DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1942 str. 22     <-- 22 -->        PDF

ZAPISNIK
SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
ODRŽANE DNE 22. OŽUJKA 1942. GODINE U ZAGREBU


PRISUTNI.


Sjednici upravnog odbora od 22. ožujka
1942. god., icoja je treća u društvenoj 1941./42.
godini prisustvovali su: Ing. Ante Abramo V
i ć, predsjednil?; Ing. Petar O s t o j i ć, podpredsjednili;
Ing. Osl^ar P i š k o r i ć, tajnik;
Oskar D r e m i 1, blagajnik; Dr Josip Ba len,
urednik; te odbornici - šumarski inženjeri:
Ivan A s a n č a i ć, Rasim Bečiragić,
Makso F i š e r, Ivan G o d e k, Josip J o z i ć,
Mihovil M a r k i ć i Petar M a t k o v i ć.


Otsutnost od sjednice ispričana je, bilo neposrednim
dopisom bilo izjavom prisutnih odbornika
ostalim odbornicima t. j . šum. inženjerima:
Vladimiru Bosiljeviću, Dane Bulutu,
Krešimiru Katiću, Čedomilu Koludroviću, Milanu
Rosandiću i Stjepanu Skopcu.


Dnevni red:


I. Otvaranje sjednice;
II.
Izvještaj tajnika;
III.
Izvještaj blagajnika;
IV.
Izvještaj urednika Hrvatskog šumarskog
lista;
V.
Hrvatski šumarski dom i šumarski
muzej;
VI.
Pitanje šumarskog podmiatka;
VII. Kretanje u članstvu;
VIII. Eventualije.
I.
OTVARANJE SJEDNICE.
Sjednica je započela u 9 sati pozdravom
društvenog predsjednika Ing. Ante A b r a m
o V i ć a svih prisutnih odbornika. Zatim


pozdravlja prof. Dr. Josipa Balena izražujući
mu čestike Hrvatskog šumarskog društva na
imenovanju za poglavnog župana, koje imenovanje
služi na čast ne samo osobi gospodina
profesora, nego jednako i šumarskom staležu.


Nakon toga predsjednik saopćuje, da je na
zagrebačkom fakultetu položio doktorski ispit
iz šumarskih nauka društveni član Ing. Ivo
H o r V a t, asistent gospodarsko-šumarskog fakulteta
i izrazuje zadovoljstvo o ovoj afirmaciji
šumarske struke.


Prije prelaza na dnevni red predsjednik se
sjeća umrlih članova Hrvatskog šumarskog
društva. Među prvima je Ing. Dušan Lapaine, y upravitelj državne šumarije u Novom Vinodolskom,
koji je svoj život junačkom smrću
k položio za dobro hrvatske domovine, a na braniku
Nezavisne Države Hrvatske (sudionici


*


sjednice ustaju i kliču »Slava mu!«). Nakon
toga sjeća se preminulih članova u vremenu
od posljednje odborske sjednice, a to su: Ing.
Levin H a u e i s e, Ing. Petar G r a h o v a c, /


r^
i\^ Ing. Srećko Madjarević (Slava im!). .7


II.
TAJNIČKI IZVJEŠTAJ.
U okviru tajničkog izvještaja iznijeto je i
naglašeno:


1. Izobrazba šumarskih vježbenika. Prema
zaključku sjednice upravnog odbora od 8. XII.
1941. god. ovo pitanje trebalo se raspraviti na
sjednici društvenih odbornika u Zagrebu, te je
to i izvršeno dne 21. III. 1942. god., a prema
zapisniku br. 269./43. Na ovoj se sjednici nakon
razmatranja predmeta došlo do zaključka,
da slaba sprema šumarskih vježbenika, koja
se očituje prigodom polaganja državnog stručnog
ispita za samostalno vođenje šumskog gospodarstva
rezultira iz dviju komponenata:
Prva je komponenta nedovoljna teoretska
sprema koju šumarski inžinjeri donose iz školskih
klupa, a druga je komponenta nedovoljna
i manjkava praksa šumara početnika t. j . kao
šumarskih vježbenika. Nedovoljna teoretska
sprema posljedica je i pomanjkanja življe veze
studenata šumarstva sa šumom i radovima u
šumi, preslabo zaokruživanje znanja u vježbeničkoj
službi posljedica je opet činjenice, da
se svaki šumarski vježbenik smatra u prvom
redu jednom radnom jedinicom, te mu se ne
pruža dovoljno prilike, da svoje znanje nadopuni
u praktičnom radu različitih grana šumarske
djelatnosti. Obzirom na današnje vanredne
prilike, kao i obzirom na pomanjkanje
stručnog osoblja na sjednici od 21. III. zaključeno
je, da bi se za sada moglo krenuti
putem poboljšanja samo u izobrazbi studenata
šumarstva i to na ovaj način:


1. skrenuti gospodarsko-šumarskom fakultetu,
odnosno profesorskom zboru pažnju na
činjenicu slabe teoretske spreme mladih inžinjera
šumarstva;
2. za upotpunjenje teoretske obuke studenata
šumarstva potrebna je jedna prikladna
šuma, a ta je šuma Maceljska gora, danas vlastničtvo
državnog šumskog poduzeća »Turopolje
« (prije F. Deutscha sinovi), pa je potreiano
predložiti Ministarstvu šumarstva i rudarstva,
da se ova šuma stavi Gospodarskošumarskom
fakultetu za praktičnu obuku na
raspolaganje time, da se osnova za rad u ovoj
šumi izradi u sporazumu s istim ministarstvom.
Kako bi se praktična obuka doista mogla
izvesti bilo bi potrebno da ministarstvo
šumarstva i materijalno pripomogne izgradnjom
nastambi za profesore i studente za vrijeme
zorne obuke, a ovu obuku stalno potpomaže
osiguranje prehrane studenata;
3. da se provede revizija naukovne osnove
u pravcu, da studenti za vrijeme studija na
naprijed iznijetim praktičkim radovima provedu
najmanje pola godine, te da im se pruži
jače komercijalno znanje.
Prof. Dr. J. B a 1 e n moli ovlašćenje od
sjednice, da o zaključcima izvijesti sjednicu
profesorskog zbora gospodarsko-šumarskog fakulteta,
a koja će sjednica biti održana kroz
koji dan.


Zaključak: Upravni odbor u cijelosti prihvaća
zaključke sjednice od 21. III. 1942. god.
te ovlašćuje prof. Balena, da o njima obavijesti
profesorski zbor na prvoj njegovoj sjednici.


2. Hrvatsko staleško organiziranje. Kako je
društveni predsjednik Ing. A. Abramović na
sjednici odbora od 8. XII. 1941. god. izvijestio
staleško organiziranje (ustrojavanje) cjelokupnog
hrvatskog javnog života vršit će se
148
ŠUMARSKI LIST 5/1942 str. 23     <-- 23 -->        PDF

prema Poglavnikovoj Odredbi o osnutku staliških
i drugih postrojbi u okviru Hrvatskog
ustaškog oslobodilačkog pokreta od 25. XI.
1941. god. Prema saopćenju savezničara Hrvatskog
saveza uljudbenih i prosvjetnih društava
Dr. M. Starčevića, Hrvatsko šumarsko
društvo bit će uključeno u ovaj savez poput
ostalih sličnih društava (agronoma, veterinara,
inžinjera i t. d.), te da se tako u narodu na
općem prosvjetnom radu nađu zajedno svi
stručnjaci i time izvrši zadaća narodnog prosvjećivanja
u punoj mjeri. Do sada nisu izašle
još nikakove odredbe o pristupanju društava
savezu budući da se prikupljali i sređivali
podaci o društvima. Samo organiziranje
izvršit će se na osnovu posebnog propisnika,
kod čije će izrade sudjelovati predstavnici zainteresiranih
društava. Stoga je savezničar pozvao
Hrvatsko šumarsko društvo:


1. da odredi jednog člana, kao stalnu vezu
između saveza i društva;
2. da se odrede 2—3 člana, koji bi sudjelovali
na izradi pomenutog propisnika.
Zaključak: Za stalnog izaslanika određuje
se društveni tajnik Ing. Oskar P i š k o r i ć, a
za izaslanike društva Icod izrade pomenutog
propisnika upućuje se: Ing. Ante A b r a m o-
v i ć, Ing. Ivo G o d e k, Ing. Mihovil M a r k i ć
i Ing. Oskar P i š k o r i ć.


3. Predavanja Hrvatskog šumarskog društva.
Kako bi kod organizacije predavanja
Hrvatskog šumarskog društva mogli sudjelovati
svi članovi, u br. 11. Šumarskog lista iz
1941. god. (str. 500.) upućen je svemu članstvu
poziv na suradnju kako obzirom na teme predavanja,
tako i obzirom na osobu predavača.
Ovom pozivu nije uslijedio ni jedan odaziv,
te se pristupilo realiziranju nacrta izrađenog
po upravi društva: Međutim od nacrta mogla
su biti ostvarena samo dva predavanja:
1. Prof. Dr. M. Ivšića: »Šumsko gospodarstvo
u sklopu narodnog gospodarstva,
održanog dne 9. XII. 1941. g.;
2. Prof. Dr. M. Mar ino vica: Ustrojstvo
drvarskog prirada u Njemačkoj,
održanog dne 3. veljače 1942. g.
Ostala predviđena predavanja nisu mogla
biti održana s razloga, što su zamoljeni predavači
izjavili, da im je zbog prezaposlenosti
nemoguće zamoljeno predavanje održati.


Predavanja posjetili su uglavnom šumari.
Slušača iz redova studenata šumarstva bilo je
vrlo malo, kao i posjetioca iz izvanstručnih
krugova, iako su predavanja bila objavljena
ODetovano u zagrebačkim dnevnicima. Međutim
među posjetioce predavanja zabilježiti nam
je rektora EKVS-a Dr M. Sladoviča, dekana
Gospodarsko-šumarskog fakulteta Dr P. Kvakana,
sveuč. prof. Dr A. Petračića, upravitelja
Gospodarsko-društvovnog zavoda Dr Drag.
Cutvarića, šumarskog ataše-a pri njemačkom
poslanstvu u Zagrebu W. Funka, kao i druge
odlične posjetioce. Zagrebački su dnevnici svakom
prilikom donijeli kraći ili opširniji prikaz
održanog predavanja.


Kao naredno predavanje treba se održati
Ing. Solca. šum. savjetnika o primjeni drveta
u graditeljstvu, a napose o izgradnji drvenih
kuća.


