DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1942 str. 4     <-- 4 -->        PDF

ING. IVAN SMILAJ:


KOMASACIJA I ŠUMSKO GOSPODARSTVO


KOMASSATION UND FOBSTVVIRTSCHAFT


Komasacija ima zadaću da razbacane i sitne poljodjelske čestice jednoga vlasnika
zaokruži u jednoj ili — ako to nije moguće — u što manji broj čestica pravilnoga
oblika sa lakim pristupom do njih. Seljak time lakše i brže dospieva obraditi
cio svoj posjed, bolje ga obradi, manje umara sebe i stoku, manje oštećuje kola
i gospodarsko oruđe, u posjed uloženi novac nosi mu više koristi. Svim time povećava
se prihod posjeda.


Komasacija ima također zadaću da uredi pravno stanje posjeda. Rješava posjedovne
i vlasničke parnice, ostavinska pitanja, tajne diobe zadruga. Dovodi u
red i suglasnost posjedovne i vlasničke odnosa je. Oslobadja dakle seljaka raznih
suvišnih troškova, prouzročenih neuređenim pravnim stanjem njegovog posjeda.


Komasacija podiže dalje proizvodnu sposobnost tla raznim poboljšnim radovima,
koji se istodobno s njom provode.


Komasacija jača seljaka materijalno, diže mu sposobnost navjere, pravi od njegovog
posjeda solidnu gospodarsku jedinicu, omogućuje mu izgradnju prostranijih
kuća i gospodarskih zgrada kao i nabavu bolje stoke.


Komasacija dakle kao izričito agrarni posao nastoji podići do najviše granice
proizvodnu mogućnost poljodjelskog gospodarstva kao cjeline i podiže seljaka i selo
gospodarski, društvovno i uljudbene.


Usprkos tih neosporno pozitivnih strana, komasacije su se ipak dosada slabo ili
nikako provodile. Najveći je razlog tome siromaštvo seljaka, jer komasacije stoje
skupih novaca. Upadno je naime da su se komasacije, ukoliko su se provodile,
uglavnom provodile u bogatim krajevima: u Slavoniji i Sriemu. U hrvatskom Zagorju
malo ili skoro ništa.


Ovaj razlog neprovađanja po seljačko gospodarstvo ovako korisnih radova nastoji
odstraniti nova zakonska odredba o nadopuni propisa o komasaciji zemljišta
od 29. VIII. 1941. broj CCLXXVI-1247-Z. p.-1941., jer ona u § 12. određuje, da se
troškovi komasacija imaju u pravilu platiti zemljom. Sada seljak za komasaciju ne
treba imati gotovih novaca, ali — ako ih ima — može komasaciju platiti i novcem.
Učinjena je dakle mogućnost da se sada komasacije provode bržim tempom.


Provađanje ovog važnog agrarnog posla uređeno je zakonom o komasaciji zemljišta
od 22. VI. 1902., koji je proširen i nadopunjen napried navedenom zak. odredbom
o nadopuni propisa o komasaciji zemljišta.


Po zakonu o komasaciji (§ 5.) predmetom komasacije su: 1) oranice, livade,
pašnjaci, ledine, bez razlike jesu li ili nisu ta zemljišta zasadjena ili ogradjena drvećem;
2) progoni za marvu, putevi, jarci i pusta zemljišta; 3) omanj e šumsk e
čestice, šikare, lugovi ili ine čestice, opredieljene za pošumljen
je, koje osamljeno leže med ju zemljištima, navedenima
pod to č. 1. 12. iliuova zemljišta zasižu, ukoliko se
trajna njihova upotreba za druge namjene nego li za šumsku
kulturu ne protivi javnom interesu, te je prikladna
komasaciju olakšati.


Izuzimlju se od komasacije (§ 6.), osim ako vlasnici na to pristanu, sliedeće nekretnine:
1) kuće, kućišta i zemljišta, spojena sa kućištem; 2) čestice za gradilišta
ili skladišta; 3) a) kućni vrtovi, parkovi, voćnjaci i vinogradi; b) polja, livade, kolosjeci,
gdje su ove kulture gospodarskom pripadnosti vinograda; c) zemljišta na
krševitom tlu zidom ogradjena; d) ribnjaci i vode, koje služe obrtničkim podhvatima
ili koje su od osobite vriednosti za gospodarstvo; 4) tvornice, kamenolomi, zatim
čestice gdje ima slatina ili stvari koje rabi industrija; jame, iz kojih se dobiva šljunak,
glina i piesak; mjesta, gdje se kopa ruda, lomi kamen, vapnenac, škriljevac
ili sadra, dok se radi u tim jamama i na tim mjestima; 5) zemljišta, gdje ima mineralnih
vrela, zatim zemljišta, koja služe javnim svrhama, industriji ili rudarstvu;
6) šume, koje ne spadaju pod ustanovetoč. 3. §5.


98
ŠUMARSKI LIST 4/1942 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Komasacijom se drži (§ 19.), ako to stranke zahtjevaju, i ona zamjena zemljišta,
gdje dva ili više vlasnika svoj posjed sporazumno uredjuju dobrovoljnim zamjenjivanjem
pojedinih zemljišnih čestica. Ne može li se iz bilo kojeg razloga provesti
obća komasacija, dužan će biti — ako to bude od znatne narodno-gospodarske
koristi — i proti svojoj volji vlasnik manje zemljišne čestice (enklave) bilo
koje kulture dakle i šumske, koja zasiže ili se nalazi u većem makar i u šumskom
tuđem posjedu, na zahtjev vlasnika toga posjeda od iste odstupiti uz doznaku jednako
vriedne čestice iste kulture. Izuzimlju se šumske livade na krasu.


Zak. odredba ide mnogo dalje od zakona o komasaciji, jer ona određuje (§ 6.),
da se u komasaciju mogu uvući i sve one nekretnine, koje zakon o komasaciji izuzimlje,
ako to traži »što podpunije ostvarenje skupnih probitaka komasacionih
učesnika.«


Iz prednjih zakonskih propisa je vidljivo, da komasacija zahvaća samo poljodjelska
zemljišta u cilju podizanja i promicanja poljodjelskog gospodarstva.


Šuma kao nosioc posebnog šumskog gospodarstva ulazila je dosada u ovaj posao
samo utoliko, ukoliko se slučajno kao omanja enklava ili poluenklava nalazila
među poljodjelskim tlom. Zak. odredba predviđa međutim, da se i šuma — bez
obzira kolika je i gdje je — uvlači u komasaciju, gdjegod to probitci poljodjelskog
gospodarstva zahtjevaju. Dakle opstanak šume po toj zak. odredbi ovisi o
probitcima poljodjelskog a ne šumskog gospodarstva.


Smatram da taj kao i još neki propisi zakonske odredbe i zakona o komasaciji
ne odgovaraju probitcima šumskog gospodarstva. Kako sam se u mojoj praksi
mnogo bavio komasacijom šuma, jer se to pitanje kod Brodske imovne općine rješava
u djelokrugu procjenbenog odsjeka, to držim potrebnim ovo pitanje iznieti
pred šumarsku javnost, da se i ona njime pozabavi i pretrese ga, pa da se kako
polje tako i šuma stave svako u granice svoje djelatnosti.


A) Suma kao predmet komasacij´e


Prvi zakon o komasaciji bio je onaj od 26. svibnja 1891. Izgleda da je taj zakon
imao više jačih nedostataka, jer već god. 1899. — dakle nakon 8 godina — zemaljsko
komasaciono povjerenstvo otvara anketu o onim propisima, koje bi trebalo
mienjati. Najjači prigovor tome zakonu je njegov propis, po kojem su šume izuzete
od komasacije, osim ako vlasnici na takovu komasaciju pristanu. Kako zakon upotrebljava
samo izraz šuma, bez da je dao definiciju šume u smislu toga zakona, to
su se pod pojam šume stavljale i veće i manje šume i veći i manji gajevi te šikare
i time se otežavala provedba komasacija onih poljodjelskih zemljišta, u kojima je
bilo šikara i gajeva. Otvarajući anketu o dopustivosti komasacije šuma zem. kom.
povjerenstvo već onda ispravno upozoruje da se imade dobro raspraviti, da li je iz
narodnogospodarskih razloga komasacija šuma nužna i uopće dopustiva. Ako jest,
uz koje uvjete i opreze.


Odgovori su bili jasni. Svi pitani bili su jednoglasno protiv komasacije šuma
većih površina na relativnom šumskom tlu. Sume na apsolutnom šumskom tlu
uopće ne dolaze u obzir za komasaciju. Komasaciji bi se imale podvrći šume malih
površina na relativnom šumskom tlu, koje se kao oaze nalaze u poljodjelskom zemljištu
ili koje kao poluenklave zasižu u poljodjelsko tlo, te šikare. Ovdje se doslovno
navodi mišljenje ondašnjeg šumarskog odsjeka odjela za unutarnje poslove. »Pošto
je šumsko gospodarstvo uređeno gospodarskim osnovama, to iz narodnogospodarskih
obzira ne postoji načelna potreba povući šume u komasaciju. Sume na apsolutnom
šumskom tlu, zaštitne, zabrambene, u bujičnom području, opterećene šumskim služnostima,
ne mogu biti predmetom komasacije. Kod provedbe komasacije šuma
bilo bi tehničkih poteškoća, jer bi bilo vrlo teško ustanoviti pravu vriednost šume.
Stoga bi trebalo komasaciju šuma ograničiti: a) na osamljene, malene, šumske parcele
među poljskim zemljištem; b) na Šume, koje su bivšim podanicima izlučene u
ime paševne pripadnosti. Zakonom bi se imalo dozvoliti odstranjenje tuđih enklava
u šumama na zahtjev šumoposjednika zamjenom ili odkupom.«


Posljedak ove ankete bio je zakonski nacrt o komasaciji zemljišta, koji je u pogledu
šuma podpuno prihvatio odredbe austrijskog zakona o komasaciji zemljišta.
Taj je zakonski nacrt zemaljske vlade u pogledu šuma po saboru bio prihvaćen


99
ŠUMARSKI LIST 4/1942 str. 6     <-- 6 -->        PDF

pod naslovom »Zakon o komasaciji zemljišta od 22. VI. 1902.« Napried su već navedeni
propisi toga zakona u pogledu komasacije šuma. To su § 5. 6. i 19. Od navedenih
zakonskih propisa najvažniji je za šume onaj iz § 5. toč. 3.


Predmetom komasacije nisu samo omanje šumske čestice, šikare i lugovi, koji
leže osamljeno među poljodjelskim zemljištem, nego i takove omanje čestice, lugovi
i šikare, koji — kao dielovi većeg šumskog kompleksa — zasižu kao dugoljaste
poluenklave u poljodjelsko zemljište. Dakle zaokruživanje poljodjelskog i šumskog
zemljišta. Kod poljodjelskog gospodarstva predstavlja to očitu korist, jer nestaje
zasjena od stabala kadkada uistinu nezgodnih šumskih međa bilo od šumskih enklava
ili poluenklava, omogućuje se zaokruživanje pojedinih posjeda gdje su to
male šumske čestice onemogućavale, lakše se napravi pravilna mreža puteva i kanala
i t. d. Kod šume predstavlja to za šumovlasnika samo ev. zaokruživanje posjeda,
t. j . ev. jeftinije i uspješnije čuvanje šume.


No spomenute šumske enklave i poluenklave, koje se ovim načinom trajno
otuđuju šumskoj kulturi, mogu samo onda biti predmetom komasacije, ako se njihova
trajna pretvorba u drugu vrstu kulture ne protivi kojem javnom probitku a
prikladna je olakšati komasaciju. Dakle najprije ta trajna pretvorba u drugu vrst
kulture ne smije doći u protimbu s kojim javnim probitkom. Iz ovoga sliedi, da
predmetom komasacije ne mogu biti šumske enklave i poluenklave: na apsolutnom
šumskom tlu; stalno i privremeno zaštitne šume (§ 16. i 17. z. o š.); šume navedene
u § 7. z. o š.; šume proglašene prirodnim spomenicima.


I za slučaj, gdje se trajnoj pretvorbi šumskih enklava i poluenklava u drugu
vrst kulture ne protivi nijedan javni probitak, nisu te šumske enklave i poluenklave
predmet komasacije, ako se i bez njih može komasacija uspješno provesti.
Dakle šumske enklave i poluenklave — ako se njihova trajna pretvorba u drugu
vrst kulture protivi kojem javnom probitku — ne mogu biti predmet komasacije.
One pak ne moraju biti predmet komasacije, iako nijedan javni probitak ne govori
protiv njihova uvlačenja u komasaciju. U tom slučaju odlučuje olakšanje komasacije,
t. j . hoće li se svrha komasacije uvlačenjem tih šumskih enklava i poluenklava
bolje postići ili ne.


Usprkos dosta iscrpno razrađenih zakonskih propisa u pogledu šuma, koje su
predmetom komasacije, ipak postoji više osjetljivih nedostataka u tim propisima.
Jedan od nedostataka je taj što zakon nije označio površinu, do koje se ima jedna
šumska čestica smatrati »omanjom« odnosno kako po prilici velike šikare i lugovi
mogu još biti predmetom komasacije. Taj nedostatak bio je osjetljiv i prije a danas
je još osjetljiviji, jer neprestano postoji težnja za povećanjem poljodjelske površine,
do koje se želi doći najjeftinijim putem: krčenjem šume. Ako se možda zakonom
to nije moglo odrediti, trebalo je to svakako odrediti u provedbenoj naredbi
k tome zakonu. No to nije ni tamo provedeno.


Možda će se reći s koje strane da u zakonu i u provedbenoj naredbi nije bilo
potrebno određivati površinu šumskih enklava i poluenklava, do koje one još mogu
biti uvučene u komasaciju, jer da se valjda zna, što se može razumievati pod »omanjom
« šumskom česticom, šikarom ili lugom. Tako bi mogao govoriti samo onaj,
koji u svojoj praksi nije imao prilike sudjelovati kod jednog ovakovog posla. Baš
na tom pitanju dolazi u praksi redovito do spora između šumara na jednoj te komasac.
odbora i organa na drugoj strani. Dok šumar smatra da po ovom propisu
zakona predmetom komasacije mogu biti u poljodjelskom zemljištu optočene šumske
čestice i lugovi do veličine najviše 10 jut., dotle komasac. odbori i organi smatraju
da to mogu biti površine do 100 i više jutara. Ovo pitanje veličine šume, do
koje se šuma može uvući u komasaciju, je vrlo važno. Evo nekoliko dokaza.


