DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1942 str. 27     <-- 27 -->        PDF

PREGLED


NASE ŠUMSKO GOSPODARSTVO U HRVATSKOM DR2AVN0M SABORU


25. veljače 1942. godine izvijestio je Hrvatski
državni sabor o hrvatskim, šumama, hrvatskom
šumskom i drvnom gospodarstvu te
hrvatskom rudarstvu ministar šumarstva i rudarstva
g. Ing. Ivica Frković. U svom je
izvješću gospodin ministar,- između ostalog, dao
kratak brojidbeni pregled hrvatskih šuma, prikazao
izvršene radove u šumarstvu za minulo
vrijenne prve godine Nezavisne Države Hrvatske,
iznio program rada na obskrbi pučanstva
ogrjevom, te zacrtao puteve iskorišćavanja naših
šuma i trgovine drvetom kako slijedi:
Brojidba hrvatskih šuma


>P 0 V r š i na šumskog zemljišta u
Nezavisnoj Državi Hrvastkoj iznosi 4,068.700
ha. To čini 40´´/o od cjelokupne površine države,
koja iznosi 10,219.600 ha.


Pod šumskim zemljištem razumijevamo ne
samo šumskim Stablima obrasle površine zemljišta
nego i takove koje su bile prije obraštene
pa poslije posječene i ostale još nepošumljene.
Isto tako i one, koje nisu za nikakovu
drugu vrstu težatbe upotrebljive nego
samo za šumsku, pa čekaju na pošumljenje.
Takovih neobraštenih površina šumskog
zemljišta imamo 385.780 ha. Ako ove površine
odbijemo od ukupne površine šumskog
zemljišta onda dobijemo obraštenu površinu
koja iznosi 3,682.920 ha. Od ove obraštene površine
odpada na šikar e 553.720 ha. Ako i
ove šikare izbacimo iz pojma šume, — a to
možemo jer ne služe proizvodnji drveta nego
lišća za hranu stoki — pa ako i njih odbijemo
dobivamo površinu od 3,129.200 ha o b r a š t enog
zemljišta koje je doista pod šumom.


Uzmemo li u račun broj stanovnika u Nezavisnoj
Državi Hrvatskoj po podacima brojidbe
kojima raspolaže Glavni ustaški stan sa
danom 31. prosinca 1941. koji broj iznosi
6,674.736 to otpada na jednog stanovnik
a 0.47 ha dakle nešto manje od pol
hektara šumom obraštenog zemljišta.


Od šumskog zemljišta prema stanju


10. travnja 1941. odpada na šume:
1. državne
2,147.009 ha
2. imovnih općina
460.924 „
3. gradske, općinske, seoske 161.646 „
4. zemljišne i agrarne zajednice 296.772 „
5. crkvene i vjerske 48.993 „
6: zakladne
619 „
7. dioničkih društava 34.820 „
8. banaka i štedionica 2.289 „
9. šumskih zadruga
3.158 „
10.
ostalih ustanova i pri vatnih lica 912.464 „
Svega: 4,068.700 ha
Sto se tiče količine drvne mase,
koja se nalazi na ovim šumskim površinama
moram na žialost izvijestiti visoki sabor, da je
preko hrvatskih šuma tokom minulih 23 godina
prohujao jedan vjetar pohare, — sječa —
kojom je uništena sva ona stara pričuvna zaliha
drveta, koju su nam ostavili kao svoju
prište´dnju kroz dugi niz godina naši očevi i
djedovi. U mnogim krajevima posječeno je


mnogo drveta na račun budućih godišnjih prihoda.
Zbog toga osjeća se u tim krajevima velika
oskudica na drvetu.«


Izvršeni radovi
1, Uređivanje šuma


Ministarstvo šumarstva i rudarstva preuzimajući
šumarsku službu u Nezavisnoj Državi
Hrvatskoj postavilo je sebi za najvažniju zadaću
i prvu dužnost inventarizaciju svih šuma
u državi. U svrhu inventarizacije šuma šumsko
ureciajni i procjenbeni poslovi već su započeli
i rade se u državnim šumama za površine
od 320.000 ha, a u privatnim šumama za
povr.šin« od 64.000 ha. U državnim šumama
gotuvi su za površinu od 340.647 ha.