Zaključak: Izvještaj se u cijelosti prima.


4. Knjižnica i muzej, a) Knjižnica: Od posljednje
odborske sjednice u društvenu knjižnicu
zaprimite su ove nove knjige:


1. Knight-Wulpi: Furniere und Speerholz I. u.
II. T. (knj. br. 1720),
2.
Dr L. Vorreiter: Handbuch fiir Holzabfallwirtschaft
(knj. br. 1729),
3.
Dr F. KoUmann: Technologie des Holzes
(knj. br. 1730),
4.
Dr V. Dieterich: Forstliche Betriebswirtschaftslehre
(br. 1731),
5.
Ing. A. Perušić: Prilog rješavanju pitanja
kultiviranja našega krasa (knj. br. 1732),
6.
Ing. S. Tregubov: Les forets vierges montagnardes
des masifs de Klekovača et Grmeč
(knj. br. 1733).
Prve četiri knjige kupljene su na trošak
Društva prema zaključku sjednice od 13. IX.
1941. god. Petu je knjižnici poklonio autor, a
šestu, koja predstavlja doktorsku radnju Ing.


S. Tregubova, poklonio je knjižnici Ing. Piškorić,
koji je od autora primio dva primjerka
ove knjige.
b) Muzej je primio ove predmete:


1. Od prof. Dr A. Ugrenovića 8 komada
>d e s e t i n e«, koje je g. profesor svojedobno
primio od šum. nadsavjetnika u m. M.
Drnića , i poklon popratio ovom bilješkom:
»Nakon okupacije Bosne i Hercegovine plaćao
se svaki tovar drveta, koji se sjekao u baltaliku
tek nakon ulaza u grad (na malti) s ´/lo
tržne cijene. Nakon uplate izdana je donosiocu
tovara ovakova desetina (vidi prilog). Ova se
desetina plaćala sve dok nije stupila na snagu
nova instrukcija za Bosnu.«
2. Od Ing. M. Kotarskog, šumarskog
upravitelja kod Državnog dobra Topolovac kod
Siska, primjerke rezanog furnira cvjetaste
hrastovine.
Zaključak: Izvještaj se uzima na znanje, a
po prijedlogu prof. Dr J. Bal e n a zaključuje
se, da se o ovim predmetima, donesu u Šumarskom
listu posebne bilješke uz sliku desetine
i cvjetaste hrastovine.


5. Hrvatski šumarski list. a) Do sada izašli
ovogodišnji brojevi Hrvatskog šunmr«Eo^ lista
tiskani su u nakladi od 1.000 fccrfnada svaki
naprama 800 komada, koiliko/fe iznosila naklada
prošle godine. Razlcfc povećanoj nakladi
jest u prilivu novih članotk, kao i u očekivanju
pretplatnika, jer je početkom godine povedena
akcija za povećanje broja pretplatnika.
U tu je svrhu u prvom redu zamoljeno ministarstvo
šumarstva i rudarstva, da se na šumarski
list pretplate sve državne šumarske
ustanove (br. 49./42.). Zamoljen je i Savez trgovaca
i veleobrtnika šumskim proizvodima, da
svojim članovima preporuči pretplaćivan je Hrvatskog
šumarskog lista, kao što su na pretplatu
pozvane i druge gospodarske ustanove
(trgovačko-veleobrtne komore, burza i dr.).
Konačno je zamoljeno ministarstvo šumarstva
i rudarstva, da bi u svrhu promičbe šumarstva
pretplatilo na Hrvatski šumarski list knjižnice
i čitaonice raznih ustanova, u kojem bi bilo
interesa za šumarski stručni list, ali koje inače
ne smatraju potrebnim da se na njega pretplate
(na pr. knjižnica seminara pravnog fakulteta,
trgovačke akademije, preparandijesi. — br. 136./42.). Posljedica ove akcije jest
do sada 40 novih pretplatnika i to uglavnom
uplaćene po ministarstvu šumarstva i rudarstva.
149
ŠUMARSKI LIST 5/1942 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Zaključak: Izvještaj se uzima ododbrenjem


na znanje.


b) K cijeni tislianja Šumarskog lista. Bu


dući da se kod petitnog sloga počam od prvog


ovogodišnjeg broja prešlo ne samo na veće


iskorištavanje stranice po površini nego i po


zbitosti sloga, to je spram zaključka od 8. XII.


1941. god. povišena i cijena tiskanja za petit


slog u iznosu od 15 Kuna po stranici. Kako je


uz ovo neznatno povišenje cijena iskorištenje


stranice znatno veće, jer mjesto prijašnjih 14


redaka na visinu od 5 cm dolazi sada 17 re


daka, to se moli odobrenje ove povišice.


Zaključak: Povišenje od 15 Kuna po stra


nici petitnog sloga odobrava se.


c) Ministarstvo šumarstva i rudarstva na


ručilo je i ove godine 500 primjeraka posebnih


otisaka normativnih naredaba — posebnog pri


Zaključak: uzima se odobrenjem na znanje.


d) Zamjene za Hrvatski šumarski list: Za


mjenu je zatražila uprava glasila Zajednice za


kožu Kožarskog vijestnika (br. 1259./


41.), a Slovensko planinsko društvo u Ljubljani


zamolilo je, da bi se i dalje vršila zamjena


njihovog časopisa Planinski vestnik


za Hrvatski šumarski list (br. 31./42.).


s Hrvatskim šumarskim listom (br. 158./42.).