Kod šikare nije njena veličina nikakovo pitanje. Ako vlasnik hoće umjesto
šikare podići valjanu šumu, mora tu šikaru o svom trošku iskrčiti i onda zasaditi
novu šumu. To mora učiniti i u komasaciji, jer on mora svoju šikaru — da bude
sposobna za poljodjelsku kulturu — iskrčiti o svom trošku, dok dobivenu površinu


— na kojoj može zasaditi šumu — mora dobiti iskrčenu.
Veličina površine već je za šumovlasnika važnija kod sastojina starih i zrelih
za sieču. Za sječu zrela sastojina mora se i onako posjeći i nova šuma zasaditi. Ali
u slučaju komasacije mora se stara sastojina u kratkom roku, na brzu ruku, ukloniti,
a to donaša šumovlasniku redovito izvjesnu štetu. On mora drvo kadkada —


IGO
ŠUMARSKI LIST 4/1942 str. 7     <-- 7 -->        PDF

možda u nezgodnim prilikama na tržištu — bud zašto prodati. Ta se šteta njemu
ne naplaćuje, iako na nju ima opravdano pravo. Ako se šuma podiže na istom zemljištu,
može se ona podići prirodnim putem, dakle vrlo malim troškom. Ali ako
se ona ima podići na novoj u komasaciji dobivenoj površini, mora se ona podići
umjetnim načinom i daleko većim troškom. I ta se šteta šumo vlasniku ne naplaćuje,
iako su njemu ti troškovi umjetnog pošumljenja nametnuti bez ikakove njegove
potrebe. K tome dolaze još troškovi krčenja panjeva, koji su nevjerojatno veliki,
što će se poslije viditi, a koje šumovlasnik uopće ne bi imao, da ima uzgojiti
šumu na svom dosadašnjem zemljištu.


Veličina površine još je za šumovlasnika važnija kod mladih i srednjodobnih
sastojina te kod branjevina. Tu on gubi osim troškova krčenja panjeva te osim
razlike troškova uzgoja nove šume prirodnim i umjetnim načinom još i na razlici
između prodajne vriednosti za sječu nezrelih sastojina i vriednosti materijala, dobivenog
iskorišćenjem nezrelih stabala te sastojine. O naplati te razlike navedenih
vriednosti kao i o naplati prodajne vriednosti nezrelih sastojina, ako se stabla tih
nezrelih sastojina ne sieku, nema u zakonu o komasaciji nigdje govora. To je isto
jedan od nedostataka toga zakona. Taj zakon u svom § 16. al. 3. propisuje samo da
stabla , za sječu još neprikladna, mora novi vlasnik na zahtjev prijašnjega vlasnika
preuzeti po procjenbenoj vriednosti. To je dakle samo prodajna vriednost za
sječu nezrelih stabala ali nije prodajna vriednost nezrelih sastojina, koja se prema
nauci o računanju vriednosti šuma ima platiti, kada se u bilo koju svrhu ustupa
sastojina za sječu još nezrela. Kod branjevina je ta stvar još zanimljivija. Tu šumovlasnik
ne dobiva od komasac. gromade za materijal nikakovu odštetu, a niti
ga može unovčiti, dok je branjevina možda bila podpunog obrasta sa vriednim
vrstama drveća i možda ^e obećavala dati primjernu sastojinu. Kod branjevina šumovlasnik
ne dobiva ni prodajnu, t. j . troškovnu vriednost branjevine. Ali za to
ima šumovlasnik platiti skupe troškove krčenja.


Napominje se, da samo za slučaj, kada se komasacija šume vrši putem dobrovoljne
zamjene i kada šumovlasnik ima dobiti jednako vriednu česticu iste kulture
(§ 19.), provedbena naredba k zakonu o komasaciji u § 53. predvidja, da procjenu
šuma imaju obaviti osposobljeni šumarski vještaci po načelima šumarske znanosti.
Tu dakle šumovlasnik nema nikakovih šteta.


Povrh ovih opisanih šteta, koje trpi šumovlasnik, ima on još platiti troškove
izmjere, postupovne troškove te troškove poboljšanih radova, koji su to veći što je
veća šuma uvučena u komasaciju. No o tome iscrpno kasnije.


Osim ovih šteta na račun posebničkih probitaka postoje ovdje i štete te štetne
posliedice na račun javnih probitaka, štete po opće narodno gospodarstvo. Suma je
u krajnoj liniji — bez obzira na vlasnika — zajedničko dobro ciele narodne zajednice
zbog raznih izravnih i neizravnih koristi, koje ona daje i onima, koji nisu njeni
vlasnici. Šumskim proizvodima kako glavnima (drvo) tako i sporednima (paša, žirenje,
gljive, jagode, maline, razno ljekovito bilje i t. d.) u neprerađenom i prerađenom
stanju koriste se svi, od najsiromašnijeg seljaka do najjačeg veleobrta. Raznovrsni
radnici uzdržavaju se zaradom kod sječe, izradbe, raznih načina izvoza te
kod ručne ili tehničke preradbe drveta kao i kod branja, izvoza i prerade sporednih
proizvoda. I t. d.


Radi izvanredne važnosti šuma u narodnom gospodarstvu ima zakon o šumama
izvjesne propise za zaštitu šuma. To su u prvom redu propisi § 6. i 7. Sume koje
postoje moraju se održati. Bez dozvole državnih vlasti ne smiju se šume krčiti sa
svrhom, da se izkrčeno zemljište trajno oduzme šumskoj proizvodnji. Krčenje i
trajno pretvaranje relativnog šumskog zemljišta u drugu vrstu kulture može se dozvoliti
samo u točno određenim slučajevima. l)Ako se promjenom vrsti
kulture odnosno upotrebom nekog zemljišta u poljodjelske
svrhe zaista zadovoljava životna potreba, kojoj se na
drugi način ne može udovoljiti, te ako se od toga može neosporno
očekivati trajno bolje iskorišćavanje zemljišta.
2) Ako se radi o zemljištu, koje je potrebno za podizanje građevina, prometnih i
poboljšanih te sličnih sredstava, za otvaranje kamenoloma, osnivanje ribnjaka, vodosprema
i sličnih naprava i za njihovo održavanje. 3) Ako time nisu povridjena
prava trećih lica i ako na to pristane mjerodavna vlast, ukoliko se radi o javno


101
ŠUMARSKI LIST 4/1942 str. 8     <-- 8 -->        PDF

pravnim licima uopće. 4) Ako se radi o površini manjoj od 5 ha, koja je okružena


poljodjelskim zemljištem, dozvolu za krčenje daje upravna vlast prve molbe, a za


veće površine upravna vlast druge molbe. 5) Dozvola za krčenje i pretvaranje u


drugu vrst kulture ne će se dati, ako to ne dopušta koji javni interes kao što je


interes opećeg prirada, javne sigurnosti, obrane domovine, zaštite kli


matskih i higijenskih prilika i gospodarskih potreba nekoga kraja.


Možda će se činiti suvišnim navađanje ovih propisa zakona o šumama o krčenju
šuma i trajnoj pretvorbi iskrčenog šumskog zemljišta u drugu vrst kulture, kada
komasacija doduše — u najviše slučajeva — krči šume i trajno ih pretvara u poljodjelsku
kulturu ali zato daje drugo zemljište za uzgoj šume. Istina je da ona
daje drugo zemljište, kadkada bolje kadkada lošije. Ali ostaje činjenica da komasacija
krči šumu bez odobrenja državne šumarske vlasti i time u najviše slučajeva
šteti javnim probitcima. Ako je šuma, uvučena u komasaciju, za sječu zrela sastojina,
nije ta šteta po javni probitak tako osjetljiva. Na tržište je došla roba možda
u nezgodno vrieme, dok bi se inače mogao čekati povoljan čas. Ali ako je ona srednjodobna
sastojina šteta je za javni probitak očita. Posječena je sastojina, koja je
bila u sazrievanju. Ona je sada dala ogrjev, kolje, rudno drvo i možda željezničke
pragove, dok bi za kratko vrieme, u doba zrelosti, dala građevni materijal, vriedne
i skupcjene sortimente tržišta. Da se takovi skupocjeni sortimenti dobiju, treba ponovno
čekati onoliko godina, koliko je posječena sastojina bila stara. Nestanak takove
sastojine osjeća se u bližoj okolici odmah iduće godine, jer je nestalo makar
i malog vrela, odakle se snabdjevao obližnji narod ogrjevom a možda i seljačkom
građom. Krčenje branjevina znači također štetu po javne probitke. Izgubljeni su
mnogogodišnji prirasti na drvnoj masi obično vriednih vrsta drveća. Sve napried
izneseno znači minus kako u šumskom tako i u općem narodnom gospodarstvu, koji
je naravski veći što je veća površina šume uvučena u komasaciju. Kada znamo da u
Bosni postoje velika područja ogoljelih kao i slabo pošumljenih šumskih površina,
a kako danas ratno gospodarstvo stavlja velike zahtjeve na šumu, t. j . traži predhvate,
koji će se morati kroz dobar niz godina likvidirati, onda postaje jasno da
moramo ljubomorno čuvati i najmanju šumu. To ne znači, da se ni zaista omanje
šumske čestice ne trebaju žrtvovati komasaciji — ako je to za uspješnu provedbu
komasacije neophodno potrebno — ali treba kod toga postupati s puno opreza i
obzira. Šteta učinjena polju (tuča, poplava i t. d.) traje samo jednu godinu, jer dozrievanje
poljskih plodova traje jednu godinu, dok se šteta, počinjena šumi, mora
ispravljati kroz dulji niz godina.


Dok je zakon o šumama bio oprezan i radi javnih probitaka propisao da za
krčenje šume do 5 ha veličine daje dozvolu prvomolbena upravna vlast, a za veće
površine drugomolbena upravna vlast, dotle zakon o komasaciji govori doduše o
»omanjim« šumskim enklavama i poluenklavama, ali se to »omanje« po komasacionim
odborima i organima tumači skoro redovito na štetu šume, jer oni i šume
preko 100 jut. smatraju za omanje šumske čestice. Ovdje dolazi do izražaja daljni
nedostatak zakona o komasaciji. U komasacionom postupku odluku o krčenju jedne
šume i njene pretvorbe u drugu vrst kulture ne donosi nijedna državna šumarska
vlast nego komasac. povjerenstva. U njima se nalazi po jedan šumar, no
samo kao šumarski stručnjak radi procjene kojekakovih odšteta, a ne kao ovlašćeni
predstavnik državne šumarske vlasti, mjerodavne za rješavanja o dopustivosti
krčenja po propisima zakona o šumama. Po propisu zakona o komasaciji (§
25.) isključena bi bila.u komasacionom postupku u pitanju krčenja šuma državna
šumarska vlast. Ali kako zakon o šumama u tom pitanju drukčije propisuje, a
taj je zakon kasnije donesen (god. 1929.), to držim, da u komasacionom postupku
u tom predmetu ima vriediti zakon o šumama, jer »lex posterior derogat priori«.
No komasacione vlasti i komasaciona praksa tako ne misle i ne rade. Ovdje je dakle
očiti sukob između zakona o šumama i zakona o komasaciji. U komasac. postupku
nije dakle provedena zaštita šume i šumskog gospodarstva. O šumi ne odlučuje
državna šumarska vlast. Dok državna šumarska vlast gleda na šumu kao na dobro,
od kojeg ima koristi ciela narodna zajednica, dotle komasac. odbori i organi gledaju
na šumu samo sa stanovišta probitaka komasac. gromade, jednog vrlo malog
diela narodne zajednice. Šuma se ne uvlači u komasaciju radi nje same, t. j . da


102
ŠUMARSKI LIST 4/1942 str. 9     <-- 9 -->        PDF

bude ona sama poboljšana, nego da olakša komasaciju poljodjelskog tla i unapriedi
poljodjelsku proizvodnju.


Napried su prikazane štetne posljedice, koje u izvjesnim slučajevima može u
pogledu šuma propis § 5. 26. 16. z. o k. donieti posebničkim i javnim probitcima
radi ovih svojih nedostataka: 1) jer nije označio granicu, do koje se jedna šumska
enklava ili poluenklava smatra omanjom; 2) jer nije — kada već tu granicu nije
sam označio — dao mogućnost šumarskim vlastima, da one odlučuju o toj veličini u
smislu zakona o šumama; 3) jer nije predvidio pravedne odštete za odstup šuma.


Međutim spomenuta je zak. odredba položaj šume kod provedbe komasacija
još više pogoršala. Ona u § 6. propisuje: »U komasaciju se mogu radi što podpunijeg
ostvarenja skupnih probitaka komasacionih učesnika povući sve nekretnine bez
obzira na odredbe § 4. do 7. zakona o komasaciji zemljišta od 22. VI. 1902.« Dakle
u komasaciju se mogu povući šume bez obzira na njihovu veličinu »radi što podpunijeg
ostvarenja skupnih probitaka komasac. učesnika.«


U praksi to izgleda ovako. Komasac. učesnici, vlasnici poljodjelskih zemljišta,
zatražiti će a komasac. povjerenstvo na to pristati, da se neka šuma ili dobar dio
neke šume uvuče u komasaciju iz bilo kojih razloga, a sve tobože radi skupnih probitaka.
Pozvati će šumovlasnika na ročište i to mu jednostavno staviti na znanje
bez prava žalbe. I tako se šumovlasnik — recimo i država — najednom nađe u položaju
da mora svoju mladu šumu posjeći i panjeve iskrčiti, a da njegov probitak
to ne traži, čak da je to i protiv njegovih probitaka. Odlučilo se o njegovoj šumi
bez njega kao i bez državne šumarske vlasti, koja je u smislu propisa § 6. i 7.


z. o š. jedina mjerodavna donieti odluku, da li je ta komasacija šume na probitak
šumovlasnika i šumskog gospodarstva.
Zakon o komasaciji izuzeo je iz komasacije one šume, za koje i nešumar uyiđa
da nisu »omanje« osamljene šumske čestice kao i šume velikih površina (§ 6. toč.
6.), no te i takove šume mogu se i po tom zakonu uvući u komasaciju, ako vlasnici
na to pristanu. A šumovlasnik će sigurno na to pristati, ako mu je to na probitak.