2. Iskorišćavanje državnih šuma u režiji
»Za godinu 1941.—42. predviđeno je da će
se u vlastitoj režiji izraditi u državnim šumama
:


1. trupaca hrasta, bukve, jasena, jele, smreke
i ostale vrsti drva 548.230 m^.
2. željezničkih pragova 132.570 kom.
3. rudokopnog drva 28.400
m^
4. dužice hrastove 40.000 akova.
5. ogrievnog drva 1,023.590 pr. m.,
6. celuloznog drva 86.450 pr. m.,
1. hrastovog i kestenovog taninskog drva
97.270 pr. m.,
8. bukovog i hrastovog drvenog ugljena 150
vagona.
Ukupni troškovi za ovu proizvodnju predviđeni
su u iznosu od 287,800.000 Kuna, od čega
odpada na šumsku pristojbu koja se plaća za
drvo na panju 40 milijuna Kuna, a ostalo su
proizvodni troškovi.


Režijskom iskorišćivanju nuzgrednih šumskih
užitaka u drž. šumama posvećuje se također
velika pažnja. Tu spada u prvom redu
veliko režijsko iskorišćivanje poznatog po dobroj
kakvoći kamena granita u Jablanici kotar
Konjic u Hercegovini. Godišnja proizvodnja
toga kamena iznosila je oko 3,000.000 komada
granitnih kocaka za ceste. Nabavnom modernih
naprava i strojeva osposobljen je taj kamenolom
za veću proizvodnju, pa će biti sada
proizvedeno oko 5 mil. komada tih kocka. Kamenolom
u Brusnici kod Bos. Broda, proizvodi
godišnje oko 15.000 kub. m kamena tučenca i
lomljenaka, a kamenolom u Vlahnici kod Bos.
Kobaša proizvodi kamen lomljenak za obaloutvrde.


Od nuzgrednih šumskih užitaka veoma je
važna smola i njezine prerađevine, osobito u
današnje ratno doba, kad se ovi proizvodi ne
mogu uvoziti, a veoma su potrebni u ratne
svrhe. Zbog toga se je u ministarstvu ispitala
mogućnost proizvodnje smole, pa se je došlo
do zaključka, da bi se u nekojim borovim šumama
u Bosni moglo na proljeće početi s vađenjem
smole. Isto tako se radi na tome, da
se pristupi izradbi smrekove kore za stavljanje
kože u vlastitoj režiji.«