Sa strane Društva pak počela se zamjena Šu


marskog lista s Gospodarskim glasni


k o m, glasilom hrvatskih agronoma (br. 88./42.).


Zaključak: Sve naprijed navedene zamjene


odobravaju se.


e) Pokloni Hrvatskog šumarskog lista: Državni
ured za oblikovanje ciena i nadnica zamolio
je za poklon 3—4 primjerka Hrvatskog
šumarskog lista, dok je u 1941. god. bio pretplatnikom
jednog primjerka (br. 145./42.). Prof.
Dr B a 1 e n predlaže, da se uredu Zupanstva
pri Poglavniku šalje jedan primjerak Hrvatskog
šumarskog lista.


Zaključak: Zupanstvu pri Poglavniku odobrava
se jedan besplatan primjerak. Uredu za
oblikovanje ciena 1 nadnica odobrava se poklon
jednog primjerka, dok ostale primjerke
mogu dobiti samo uz redovitu pretplatu.


6. Poklon knjig^a CIS-u. Ministarstvo šumarstva
i rudarstva pod br. 2432./42.-Š u vezi
s jednim izvještajem prof. Dr M. Marinovića
obavijestilo je Hrvatsko šumarsko društvo, da
je u knjižnici CIS-a (Međunarodnoj središnjici
za šumarstvo) vrlo slabo zastupana hrvatska
šumarska književnost, U vezi toga zamoljeno
je naše društvo, da bi izvolilo:
»a) staviti u rečenu svrhu ovom ministarstvu
na raspolaganje bilo pojedina djela domaćih
autora, koje ima u dva ili više primjeraka
u svojoj biblioteci, — bilo komplete svojih
revija;


b) pozvati svoje članove, neka u rečenu
svrhu odstupe po jedan primjerak svoje stručne
publikacije ovom ministarstvu. Razumljivo,
da dolaze u obzir samo oni članovi, koji su
autori pojedinih stručnih djela.« (br. 100./42.).


Po drugom dijelu zamolbe u trećem broju
ovogodišnjem Šumarskog lista upućen je poziv
autorima šumarskih djela, da ustupe po
primjerak svoje knjige.


Prije zaključka prof. Dr J. B a I e n iznosi
mišljenje, da se CIS-u mogu poslati samo ona
stručna djela, koja nose pečat i koja odgova


raju duhu Nezavisne Države Hrvatske. Stoga
bi bilo potrebno, da se sva predložena djela
prije pošiljanja CIS-u po posebnom povjerenstvu
pregledaju, da li ona i po vanjskom obliku
(jeziku, pismu) odgovaraju i doprinose upoznavanju
hrvatskog naroda.


Zaključak: Prijedlog prof. Dr J. Balena prihvaća
se i ovlašćuje društveni predsjednik na
izbor predloženog povjerenstva, koje će za
svako djelo donijeti odluku, da li odgovara
načelima iznijetim u prednjem prijedlogu.


7. Komasacija 1 šumsko gospodarstvo. Svojim
dopisom od 27. II. 1942. god. g. Ing. I.
S m i 1 a j predložio je, da se zaključak njegovog
članka »Komasacija i šumsko gospodarstvo
«, koji izlazi u br. 4. Šumarskog lista,
usvoji i kao stanovište Hrvatskog šumarskog
društva u ovom pitanju. Nadalje je predložio,
da bi se primjerci posebnih otisaka ovog članka
poslali mjerodavnim osobama u komasacijskim
pitanjima, kao i komasacijskim ustanovama
(br. 201./42.).
Srž članka, kojeg je Ing. I. Smilaj napisao
mjesto predavanja u Hrvatskom šumarskom
društvu, a na poticaj urednika prof. Dr
Balena, sastoji se u ovom: Prema §-u 5.
Zakona o komasacijama iz 1902. god. od šumskog
zemljišta moglo se uvući u komasaciju
>omanje šumske čestice, šikare, lugovi i ine
čestice, opredieljene za pošumljenje, koje
osamljeno leže među zemljištima navedenim
pod toč. 1. i 2. (t. j . među poljodjelskim zemljištem)
ili u ova zemljišta zasižu, u koliko se
trajna njihova upotreba za druge namjene
nego li za šumsku kulturu ne protivi javnom
interesu, te je prikladna komasaciju olakšati.«
Međutim § 6. Zakonske odredbe o nadopuni
propisa o komasaciji zemljišta (od 29. VIII.
1941. god.) veli: »U komasaciju se mogu radi
što podpunijeg ostvarenja skupnih probitaka
komasacionih učesnika povući odnosne nekretnine
bez obzira na odredbe §§ 4.—7. zakona o
komasaciji zemljišta od 22. lipnja 1902. god.«,
a u §-u 7. iste zakonske odredbe zahtijeva se
i sastav novog katastarskog operata dotične
porezne općine, kao i provedba poboljšnih radova
(odvodnje). U ovom propisu Ing. Smilaj
na osnovu dosadanje prakse vidi u prvom redu
ugrožavanje šume, kao jedne grane narodnog
prirada. a zatim svaljivanje nesrazmjernog
dijela komasacionih troškova na šumsko gospodarstvo,
kojemu provedena komasacija sa
svim provedenim radovima (uređenje katastra,
odvodnja) donosi minimalne ili dapače
nikakve koristi. Na osnovu ovih činjenica Ing.
Smilaj je mišljenja, da Hrvatsko šumarsko
društvo predloži mjerodavnim dopunu ove zakonske
odredbe s provedbenom naredbom u
kojima će biti istaknuto:


a) Kod šume, kao komasacionog objekta:


1. oznaka veličine šume, koja se može povući
u komasaciju;
2. osiguranje nadležnosti šumarskih vlasti u
slučaju komasacije šumskih zemljišta;
3. visina odštete za šumsko zemljište i način
njezinog ostvarenja.
b) Da se obzirom na visinu troškova komasacije,
izvršenja revizije katastra, izvedbom
poboljšnih radova, ne smije dogoditi, da šuma
snosi troškove, koji su nesrazmjerni koristima
koje provedeni radovi pružaju dotičnoj šumi.


/


150
ŠUMARSKI LIST 5/1942 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Zaključak: Prijedlog Ing. Smilaja prihvaća
se u cijelosti time, da se zamoli ministarstvo
šumarstva i rudarstva, da ono poduzme po tom
predmetu inicijativu u svoje ruke.


8. Iz dopisa Kluba šumara u Banjoj Luci
br. 14./41. saopćuje se dio u kojem Klub traži,
da im se prizna pravo na 20"/o od ubrane stare
dugovine.
Zaključak: Kako predloženi doprinos nije
predviđen u čl. 8. Poslovnika za osnivanje i
rad klubova Hrvatskog šumarskog društva,
već samo doprinos od >20´´/o članarine članova
kluba«, to se prijedlog odbija.


9. Razno, a) Sjednici odbora od 8. XII. 1941.
god. nisu prisustvovali odbornici Ing. C. Koludrović
i Ing. P. Matković. Od istih je članova,
međutim, 9. XII. 1941. stigao brzojav, upućen
5. XII., u kojem javljaju, da sjednici ne mogu
prisustvovati, jer su »službeno zaprječeni«, pa
se predlaže, da se njihova otsutnost na pomenutoj
sjednici ispriča (br. 1228./41.).
Zaključak: Prijedlog se usvaja.
b) U vezi zaključka pod III./3. sjednice od


8. XII. 1942. saopćuje se, da je Državni ured
za oblikovanje cijena i nadnica svojim otpisom
od 29. XII. 1941. br. 1382./42. odobrio isplatu
zaključenog dodatka društvenoj namještenici
Lj. Jozić (br. 9./42.).
III. BLAGAJNIČKI IZVJEŠTAJ.
STANJE BLAGAJNE 21. III. 1942.
Gotovina Kn. b.
U blagajni se nalazi gotovog novca 22.297.50


Efekti


Čekovni račun kod Post. štedionice 5.996.90
Uložnica Grad. šted. broj 114015 36.621.97
„ 114016 216.282.63


I.
hrv. šted. broj 120418 113.043.63
„ 120420 43.282.30
„ 120423 26.465.65
„ 308614 6.700.42
Ukupno 448.393.50


ZAKLADE
Pripomoćna zaklada (Kereškenjijeva)


Kn. b.
Uložnica broj 115.265 Grad. šted. 94.363.42
„ 120.421 I. hrv. šted. 20.124.93


120.422
13.232.90
120.424
16.816.72
„ 120.425 6.892.18
„ 120.426


5.789.53
„ 117.265 15.273.93
„ 303.468


23.473.79
tri kom.
7% obveznica investicionog
zajma 11.500.—


Ukupno 207.467.40


Literarna zaklada (Boršićeva)
Uložnica broj 113.788 Grad. štedione 3.227.88


Porezi za prvu četvrt t. g. uplaćeni su i to:
Državni porez 17.000.´—
Gradski porez ... . 3.000.—


Ukupno 20.000.—


Najamni ugovor 1942. prihvaćen je sa godišnjom
stanarinom od Kunra 212.500.— i stigao


je
ovaj mjesec, nu najamnina, koja se imade


četvrtogdišnje plaćati unaprijed, nije jošte


stigla.


U
Zagrebu, 21. ožujka 1942.


Blagajnik:


(Br. 261. —1942.) Oskar Dremil, v. r.


IV. IZVJEŠTAJ UREDNIKA HRVATSKOG
ŠUMARSKOG LISTA.
Urednik Hrvatskog šumarskog lista Prof. Dr.


J. B a 1 e n izvješćuje, da je njegov poziv za suradnju
u Hrvatskom šumarskom listu našao lijep
odaziv i medu mladim kolegama i novim
suradnicima, kao što se njegovoj molbi za suradnju
odazvali i sveučilištni profesori (prof.
Ing. Fantoni, Prof. Ing. Flogl). Zatim moli sve
odbornike, da bilo usmeno bilo pismeno izraze
svoje mišljenje i iznesu potrebe o načinu rada,
rasporeda i sadržaja Hrvatskog šumarskog lista,
a osobito obzirom na posljednja tri broja t. j .
obzirom na brojeve za siječanj, veljaču i ožujak
ove godine. Konačno se g. Balen zahvaljuje g.
predsjedniku na izraženoj čestitci o imenovanju
za poglavnog župana izjavljujući, da on uza sve
nove dužnosti ostaje uvijek šumar i da ne će
zapustiti rad na njivi šumarstva.
Predsjednik Ing. A. Abramovi ć zahvaljuje
se uredniku na njegovom trudu oko uređivanja
Šumarskog lista ističući, da je jedino
njegova Zasluga što se kao suradnici Hrvatskog
šumarskog lista javljaju i mlađi ljudi.