No kako se svi šumovlasnici imaju pridržavati propisa § 6. i 7. z. o š. kao i drugih
propisa iz toga zakona (§ 49., 56—73., 74., 75.), to dozvolu za uvlačenje takove šume
u komasaciju, t. j . za krčenje ima dati drž. šumar, vlast. Ako drž. šumar, vlast dade
tu dozvolu, znači da javni probitak nema ništa protiv komasacije odnosne šume.
Isti zakon o komasaciji predviđa za te šume i mogućnost zaokruživanja međa a da
se šuma ne krči. Vidi navedeni § 19. Prema tom paragrafu mogu se dobrovoljno
odstranjivati šumske enklave i poluenklave u poljodjelskom i tuđem šumskom zemljištu
kao i poljodjelske enklave u šumskom zemljištu. Kako i za ove zamjene
treba dozvola drž. šumar, vlasti kao nadzorne vlasti, to je i ovdje javni probitak
zaštićen. Dakle zakon o komasaciji predviđa mogućnost komasacije šuma većih
površina, t. j . krčenja i preloženja šume na drugo mjesto kao mogućnost zamjene
šume za šumu, ali samo sporazumom stranaka i dozvolom drž. šumar, vlasti, t. j .
usklađenjem probitaka vlasnika i šume i polja te zaštitom probitaka šumskog gospodarstva.
Prigodom komasacije god. 1934. u p. o. Šiškovci i p. o. Prkovci, kotar
Vinkovci, a uporabom § 6. z. o k. pristupila je i Brodska Imovna općina dobrovoljno
toj komasaciji sa svojom šumom Krivsko Ostrovo. Vidi priloženu skicu. Ta
je šuma bila načičkana poljodjelskim enklavama — stanovima — prema tome je
imala i vrlo nezgodan oblik za uzgoj šume. Osim toga u toj se šumi, staroj 50 do
60 godina, posušio 1923. god. sav hrast, a ostalo je samo nešto jasena i briesta
tako, da je ona izgledala kao ono što se je prije liepo zvalo »drvljem obrasli pašnjak
«. Dakle najpogodniji čas za komasaciju na korist i šumskog i poljodjelskog
gospodarstva kao i na korist vlasnika i šume i polja. Zamjena je izvršena na temelju
komasacione procjene zemljišta, t. j . i šumsko i poljodjelsko zemljište procienjeno
je kao poljodjelsko zemljište. Kako su poljodjelske enklave — stanovi —
bile na gredama, dakle na boljem zemljištu, a šuma u nizama, dakle na lošem zemljištu,
to je B. i. o. dobila 145 jut. a dala je 224 jut. Izbačeno je 16 tuđih enklava i
postignuta je pravilna međa. Plaćeno je u ime komasac. troškova za 225 jut. 45.700
Kn. Za preselenje 4 stana plaćeno je po sporazumu 25.000 Kn. Jedan od uvjeta
zamjene bio je da B. i. o. iskopa o svom trošku kanale, koji idu po njenom posjedu
u cilju, da se u nje mogu uvesti kanali iz hatara. Za sastav kanalizacionog operata,
prema veličini šumske površine uvučene u komasaciju, plaćeno je 24.015 Kn. U


103
ŠUMARSKI LIST 4/1942 str. 10     <-- 10 -->        PDF

svojoj režiji imala je B. i. o. iskopati 31.570 m´´ zemlje, što je stajalo 157.850 Kn.
Sa vriednosti ovoga uvjeta pomogla je B. i. o. komasac. gromadu s polovicom ovoga
troška (oko 75.000 Kn). Da je ona kopala svoje kanale bez obzira na kanale komas.
gromade, uštedila bi polovicu troška, jer bi profili njenih kanala mogli biti skoro
za polovicu manji. Povrh navedenih troškova imala je B. i. o. ostaviti na ustupljenom
zemljištu nekoliko stabala, jer je ustupljeno zemljište određeno uglavnom za
seoski pašnjak. Radi toga nije B. i. o. trebala krčiti panjeve na tom ustupljenom
zemljištu. Ta je komasacija dakle stajala B. i. o. 252.565 Kn odnosno po jutru
ustupljenog zemljišta 1.128 Kn a po jutru dobivenog zemljišta 1.742 Kn. Dobila je
manje zemljišta za 79 jut. Iako je posao bio neosporno koristan, stajao je B. i. o.
liepih novaca i to još u god. 1934. Ovo je jedan od primjera, koliko stoji jedna komasacija.
Na ovu komasaciju pristalo je zastupstvo B. i. o., a odobrila ju je drž.
šumar, nadzorna vlast.


Tako se je mogla provoditi komasacija šuma većih površina po zakonu o komasaciji.
A evo jednog primjera kako to izgleda i kako će izgledati po zakonskoj
odredbi. U jednoj poreznoj općini uvuklo se temeljem te zak. odredbe u komasaciju
od jedne šume B. i. o., velike 290 jut., njen dio od 17.5 jut. da B. i. o. to nije ni
znala niti ju se o tome što pitalo. Dobila je samo odluku o tome bez prava žalbe.
A da se je makar B. i. o. pozvalo, kada se o tome raspravljalo, stvar bi ispala drukčije,
jer bi se taj isti cilj, radi koga je taj dio šume uvučen u komasaciju, postigao
i načinom da se taj dio šume i ne uvlači u komasaciju. To je razabrano iz razgovora
sa komasac. učesnicima na jednom ročištu, na koje je B. i. o. bila pozvana, da
joj se saopći odluka o tom uvlačenju u komasaciju. Kod te komasacije uvučena je
u komasaciju i jedna šumska enklava od 29 jut. Na komasaciju te enklave pristala
je i B. i. o. pod predpostavkom, da će se ona iskrčiti i pretvoriti u poljodjelsku
kulturu. No najednom je bez znanja B. i. o. odlučeno, da se ta šuma ostavi i razdieli
na učesnike, jer da je odnosno zemljište sposobno samo za pašnjak ili šumu. Svakako
bi bilo više na probitak šumskog gospodarstva da se ta šuma, kada se već ne
misli krčiti, ostavila u državnim rukama, naročito u onom kraju gdje postoji nestašica
šuma i gdje je B. i. o. vodila veliku brigu, kako će podmiriti okolni narod
sa ogrjevom i građom.


Spomenutom zak. odredbom dane su poljodjelskoj grani narodnog gospodarstva
potpuno slobodne ruke proširivati svoj prostor na račun šumskog prostora.
Ta je zak. odredba za šume na relativnom šumskom tlu, na koje se ona valjda i
odnosi, neosporno prerano donesena te njezina provedba može unieti u narodno
gospodarstvo nove potrese i prouzročiti mnoge štetne posliedice, koje se ne će
moći tako brzo popraviti.


Svjedoci smo nastojanja skoro sviju država Europe da svoje narodno gospodarstvo
oslobode ovisnosti od gospodarstva drugih država. Nastoji se proizvoditi u
zemlji ona dobra, koja se moraju uvoziti, a pojačati proizvodnju onih dobara, koja
se izvoze. Posliedica te autarkije je upravljano gospodarstvo, koje ide za usklađivanjem
djelatnosti raznih vrsti prirada te za usklađivanjem suprotnosti posebničkih
i javnih probitaka, probitaka pojedinca i narodne zajednice. To upravljano gospodarstvo
najbolje je provedeno u Njemačkoj, jer se je proučavalo dosta vremena i
temeljito. Od raznih djelatnosti kod upravljanog gospodarstva jedna od prvorazredne
važnosti je usklađivanje probitaka poljodjelskog i šumskog gospodarstva. To
Njemačka postizava tkz. uređenjem prostora, t. j . iznalaženjem potrebnog povoljnog
razmejra između šumskih i poljodjelskih površina (Raumordnung). Vrlo zanimljiv
članak kol. Ing. S. Frančiškovića »Socijalne tendencije u modernom šumarstvu
«, tiskan u Hrvatskom šumarskom listu br. 4 — 1941., mogao bi se u cielosti
uvrstiti u ova razmatranja. Isto tako i predavanje kol. Ing. M. Marinovića
»Uređenje njemačkog drvnog tržišta«, (Marktordnung), od kojega je izvadak priopćen
u dnevniku Gospodarstvo od 7. II. 1942., podpuno odgovara ovim razmatranjima.


Priznata je važnost šumskom kao i poljskom gospodarstvu u sklopu našeg narodnog
gospodarstva. I poljsko kao i šumsko gospodarstvo imadu svoje važne zadaće
u životu naroda i države. Imade se izviditi, koliko se te zadaće mogu postići
sa današnjom površinom jednog i drugog gospodarstva te utvrditi, koliko se proizvodnja
jednog i drugog gospodarstva može pojačati na toj njihovoj današnjoj po


104
ŠUMARSKI LIST 4/1942 str. 11     <-- 11 -->        PDF

vršini pomoću raznih poboljšnih mjera. Tek kad se bude vidio posljedak takovih
radova, može se pristupiti rješavanju pitanja ev. povećavanja prostora jednog od
ovih gospodarstva na račun drugog.


Za tu svrhu treba znati, što koje gospodarstvo može dati i koje potrebe mora
pokrivati. Kod šumskog gospodarstva treba ponajprije sastaviti katastar šuma t. j .
utvrditi današnju količinu šuma te njihovu prihodnu mogućnost: drvnu masu, prirast
etat. To utvrditi i za sporedne proizvode. Kod toga razlučiti šume na apsolutnom
od onih na relativnom šumskom tlu. Treba navesti i ev. posebne razloge,
koji govore za održanje izvjesne šume, naročito za one na relativnom šumskom tlu,
jer se šuma sa apsolutnog šumskog tla ne smije otstraniti ni pod kojim uvjetom. Ti
posebni razlozi bili bi oni u § 7. z. o š., koji su napried već spomenuti! Kod svake
šume navesti i mjere, koje treba provesti radi povećanja proizvodnje kao i radi podizanja
plodnosti šumskih zemljišta. To su u prvom redu pošumljavanja ogoljelih
ili slabo pošumljenih šumskih površina (Bosna), pošumljavanja sječina sa odgovarajućim
vrstama drveća, odvodnjavanja nizinskih šuma radi privađanja šumskoj
kulturi dosada neplodnih površina kao i radi podizanja plodnosti dosada slabo
plodnih površina. Za provedbu tih radova treba svakako osigurati i novac, jer su
to neke vrsti »javni radovi« u šumskom gospodarstvu. Iza toga treba utvrditi unutarnje
potrebe, koje imaju pokrivati šume. Najvažnija nutarnja potreba jest snabdjevanje
pučanstva ogrjevom i građom. Ogrjev je potreban kao i kruh. Mora ga
se imati najnužniji minimum. Potrebno je stoga sastaviti katastar potreba na
ogrjevu i građi po općinama, kotarevima i t. d. Naravski da treba odgovarajućom
promičbom upućivati narod na razumnu potrošnju drveta kao ogrjeva kao i na upotrebu
ostalog ogrjevnog materijala. Mjesto upotrebe građevnog drveta treba upućivati
na uporabu kamena, cigle i t. d. Radi lakšeg podmirivanja tih potreba treba
izgraditi odnosno urediti potrebna prometna sredstva (Željeznice, ceste, vodeni
putevi, i t. d.) za jeftinu dopremu bilo ogrjevnog drveta iz udaljenijih i šumovitijih
predjela kao i za dopremu ugljena, kojim će se moći zamieniti ogrjevno drvo.
Treba također znati, koji ugljenici i koliko ugljena mogu dati za ovu svrhu. Zatim
treba sastaviti i katastar potreba malog kao i velikog drvnog obrta, potreba na drvnim
proizvodima raznih tehničkih i kemičkih veleobrta: drveni ugljen, taninsko
drvo, celulozno drvo, i t. d. Država mora uvoz nama potrebne robe iz inozemstva
platiti ili gotovim novcem ili zamjenom svoje robe. Drvo je kod nas jedan od najznatnijih
izvoznih predmeta i ono ima zadaću, da u jakom postotku djeluje pozitivno
na trgovačku bilancu države. Cim više drveta za izvoz tim bolje po državnu
riznicu. Stoga treba sastaviti i katastar izvoznih potreba na drvu.


Za našu se poljodjelsku proizvodnju znade da zasada jedva pokriva unutrašnje
potrebe. I ovdje treba sastaviti katastar poljodjelskih površina, sada već plodnih
kao i još neplodnih, i utvrditi njihove prihodne mogućnosti po raznim vrstama
proizvoda: žitarice, krumpir, uljarice, veleobrtno bilje, i t. d. Zatim treba sastaviti
katastar unutrašnjih potreba kao ev. i onih za izvoz. Po posljedku usporedbe prihoda
potreba viditi će državna gospodarska politika, koliko gdje i na koji način
treba povećati poljodjelsku proizvodnju. To se povećanje imade postići najprije
sredstvima, koja ne će dirati u područja ostalih priradnih djelatnosti pa tako ni
šumske. To je u prvom redu povećanje priroda na sadašnjoj poljodjelskoj površini,
zatim privođenje poljodjelskoj kulturi dosada neplodnim površinama.


´ Najbrža mjera za povećanje poljodjelske proizvodnje na sadašnjoj poljodjelskoj
površini je kamasacija, geodetsko poboljšanje poljodjelskog tla. Zakon, odredba
{§ 12.) znatno olakšava i ubrzava provedbu kamasacija, jer se troškovi imaju u
pravilu plaćati zemljištem. Zemljište, dobiveno kod komasacija u ime troškova,
upotriebiti će se za opće narodne svrhe, gdje to dozvoljava povoljno posjedovno
stanje komasac. učesnika. Inače se takovo zemljište ima upotriebiti za zaokruženje
valjanih gospodarskih jedinica gospodarski slabijih seljaka, nastanjenih na komas.
području. Kako se pak po toj zakonskoj odredbi (§ 9.) komasacije mogu provoditi
i ureda radi, dakle provedba komasacije postaje neki imperativ a plaća se sa zemljom,
to će se komasacije odsada provoditi bržim tempom. Čuje se o nekom petgodišnjem
planu za provedbu komasacija.


