DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1942 str. 28     <-- 28 -->        PDF

f´f/


v\d( ^\


/)


t ING. DUŠAN LAPAJNE


Na polju časti i slave u borbi sa četničkokomunističkim
bandama položi svoj život Ing.
Dušan L a p a j n e, upravitelj državne šumarije
u Novom.


Ing. Dušan Lapajne.


Pokojnik je rođen 1899. u Idriji, gdje je
svršio pučku školu i gimnazijske nauke, a šumarski
fakultet u Zagrebu 1926.


Po svršetku naukovanja ne dobi odmah
mjesto u državnoj službi, već prima mjesto
kontraktualnog činovnika, a kasnije dnevničara
sve do pod konac 1932. kod Ravnateljstva
šuma brodske imovne općine u Vinkovcima.
Tek 19. prosinca 1932. bude imenovan u svojstvu
činovničkog pripravnika kod istog Ravnateljstva
šuma.


Iz političkih razloga premještan je više
puta, a godine 1939. premješten je iz Krivog
Puta za upravitelja državne šumarije u Novi.


Za vrijeme službovanja u Vinkovcima druži
se samo sa šumarima-Hrvatima, koji oblikuju


u njemu čistu hrvatsku dušu. Tako oblikovan,
prenapunjen voljom i ambicijom, radi i stvara
na stručnoj i narodnoj njivi. Spotiče se ali o
teške zaprijeke tadanjih političkih režima, koje
su bile promišljeno postavljene svakom hrvatskom
biću, da mu onemoguće i koru suha
kruha.


Ova spoznaja pojačava u njemu hrvatsku
svijest do krajnjih mogućih granica tako, da
se u mnogim časovima nije mogao svladavati,
a da fizički ne obračuna sa svakim protivnikom
hrvatske državne misli. Naravno da je
zbog toga osjetio na sebi i svojoj porodici tešku
osvetu, ali je jobski sve podnosio, tvrdo
vjerujući, da će pravda pobijediti.


Sve svoje znanje ulagao je u stručni rad
sa neobično velikom ljubavi za svoje šume i
svoj narod. Ništa mu nije bilo teško, nikakovim
poteškoćama nije se uklanjao, nije poznavao
birokratizam, već je danju i noću radio
na velikom narodnom i stručnom polju
kao uzor činovnik-Hrvat.


Pod ovakovim prilikama izgrađen čovjek
nije mogao biti drugo nego čvrst i odlučan
ustaša.


Davno prije osvita Nezavisne Države Hrvatske
radi on na ustaškom polju riječju i djelom,
vršeći često teže zadatke, povjerene mu
od strane ustaške središnjice u Zagrebu za kotar
Novi.


Zoru Nezavisne Države Hrvatske dočekao
je sav presretan i pregarajući svu mukotrpnu
i tegobnu prošlost baca se svom snagom na
rad u svojoj slobodnoj i nezavisnoz Državi.


Imenovan je odmah pobočnikom logornika
u Novom, koju je dužnost vršio zdušno i samoprijegorno
na opće zadovoljstvo.


Na poziv svoje domovine hita na uništenje
četničko-komunističkih banda u Bosnu u svojstvu
domobranskog poručnika.


Osmi dan po oproštaju sa svojom porodicom
pade časno kao ustaša kod prvoga izlaza
u teren.


Ostavlja dvije nejake kćerkice i ucviljenu
suprugu, koja je po njegovoj smrti porodila i
treću kćerkicu.


Ucviljenoj porodici izrazujemo najdublje
saučešće, a našem vrlom drugu i čelik Hrvatu
neka bude lagana hrvatska zemlja za koju je
živio i umro.