121
ŠUMARSKI LIST 4/1942 str. 28     <-- 28 -->        PDF

3. PoŠumljavanje Krša
»U prvoj godini Nezavisne Države Hrvatske
pošumljavanja su se izvađala u onim kotarima,
u kojima nisu smetale ratne prilike, a ti su:
Crikvenica, Novi Vinodol, Senj, Gospić, Banja
Luka, Knin, Drniš, Sinj, Imotski, Omiš, Makarska,
Metković, Mostar, Ljubuški, Supetar i
Dubrovnik. Pošumljeno je oko 170 ha golog
Krša, a osim toga popunjeno je oko 110 ha
kultura iz prijašnjih godina, čije pošumljavanje
nije svojedobno potpuno uspjelo radi nepovoljna
tla i sunčane žege. Na ovim površinama
zasađeno je oko 850.000 kom. raznih vrsta
biljaka od listaća i četinjača, te zasijano 2400
kg sjemena većinom od listača, koje najbolje
uspievaju u dotičnom kraju. Sjeme je sakupljano
u vlastitoj režiji i u kraju, gdje se je vršila
sjetva. Biljke su uzgojene u vlastitim šumskim
rasadnicima. Radi proizvodnje sadnica za pošumljavanje
u slijedećim godinama zasijano je
u šumskim rasadnicima 1150 kg raznih vrsta
sjemena. Osim radnja oko pošumljavanja i u
šumskim rasadnicima izvađane su još i mnoge
druge šumske kulturne radnje, koje su u vezi
s pošumljavanjem Krša. Među tim radnjama
najvažniji su ovi: Čišćenja i prorede u starim
odraslim kulturama na površini od 70 ha; izvedba
suhozida oko novih kultura u duljini od
3800 m; izgradnja turističkih i gospodarskih
puteva i staza u teško prohodnim kraškim
predjelima u duljini od 3400 m; resurekciona
sječa na površini od 50 ha u šikarama, koje je
uništila stoka neprestanim brstenjem mladih
izbojaka; uništavanje gusjenica u borovim kulturama
na površini od 60 ha. U vezi s pošum-
Ijivanjem Krša vršeno je parkiranje u okolici
primorskih kupališnih mjesta Senja i Jablanca.
U dalmatinskim kotarevima radilo se je i na
izdvajanju krša i goljeti radi pošumljivanja
odnosno privođenja boljoj vrsti kulture. U
odraslim kulturama i branjevinama, kojima
više ne smeta paša blaga, a imaju ravnijih položaja
i čistina, izvađala se je melioracija pašnjaka.
Da se pošumljavanje krša može s uspjehom
provoditi potrebno je među ostalim faktorima
i u narodu probuditi svijest i uvjeriti ga,
koje sve koristi daje šuma. Ovaj je rad vršen
putem promičbe među djecom pučkih škola.
Održavani su »dječji dani« pošumljivanja u
proljetnoj i jesenskoj radnoj sezoni. Djeca su
pod nadzorom učitelja i šumarskih stručnjaka
sadila biljke raznog šumskog drveća i voća,
praktički ih se je uputilo u taj rad, a osim
toga održavano je i nekoliko kraćih predavanja
o važnosti šuma u narodnom i gospodarslćom
životu, o zaštiti i čuvanju šuma, o uzgoju
šuma i t. d.«


4. Uređivanje bujica
>Kako su bujice živa sila, koja stalno djeluje,
to je ministarstvo smjesta pristupilo radu
u onim bujicama gdje je djelovanje bujica naročito
snažno. Tako su vršeni poslovi u kotaru
Ivanec u bujici »Bistrici«, kotaru Samobor u
bujicama »Lipovačka i Rudarska gradna«. Po-^
tonje se uređuju savezno na sredidbi Lipovačke
gradne kroz prigorsku nizinu. Zatim u kotaru
Požega u bujicama »Pjeskulje«, »Vučjak«, »Inošinec
«, te »Dobrašin potok«. Svi ti radovi provode
se radi spriječavanja štetnog djelovanja
bujice na prometne veze. Kod uređenja bujice
Inošinec provedeni su zajedno s uređenjem bujice
i izvjesni asanacioni radovi kroz mjesto


Mala Velika. U kotaru Crikvenica izvođeni su
radovi na uređenju bujica »Slani Potok«, »Dubravčina
« i »Kučina«, kojima se osiguravaju
naselja Grižane i Kamenjak te cesta Grižane—
Bribir. U kotaru Gospić izvedeni su radovi na
uređenju bujice »Rakovac potok« kao predradnja
poboljšbi trnovačkih bara. U kotaru Tešanj
uređivana je bujica »Slanac potok«. Jednako
tako vršeni su radovi u kotaru Gračanica
u bujici »Mahala potok« te u´kotaru Dvor
na Uni u bujici »Vukorepov potok«. Radovi se
vrše radi osiguranja naselja od djelovanja bujica.
U kotaru zeničkom izvođeni su radovi u
»Orahovačkoj rijeci« u kotaru čajničkom u bujici
»Slanski potok« a u kotaru sarajevskom u
bujica »Mošćanici« te bujici »Bistrik«. Tim radovima
osiguravaju se željezničke veze te naselja.