. Dok je zakonu o komasaciji u prvom redu cilj komasacija a poboljšanja (od


vodnje i si.) nisu obvezatna (§ 18.), dotle je zakonska odredba imperativnija, jer


105
ŠUMARSKI LIST 4/1942 str. 12     <-- 12 -->        PDF

-^^w^


ona (§ 7.) propisuje da se uz komasaciju — gdje to zahtjeva gospodarska potreba


— ima provesti i uređenje (regulacija) sela sa iscrpnom odvodnjom zemljišta i
drugim poboljšanjima. Ova se poboljšanja _odnose uglavnom na odvodnjavanja i
navodnjavanja — fizikalno poboljšanje tla. Ova odvodnjavanja su mjesnog značaja,
jer uređuju režim voda komasacionog područja kako nadzemnih tako djelomično i
podzemnih u cilju, da tlo bude zračno, toplo i koliko treba suho. Ta se odvodnja-
Brodsk a imovna obćino
H ldobrovoljna komasacija
u&)u|>ljftni posjed I
bs^ dobiveni po&Jed
(Dedta 3um».


vanja provode zasada otvorenim nadzemnim kanalima. Ta bi se svrha, naročito u
pogledu podzemnih voda, sigurnije i sasvim postigla zatvorenim podzemnim kanalima
— drenažom. Ovim se poboljšanjima i te kako diže poljodjelska proizvodnja.
Privode se poljodjelskoj proizvodnji mnoga dosada podvodna, mokra i neplodna
zemljišta, dok dosada plodna zemljišta daju mnogo veći prirod. Na ovaj način
poboljšana zemljišta mogu se dalje učiniti plodnijima poboljšanjem kemijskog
sastava tla: dobrim obrađivanjem, dostatnim gnojenjem, redosljedom biljaka, selekcioniranim
sjemenjem, i t. d.


Usporedo sa ovim radovima, kojima je zadaća na današnjoj poljodjelskoj površini
proizvesti maksimum priroda — okomito povećanje — može se povećati


106
ŠUMARSKI LIST 4/1942 str. 13     <-- 13 -->        PDF

poljodjelska proizvodnja privođenjem poljodjelskoj kidturi velikih dosada neplodnih
površina — vodoravno povećanje. Jelas polje, Crnac polje, Lonjsko polje te
mnoga hercegovačka i dalmatinska polja čekaju da budu privedena plodnosti. To
su veliki javni radovi na sredidbi rieka i potoka te na kopanju velikih nadzemnih
i podzemnih kanala, koji se danas u našoj domovini provode punim zamahom i sa
puno razumievanja za važnost tih radova.


Ovdje treba spomenuti još jednu važnu činjenicu. Komasacije se dosada najintenzivnije
provode u Slavoniji i Sriemu. Kotar vinkovački skoro je sav komasiran.
Ubrzavaju se komasacije u kotarevima Županja, Brod, Sid, Ruma, Hrv. Mitrovica
i t. d. Predprošle i prošle godine sušile su se sastojine Gradiške i Brodske
imovne općine te sastojine ravnateljstva državnih šuma Vinkovci. Državne šume
nalaze se u jednoj suvisloj cjelini od Bošnjaka do Morovića i od Njemaca do Save.
Sume bivše Gradiške i Brodske imovne općine razbacane su između sela. One su
sada, odkada su podržavljene, opterećene podavanjem ogrjeva i građe i nepravoužitnicima,
kojih ima toliko koliko i bivših pravoužitnika. To njihove šume neće
moći nikako podnieti, a pogtovo sada ne,, kada su se mnoge najljepše branjevine i
srednjodobne sastojine osušile. Ne treba se varati i držati, da će se odmah moći
seljake upućivati u daleke državne šume, iako postoje projekti za izgradnju privoznih
šumskih željeznica i raznih skladišta. Tamo će zasada ići mali postotak svjesnih
i skrbnih seljaka. Ali većina još ne će, nešto jer je još nedisciplinirana a nešto
jer je siromašna, bez konja i kola. Ona će čekati dok pritisne zima i tražiti će
ogrjev u najbližim šumama. To se je jasno pokazalo ove a i prijašnjih godina. A
narod se zimi mora grijati kao što mora i jesti. Temeljna glavnica uslied spomenutog
sušenja se je već umanjila a umanjivati će se sve više, ako se te šume budu
dalje opterećivale takovim velikim podavanjima. K ovim negativnim činjenicama
za šumsko gospodarstvo u spomenutim krajevima treba sada još doći komasacija
većih površina šuma, prijeredna sječa većih površina redovito još nezrelih
sastojina!


Dok se ne iscrpe napried pobrojane mogućnosti okomitog i vodoravnog povećanja
poljodjelske proizvodnje, ne može niti smije biti govora o tome, da se ta proizvodnja
povećava na račun šuma. To bi bio čisti gubitak našeg narodnog gospodarstva.
To se ne smije događati ni krčenjem šume i trajnom pretvorbom iskrčenog
zemljišta u poljodjelsku kulturu — dakle umanjenjem šumske površine i šumske
proizvodnje, što predviđa § 6. i 7. z. o š. — ni krčenjem šume i prenošenjem
iste na drugo mjesto — dakle umanjenjem i poremećajem šumske proizvodnje iako
ne umanjenjem šumske površine, a što opet predviđa zakon o komasaciji. Ovo jedno
ili drugo može se provoditi kod malih šumskih enklava i poluenklava u poljodjelskom
zemljištu i to do onih površina, kako ih predviđa zakon o šumama. Nikako
ne kod većih šumskih enklava i poluenklava te većih suvislih šumskih površina,
iako na relativnom šumskom tlu.


Onda tek, kada se budu iscrpile sve napried pobrojane mogućnosti povećanja
poljodjelske proizvodnje, imati će se riešiti načelno pitanje: da li naša država ima
biti izvozna zemlja više za šumske ili za za poljodjelske proizvode. Kada se to
rieši, i ako se rieši nepovoljno za šumsko gospodarstvo, tek onda se imade riešiti
gdje imade početi to ustupanje šumskog zemljišta pred poljodjelskim, kako jako
i kojim tempom, te da li to ima biti stalna pretvorba u poljodjelsku kulturu ili
samo prielaz iz jednoga kraja u drugi. Ni tada ne će biti neprilike, kako da se to
najjednostavnije provede. Nema sumnje da će se iza sadašnjih komasacija uskoro
provoditi i nove Promet zemljištem se neprestano vrši. Ciepaju se čestice,
mienjaju se vlasnici, posjedi će postati raštrkani i usitnjeni. Takovo stanje izazivati
će nove komasacije. A te nove komasacije moći će jasnije, mjerodavnijeobjektivnije rješavati pitanje odnosa poljodjelske i šumske proizvodnje.


B) Troškovi komasacije.


Kod komasacija dolaze redovito ovi troškovi: mjernički, postupovni, raznih odšteta,
krčenja panjeva, poboljšnih radova, sastav novog zemljišnog katastra. O troškovima
poboljšnih radova i sastava novog katastra biti će govora kod odnosnih
glava.


107
ŠUMARSKI LIST 4/1942 str. 14     <-- 14 -->        PDF

1. MjerniČki troškovi. To su troškovi tehničkog vještaka. Kako danas nema
skoro nijednog uredovnog komasac. tehničkog vještaka (državnog službenika), to
mjerničke poslove preuzimlju posebnički ovlašćeni tehničari. Oni dostavljaju te
poslove putem jeftimbe sa komasac. gromadom. Sklopljene ugovore odobrava zem.
kom. povjerenstvo. Troškove komasacije snosi komasac. gromada, iako od uređenog
stanja poslije komasacije ima koristi i narodno gospodarstvo, država, pa bi bilo
pravedno da jedan dio tih troškova snosi država. Radovi se pogađaju po jutru površine,
uvučene u komasaciju. Kako dosada intravilan nije bio predmetom komasacije,
to je obično do sada bila jedna ciena za cieli hatar. Ta je
ciena zadnjih godina pred ovaj rat iznosila oko 130 Kn po jutru. Sada je
oko 300 Kn. Prema tomu su se i za šume, koje su bile uvučene u komasaciju,
plaćali isti mjernički troškovi. Isto tako plaćali su se ti troškovi i za
šume, koje su se dobrovoljno zamjenjivale (§ 19. z. o k.). U jednom i drugom slučaju,
ako su to male šumske enklave i poluenklave, nema se takovim troškovima
što primietiti, naročito ako je komasacija na probitak šumovlasnika. Međutim bilo
je slučajeva gdje su u komasaciju uvučene i veće šumske površine ali ne radi toga,
da se iskrče i predadu poljodjelskoj kulturi a na drugom mjestu da se dobije
nova površina za šumsku kulturu, nego samo zato da se isprave međe, dok je šuma
ostala i dalje dosadašnjem šumovlasniku. Evo jedan primjer. U jednoj poreznoj općini
uvučena je u komasaciju jedna šumska enklava B. i. o. od 108´37 jut. Troškovi
u vezi sa tom komasacijom iznosili su po jutru: mjernički 19r25 Kn, sastav
novog zemljišnog katastra 3125 Kn, postupovni 40 Kn, projekta kanalizacije i
nadzora nad iskopom kanala 18 Kn, iskop kanala 448´27 Kn. Svega po jutru 728´77
Kn ili ukupno 78.949´75 Kn. Ovome se imaju dodati troškovi vađenja panjeva prigodom
iskopa jednog kanala od 640 tkm. kroz šumu sa 12.500 Kn. Sveukupno
91.449´75 Kn. Ovu je svotu B. i .o. platila samo zato, da se prema poljodjelskom
zemljištu isprave međe, dok joj je šuma imala ostati. B. i. o. podniela je žalbu (spomenuta
zak. odredba još nije bila donesena) protiv toga, da se tolika površina šuma
radi te svrhe uvlači u komasaciju i bila je pripravna platiti komasacione troškove
samo za one površine, koje će prigodom ispravka međa doći do zamjene, kojih 8 JUT
tara. Žalba je odbijena. Sada se pita, da li je ta šumska enklava od 108´37 jutara,
70 godina stara, bila zbilja uvučena u komasaciju samo zato da se međe izravnaju
ili i zato, da ona plati dio komasacionih troškova te komasac. gromade. Ako je bila
uvučena radi izravnanja međa, onda je za to plaćena strašno visoka ciena. B. i . o.
bi taj posao zaokruživanja međa provela sama daleko jeftinije. Tu je dakle šumovlasnik
platio posve nepravedno oveću svotu novca (85.619´59 Kn), a da nije nigdje
našao zaštite protiv takovog postupka. U toj poreznoj općini provodio se istodobno
komasaciju i sastav novog zemljišnog katastra. B. i . o. je pristala da se i za njene
šume, koje nisu bile uvučene u komasaciju, sastavi novi zemljišni katastar: obavi
izmjera, sastavi nova katastarska karta, novi katastarski posjedovni list i t. d. Taj
je posao pogođen sa istim tehničkim vještakom slobodnom pogodbom sa 3r25 Kn
po jutru. Dakle obzirom na šume za isti posao jedanputa 23r25 Kn a drugi puta
31´25 Kn po jutru! Ovi troškovi bili su odlučni, da je B. i .o. pristala na zamjenu
te svoje šume sa zemljištem komasac. gromade na drugom mjestu na lošijem tlu.
U pogledu krčenja panjeva ta je zamjena učinjena tako, da B. i .o. predaje neiskrčenu
površinu, ali zato u površini, koju dobiva, prima kojih 10 jutara neiskrčenih.
To će B. i. o. stajati oko 330.000 Kn. Sve su to za B. i . o. sasvim suvišni izdatci, jer
njoj ta komasacija uopće nije bila potrebna. To je dakle njezin čisti minus, kojem
treba dodati prijeredne troškove za uzgoj nove šume.
Ovaj primjer je tipičan stoga, što se dogodio u 1940. god., dakle prije zak. odredbe,
i to temeljem § 5. toč. 3. z. o k., koji je veće šume još donekle zaštićivao od
uvlačenja u komasaciju. A što se tek odsada može dešavati, kada se po zak. odredbi
mogu povući u komasaciju šume bez obzira na veličinu »radi što potpunijeg
ostvarenja skupnih probitaka komasac. učesnika«, jer skupni probitak je i to da
se šuma uvuče u komasaciju, da plati dio komasac. troškova za cielu gromadu pa
da i nadalje ostane šumovlasniku. Kako će sada prolaziti šume zemljišnih zajednica
i bivših imovnih općina, koje su uglavnom enklave u poljodjel. zemljištu?


2. Postupovni troškovi. Ovamo spadaju uglavnom putni troškovi komasac. povjerenika,
nadzornih organa zem. kom. povjerenstva (geodetsko - tehničkih i kul108
ŠUMARSKI LIST 4/1942 str. 15     <-- 15 -->        PDF

turno-tehničkih vještaka), stručnjaka u oba komasac. povjerenstva (gospodara, šumara);
troškovi gruntpvnoispravnog postupka; pisaći materijal kao i ev. potrebno
pomoćno osoblje komasac. povjerenstva. Ti troškovi iznosili su prije ovoga rata oko
40 Kn a danas iznose oko 60 Kn po jutru.