V.
RASPRAVA O ŠUMARSKOM DOMU I
ŠUMARSKOM MUZEJU.
1. Tajnik saopćuje prijedlog člana Ing. Ive
C e o V i ć a o hrvatskom šumarsko - lovačkom
muzeju, a u vezi s time i o šumarskom domu.
Glavna misao prijedloga Ing. Ceovića jest, da bi
muzej trebao biti organiziran kao državni šumarski
i lovački muzej, jer je samo država, obzirom
na materijalne potrebe muzeja, moguća,
da muzej uredi i da ga uzdržava tako, da bi
odgovarao svojoj svrsi (br. 95./42.). U vezi tog
prijedloga tajnik Ing. Piškorić je mišljenja, da
bi se ovo pitanje moglo riješiti na bazi posebne
zakonske odredbe o hrvatskom šumarsko-lovačkom
muzeju. Hrvatsko šumarsko društvo bi u
ovaj muzej unijelo svoj sadanji muzej, a za uzvrat
u upravi muzeja treba biti osigurano mjesto
i za predstavnika Hrvatskog šumarskog
društva.
Prof. Dr. Bale n saopćuje, da je pitanje šumarskog
muzeja potakao već prije u ministarstvu
nastave, pa predlaže, da se započeti razgovori
nastave, a u tu svrhu da odbor ovlasti
jednog člana.


Zaključak: Pitanje muzeja treba razmotriti
u duhu iznijetih prijedloga, a za dogovor u ministarstvu
nastave ovlašćuje se predsjednika za
izbor izaslanika Društva.


2. U naprijed prikazanom prijedlogu Ing.
Ceovića stavio je mogućnost, da se za šumarsko-
lovački muzej upotrijebi zgrada šumarskog
doma, a Hrvatsko šumarsko društvo, da u zamjenu
dobije drugu jednako vrijednu zgradu.
Prisutni odbornici, koji su s ovim prijedlogom
bili upoznati uz poziv na sjednicu i zamoljeni
za saslušanje mišljenja i drugih društvenih
članova, izjavljuju, da članovi nisu za ustupanje
današnjeg šumarskog doma ni za zamjenu,
jer današnji dom za Hrvatsko šumarsko


151
ŠUMARSKI LIST 5/1942 str. 26     <-- 26 -->        PDF

društvo ne predstavlja samo materijalnu nego
i moralnu vrijednost kao baština pređašnjih šumarskih
pokoljenja.


3. Obzirom na činjenicu, da će se upotreba
doma već tokom naredne godine iseljenje šumarskog
fakulteta izmijeniti, tajnik predlaže,
da se za sada ne vrše nikakovi veći popravci,
već samo najnužniji za uzdržavanje zgrade.
Međutim Ing. M. M a r k i ć predlaže, da bi
svakako bilo potrebno izvršiti popravak prilaznog
hodnika iz Vukotinovićeve ul., jer će taj
hodnik uvijek ostati netaknut.
Zaključak: Usvaja se prijedlog Ing. M. Markića
i ovlašćuje predsjednik, da poduzme sve
potrebno za ovaj popravak, koji će se isplatiti
iz u svrhe popravka šumarskog doma u proračunu
osigurane svote.


4. Konačno Prof. dr. J. B a 1 e n predlaže, da
se u sadanjem muzeju izvrši revizija muzejskih
predmeta i izvrši nova nomeklatura. Ovaj
posao mogao bi se povjeriti bilo starijem šumaru
(pa i u mirovini) bilo kojem studentu šumarstva,
ako se ovaj posao ne može povjeriti
mlađoj stručnoj sili.
Zaključak: Prijedlog se i:svaja.


VI. PITANJE ŠUMARSKOG PODMLATKA.
Pitanje šumarskog podmlatka stavlja se na
dnevni red s razloga pomanjkanja šumarskih
inženjera, te srazmjerno malog broja studenata
šumarstva. Prema stanju od 1. I. 1942. god. u
državnoj službi nalazi se svega 551 šum. inženjera,
od čega otpada 167 na šumarske vježbenike.
Zanimiv je raspored obzirom na pojedine
generacije, a o čemu nam pruža pregled prema
činovnim razredima. Taj nam pregled kazuje,
da je:


u IV. čin. razredu 1 šumar,
u V. „ 16 šumara,
u VI. „ 114
u VII. „ 29
u VIII. „ 47
u IX. „ 94
u X. „ 83


Nasuprot ovome broju stoji potreba (racu


najuči i najbližu budućnost) od približno:
za šumarije, i kotarske oblasti 400 šumara,
za ravnateljstva i velike župe 150
za taksativne poslove posebni 50 „
za bujičarstvo 50 „
za provedbu drvarske politike 50 „
u ministarstvu 50 „


dakle u svemu 750 šumara


— šumarskih inžinjera. Ovaj broj izrađen je
obzirom na novo cazgraničenje odnosno osnivanje
ravnatelj stava šuma i šumarija i, kako
je već rečeno, odnosi se za potrebe današnjice
i najskorije budućnosti.
Broj studenata šumarstva na zagrebačkom
gospodarsko-šumarskom fakultetu u zimskom
poljeću 1941./42. godine iznosio je:


u I. godištu 31,
u II. godištu 44,
u III. godištu 33,
u IV. godištu 38,


iz čega izlazi, da se u prvo godište upisalo
studenata ispod prosjeka sve četiri godine, jer
prosjek iznosi okruglo 36 studenata.