Kod tih radova izvedeno je 71 pregrada,
250 m kinete, 275 m pletera, 1000 m puteva zatim
raznih drugih naprava kao drvene pregrade,
suhozidi, odvodni jarci, prelazi, propusti,
mostovi, razni popravci i t. d. Izvedeno je svega
3440 m-´* kamenog zida, 316 m-´ betonskog zida,
te 8500 m" iskopa. Osim toga izrađivani su projekti
koji će služiti kao osnov za daljnje radove.
Napomenuti je osnovu za uređenje popuzina
kod Sv. Lenarda kotar Samobor, zatim
osnove za uređenje bujica Breganice u istom
kotaru, bujice »Dobrašin potok« u kotaru Požega,
te osnove za uređenje »Suvaje« u kotaru
Imotskom, »Vedrine« u kotaru sinjskom,
»Grljevac« u kotaru omiškom, »Buljeg predjela
« u kotaru mostarskom kao i niz ostalih za
razne djelove države. Izradom tih projekata
izvršene su predradnje za poslove u visini od
10,000.000 Kuna. Savezno na te radove proučava
se pitanje seljačkog života u planinskim
krajevima, time, da se utvrde svi čimbenici,
koji su od važnosti po mjere, koje se namjeravaju
poduzeti radi unapređenja planinskog načina
gospodarenja, a u vezi su s radovima
uređenja bujica.«


Opskrba pučanstva ogrjevom


»Nakon donošenja zakonske odredbe o ukidanju
imovnih obćina ukazala se potreba da
se obćenito uredi jednom posebnom zakonskom
odredbom pitanje obskrbe pučanstva naročito
seljaka potrebnim građevnim i gorivim drvetom.
Ta zakonska odredba nalazi se u izradbi,
pa će se doskora donijeti. Time će vlada Nezavisne
Države Hrvatske djelom pokazati, da
su joj u prvom redu na brizi potrebe širokih
slojeva naroda; a ne pojedinaca trgovaca drvom.
Tom zakonskom odredbom bit će obuhvaćeno
i riješeno istodobno i pitanje meremata,
t. j . servituta u šumama Bosne na najpravedniji
način, a na korist i narodu i šuma.


Sasvim naravno da će se osim državnih


šuma u ovo snabdjevanje pučanstva drvetom


morati povući i ostali šumoposjednici: zemljišne


zajednice, šumski veleposjedi i t. d. do granica


prihodne sposobnosti njihovih šuma.


Visoki državni sabore!


Kad je rieč o obskrbi pučanstva ogrievnim
drvetom onda moram ovdje naglasiti da se
obćenito kod nas troši ogrievnog i gradjevnog
drveta daleko više nego bi trebalo. Kad se sjetimo
onoga što sam uvodno spomenuo kako se
iz drveta dobivaju kemičkom i mehaničkom
preradom veoma dragocjeni i neophodno potrebni
proizvodi, onda trošenje drveta kod nas


122
ŠUMARSKI LIST 4/1942 str. 29     <-- 29 -->        PDF

znači upravo bacanje u peć velike količine tih
dragocienosti. Treba znati da se već kod samog
sagorievan.i a drveta u kućnim i kuhinjskim
pećima iskorišćava efektivno vrlo mali
dio toplinske snage drveta. Najveći dio te topline
izlazi kroz dimnjake u zrak neiskorišćen.
Još više te topline izlazi u zrak neiskorišćene
na otvorenim seljačkim ognjištima, kojih ima
u nas još veoma mnogo. K tome treba dodati
da se kod sagorievanja drveta preko polovice
toplinske snage troši na isparivanje vode u
drvetu, a još i više ako je to drvo sirovo. Na
žalost kod nas se osobito na selima još uviek
troši za goriva vrlo mnogo skroz sirovog i mokrog
drveta. S druge strane veoma mnogo se
troši drveta za gradju seljačkih kuća i gospodarskih
zgrada na starinski način kad je još
drva bilo u izobilju i kad se još drvo nije ovako
mnogostrano prerađivalo u razne korisne svrhe,
nego uglavnom samo za gorivo i građevne
svrhe. Još uviek se kod nas troši mnogo drveta
za pokrivanje krovova kuća daščicama,
umjesto da se kuće pokrivaju criepom. Još
uvijek se mnogo upotrebljava drvo i za zidove
umjesto cigle. Sve je to veliko rasipavanje
drveta u danima kad je za drvom velika potražnja
u cielom svietu.