3. Razne odštete. U komasaciji ima i raznih troškova, koji iskrsnu tokom provađanja
iste. To su razne otštete: za voće, stabla, prenosi kuća i gospodarskih
zgrada i si. Oni se utvrđuju pri koncu komasacije, obračunavaju po jutru površine
i od učesnika naknadno ubiru.
4. Troškovi krčenja panjeva. Za šume uvučene u komasaciju naročito je važan
trošak krčenja panjeva. Za vađenje panjeva u šumi, kako je spomenuto pod toč.
1., sa trase jednog kanala, koji se je u toj šumi kopao, platila se je svota, koja preračunata
u jutro, iznosi 22.478 Kn. Kako se je to vađenje provodilo sa kopanjem
kanala, koje se je kopanje posebno po m^ platilo, to se bez ikakova krzmanja može
uzeti, da bi se morala platiti još polovica te svote, da su panjevi vađeni sa površine,
gdje se ne kopa kanal. To znači da se danas za krčenje panjeva po jutru
plaća okruglo 33.000 Kn. Zaista nevjerojatni iznos. Ali realan. Za krčenje jednog
panja starog stabla traži se po 200 Kn. Krčenje branjevina stoji isto toliko. Panjeva
imade isključivo samo na šumskom zemljištu. Ako je u oranici koji panj, to
ga seljak sam iskooa. U provedbenoj naredbi k zakonu o komasaciji (§ 53. toč. 7.
si. b) propisano je, da se vriednost zemljišta šume iz § 5. toč. 3., koja će se morati
iskrčiti i pretvoriti u drugu vrst kulture, određuje po vriednosti zemljišta buduće
nove kulture odbivši troškove krčenja. Dakle troškove krčenja snosi šumovlasnik.
Prema današnjim cienama iskrčenog šumskog zemljišta u poredbi sa navedenim
troškovima krčenja mora šumovlasnik dati za krčenje 3´5 puta više novaca nego je
njegovo zemljište vriedno. To je zaista previše. Tih troškova nema posjednik poljodjelskog
zemljišta. A kada se zna da je šuma u najviše slučajeva uvučena u komasaciju
protiv volje i probitka vlasnika, samo da olakša komasaciju, onda je ovaj
propis zakona o komasaciji apsolutno nepravedan. Ti troškovi bezuvjetno moraju
u svakom slučaju pasti na teret komasac. gromade, koja jedina imade koristi od
uvlačenja šume u komasaciju.
Kod šikara ima troškove krčenja snositi vlasnik, jer je taj posao i u njegovu
korist, ako na drugom mjestu dobije iskrčeno zemljište.


C) Poboljšni troškovi.


Ovamo spadaju za sada uglavnom odvodnjavanja sa otvorenim kanalima. Kanali
se kopaju po poduzetniku i u režiji samih učesnika. Gustoća kanala ovisna je


o konfiguraciji područja, koje se komasira. Uglavnom — za sada još — zadaća je
ovog odvodnjavanja, da što prije odvede oborinsku vodu, dok ona uređuje režim
podzemne vode samo toliko, koliko se takovom kanalskom mrežom to može postić.
i. Zasada još nije glavna zadaća odvodnjavanju uređenje podzemne vode.
Kako prije zak. odredbe nisu šume bez pristanka šumovlasnika mogle biti uvučene
u komasaciju, to se ipak — rieč je o šumama B. i . o. -— nastojalo uvući ih
među interesente odvodnjavanja. I to ne u razmjeru koristi, koju bi šume ev. od
tog odvodnjavanja imale, nego sa cielim šumskom površinom. Tome je opet bila
svrha da šuma plati glavni dio troškova odvodnjavanja, jer se ti troškovi plaćaju po
jutru površine. Sume su bile velikih površina i plaćale su velike doprinose, a kroz
njih je prolazio gdjekoji kanal i prema tome od vrlo male koristi. Razmjer koristi
i doprinosa bio je vrlo nepovoljan. Ovakav način plaćanja imao se smatrati više
dobrovoljnom potporom nego zakonskim doprinosom. No kako su ovi doprinosi kod


B. i. o. gutali godišnje i do milijun kuna,, to se je pomalo u tom predmetu stalo na
stanovište propisa zakona o vodnom pravu t. j . da šuma-ukoliko je uopće potrebno
da njome radi njene odvodnje ide koji kanal — za takovu odvodnju doprinosi
u razmjeru koristi, koju će šuma imati od kanala. Temelj za utvrđivanje
doprinosa u tim slučajevima je trošak, koga bi šumovlasnik imao da odnosne kanale
kopa u svojoj režiji. Kada se je sa strane komasac. gromada vidjelo, da obzirom
na doprinos šumovlasnika za odvodnju drukčije ne može biti, onda se je takav
zakonski način obračunavanja doprinosa ustalio i on se sada provodi, pa donosi
koristi i komasac. gromadi i šumi. Obzirom na ovakav način obračunavanja toga
109
ŠUMARSKI LIST 4/1942 str. 16     <-- 16 -->        PDF

doprinosa izveden je već liepi broj kanala po šumama B. i. o., jer su oni sada daleko
jeftiniji nego prije.


Zakonska odredba stavlja i ovdje šumovlasnika u lošiji položaj. Ako će veće
površine šume biti uvučene u komasaciju, onda će opet šuma nepravedno platiti
velike svote za odvodnjavanje a da od toga odvodnjavanja ne će šuma imati ni
izdaleka odgovarajuću korist. Nikada kod odvodnjavanja, koja se provode u savezu
sa komasacijom, ne odpada na šumsku površinu tolika mreža kanala po jutru koliko
na poljodjelsku površinu, jer šuma ne treba tako gustu mrežu kanala kao poljodjelsko
tlo. Opet će dakle šuma platiti odvodnju za poljodjelski dio komasac.
gromade. Komasac. odbori će i s ovog razloga tražiti, da se što veće površine šuma
uvuku u komasaciju. Opravdana je bojazan, da će se tima zahtjevima sa strane
komasac. organa udovoljavati. A šumovlasnik opet nema zakonskog oslonca da se
tome opre. Prije se je opirao pomoću propisa § 6. toč. 6. z. o k. a sada to ne će
moći, jer ga je ta zakonska odredba stavila u posve nezaštićeni položaj.


Ondje, gdje šuma ne bude uvučena u komasaciju, rješavati će se to pitanje po
propisima zakona o vodnom pravu, kako se je to i dosada radilo.


Troškovi odvodnje povećavaju se troškovima izgradnje mostova. Oni se plaćaju
isto po jutru površine. Za njih, obzirom na šume, vriedi isto, što je rečeno i
za troškove odvodnje.


D) Sastav novog zemljišnog katastra.


Prema § 69. zakona o katastru zemljišta od 1928. god. država snosi troškove
izmjere i procjene zemljišta kod sastava prvog katastarskog operata kao i troškove
obnove postojećeg katastra. Po § 46. istog zakona dužne su katastarske vlasti najmanje
svake desete godine izvršiti pregled u svakoj poreznoj općini kako u pogledu
posjeda tako i u pogledu drugih stvarnih promjena, koji ističu na zemljarinu. Ovi
propisi su sasvim razumljivi. Katastarske knjige su temelj za odmjeru poreza, na
prihod od zemljišta. One pokazuju točno stanje u naravi: posjednika neke čestice,
njenu veličinu, vrst kulture, bonitet čestice, čisti katastarski prihod. Država odmjeruje
i ubire taj porez, stoga je njoj na probitak da te knjige budu uredne. Ne
treba naročito isticati da nakon provedene komasacije nastane takovo posjedovno
stanje, da su stari katastarski posjedovni listovi postali sasvim neuporabivim. Oni
ni izdaleka nisu više slika stvarnosti. Sve se izmienilo: i posjednici i čestice i kulture
i boniteti i katastarski čisti prihod. To je dakle stanje, koje neminovno traži
ne samo obnovu postojećeg katastra nego sastav sasvim novog katastarskog operata.


Izgleda da država ima većih briga od uređivanja katastarskih knjiga, jer ona
taj posao provodi o svom trošku samo u gdjekojoj općini. Biti će da država smatra,
da njezin prihod od toga posla nije ekvivalentan troškovima. Osim države u probitku
je i porezovnika da katastarske knjige budu u redu. Pa kada država ovdje ne
pravi čisto stanje, mora ga — htio ili ne htio — učiniti porezovnik, da ima svoje
račune glede poreza u redu. I komasac. gromade počele su izvoditi nove katastarske
operate o svom trošku. Država ih na to nije silila ali je to dozvoljavala. Sastav
dakle novih katastarskih operata o trošku komasac. gromada nije za komasac. gromade
dosada bio obvezatan. Pa, iako su ga dosada provodile gromade, nije ga bio
dužan provoditi vlasnik nekomasiranih šuma. Državni šumski erar nije nikada pristupio
tim radovima, jer nije i ne plaća porez na zemljište, pa ga to nije ni zanimalo.
No od drugih šumovlasnika pristupali su dobrovoljno tome poslu oni, kod
kojih vlasnički i posjedovni odnosaji nisu bili suglasni, a u probitku im je bilo da
ih usklade. Tako je i B. i. o. u nekim poreznim općinama pristupila tim radovima
za svoje šume, koje su bile izvan komasacije i pravila je posebne pogodbe sa poduzetnicima
tih radova. Honorar za ovaj rad bio je za komasac. gromade t. j . za poljodjelsko
zemljište pred ovaj rat 25 do 30 Kuna po jutru iz razloga, što je najskuplji
dio posla — izmjera — bio izvršen sa komasac. izmjerom i sa troškom
komasac. izmjere. Ovaj rad za poljodjelsko zemljište platio se je dakle zapravo za
kancelarijske poslove: sastav novih kat. posjedovnih listova i si. Za šume, iako su
bile nekomasirane, pravila je B. i. o. pred ovaj rat pogodbe sa 12 do 25 Kuna po
jutru. To iz razloga, što se kod ovoga posla radi izmjere imala postaviti samo koja
nova triangulatorna točka petoga reda, nešto poligona, a detalja vrlo malo, jer su


110
ŠUMARSKI LIST 4/1942 str. 17     <-- 17 -->        PDF

šumske čestice obično velike. No kako su površine šuma bile velike, to je sa tim
honorarom tehnički vještak bio dobro nagrađen. Ako se šumovlasnik sa tehničkim
vještakom nije za honorar nagodio, nije ga nitko mogao prisiliti na neku cienu,
jer je sastav toga operata bio neobvezatan.


Sada međutim zakonska odredba (§ 7.) propisuje, da se »uz komasaciju ima
sastaviti i novi kat. operat dotične porezne općine.« Dakle taj je sastav — izgleda —
sada obvezatan za cielu poreznu općinu, kako za vlasnike komasiranih tako i za
vlasnike nekomasiranih površina. Ovim propisom dakle država prebacuje sasvim
na leđa porezovnika svoju obvezu iz zakona o katastru zemljišta. Ona od porezovnika
dobiva nove katastarske knjige i nove kat. karte, a porezovnik — u ovom
slučaju šumoposjednik — ako treba kopije kat. karata, čije je izvornike on dao sastaviti,
mora za njih državi platiti. Ali,kako se vidi, iz stilizacije ovoga propisa
zakonske odredbenije jasno, da li se novi kat. operat mora sastaviti i za nekomasirani
posjed. To će u večini slučajeva biti šume, kada one ne budu uvučene u komasaciju,
jer to ne će tražiti »što podpunije ostvarenje skupnih probitaka komasacionih
učesnika«. Postoji opet bojazan, da će komasacione vlasti taj propis
tumačiti protiv šuma. Ali se ovdje šumovlasnik može uspješno braniti spomenutim
propisima zakona o katastru zemljišta.


Opaža se već da tehnički vještaci tumače ovaj propis zakonske odredbe tako,
da se kat. operat mora sastaviti za cielu poreznu općinu, dakle za komasirani i
nekomasirani posjed. Komasac. povjerenici nisu u tom pitanju na čistu. Tehnički
vještaci već traže za taj rad, iako bi se se imao provoditi zajedno sa komasacijom,
60 do 70 Kn po jutru komasirane površine, a za nekomasirane površine, dakle ev.
za šume, 120 do 140 Kn. Opet jedan primjer. U jednoj poreznoj općini, gdje B. i.


o. ima 1.057 jutara šume, ima se provesti komasacija sada poslije izdanja zakonske
odredbe. Podnesena je ovakova ponuda: za komasaciju polja i livada 280 Kn; za
komasaciju intravilana 400 Kn; za sastav novog kat. operata za komasirane površine
60 Kn, a nekomasirane 120 Kn, sve po jutru površine.
U kakovom je ovdje položaju šumovlasnik? Ako »što podpunije ostvarenje
skupnih probitaka komasac. učesnika« traži da i šume budu uvučene u komasaciju,
onda bi se imalo platiti po jutru šume 340 Kn mjerničkih troškova ili ukupno


359.380 Kn. Ako se hoće dobiti od šume 340 Kn po jutru može se i to tumačiti sa
»što podpunijim ostvarenjem skupnih probitaka komasac. učesnika.« A kakve bi
koristi od toga imao šumovlasnik? Baš nikakve.
Ako šuma ovdje ne bi bila uvučena u komasaciju, onda bi se za nju — po mišljenju
tehničkog vještaka — imao sastaviti novi katastarski operat sa 120 Kn po
jutru ili ukupno 126.840 Kn. Koia korist šumovlasniku od toga? U ovom slučaju,
jer su vlasnički i posjedovni odnošaji u redu, baš nikakva.


Dok se ponuda za komasirani posjed od 25 do 30 Kn ispred rata podigla sada
na 60 Kn, dakle dv a put a već a nego prije ove zakonske odredbe, dotle se
je ta ponuda za nekomasirane šume digla od prosječnih 20 Kn na 120 Kn, dakle
šes t put a već a nego prije zakonske odredbe. Tipičan primjer, kako bi šuma
imala proći kod ovih operacija. On ne treba baš nikakova komentara.


