
sa nejednakim udjelima. Stoga u pogledu stvaranja ovakvih zadružnih
ustanova mogu postojati razne kombinacije.
Jedna od kombinacija za rješenje ovog pitanja mogle bi sastojati u ovome:


1. U načelu svako seljačko gospodarstvo mora imati najmanje toliko šume, koliko
mu je potrebno za podmirenje vlastitih potreba u kućanstvu i gospodarstvu.
Veličina ovog šumskog posjeda je u raznim krajevima različita, a utvrđuje se
prema stvarnim i opravdanim potrebama jednog srednjeg seljačkog gospodarstva u
dotičnom kraju.
2. Ovakav minimalni šumski posjed predstavlja jedan zadružni udio u šumskoj
zadruzi. Kao veličina jednog udjela u šumskoj zadruzi uzima se dakle takvi šumski
posjed, koji može jedno srednje seljačko gospodarstvo podmirivati svim lokalnim
potrebama na šumskim proizvodima. Obzirom na različito stvarno stanje pojedinih
udruženih seljačkih šumskih posjeda (različita stojbina, obrast vrsta sastojine,
površina itd.) ima se to faktično stanje reducirati na neku normalu i to ili na osnovi
novčane vrijednosti takvog minimalnog šum. posjeda ili na osnovi površine jedne
takve normalne šume, pa takva jedinica šumskog posjeda služi u dotičnoj zadruzi
kao jedan zadružni udio.
Prema tome u jednoj šumskoj zadruzi svaki član zadruge mora imati najmanje
jedan zadružni udio, odnosno šumu u vrijednosti od jedno´^ zadružnog udjela.


3. U svrhu organiziranja ovakve seljačke šumske privrede treba prethodno izvršiti
individualnu diobu sadašnjih komunalnih šuma, pa tek nakon te diobe utvrditi,
koja seljačka gospodarstva ni nakon te diobe nemaju notrebnu minimalnu površinu,
koja predstavlja vrijednost jednog zadružnog udjela. Onim seljačkim gospodarstvima,
koja ni nakon izvršene diobe komunalnih šuma ne bi imala dovoljnu
površinu za jedan potpuni zadružni udio, dodijeliti potrebne šumske površine izdvajanjem
za to podesnog državnog, seoskog, općinskog ili privatnog veleposjedničkog
šumskog zemljišta i to ili uz naknadu vrijednosti ili besplatno.
4. Svi sadašnji seljački šumski posjedi, čija površina ne prelazi 100 hektara,
zatim šumski posjedi, koji bi nastali diobom komunalnih šuma kao i dodjelivanjem
potrebnog državnog, samoupravnog ili privatnog veleposjedničkog šumskog
zemljišta, morahu osnovati šumske zadruge i to ili po selima ili po općinama, što
ovisi od šumovitosti dotičnog kraja. U pravilu u jednoj zadruzi ne bi trebalo udruživati
više od 2.000 hektara šumske površine.
U zadrugu mogu pristupiti i posjednici sa šumskom površinom većom od 100
hektara, ali taj pristup fakultativan.


5. Svaki vlasnik šume stupa u zadrugu sa svojim cjelokupnim šumskim posjedom,
a ne samo sa onim dijelom, koji predstavlja vrijednost jednog zadruž. udjela.
Za svaki pojedini udruženi šumski posjed, koji predstavlja vrijednost veću od
jednog zadružnog udjela, izračuna se njegova cjelokupna vrijednost i prema toj
vrijednosti cijeni se, koliko zadružnih udjela taj šumski posjed predstavlja.


6. Prihodi iz zadružne šume dijele se među zadrugare srazmjerno količini njihovih
udjela u zadruzi. Svaki zadrugar odnosno svako seljačko gospodarstvo, udru140
ŠUMARSKI LIST 5/1942 str. 15     <-- 15 -->        PDF

ženo u zadruzi, dobije iz zadružne šume onoliku količinu šumskih proizvoda (glavnih
i nuzgrednih), koliko je u dotičnom kraju za jedno srednje seljačko gospodarstvo
potrebno. Tu količinu treba kvalitativno i kvantitativno utvrditi za svaku pojedinu
zadrugu i ta količina šumskih proizvoda predstavlja prihode jednog zadruž. udjela.