U raspravi prof. Dr J. B a 1 e n iznosi mišljenje,
da bi se broj studenata mogao povećati
podjeljivanjem stipendija sa strane ministarstva
šumarstva i rudarstva. Podjelom stipendija
privukla bi se pažnja za šumarski studij
i time bi se povećao broj studenata. Stipendistima
pak mogli bi se dobiti vrlo dobri
stručnjaci i marljivi radnici, jer bi primanje
stipendije svakako bilo uslovljeno valjanim
svršavanjem nauka, a pored toga moglo bi i
trebalo se odrediti i vršenje ferijalne prakse
stipendista kod raznih šumarskih ustanova
tako, da bi stipendisti već tokom studija stekli
i izvjesnu paktičnu izobrazbu, koja bi mu vrlo
dobro poslužila pri stupanju u službu. Ing. A.
Asančaić je mišljenja, da bi se pored podjele
stipendija trebala provesti i promičba za
šumarski studij navodeći primjer iz 1919. godine,
koje je provedena promičba za studij
šumarstva i imala za posljedicu rekordan broj
studenata šumarstva. Dodaje, da se u praksi
osjeća pomanjkanje stručno-pomoćnog osoblja,
koje pomanjkanje bi se moglo ukloniti ostvarenjem
srednje šumarske škole, te davanjem
stipendija i za ove škole, naročito za đake iz
građanskih škola. U vezi sa srednjim šumarskim
školama Ing. M. M a r k i ć iznosi, da se
potreba šumarskog stručno-pomoćnog osoblja
ne osjeća u skupini uzgoja i taksacije šuma,
nego u skupini iskorišćavanja šuma, odnosno
preradbe drveta. O pojačanju ili bolje ubrzanju
proizvodnje šumara putem skraćenja studija
izjavljuju se svi odbornici protiv s navodom,
da su protiv skraćenja studija i ostali
pa i najmlađi kolege, koje su upitali za mišljenje,
raspravljajući o ovom pitanju. Ing. P. Beč
i r a g i ć pledira, da se do osnutka šumar


skog fakulteta u Sarajevu stipendije podjeljuju
naročito siromašnim studentima iz područja
Bosne.


Zaključak: Pojačani interes za šumarski
studij neka se izvrši u prvom redu putem podjeljivanja
stipendija i to po ministarstvu šumarstva
i rudarstva, a zatim i prikladnom pro-
mičbom.


VII. KRETANJE U ČLANSTVU.
1. Saopćuje se dopis Kluba šumara Hrvatskog
šumarskog društva u Banjoj Luci br.
3./42. od 13. II. 1942. god., u kojem ovaj predlaže,
da se i uvjetno primljenim članovima
redovito šalje Šumarski list, a nakon što ovi
dadu izjavu, da će dugovinu stare članarine u
redu isplatiti (br. 45./42.). Tajnik izvješćuje, da
je odaziv za uplatu dugovine na staroj članarini
bio do sada vrlo slab, jer je na račun duga
dio dugovine uplatio svega jedan član. Međutim
kako redovita članarina obzirom na ustezanje
na isplatnim blagajnama stiže, to se članovima-
dužnicima šalje Hrvatski šumarski list
po primitku članarine za odnosni mjesec. Predlaže
se i za dalje ovakav postupak.
Zaključak: Predloženi način odobrava se.


2. Prema dopisu Kluba šumara u Banjoj
Luci br. 5./42. od 2, II. 1942. god. šumari sa
srednjoškolskom kvalifikacijom tamošnjeg područja
sudjelovat će u radu Hrvatskog šumarskog
društva samo u onom slučaju, ako mogu
biti redoviti članovi. Stoga Klub predlaže: »da
se primi u svojstvu redovitih članova svi šumari,
koji su svršili sarajevsku srednju školu,
152
ŠUMARSKI LIST 5/1942 str. 27     <-- 27 -->        PDF

koja je posebnom uredbom ministarstva prosvjete
(iz 1939. godine) priznat rang srednje
šliole, a njezinim apsolventima priznato pravo
polaganja stručnog ispita i napredovanja od


IX. do
V. tadanje činovničiće grupe.« (br. 111.
142.).


Zaključak: Kalco ovaj prijedlog nije u
slcladu s propisima društvenih pravila o podjeli
članstva, to se odbija.