Ovdje se mora upozoriti i na daljne zanimljivo pitanje. Tko je ovlašten praviti
pogodbu za sastav novog katastra za šume, budu li one ili ne budu uvučene u
komasaciju? Ako šume budu uvučene u komasaciju, to bi po zakonu tu pogodbu
imao praviti komasacioni odbor, u kome nema predstavnika šumovlasnika. U komasacionom
odboru redovito nema čovjeka, koji bi se nešto razumio u izmjeru
zemljišta i u obračun troškova za tu izmjeru. Jasno je stoga, kako bi ta pogodba
ispala po šumovlasnika. Preostaje još teže pitanje. Tko bi imao praviti pogodbu,
ako šume ne budu uvučene u komasaciju a kat. operat bi se imao sastaviti i za
nekomasirane površine? Da li komasacioni odbor ili šumovlasnik? Ako komasac.
odbor, onda je opet jasno da bi on pravio pogodbu za šumu veću, samo da troškovi
za poljodjelsko tlo budu niži. Tu bi se dakle pogodba pravila na tuđi račun.
A to je valjda tako nedopustivo, da nije dopustiva ni predpostavka, da bi se takova
šta moglo ozakoniti. Ako bi ju imao praviti šumovlasnik, u kakovom će se on položaju
naći prema tehničkom vještaku, kada tehnički vještak zna da šumovlasnik
mora dati praviti katastarski operat? Za šumovlasnika svakako nezgodan i štetan


111
ŠUMARSKI LIST 4/1942 str. 18     <-- 18 -->        PDF

t
položaj. No to kao i uopće mogućnost, da bi se za nekomasirane šume imao praviti
novi katastarski operat na trošak šumovlasnika, je tako nevjerojatno, da ni ovdje
nije dopustiva predpostavka, da bi se takova šta moglo zakonom odrediti.


E) Zaključak.


Na temelju prednjih izlaganja neophodno je potrebno u pitanju komasacije
šuma radi probitaka šumovlasnika kao i radi probitaka šumskog gospodarstvašumske proizvodnje provesti ove zaštitne mjere.


Ad A) Suma kao predmet komasacije. Zakonska odredba, ukoliko
je obzirom na šume ukinula propise § 5. toč. 3. i § 6. toč. 6. z. o k., prerano je
donesena i u tom pogledu nipošto ne odgovara probitcima šumskog gospodarstva.
Po toj zakonskoj odredbi u ovim važnim pitanjima šumskog gospodarstva odlučuju:
ministarstvo seljačkog gospodarstva, komasac. povjerenstva, komasac. odbori i gromade.
Sumovlasnici su nemoćni a ministarstvo šumarstva, kao odgovorni upravljač
šumskog gospodarstva, ne dolazi nigdje do izražaja.


Za potrebe šumskog gospodarstva i šumske proizvodnje kao i radi mogućnosti
bilo okomitog ili vodoravnog povećanja poljodjelske proizvodnje odgovaraju u pitanju
komasacije šuma propisi § ). 6. i 19. z. o k. Oni se samo imadu ispraviti i nadopuniti
u pogledu njihovih nedostataka, od kojih se spominju najvažniji: 1) oznaka
veličine šume, koja se može uvući u komasaciju; 2) nadležnost državnih šumarskih
vlasti; 3) odšteta za šume. To treba ispraviti i nadopuniti revizijom zak. odredbe.


No ako revizija zakonske odredbe ne bi možda bila moguća, onda se taj cilj
ima postići pomoću provedbene naredbe, koja se po § 16. te zakonske odredbe ima
donieti.


Provedbenom naredbom ima se najprije odrediti, da se kod uvlačenja šuma u
komasaciju postupa po propisima § 5., 6. i 19. z. o k. Kako se navedeni prvi nedostatak
(oznaka veličine šume) može riešiti odstranjenjem drugog nedostatka (nadležnost
držav. šum. vlasti), to se provedbenom naredbom ima propisati, da o dopustivosti
i mogućnosti uvlačenja u komasaciju neke šume iz § 5. toč. 3. z. o k. ima
odlučiti državna šumarska vlast po propisima § 6., 7. i 9. z. o š. Ta državna šumarska
vlast, nakon obavljenih izviđa i saslušanja stranaka, ima odlučiti: 1. koja
se u pojedinom slučaju šumska enklava i poluenklava iz § 5. toč. 3. z. o k. može
ili ne može uvući u komasaciju; 2. da li će šumovlasnik od te komasacije imati
koristi ili je to protiv njegovog probitka. Ovim predloženim propisom razjašnjava
se odnosno nadopunjuje i § 22. o k. u pogledu nadležnosti državne šumarske
vlasti u pitanju uvlačenja šuma u komasaciju. Po propisu toga paragrafa nisu komasacione
vlasti mjerodavne u pitanjima javnih prometila i građevnog redarstva,
već su za to mjerodavne odnosno drž. vlasti. Pitanje opstanka jedne šume u sklopu
šumskog gospodarstva nije manje važno od javnih prometila, pa o njemu imadu
odlučivati mjerodavne državne šumarske vlasti a ne u tim pitanjima nemjerodavne
komasacione vlasti. U pitanju komasacije šuma ne smije i nadalje biti mjerodavan
samo probitak poljodjelskog gospodarstva, nego ima odlučivati i probitak šumskog
gospodarstva. To je pitanje najšireg narodnogospodarskog značaja pa ga trebaju
rješavati vlasti, koje su odgovorne za šumskogospodarsku politiku države. Ovim propisom
ništa se ne mienja djelokrug šumarskog vještaka, jer on i dosada nije u tom
pitanju odlučivao.


Nadalje treba u provedbenoj naredbi propisati, da se za šume, koje nisu obuhvaćene
§ 5. toč. 3. z. o k., ima primjenjivati propis § 6. i 19. z. o k. t. j . načelo
sporazumne komasacije šuma odnosno sporazumne zamjene šuma prigodom provedbe
komasacije.


Glede odšteta za šumu ima se provedbenom naredbom razjasniti odnosno nadopuniti
propis § 16. z. o k. Ako je sastojina za sječu zrela, ima ju šumovlasnik
sam u svoju korist iskoristiti ili ju prepustiti budućem vlasniku po prodajnoj
vriednosti drvne mase. Ako je pak sastojina još nezrela za sječu, te ako ima ostati,
ima prijašnji šumovlasnik dobiti za nju odštetu u vidu troškovne ili prihodne vriednosti
sastojine. Ako se sastojina ima posjeći i drvni materijal ostati šumovlasniku,
ima šumovlasnik dobiti troškovnu ili prihodnu vriednost sastojine umanjenu za


112
ŠUMARSKI LIST 4/1942 str. 19     <-- 19 -->        PDF

vriednost iskorišćenog drvnog materijala. Kod branjevina ima gUmovlasnik dobiti
odštetu u visini troškovne vriednosti.
I kod sporazumne zamjene šuma (§ 19. z. o k.) ima se u pitanju otštete postupati
po srednjem propisu t. j . po načelima nauke o računanju vriednosti šuma.
Ad B) Troškovi komasacije. Glede troškova skopčanih sa komasacijom,
treba u provedbenoj naredbi propisati ovo.


Ako državna šumarska vlast odluči, da komasacija šume nije na probitak šumovlasnika
već se ima provesti samo radi što uspješnije komasacije poljodjelskog
zemljišta, onda šumovlasnik nije dužan platiti nikakove troškove:.joi mjemičke ni
postupovne ni poboljšnih radova ni sastava novog kat. operata ni krčenja panjev^.


Ako državna šumarska vlast odluči, da je komasacija koje šumske enklave i
poluenklave i na probitak šumovlasnika (grupiranje posjeda, zaokruženje, i t. d.),
onda je šumovlasnik dužan platiti sve troškove skopčane sa komasacijom osim troškova
krčenja panjeva. - - „V


Kako se komasacija šuma uopće provodi radi što uspješnije komasacije poljodjelskog
zemljišta, a komasacioni učesnici, vlasnici poljodjelskih zemljišta, nemaju
na svojim zemljištima panjeva kako ih ima na šumskom zemljištu, to troškove
krčenja panjeva na šumskom zemljištu — bez obzira da li je komasacija šume na
probitak šumovlasnika ili nije — ima snositi 4comasaciona gromada kao cjelina a
nipošto šumovlasnik, jer se on ne smije opteretiti više nego drugi koji komasacioni
učesnik. Time se ispravlja kao nepravedan propis § 53. toč. 7. si, b. provedbene
naredbe k zakonu 0 komasaciji zemljišta.


Kod komasacije šuma po pristanku šumovlasnika (§ 6. toč. 6. z. o k.) kao i
sporazumne zamjene šuma (§ 19. z. o k.) ima šumovlasnik platiti one troškove, za
koje se za komasacionom gromadom nagodi.


Ad C) P o b o 1 i š n i radovi. U savezu sa prednjim priedlozima treba u
provedbenoj naredbi propisati, da su vlasnici šuma, koje ostaju izvan komasacija,
dužni dozvoliti komasacionoj gromadi kopanje njenih kanala kroz njegove šume ali
to je samo za slučaj, ako na nikoji drugi način komasac. gromada
ne može doći do prirodnog recipienta. O tom odlučuju
državne vodograđevne vlasti po propisima zakona o vodnom pravu, ako prije ne
dođe do sporazuma između komasacione gromade i šumovlasnika.


Ako šuma nema koristi od tih kanala, dužan je komasac. gromada šumovlasniku
dati: odštetu za zauzeto zemljište; odštetu za štetu, prouzročenu prijerednom
sječom stabala, po načelima nauke o računanju vriednosti šuma; sastaviti
diobni nacrt kanala i isti provesti o svom trošku kroz gruntovnicu i katastar radi
UDisa promiene kulture na neplodno tlo, da šumovlasnik ne plaća poreze za takovo
odsada neplodno zemljište.


Ako šumovlasnik ima kakove koristi od kojega od provedenih kanala, ima on
za taj kanal doprinieti u razmjeru koristi a po načelu, kako je napried obrazloženo.
Za ovaj slučaj nema prava na odštetu ni za zauzeto zemljište ni za prije reda posječena
stabla. Dužnost komasac. gromade glede sastava diobnog nacrta i njegove
provedbe u gruntovnici i katastru ostaje i ovdje na snazi.


Ukoliko se šumovlasnik sa komasac. gromadom dobrovoljno nagodi, da se prigodom
provedbe odvodnje u savezu s komasacijom provede i kroz njegovu šumu
koji kanal, to se imadu šumovlasnik i komasac. gromada sporazumjeti o odšteti,
koju će šumovlasnik gromadi platiti.


Ad E) Sastav novog zemljišnog katastra. Ukoliko sastav novog
zemljišnog katastra ima biti obvezatan za cielu poreznu općinu, dakle i za šume
koje nisu uvučene u komasaciju, treba u provedbenoj naredbi odrediti, da se taj
sastav ima provesti na trošak države, kako to i predviđaju § 46. i 69. zakona o katastru
zemljišta. Taj se trošak ne može nikako prebaciti na šumovlasnika. On novi
katastar ne treba, jer u šumi nema ni većih promjena kulture niti kakovih vlasničkih
promjena. On je potreban državi radi njene porezne politike. Taj trošak
za državu ne će biti velik, jer ona može tehničkom vještaku, koji provodi katastar
za ostali hatar, odrediti honorar za taj rad prema zbiljnim troškovima više dozvoljena
zarada. Tako se je u praksi u jednom slučaju kod državnih šuma i postupilo.


113
ŠUMARSKI LIST 4/1942 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Ako sastav toga operata ima biti neobvezatan za šume, koje nisu uvučene u
komasaciju, treba provedbenom naredbom odrediti, da ga može dati napraviti o
svom trošku šumovlasnik ako hoće. U tom slučaju pogodbu za honorar pravi sa
tehničkim vještakom on sam.


Provedbenom naredbom treba propisati, da kod pogodbe za sastav operata za
šume, uvučene u komasaciju ima biti prisutan i Jumovlasnik uz komasac. odbor i
njegov glas vriedi kao glas svakog pojedinog komasac. odbornika.


*


Ako se prednji priedlozi provedu kroz novu provedbenu naredbu zakonske
odredbe o nadopuni propisa o komasaciji zemljišta, šuma je osigurana i zaštićena
i šumsko gospodarstvo može bez bojazni praviti osnove gospodarenja na dulji rok,
jer tu osnovu može po ovim priedlozima mienjati samo državna šumarska vlast.
Onda je šuma na ravnoj nozi s poljem. Eventualni sporovi između šume i polja
rješavaju se sporazumno od jednakopravnih čimbenika na korist i šumskog i poljskog
gospodarstva i proizvodnje a u cilju najintenzivnijeg promicanja probitaka
sveukupnog narodnog gospodarstva Nezavisne Države Hrvatske.


ZUSAhlMENFASSUNG


Auf Grund elgener Erfahrungen schlagt der Verfasser griindliche Anderungen und Erweiterungen
des bestehenden Komassationsvorschriften vor, da dieselben den heutigen forstwirtschaft-
Uchen Verhaltnissen nicht entsprechen.


Die Redaction.


114
ŠUMARSKI LIST 4/1942 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Ing. STJEPAN KANOTl (Sarajevo): ´ " ´ -? j ´^ -: :


ZADRUŽNO ŠUMSKO GOSPODARSTVO ; ^


GEMEINSCHAFTLICHE F6RSTWIRTSCHAFT ^ L ;3


(Nastavak) . ,,,/..´


´ ;^-^´f´ -´ ´ ´^´´":´:X, PREDNOST ŠUMSKOG ZADRUGARSTVA´"; "´.IT^´´´" " ´´´".


Za promicanje šumskog gospodarstva predvidio je zakon o šumama osnivanja šumskih
zadruga.


Prema službenoj statistici od 1938. god. na području Nezavisne Države Hrvatske
-postoji svega pet šumskih zadruga sa šumskom površinom od 3.058 hektara.


Šumske zadruge ne osnivaju se svuda s istom svrhom. U bivšoj Sloveniji one su
nastale kao reakcija na djelovanje šumskog veleobrta, koji je kočio rad malim pilanama.
To su zapravo i bile pilanarske zadruge, kojima je svrha zajedničk o
dobavljanje sirovina (oblovine) kao i zajednička prodaja
prerađene pilanske robe.


Svrha šumskih zadruga može biti: zajednička stručna uprava i čuvanje šuma,
zajednička eksploatacija šuma, podizanje šumskih prometila (željeznica, puteva, točila
itd.) zajednička nabava biljaka i sjemena za pošumljavanje, zajedničko izvršavanje
radova oko pošumljavanja velikih šumskih površina kao i zajedničko šumsko
gospodarenje i promicanje šumskog gospodarstva uopće.