Višak šumskih proizvoda nakon podmirenja vlastitih potreba članova zadruge
prodaje se a utržak dijeli samo onim zadrugarima, čiji udruženi posjed predstavlja
vrijednost veću od vrijednosti jednog udjela. Ova podjela vrši se dakako srazmjerno
količini zadružnih udjela. Prvenstveno pravo kupa ovog viška imaju članovi
zadruge, zatim ostali stanovnici iz područja dotične zadruge (državni i samoupravni
činovnici i službenici, obrtnici, seljaci koji još nemaju udjela u zadruzi
itd.) ali samo za vlastitu upotrebu a ne i za daljnju spekulaciju. Ostatak šumskih
proizvoda zadruga otprema na druga tržišta i prodaje ili sama ili preko svog zadružnog
saveza.


7. Za šumske proizvode, koje zadruga izdaje svojim zadrugarima za njihovu
vlastitu upotrebu, kao i za onu količinu šumskih proizvoda, koje zadruga prodaje,
može ona — prema zaključku skupštine — naplaćivati od članova neku određenu
minimalnu pristojbu za pokriće troškova uprave i čuvanja.
8. Oni udruženi seljački šumski posjedi, koji su nastali dodjelivanjem državnih,
samoupravnih ili privatnih šuma, plaćaju pokraj spomenute pristojbe za sve
šumske proizvode, koje im zadruga izdaje za vlastitu upotrebu, još i njihovu punu
vrijednost sve dotle, dok se uplatom ove pristojbe (vrijednosti) ne isplate sve
amortizacione rate za dug, kojim je dotični zadrugar za dodijeljeno mu šumsko
zemljište opterećen. Ovo dakako samo u onom slučaju, ako to zemljište nije dodijeljeno
besplatno.
9. Svoj udruženi šumski posjed, to jest svoje zadružne udjele može zadrugar
i prodati. Prvenstveno pravo kupa imaju oni zemljoradnici dotičnog zadružnog područja,
koji još nemaju nikakvog udjela u zadruzi, zatim članovi zadruge i napokon
sve druge osobe, koje se obvežu, da će kupljeni šumski posjed ostaviti i dalje u zadruzi.
Ne nađe li se kupac pod takvim uslovima, šumu mora kupiti zadruga kao
svoje vlasništvo.
Ovako udruženim šumskim posjedima treba dodijeliti i zajedničke pašnjake za
napasivanje blaga. U tu svrhu mogli bi se izlučiti i neki za tu svrhu podesniji
dielovi zadružnih šuma.


Ovakovom reorganizacijom naše šumske privrede imali bi samo tri glavne kategorije
šumskog vlasništva i to: državn e šume , koje bi država iskorišćavala
za svoj račun i iz kojih bi se podmirivale u prvom redu sve potrebe državnih ustanova
a višak upotrebio za izvoz; zadružne seljačke šume, koje bi služile
za podmirivanje seljačkih potreba kao i potreba ostalog stanovništva u državi, te
neznatne površine crkvenih i privatnih šuma, sa kojima bi vlasnici
slobodno raspolagali.


Sve zadružn e šum e trebalo bi odmah staviti pod drž. stručnu upravu.
Ovakvom organizacijom seljačkog šumskog gospodarstva bilo bi ujedno riješeno
i vrlo aktuelno pitanje čuvanja šuma, jer predpostavljamo, da bi šumske štete
u ovakvom šumskom gospodarstvu bile skoro nemoguće. Šumske štete čini neposredno
u glavnom samo seljak a to on rad iz dvaju razloga. Ili zato, jer nema svoje
vlastite šume, iz koje bi mogao podmiriti svoje redovne godišnje potrebe na šumskim
proizvodima, ili to čini u svrhu spekulacije, da drvo unovči i tako dođe do
novaca potrebnih za podmirenje svojih drugih kućnih i gospodarskih potreba. Seljak
je dakle samo iz nužde prisiljen, da čini štetu u tuđoj šumi. Taj glavni i skoro
jedini razlog mnogobrojnim šumskim štetama kod zadružne šumske privrede odpada,
jer se tu svakom seljačkom gospodarstvu mora osigurati mogućnost redovnog
i legalnog snabdjevanja svima šumskim proizvodima iz zadružne šume.