3. Primanje novih članova:
a) za redovite članove primaju se:
I , V Ing. B a 1 li o v s k i Aleksandar, šum. viši
!0Ing. Blaž e va c IViaksimilijan, šum. vježbenik,
Prnjavor;
Ing. B u j i ć Zivko, šum. viši pristav, Banja
Luka;
Ing. C V i t o V a c Vjekoslav, šum. viši pristav,
Modruš;
Ing. D u m i ć Krunoslav, šum. vježbenik.
Hrvatska Mitro vica;
Ing. D e g 0 r i c i j a Zlatko, šum. vježbenik,
Zagreb;
Ing. F i 1 i p o v i ć Hajrudin, šum. vježbenils,
Ključ;
Ing. Hasandedić Semsudin, šum. viši
pristav, Sarajevo;
Ing. Isaje v Ivan, šum. pristav, Sarajevo;
Ing. Jezovše k Josip, upr. šumarije Dvor
na Uni;
Ing. K r e s o Sejdo, šum. vježbenik, Nova
Gradiška;
Ing. M a j n a r i ć Milivoje, šum. vježbenik,
Fužine;
I 1 \)6 /ing. T r o h a r Vladimir, šum. pristav vla


i.
sfelinstva Vukovar;
Ing. Moća n Franjo, upravitelj šumarije,
Delnice;
Ing. S e r t i ć Ivo, šum. vježbenik. Ravna
Gora;
Ing. G o j m e r a c Milan, šum. inž. Varcaf
Vakuf;
Ing. Radosavljević Ivan, šumar, pristav,
Ogulin;
Ing. M i h a j 1 o v i ć Nikola, šum. vježbenik,
Ogulin;
Ing. Lonča r Milutin, šum. nadzornik.
Nova Gradiška;
Ing. Prs a Pavao, šum. vježbenik, Vinkovci;
Ing. C e p e 1 a k Dragutin, šum. vježbenik,


Vinkovci;
Ing. G j u k i ć Dušan, šum. savjetnik, Sarajevo;
Ing. M a r k o v i ć Ivan, šum. nadzornik,
Nova Gradiška;
Ing. S u r u 1 i z Muhamed, šum. pristav.
Nova Gradiška;


b) za izvanredne članove primaju se:
K 1 i m e š Josip, viši šum. povjerenik, Sarajevo;
O r o s z Aleksandar, nadšumar Lacičići, p.
Sljivoševci;


c) za članove podmlatka primaju se:
Beu s Stanko, stud. šum., Zagreb;
Dekani ć Ivo, stud. šum., Zagreb;
Gjerk i Antun, stud. šum., Zagreb;
Hi l Stjepan, stud. šum., Zagreb;
Hulje v Matej, stud. šum., Zagreb;
Ivaniševi ć Miroslav, stud. šum., Zagreb;
Kub o vi ć Milan, stud. šum., Zagreb;
Kordi š Franjo, stud. šum., Zagreb;
Radiče v Josip, stud. šum., Zagreb;
Tumb i Josip, stud. šum., Zagreb;
Widr a Roman, aps. šum., Zagreb;
Wehman n Stjepan, stud. šum.. Varoš;
Pintari ć Stanko, stud. šum., Đakovo;
Luckman n Ferdinand, stud. šum. Pož.


Brestovac;
Pliveri ć Krešo, stud. šum., Pleternica;


c) iz članstva istupili su:
I V e 1 j i ć Juraj, šum. povjerenik. Nova Gradiška;
P o p j a n o V Ing. Nikola, Banja Luka.


d) Umrli članovi:


.yy/o^


Qxa h o V a c Ing. Petar, šum. savj., Zagreb
Haueis e Ing. Levin, šum. savj. u m., Zagreb;
L a p a i n e Ing. Dušan, upr. drž. šumarije.
Novi Vinodol;
M a d j 4r e V i ć Ing. Srećko, šum. insp. u m., ^´´´^^^/ Zagreb; " ^


d) u članstvo nije mogao biti primljen Ing.
R i h t a r Ciril, šum. savjetnik Celje, jer živi
izvan područja Nezavisne Države Hrvatske.


VIII. EVENTUALIJE.
1. Tajnik izvješćuje o pozivu pripremnog
odbora za proslavu prve godišnjice
osnutka Nezavisne Države Hrvatske,
prema kojem trebaju sva društva dne 9.
travnja održati sjednicu svog upravnog odbora,
na kojoj će se zaključiti o jednom većem radu,
koji će se sprovesti tokom druge godine Nezavisne´
Države Hrvatske, a kao spomen na obnovu
hrvatske države.
U vezi toga predlažu:


Ing. Ivo G o d e k, da bi Hrvatsko šumarsko
društvo poduzelo inicijativu za pošumljavanje
brijega Grmošćice na zapadnom dijelu Zagreba
sa svrhom, da se taj brijeg pretvori u park,
koji Je Zagrebu potreban; Ing. Josip J o z i ć
je mišljenja, da bi se godišnjica mogla proslaviti
podjelom jedne stipendije iz sredstava Hrvatskog
šumarskog društva, a Ing. Ivan A s a nč
a i ć nabacuje ideju izdavanje jedne šumarske
knjige, kao trajnog spomenika na ovu obljetnicu.


Zaključak: Za održavanje sjednice i donošenje
zaključaka u ime cijeloga odbora ovlašćuju
se odbornici iz grada Zagreba.


2. Zatim tajnik saopćuje stigle zahvale na
pripomoći, koje je društvo isplatilo prigodom
Božića prošle godine.
3. Za ovjerovitelje ovog zapisnika izabiru se
odbornici Ing. Ivo G o d e k i Ing. Petar O s t o-
j ić.
Zaključeno i potpisano:


Tajnik: Predsjednik:
Ing. O. Piškorić, v r. Ing. A. Abramović v. r.


153