Kazali smo već prije, da je pokret za individualnom diobom zajedničkog šumskog
posjeda toliko jak, te je narod izgubio svaku vjeru u zajedničko dobro. Zato
narod s nepovjerenjem gleda i dosadašnje oblike komunalnog šumskog gospodarstva,
pa stoga ne će tako lako prihvatiti ni nove tipove zadružnog šumskog gospodarstva
sve dotle, dok se ne uvjeri i ne spozna koristi i prednosti, koje mu zadružno
šumsko gospodarstvo donosi. O toj temi trebalo bi našem narodu pisati i govoriti
što više i što jasnije.


Koristi i prednosti šumskog zadrugarstva možemo u
glavnom promatrati s gledišta š ums k o-gos p o d a r sk o g, š u msko-
trgovačkog, šumsk o-r edarstvenog i opće društvovhog.


Prednost i svrha zadružnog šumskog gospodarstva sastoji se u glavnom u tome,
da se zajedničkim gospodarenj em na više šumskihposjeda
uklone sve loše strane gospodarenja, koje su posljedica
gospodarenjanamalimpo sjedim a.


Osnivanje šumskih zadruga u svrhu zajedničkog gospodarenja dolazi u obzir
z´amale, seljačke šumske posjede, na kojima zbog premalene
površine nije moguće voditi racionalno šumsko gospodarstvo.


Koristi i prednosti šumskog zadrugarstva sa gledišta trgovine i veleobr
t a treba prosuđivati u tome, da li će šumske zadruge povećati proizvodnju tipično
trgovačkih šumskih proizvoda, koje inače mogu proizvoditi samo veleobrtna
šumska poduzeća, a onda da li će se putem šumskih zadruga stvoriti bolji uslovi za
prodaju šumskih proizvoda i napose — dali će se kod te prodaje ukloniti mnogobrojni
posrednici, koji vlasniku šume oduzimaju često veći dio dobiti.


Sa šumsk o-r edarstvenog i opće društvovnog gledišta
potrebno je utvrditi, da li će udruženi mali šumski posjedi lakše vršiti sve one zadatke,
koje u općem interesu imaju vršiti svojim posrednim ili neposrednim uplivom
na tlo, podneblje, klimu, gospodarstvene, zdravstvene, društvovne i druge korisne
javne interese.


Šumske zadruge, koje se osnivaju u cilju zajedničkog šumskog gospodarenj
a odnose se u glavnom samo na male seljačke šumske posjede, pa
se prema tome takve zadruge mogu smatrati isključivo seljačkim zadrugama. Seljačke
zadruge naročiti su tip staleške organizacije, čiji su članovi povezani među


115
ŠUMARSKI LIST 4/1942 str. 22     <-- 22 -->        PDF

sobno zajedničkim interesima i zajedničkim nastojanjima, da jedan drugome uzajamno
moralno i materijalno pomažu.


Kao glavni razlog osnivanja seljačkih zadruga u cilju promicanja poljskog gospodarstva
ističe se naročito to, da je mali seljački posjed sam za sebe premaleno
priradno poduzeće, te bi se moglo uspješno takmičiti sa sličnim velikim poduzećima.
Ako to važi za poljoprivredu, onda je taj momenat kod šumskog gospodarstva
još važniji, jer je racionalno i trajno šumsko gospodarenje na malim šumskim
posjedima redovno nemoguće. U poljskom gospodarstvu mogu se loše strane malog
Dosje´da donekle ublažiti ili gasvim ukloniti, primjerice poboljšnim mjerama, boljom
obradom tla, đubrenjem, smišljenim plodoredom i drugim — što je kod šumskog
gospodarstva redovno vrlo teško.


Prednosti zadružnog šumskog gospodarenia obuhvata ju male šumske pojednike,
seljake, koji su u dosadašnjem načinu zajedničkog šumskog gospodarenja imali loše
iskustvo.


Svrha racionalnog šumskog gospodarenia sastoji u glavnom u tome, kako bi se
gospodarenjem postigao što veći, što trajniji i što sigurniji prihod. Trajnost i stalnost
toga prihoda vezana je uz potrajho šumsko gospodarenie, a ono se mož«; postići
i vršiti samo na većim šumskim površinama. Trajno svakogodišnje iskorišćavanie
malih šumskih površina dovodi prije ili kasnije do podpunog iscrpljenja tla.
To se naročito lako događa na malim seljačkim šumskim posjedima, koji ne služe
samo za proizvodniu drveta, nego i za drugo, što je često i mnogo važnije, a to ie
prije svega paša, žir, lisnik i listinac. Da bi se izbieglo iscrplienje tla, koje dolazi
kao posljedica svakogodišnjeg iskorišćavanja, morale bi se male površine iskorišćavati
periodički, svake pete ili svake desete godijie. To, međutim, u seljačkom gospodarstvu
redovito niie moguće. Seljački šumski posjedi redovno imaju površinu od
1 do 5 hektara. Jedno osrednje seljačko gospodarstvo treba godišnje oko 10 kub. m
ogrjevnog i sitnog tehničkog drveta. Svako takvo gospodarstvo ima nadalje 2 do
4 komada krupne i 10 do 20 i više komada sitne stoke. Stoka treba pašu. lisnik,
stelju itd. i to svake godine, pa seljak treba odlučiti: ili će udovoljiti načelima racionalnog
i trajnog šumskog gospodarenja, ili svojim neodgodivim potrebama. Njegov
izbor nije teško pogoditi. On će redovno odlučiti ovo drugo. Osnova njegovog
šumskog gospodarenia redovno ie vrlo primitivna i iednostavna. Količinu godišnjeg
šumskog prihoda on određuie prema količini svojih potreba, a ne prema veličini
prirasta šume i produktivnosti zemljišta. Ne pita on, da li je niegova šuma, koja
iznosi često jedva kojih 2—3 hektara ili još i manje, u stanju svake godine traino
podmirivati svu njegovu godišnju potrebu na drvu. On sječe redovno svake godine
toliko, koliko mu treba, dakle vrlo često, gotovo uvijek više od godišnieg prirasta.
Od ranog proljeća do kasne jeseni njegova je stoka redovno više u šumi nego u
staji. On, redovno, ne pita, da li se na površini od 2—3 hektara može bez štete po
uzgoj šume i proizvodnu sposobnost zemliišta napasivati traino svake godine četiri
i više komada stoke. Listinac, kolikogod ga ima. vrlo često ne ostavlia u šumi, da
vrati tlu njegove hranljive sastojke, nego ga pobere. A to je sve za to, što mu sve
to treba u njegovom gospodarstvu. Posljedicu ovakvog gospodarenja opažamo, na
žalost, .svuda, gdje je seljak radi podmirenia potreba upućen samo na svoiu vlastitu
šumu. Na takvim površinama redovno nestaie brzo šume. Naipriie se sijeku jača i
vrednija stabla, onda sve slabiia i slabija, dok na koncu ostaju samo rijetki i
kržljavi grmovi gloga, Ijeske, borovice, žutikovine i ostalog šikarastog drveća, a na
nosve iscrplienom tlu pojavljuju se razne mahovine, borovnica, paprati i vrijesak.
Sume pomalo nestaje, a na njezinom mjestu nastaju vrištine, šikare i goleti.


Možemo sigurno tvrditi, da se kod zadružnog gospodarenja mogu odstraniti
skoro sve loše posljedice individualnog gospodarenja na maloj površini, ier se
udruženjem postižu svi uvjeti za trajno i racionalno šumsko gospodarstvo. Ako se,
primierice, udruži oko 200 malih šumskih posieda u šumsku zadrugu, oni će imati
zajedno recimo oko 600 hektara. Dok su oni bili neudruženi. svaki ie sjekao stabla,
kakva je imao u svojoj šumi, bez obzira na to, da li su bila za sieču ili nisu. Iz
godine u godinu siječe sve tanja stabla, dok konačno preranim sječama ne dovede
do toga, da u šumi nema više što sjeći, jer je nestalo i posve sitnih stabalaca.
Nema više šume, a ostala je u najboljem slučaju šikara.


116
ŠUMARSKI LIST 4/1942 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Sasvim su drukčiji uslovi gospodarenia, ako se mali posjedi udruže u šumsku
zadrugu. Ovakovim udruženjem u svrhu zajedničkog šumskog gospodarenja dobije
se gospodarska cjelina recimo od 600 i više hektara. Tu više nije potrebno vršiti
sječu svake godine na cijeloj površini i sjeći stabla bez obzira na njihove dimenzije.
Na ovako velikoj površini može se lakše regulirati i paša. Dijelovi šume, koji
su bliže naselju, izluče se za pašu. U ovakvoj zadružnoj šumi može se lako urediti
i racionalno iskorišćavanje listinca (stelje), što je naročito važno za krajeve, koji
imaju premalo slame a bave se stočarstvom. Racionalno iskorišćavanje listinca moguće
je samo na većim površinama.


Na udruženom šumskom posjedu može se povećati i kvalitativni i
kvantitativni prirast na drvnoj masi. U navedenom primjeru
ostaje nam, primjerice, poslije izlučenja pašnjačke površine još uvijek .400 do 450
hektara šumske površine, na kojoj se može voditi racionalno i trajno gospodarenje.
Zahvaljujući tome, što udruženi mali šumski posjedi u pogledu gospodarenja predstavljaju
jednu gospodarsku cjelinu te kao takvi imaju zapravo karakter velikog
šumskog posjeda, može se u takvim šumama ophodnja znatno povisiti, odnosno
niski šumski uzgoj pretvoriti u visoki, i tako postići dimenzije, koje će odgovarati
kako potrebama seljačkog gospodarstva, tako i potrebama drvnog tržišta. Time će
se znatno povećati i kvantitativni i kvalitativni prirast na drvnoj masi. Obzirom na
m´ogućnost visokog šumskog uzgoja, veće ophodnje i racionalnijeg gospodarenja
uopće, postizavaju se u zadružnim šumama veći i bolji glavni i nuzgredni prihodi,
koji se više približuju potrebama radrugara, a time se ujedno stvaraju, barem
donekle, i uslovi za potrajnost šumskog gospodarenja, što je na malim šumskim
posjedima skoro nemoguće.


Uzgajanje lijepih i vrijednih stabala za tehničku upotrebu na malim šumskim
posjedima skoro je nemoguće. U takvim šumama moguć je redovno samo niski
šumski uzgoj. Ova okolnost ograničuje u niskina šumama i izbot- vrsta drveća. Poznato
je, međutim, da jaku izbojnu snagu imaju redovno manje vrijedne vrste, pa
je, prema tome, i zbog toga na malim šumskim posjedima teško uzgajati vrednije
vrste.


Poznato je, da naše šume, naročito one u Bosni i Lici, imaju vrlo malo dobrih
puteva, pa je to i glavni uzrok relativno niskoj šumskoj pristojbi, koja se postizava
u tim šumama. Veleobrtna šumska poduzeća pomažu si tako, da postavljaju u tim
šumama privremena i prenosna šumska prometila: šumske željeznice i žicare, koje
mogu prenositi iz jednog područja u drugo. Na taj način mnoge bivše prašume, i
pokraj toga što se u njima vrši eksploatacija, ostaju i dalje neprohodne i nepristupačne,
kad se završi eksploatacija u njima. Sumoposjednici, udruženi u šumskoj
zadruzi, lakše će naći sredstava i načina za izgradnju potrebnih puteva, nego pojedinci.
Izgradnjom puteva povisuje se znatno i vrijednost šume, jer bez puteva
mnogo drvnog materijala u šumi propada i istrune. Iskorišćuju se samo bliži predjeli,
i to redovno više, nego je dopušteno, a udaljeniji, do kojih ne vode putevi,
ostaju neiskorišćeni i skoro bez ikakve vrijednosti. Za drvo iz šuma s dobrim putevima
lako se nađu i kupci, jer su troškovi izvoza mnogo manji, pa je prema tome i
čista dobit mnogo veća. Bez dobrih šumskih puteva nemoguće je i racionalno
šumsko gospodarenje, jer je pristup do šume vrlo težak, a do nekih predjela
uopće nemoguć. Putevi olakšavaju upravu i čuvanje šuma, izvršenje uzgojnih i
drugih gospodarskih mjera kao i nadzor nad tim radovima, bez kojih se racionalno
šumsko gospodarenje ne da ni zamisliti. Mnoge prijeko potrebne prorede i čišćenja .
šuma nemoguće je provesti samo zbog pomanjkanja puteva, jer se izvoz ovog sit-|
nog materijala lošim putevima redovno ne isplati.


Gdje ima državnih i komunalnih šuma, tamo posebničke, seljačke šume nisu
toliko izvržene bespravnim sječama, kao državne i komunalne. Nema li međutim,
nigdje u blizini ni državnih ni komunalnih šuma, gotovo nije moguće seljačke
šume zaštititi odnosno sačuvati. Naročito je to nemoguće, ako je šuma udaljena od
ostalog seljakovog posjeda. Seljak sam nije u stanju postaviti za svoju šumu čuvara,
jer ga ne može platiti. Zato se vlasnik ovakve šume radije odlučuje, da šumu
posječe, makar to inače ne bi činio, jer drži, da je bolje, te je posiječe on sarp,
nego neko drugi. Ova loša strana malog šumskog posjeda dade se odstraniti samo


117
ŠUMARSKI LIST 4/1942 str. 24     <-- 24 -->        PDF

osnivanjem šumskih zadruga. Udruženi vlasnici šuma mogu na veću površinu lakše


postaviti zajedničkog čuvara, jer ga plaćaju svi udruženi šumoposjednici zajedno,


slabo ili nikakvo čuvanje šuma djeluje vrlo loše na narod i u odgojnom pogledu,


jer narod i nehotice stiče uvjerenje, da se u šumi može i smije krasti i da to uopće


i nije nikakva krađa.


U šumskom su gospodarstvu stručni savjeti veoma potrebni, jer je gospodare


nje sa šumom razmjerno vrlo složeno. Mnogi se radovi kod racionalnog šumskog


gospodarenja ne mogu ni zamisliti bez stručnjaka. Zato svi veći posebnički šumski


posjedi imaju svoju stručnu upravu. No odakle stručnjak maloposjedniku, koji nije


u stanju plaćati ni čuvara za svoju šumu? U zadruzi mogu i mali posjednici imati


stručnjaka pa prema tome imaju i sve koristi, koje donosi stručna uprava.