Slava Ing. Dušanu LapajneT


Ing. I. Rukavina


VJEŽBENICKA SLUŽBA ŠUMARSKIH INŽENJERA U SLUŽBI POSEBNIKA


Sa strane međukomorskog odbora Hrvatskih
inženjerskih komora izdane su upute o
vježbeničkoj službi inženjera u službi kod posebnika
(privatnika) i tiskane u Vjesniku istih
komora br. 1.—2. iz 1942. god. Iz tih uputa u
Hrvatski šumarski list prenosimo bitni dio
uputa, koji glasi:


Paragraf 14. zakona o ovlaštenim inženjerima
od 30. kolovoza 1937. u svom stavu 1. i


2. glasi ovako:
»Pripravnici za ovlaštene inženjere izuzevši
onih, koji su u državnoj ili samoupravnoj
službi ili u službi vodnih zadruga, dužni su po
dobivenoj diplomi javiti se nadležnoj Inže


njerskoj komori, koja će ih uvrstiti u red pripravnika.


Inženjerske komore voditi će o pripravnicima
očevidnost (evidenciju), nadzirati njihovu
praksu, brinuti se o njihovom uposlenju, izdavati
im potrebna uputstva, potvrde i t. đ.«


Prema tome diplomirani inženjeri, hrvatski
državljani, izuzev onih koji su u državnoj,
županijskoj´ ili općinskoj službi ili u službi
vodnih zadruga, dužni su po dobivenoj diplomi
javiti se u najkraćem roku mjesno (teritorijalno)
nadležnoj inženjerskoj komori (odnosno
njenoj poslovnici) u svrhu upisa za pripravnika
za ovlaštene inženjere, jer im se u protivnom


154
ŠUMARSKI LIST 5/1942 str. 29     <-- 29 -->        PDF

slučaju ne bi mogle izdati potrebne potvrde isvjedodžbe za polaganje ispita i za sticanjeprava za vršenje samostalne inženjerskeprakse.


_ , . . . -1 j - ..... .


Svaki .le pripravnik dužan prijaviti se ono]
inženjerskoj komori na čijem području prebiva,
odnosno na čijem je području uposlen.
Nije potrebno da se pripravnik nalazi u zaposlenju,
jer to zakon ne traži, a nadležna komora
će priznati po § 6. st. 2. Z. o. o. i. odsveukupno upisanog pripravništva onu praksu,
koju smatra uspješnom.


Ispit za ovlaštene inženjere polaže se kodnadležnog ministarstva i to pripravnici zaovlaštene inženjere: građevinske, arhitektonske,
kulturnotehničke, geodetsko-kulturnotehničke,
strojarske, brodarske i elektrotehničkestruke kod ministarstva prometa i javnih radova,
odjela za javne radove; za ovlaštene inženjere
agronome kod ministarstva seljačkoggospodarstva; za ovlaštene inženjere rudarske,
rudarsko - mjeračke, talioničke i šumarskestruke kod ministarstva šumarstva i rudarstva;
za ovlaštene inženjere tehničke kemijei tehnologije kod ministarstva za obrt, veleobrt
i trgovinu; te pripravnici za ovlaštene inženjere
geodete kod Državne riznice.


Ispitu za ovlaštene inženjere mogu se pripravnici
pustiti nakon što su navršili dvijegodine punovažne inženjerske prakse u svojoj
struci. Praksa mora biti vršena pod nadzorominženjerske komore, koja pripravnicima ovupriznaje punovažnom i koja im o tome na njihovo
traženje izdaje potvrdu, koja se imadeprilžiti molbi upućenoj nadležnom ministarstvu
za dozvolu polaganja spomenutog ispita.


Praksa, koja nije komori pravodobno prijavljena
i koja nije vršena pod nadzorom komore
ili koja je komori naknadno prijavljena,
ne će moći biti priznata. Osim toga morajupripravnici udovoljiti i ostalim uslovima za
polaganje ovlašteničkog ispita, koji su uslovisadržani u pravilniku o polaganju ispita za
ovlaštenje. Ovaj pravilnik mogu pripravnici
u svako doba nabaviti kod svoje nadležne in


, , , , V . -1


zenjerske komore (odnosno poslovnice mz. ko


„ „ . . ^ "^


more u Sarajevu).


