DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1942 str. 19     <-- 19 -->        PDF

JEDAN GOSPODARSKI PREGLED BOSNE I HERCEGOVINE.


1938. godine skupina sarajevsliih novinara


(A. Sunarić, E. Džitcovski i A. Koen) uredili su
i izdali jednu knjigu pod naslovom »Bosna i
H ercegovina kao p r i v r e (Tn o po d
ru_cj_e«. Urednici ove poomašne knjige (430
Stranica teksta, te više listova slika) namijenili
su je upoznavanju gospodarskih pitanja i
problema područja Bosne i Hercegovine. Iako
su prilozi ove knjige pisani prije pet godina
a knjiga sama izišla prije četiri godine, ipak će
ona i danas dobro poslužiti za upoznavanje gospodarskih
problema područja predratne Bosne
i Hercegovine, To naročito vrijedi za one,
koji prvi puta dolaze (na službovanje i drugo
javno djelovanje) u .krajeve koji su obuhvaćeni
u ovoj knjizi i u kojim krajevima odrazi
bliže ili dalje prošlosti daju posebno obilježje.
To je razlog, da sada postojanje ove knjige bilježimo
u Hrvatskom šumarskom listu.
Materijal ove knjige obrađen je po raznim
piscima u posebnim radovima, koji su: Poljoprivredna
proizvodnja (Ing. J. Popović), Voćarstvo
u Bosni i Hercegovini (Ing. S. Bubić),
Stočarstvo i stočarska proizvodnja u Bosni i
Hercegovini (Ing. M. Janković i Ing. M. Džuverović),
Hercegovački duhan (M. Petrović),
Agrarna politika Bosne i Hercegovine (Đ. Kristić),
.Razvoj šumarstva u Bosni i
Hercegovin i (Ing. A. Serbetić), Bujice(M.
Knežević^ Zaštita šume i pošumljavanje (Drag.


D. Veseli), Lovstvo (IVI. Knežević), Ribarstvo
(M. Knežević), Letimičan pregled geološkog
sastava Bosne i Hercegovin
e (T. Jakšić), Rudarstvo (Ing. Dr. Tibold),
Metalurgijska industrija (Ing. U. Lazović), Željezničke
pruge u Bosni i Hercegovini (Ing. I.
Orović), Trgovina na području Bosne i HerceBROJIDBENI


Kod nas je brojidba bila vrlo zanemarena, a
u šumarskoj administraciji mnogom šumaru
čini se ona suvišan i jalov posao. Takav bi posao
brojidba i bila, kad bi svrha sakupljanja
podataka bila njihovo nagomilavanje u pismohranama
raznih reda. Ali pravoj brojidbi to
nije svrha, nego ona daje.podlogu za dalji rad
u svakoj oblasti života, a naročito na području
gospodarskog djelovanja. Brojidba ima naročitu
važnost i zadaću u suvremenoj državi, koje se
život odvija po načelu vodstva, jer su podatci
brojidbe podloga za stvaranje odluka državnog
vodstva u korist cjeline.


Da brojidba posluži svojoj svrsi, moraju njezini
podatci biti najnovijeg datuma. To znači,
da brojidbeni podatci moraju biti objavljeni
što prije iza toga, kako su sakupljeni, kako bi u
njihovo sakupljanje uloženi trud što prije donio
koristi. To je zadaća tiskopisa »B r o j i dbeni
izvještaj«, kojeg je pokrenuo Organlzatorni
ured Glavnog ustaškog stana. A da je
tome tako, svjedoči i uvodnik nedavno izišlog
prvog broja, odnosno dvobroja, ovog tiskopisa,
u kojem se među ostalim veli: »Ispravno razumijevanje
stvarnosti osnovni je uvjet uspjeha
svakog rada, i zato je bezuvjetno potrebno, da
i naša javnost i svaki intelektualac, na bilo
kojem polju korisnog rada za probitak cjeline,


govine (Dr. M. Zildžić), Trgovina stokom u Bosni
i Hercegovini (VI. J. Sušić), Zanatstvo i
Zanati u Bosni i Hercegovini (Vj. Jelavić),
Bankarstvo Bosne i Hercegovine (M. Marković).
Osvrt na tridesetgodišnjici savremenog
zadrugarstva u Bosni i Hercegovini (N. Jarak),
Turizam u Bosni i Hercegovini (M. Svara) i
Privreda Bosne i Hercegovine u istorijskom
presjeku (A. Koen).


Za podrobniji, djelomično i polemički, prikaz
ove knjige nije sada vrijeme, ali je naglasiti
njezinu vrijednost za rad svakog
šumara, jer knjiga pruža dobru prosječnu
sliku sredine i odnosa u kojoj šumar
mora izvršavati svoj rad. Ta će mu knjiga
olakšati rad, jer mu daje smjernice za
uskladbu potreba i zadaća suvremenog šumarstva
s potrebama tamošnjeg naroda. Važnost
šume po život svakog čovjeka i naroda kao i
važnost odnosa čovjeka spram šume neosporno
je i nebrojeno puta naglašavana na njezin razvoj!
Taj odnos između bosanskog seljaka i
šume, koja ga okružuje, povezan je naročitim
vezama i svaki zahvat u šumu zahvat je u gospodrstvu
i u psihu naroda. Prema tome
uspješno unapređivanje šumskog gospodarstva
u Bosni znači neminovnu suradnju s narodom.


Iako je tri četvrtine materijala ove knjige
u vezi ili u odnosu na šumarstvo, _ali__Lz_;nie
đ u B_r_LLP ga vrij3dno je ist a k nuti
članak In g. A. Se r b e ti ć a (Razvoj
š^^^g!rstva u_±jT5sni i Herce.qovinij, koji, iakookljaštren spram predloženog rukopisa, kakojb pisac sam. jednom zgodoin izjavio, vrijedanje prilog za povijest bosanskog šumarstva i
dobar tumač današnjeg stanjn bosanslcih šurpa.


IZVJEŠTAJ


bude jednako i na vrijeme obaviješten o sadanjem
stanju, a i o razvoju pojedinih grana našeg
upravnog, tvarnog i duhovnog rada«.


Časopis će, prema iznijetom programu u pomenutom
uvodniku (»Svrha izlaženja« od Blaža
Lorkovića), tokom prvog polugodišta 1942. godine
objaviti:


I. Opći pregled upravne podjele
i stanovništva Nezavisne Države
Hrvatsk e po velikim župama, koji će obuhvatiti:
površinu i upravnu podjelu, stanovništvo
(ukupni broj, podjelu po spolu i starosti,
po pismenosti), socijalno stanje (stanovništvo
po vrsti rada i stanovništvo po vrsti zanimanja;
II. Posebni prikaz pojedinih veliki
h žup a sa svim gore označenim podatcima
po kotarevima.
Brojidbeni izvještaj može se naručiti na
adresu: Zagreb, Starčevićev trg br. 6, a pretplata
mu za prvo polugodište 1942. godine (12
brojeva) za državne i samoupravne činovnilte,
kao i ustaške dužnostnike, 60 Kuna; za državne,
samoupravne ustanove, te privredna poduzeća
i posebnike 100 Kuna; dok je prodajna cijena
u slobodnoj prodaji određena s 10 Kuna po primjerku
svakog broja. U.


T/fTg


.^
^ct /Ic´c´^J
fithi´hC


145