Među važnim problemima u našem šumarstvu dolazi na jedno od prvih mjesta
problem pošumljavanja Krša i goleti. Oodredbama §§ 92. do
105´. Zakona o šumama predviđa se put za rješavanje ovoga problema. Međutim,
uspjeha nema mnogo. Pokraj drugih, razloga — treba istaći komplikovani administrativni
postupak, nedostatak potrebnih novčanih sredstava (»Fond za pošumljavanje
« upotrebljavao se je često više za sve drugo, nego za stvarno pošumljavanje)
neznatni broj praktičnih stručnjaka za pošumljavanje a onda i razne druge opravdane
i neopravdane smetnje, zbog čega za prošlih dvadeset godina nije pošumljeno
ni 10.000 hektara, a imamo ih, sigurno, oko 1 milijun hektara! Sve ogromne površine
starih nepošumljenih čistina, paljevina. Krša i goleti, koje sigurno pokazuju
kulturnu zaostalost, potrebno je ipak prije ili kasnije privesti kulturi. Država već
preko 50 godina radi intenzivnije na tome, ali, kako vidimo, bez vidnog uspjeha,
odnosno taj rad napreduje tako sporo, te se uspjeh jedva i primjećuje. Treba dakle
tražiti druge puteve za rješenje ovoga problema. Sve radove oko pošumljavanja
ovih golemih kompleksa možda bi bilo najuspješnije organizirati uz pomoć Države,
putem šumskih zadruga, kojima bi takve površine trebalo predati u vlasništvo
pod uslovom, da ih u određenom roku pošume. Ovo je, međutim, specijalni
problem, koji ne spada samo u oblast šumsko-gospodarske politike, nego još više
u oblast agrarne i opće socijalne politike.


Sve do sada spomenute prednosti zadružnog šumskog gospodarenja odnose se
skoro isključivo na male šumske posjede, jer se na velikim posjedima može racionalno
gospodariti i bez udruživanja u zadruge. Postavljanje zajedničkog stručnog
upravitelja, zajedničkog čuvara kao i zajednička izgradnja puteva može se, međutim,
sa uspjehom primjenjivati i na veće posjede.


Najvidniji uspjeh zadružnog šumskog gospodarenja može se, ipak, očekivati u
oblasti šumske trgovine i industrije, gdje se koristima šumskog zadrugarstva mogu
koristiti i veliki šumski posjedi bez obzira na kategoriju vlasništva. Ni u šumskom
gospodarstvu nije važno samo to, da se postigne što veća kvantitativna i kvalitativna
proizvodnja, nego je možda važnije, mogu U se šumski proizvodi dobro prodati.
Kod šumskog zadrugarstva odlučuje i to: da li se šumski proizvodi mogu prodati
bez mnogobrojnih posrednika.


Poznato je, da mali šumo-posjedniei kod prodaje svojih proizvoda ne mogu
izbjeći mnogobrojne posrednike, jer seljak prodaje svoju robu veoma često raznim
seoskim prekupcima i spekulantima, koji rade samo sa sigurnim dobitkom i
bez ikakvog rizika. Posrednika za prodaju šumskih proizvoda ima skoro svako kotarsko
mjesto, a gdje ima više šuma, ima ih i više. Firme, kojima takvi posrednici
prodaju drvo, odpremaju ga dalje ili potrošačima u gradovima ili, redovno u većim
količinama, u inozemstvo. Kako je s ogrjevnim drvetom, tako je i s ostalim
šumskim proizvodima. Svi posrednici od proizvađača-šumoposjednika pa do potrošača-
građanina nastoje kod toga što više zaraditi. Seljak-šumoposjednik proda, primjerice,
prekupcu ogrjevno drvo za 60 Kn pr. m., a ovaj ih dalje prodaje trgovcu
u gradu za 70 Kn po pr. m. Nakon preslaganja i raznih drugih trgovačkih poslovnih
manipulacija trgovac prodaje ta ista drva nekoj trećoj firmi po 90 Kn. Tu dolazi i
opet do ponovnog preslaganja i.još vještije poslovne manipulacije — i drva odlaze
konačno ili u inozemstvo ili u nezasijtne i mnogobrojne peći gradskih stanova i raz


118
ŠUMARSKI LIST 4/1942 str. 25     <-- 25 -->        PDF

nih državnih i nedržavnih ureda, a firma za ona ista drva, za koja je proizvođač
šumoposjednik dobio 60 Kn, u svojim poslovnim knjigama knjiži primitak od 120
Kn i više po 1 pr. m. Dok je drvo putovalo od proizvođača-šumoposjednika do potrošača,
porasla mu je cijena za lOO^/o, a svu tu razliku u cijeni strpali su u svoj
džep razni posrednici, dok su najgore prošli proizvođač i potrošač.


Može se prigovoriti, da seljak i onako nije u stanju naći potrošača za svoja
drva, ali što ne može jedan mali šumoposjednik sam, može šumsk a zadruga .
Ona preuzima drva od svojih zadrugara te ih prodaje izravno ili velikom drvar-
Sikom trgovcu ili potrošačima. Šumoposjednik, odnosno zadrugar, dobije u tom slučaju
za svoja drva ne samo 60 Kn nego i više.


Od posrednika mogu se, uostalom, zaštititi i sami potrošači tako, da. u većim
miestima osnuju potrošačk e zadruge , koje osim ostalih životnih namirnica
nabavljaju i ogrjevna drva te ih prodavaju svojim članovima po cijeni, koju su i
same platile. Šumska zadruga, koja ima na prodaju ogrjevno drvo, može ista prodati
izravno dotičnoj potrpšačkoj zadruzi. Tako dolazi na svoj račun i proizvođačšumoposjednik
i potrošač-kupac. Proizvođač može na taj način svoja drva nešto
skuplje prodati, a i potrošač plaća za njih mnogo manje, nego bi platio, da ih je
morao kupiti preko trgovca posrednika. Mali šumoposjednik prodaje drvo obično
samo onda, kada mu nužno treba novac za kakvu gospodarsku potrebu ili za uplatu
dužnog poreza ili kakvog duga. Nu, dešava se obično u takvim slučajevima, namjerno
ili nenamjerno, da baš onda nema u selu nijednog prekupca, komu bi mogao
drvo prodati, a ako takav i postoji, on mu plaća za drvo minimalnu cijenu.
Seljak je, dakako, u takvom slučaju prisiljen prodati drvo bilo po što, jer drži da je
bolje i to, nego pozajmiti novac od seoskog lihvara. Lihvarstvo je, međutim, i jedno
i drugo, i ne zna se, koje je gore i nepoštenije. U ovom je slučaju seljak ovisan posve
od seoskog prekupca, jer on određuje ne samo cijenu njegovim drvima, nego i
vrijeme, kada ih može prodati. A to vrijeme mora, u svakom slučaju, odgovarati
samo prekupcu. Od toga je, međutim, zaštićen mali šumoposjednik, koji je udružen
u šumskoj zadruzi. Šumska zadruga ima svoje skladište drvnih proizvoda te
prima od svojih članova drvo u svako doba godine, a članovima isplaćuje za ta
drva stanoviti predujam, koji je redovno nešto manji od poznate minimalne tržne
cijene u dotičnom mjestu. Ostatak isplaćuje zadrugarima, kada drvo proda. Tako
se zadrugar ne treba brinuti o tome, kada će i dali će moći svoje drvo prodati, jer
mu ih zadruga prima u svako doba godine i daje mu za njih uvijek pravu protuvrijednost,
jer zadruga ne obstoji zato, da izrabljuje i iskorišćuje njegovu nevolju,
nego da mu u nevolji pomogne. Drva predana na zadružno skladište zadruga ne
mora odmah prodati, nego čeka dok se pruži najpovoljnija prilika za prodaju, a zadrugari
tim odlaganjem prodaje ipak nisu oštećeni, jer im zadruga odmah isplaćuje
jedan dio od vrijednosti predatih drva.


Nevolje i nesreće događaju se često u našim selima: poplave, grad, suša, bolesti
i slično. Sirotinja kuka i ne zna kako da si pomogne. Jedini spas i izlaz je često
mala šumica, u kojoj ima još nešto drveta za prodaju. I sijekii se možda posljednja
stabla za prodaju, da se dobivenim novcem ublaži barem donekle bijeda
i neimaština. Nu čim više narod strada, čim u narodu ima više nevolje, tim više
razni narodni paraziti i »dobrotvori« prave bolje poslove. U takvoj prilici trgovac
odnosno prekupac može birati, od koga će i po što će kupiti drvo — svakako u
prvom redu od onih, koji daju najjeftinije— a" to je redovito najveća sirotinja.


Istina, ovo se može dogoditi malom šumoposjedniku i u normalnim prilikama,
a ne samo za vrijeme kakvih nesreća. Sto ima više onih, koji nude robu na prodaju,
to je prekupcima lakše obarati cijene. Ali se to ne može tako lako dogoditi,
ako u mjestu postoji šumska zadruga. Na mjesto mnogobrojnih šumoposjednika
nastupa tamo kao ponuđač samo zadruga, pa trgovci ne mogu tako lako obarati
cijene, jer zadrugari u tom slučaju nemaju konkurenata. Svi su oni udruženi u
zadruzi i mjesto njih kao ponuđač i prodavalac nastupa zadruga, koja za volju
trgovčeve odnosno prekupčeve zarade ne će obarati^cijene proizvodima svojih zadrugara.
Ne kupi li drvo jedan trgovac, naći će se""drugi, ili će zadruga prodati
drvo izravno potrošačima. Tu je zadruga u mnogo boljem i povoljnijem položaju,
nego trgovci, jer u ovakvom slučaju postoji samo jedan ponuđač, dok je potra


119
ŠUMARSKI LIST 4/1942 str. 26     <-- 26 -->        PDF

žnja s^eća, jer trgovaca ima više. Zadruga, uostalom, i ne mora prodati drvo odmah,
jjego čeka povoljnije prilike, a svojim članovima daje dotle jeftine zajmove ili predujmove
za. drvo, koje zadrugari dovoze na zadružno skladište.


Mali šumoposjednik, koji ima posla samo sa seoskim prekupcem ne zna nikada
pravu cijenu svojim šumskim proizvodima. To naročito vrijedi za tehničko drvo,
na kojemu seljak najviše gubi, jer mu ne zna pravu vrijednost I ne samo da ne
zna pravo p´rocjeniti vrijednost tehničkog drveta, nego često ne zna ni to, koje je
drvo za tehničku građu sposobno, a koje nije, a često ga ne zna niti izraditi u
sortimente, kakvi se traže. Za to obično mnogo vrijednog tehničkog drveta propada,
jer ga seljak izi´adi u ogrjevno drvo, a ako ga i preradi kao tehničko drvo,
trgovac obično nastoji, da ga ne preuzme kao takvo nego kao drvo za ogrjev. Međutim
trgovac i takvo loše izrađeno tehničko drvo redovito unekoliko preradi i prodaje
ga kao tehničko drvo, dok je seljaku platio — drvo za ogjev. Ukratko rečeno,
seljak je redovno prikraćen. U tome se zapravo i sastoji skoro sva
naša trgovina drvetom na selu i sve o ri e velike zarade od
t a k V e t r g 0 V i n e.


Pruža li šumska zadruga u tom pogledu kakve prednosti i povoljnije uslove
prodaje? Dakako da pruža. Istina je, ni,, zadruga ne će preuzeti kakvugod robu kao
tehničko drvo, ali će u svakom slučaju svoga zadrugara dobronamjerno uputiti,
kako moraju biti izrađeni proizvodi za trgovinu. Preda li zadrugar ispravnu tehničku
robu, zadruga će mu tu robu i platiti kao tehničko drvo. Zadruga obično dobiva
od tvrdke, kojoj drvo prodaje, točne upute i uslove, kako se ima dotična roba
izraditi, pa će ona te upute dati i svojim članovima. Zadrugari na taj; način pomalo
stiču znanje i praksu, kako se pojedini trgovački drvni artikli izrađuju, što
je u trgovačkom pogledu od velike važnosti. Oni počinju s drvom štediti, prosuđujući
dobro, kako će izraditi svaki pojedini komadć drveta, te bi on dao što veću
Ijorist i imao što bolju cijenu. Neupućenost našega seljaka u tim poslovima pokazuje
nam ovaj primjer: t´rij.e nekoliko godina u jednom kotaru u istočnom dijelu
Države, prodao je jedan seljak nekom »orašaru« 3 kub. m. orahovih trupaca za
300 dinara. Orasi su bili, međutim, posječeni bez predhodnog odobrenja i bez izvoznice,
pa su ih shodno postojećim propisima organi oblasti zaplijenili i na javnoj
dražbi prodalil Trupce je kupio brat dotičnog trgovca i platio za njih 3.800
dinara.. I još je uvijek na njima dobro zaslužio, dok se je siromah seljak za kukavnih
300 dinara, u nevolji i nuždi, lišio možda najljepših i najplodnijih orahovih
stabala.


. Time, što zadruga isplaćuje svome članu za izrađeno tehničko drvo pravu i


punu cijenu, dobiva zadrugar pravilan sud o vrijednosti svoje robe i stiče uvjere


nje, kako njegov posao, dok je pošten i savjestan, nalazi i poštenu i pravednu na


gradu. To čuvstvo i taj osjećaj podstrekava ga, da proizvodi samo robu najbolje


kvalitete, jer će zadruga, kako ne bi pokvarila svoj ugled i izgubila tržište, pre


uzeti od njega samo ispravnu robu. Zadruga će svoje članove uvijek, dobro


namjerno upozoriti na sve eventualne nedostatke i mane na proizvedenim proizvo


dima, te će neispravnu robu vratiti vlasniku da je popravi. Trgovac obično ne radi


tako, štoviše, u njegovom je interesu, da preuzme loše izrađenu robu za jeftiniju


cijenu, da je prida .sam popravi i proda mnogo skuplje — kao ispravnu.


.,_ (Svršit će.se.) . , ,


^


120