´ ´
Praksu, koju je pripravnik imao kod državnih
ili samoupravnih oblasti t. j . onu okojoj Inženjerske komore ne vode očevidnost,
dokazuju se potvrdom tih oblasti.


Inženjeri, koji žele biti upisani u očevidnost
pripravnika, imadu se obratiti nadležnojinženjerskoj komori prijavom prema niže tiskanom
obrascu za upis pripravnika biljegovanom
sa Kn 15. te Kn 30 za rješenje uz istodobnu
doznaku komorske pristojbe u iznosuod Kn 50.— (pedeset kuna) za pokriće raznihkomorskih troškova skopčanih sa upisom i vođeniem
očevidnosti. Za oglas u Vjesniku hrvatskih
inženjerskih komora treba doznačitiKn 75, t. j . ukupno sa biljegovinom Kn 170.


Pripravnici plaćaju komori mjesečnu članarinu
od Kn 10.-, ali samo za one mjeseceu kojima su uposleni. Članarina uživa blagodat
prinudne naplate putem upravnih vlasti(poreznih ureda).


Pripravnici, kada budu upisani u očevidnost
pripravnika za ovlaštene inženjere, dobiju rješenje
o upisu.


Pripravnicima komora (poslovnica) izdaje


iskaznicu u koliko je zatraže. Za iskaznicu na


plaćuje se Kn 10.— u gotovu te biljeg od Kn


30.—. Istodobno treba poslati za iskaznicu fo-.


tografiiu vel. 6X9.


& J


Od dana upisa primati ce pripravnici za
ovlaštene inženjere besplatno »Vjesnik hrvatskih
inženjerskih komora« kao i sva ostala
obavještenja, koja im budu potrebna,


Pripravnici su dužni svaku promjenu
prakse ili adrese bezodvlačno javiti nadležnoj
Inženjerskoj komori radi provedbe u očeviđ»
os«. Jer ina se neprijavljena praksa i kod kowiore
neupisana ne će pnznati.


Sve upute i objašnjenja u vezi sa odredbama
zakona o ovlaštenim inženjerima, daju
ustmeno ili pismeno nadležna inženjerska komora
i to u Zagrebu, Pierottijeva ul. 4-1.
(Brzgl. 57-39). Pripravnici sa onog područja
Bosne i Hercegovine, koje nije prije 10. IV.
spadalo pod Splitsku ili Zagrebačku inzenjersku
komoru, prijavljuju se Poslovnici Z. I. K.
^ Sarajevu, Cukovićeva ul. 6 -1.


Inženjerima koji bi propustili pravodobnu
jprijavu u registar pripravnika za ovlaštene
inženjere, inženjerske će komore uskratiti potvrdu
o praksi.


.
Pripravnik za upis podnosi slijedeću pri


javu:


^^S- ";..
(prezime i ime)


(struka)


,
(točna adresa)


´
INŽENJERSKOJ KOMORI
(POSLOVNICI INZ. KOMORE)


^


n „ SIA I , . V . _.,


Pozivom na § 14. zakona o ovi. inženjerima,


.. i- . „ . , „;,, „ „ i„


prijavljujem se ovime kao pripravnik za ovla


i,
´ ^ ´. . ^ ^


stenog inženjera.


Prijavi prilazem slijedeće:


1. Inženjersku diplomu
2. Domovnicu
izdanu po zavičajnoj općini,
sa potvrdom o upisu naslova »ing« u registar
akademskih naslova
^- Matični i porodični list


4. Izjavu
o rasnoj i vjerskoj pripadnosti i
porodični list
5. Potvrdu o inženjerskoj praksi,
Istodobno dostavljam komori svotu od Kn
30.— (trideset) u ime komorske pristojbe za
upis u evidenciju pripravnika, te Kn 100.— za
oglas u Vjesniku hrvatskih inženjerskih komora.


..,^°"™ istodobno, da mi se izda pripravmeka
iskaznica za koju doznačujem u gotovom
Kn 10.- biljeg od Kn 30.- te fotografiju,


^^ ^^´^^ "^ ^´^^"i nikakove prakse,
U


(potpis)


155