Otpada i mogućnost šumskih šteta u svrhu spekulacije. Sve šume i državnezadružne (a to je oko gSVo) došle bi pod državnu šumsku upravu. Prodaja šumskih
proizvoda postala bi dakle neki monopol državnog šumskog erara i šumskih zadruga
odnosno zadružnog saveza. Pojava svakog drugog prodavaoca pobudila bi od


141
ŠUMARSKI LIST 5/1942 str. 16     <-- 16 -->        PDF

mah sumnju, da drvo, koje on nudi na prodaju, nije legalno stečeno. A to bi mnogo
olakšalo i kontrolu prometa šumskih proizvoda, koju će u takvim prilikama vršiti
ne samo zaprisegnuti šumski organi, nego i svi zadrugari, jer će u tome biti izravno
zainteresirani.


Riješavajući ovo pitanje na jednoj širokoj i zdravoj osnovi ne može se propustiti
ili odgoditi i istodobno riješenje mnogih drugih vrlo važnih pitanja naše šumarske
politike, koja već dugi niz godina čekaju uzalud na svoje konačno riješenje.
Tu je u prvom redu već istaknuto pitanje izlučenja »m e r e i baltalika« kao
i likvidacija uzurpacija u Bosni i Hercegovini.


*


Prije ili uporedo sa organizacijom zadružne šumske privrede potrebno je izvršiti
i arondaciju i komasaciju razasutih seljačkih šumskih posjeda, kako bi se postigli
što veći i arondirani suvisli šum. kompleksi, koji ne bi smetali poljodjelstvu,
a na kojima bilo bi ujedno olakšano šumsko gospodarenje, naročito čuvanje šuma.
Male, poljodjelskim zemljištem izolirane šumske čestice na relativnom šumskom tlu
ne treba uopće subsumirati pod šumu, pa bi ih trebalo i oporezovati kao poljoprivredno
zemljište. Za takve šumske čestice šumarstvo se uobće ne treba brinuti,
kao i da nisu šume, jer je sigurno, da će takve čestice prije ili kasnije promjeniti
svoju kulturu.


Kod izgrađivanja ovih novih oblika zadružnog šumskog gospodarstva moramo
imati u vidu i sve istaknute aktuelne probleme našeg šumarsko-gospodarstvene politike,
jer njihova međusobna povezanost nikako, ne dopušta, da se ti problemi riješavaju
odvojeno i samo djelomično. Sada, kada nam je data mogućnost, da se u
izgrađivanju našeg narodnog života rukovodimo samo svojim vlastitim probitcima,
kada naša budućnost i mora zavisiti samo od nas samih, moramo stvarnosti naše
prošlosti i naše sadašnjosti pogledati otvoreno i smjelo u oči te muški priznati sve
one nedostatke, kojima smo se do sada razlikovali od ostalih kulturnijih naroda i
nastojati, da sve te nedostatke što radikalnije i što prije odstranimo. Našem narodu
sudbina do sada nije bila mnogo sklona, pa je sva naša prošlost protekla samo u
krvavim borbama za održanje našeg narodnog opstanka i našeg imena, što nas je
i pomelo, da u progresu međunarodnog života nismo mogli kročiti zajedno sa ostalim
kulturnijim narodima i živjeti pravim i kulturnog naroda dostojni mčovječjim
životom. Cijeli naš narod, a naročito jezgra našeg naroda, naš seljak treba da bude
prožet samo jednom željom i samo jednom odlukom: stići ostale kulturne narode
i stati uz njih kao nezavisan i ravnopravni član ljudske zajednice. Ali da to postignemo,
nije dovoljno da idemo našim običnim dosadašnjim korakom. Naši napori
u izgrađivanju našeg boljeg života i naše narodne kulture treba da su puni
dinamike i odlučnosti, da si stvorimo bolju budućnost, nego nam je bila prošlost
i nego nam je sadašnjost.


Organiziranje šumskog gospodarstva na način, koji će odgovarati narodnim potrebama,
a u svakom slučaju i probitcima cjeline, pomoći će tome.


ZUSAMMENFASSUNG.


Inbetrachtziehung der Verhaltnisse, die zwischen dem Volke einerseits und der Forstwirtscschaft
anderseit bestehen ist der Verfasser der Meinung, dass die Organisation der Forstwirtschaft
auf einer gemeinschaftlichen Basis unserere Verhaltnissen am besten entsprechen
wurde. Die Redaction.


142