. Imajuć sve ovo u vidu ministarstvo šumarstva
i rudarstva nastojat će da se u cieloj zernlji
uvede štednja drveta, razborita
upotreba i pravedna razdioba.


U ovu svrhu bit će potrebno u suradnji sa
ostalini nekojim ministarstvima poduzeti sliedeće
mjere:


1. U gradovima uvesti postepeno i na shodan
način upotrebu ugljena umjesto drveta i
to , kako u tvorničkim i obrtničkim pogonima
tako i u privatnim kućanstvima. Upotrebu
drveta stegnuti samo na potrebu za podpaljivanje.
2. Na selima uvoditi. upotrebu štednjaka i
peći, umjesto otvorenih ognjišta, pa i tu gdjegod
je moguće zamieniti upotrebu drveta sa
ugljenom. U tu svrhu omogućiti selima jeftinu
dobavu dobrih peći i štednjaka a isto tako i
suhog ugljena.
3. U gradjevinarstvu stegnuti upotrebu drveta
na najmanji opseg neophodne potrebe, a
umjesto drveta uvoditi criep, ciglu, armirani
beton i t. d.
4. Podizanjem drvnih , stovarišta omogućiti
dobavu suhih drva za gorivo, -a na podesan
način zabraniti obćenito i svuda upotrebu sirovih
drva za gorivo.
Ovim mjerama će se prištediti velike količine
drveta u domaćoj potrošnji, koje će onda
biti slobodne za izvoz. Istodobno će se te prišteđene
količine drveta upotriebiti u vriednije
svrhe kao tehničko drvo za koje se postizavaju
bolje ciene. Sve će to u velikoj mjeri poboljšati
aktivu naše izvozne trgovine, a istodobno
biti od velike koristi i za naše unutarnje obće
narodno gospodarstvo, jer će se time ujedno
pojačat proizvodnja i upotreba domaćeg ugljena,
koji inače leži neiskorišćen, a u vezi s tim
povećat će se i zaposlenje radnika.«


Iskorišćavanje luma i trgovina drvetom


. Nakon prikaza drveta kao sirovine suvremenog
veleobrta, gospodin ministar istaknuo je
naročitu ulogu drveta, za Hrvatsk
u ovim riječima:


»Iz ove tako važne i mnogostrane primjene
drveta u ratne veleobrtne svrhe vidi se kako
je drvo jedna od najdragocjenijih
sirovina naše pomlađene države
i da ono baš u današnje vrieme dobiva osobito
značenje u našoj vanjskoj trgovini. To je značenje
s jedne strane i političko, jer je od velike
važnosti da naše velike prijateljske narode
— njemački i talijanski podupremo u zajedničkoj
borbi protiv neprijatelja davanjem
ove tako važne sirovine za vođenje rata. S druge
strane značenje našega drveta je veliko
obzirom na to da nam ono omogućuje izmjenu
dobara sa susjednim i prijateljskim državama.
Od kolike je to važnosti za nas u današnja vremena
da imamo drvo koje naši susjedi trebaju
lahko si je zamisliti kad znamo, da se danas
vanjska trgovina može vršiti samo putem
izmjene dobara i kad znamo koliko su nam
potrebne mnoge druge sirovine kojih nemamo,
kao razni strojevi za ratarstvo i priradnU obnovu
a isto tako i hrana i mnoge druge preko
potrebne stvari.«


Kako iz istaknute važnosti šuma za Nezavisnu
Državu Hrvatsku, tako i iz današnjeg
stanja tih šuma slijedi politika iskorišćavanja
hrvatskih šuma, kojoj je


g. ministar Ing. Frković zacrtao ovaj put:
»U granicama te prihodne sposobnosti i proizvodne
mogućnosti naših šuma namirivat će
se i unutrašnja potreba drveta i ustanovljivati
godišnji viškovi za izvoz iz zemlje. U Hrvatskoj
Državi ne će se količina drveta, koja će
se godišnje sjeći u šumama, ravnati prema kapacitetu,
broju pilana i njihovim potrebama
nego će se postupati obratno: Broj pilana i njihov
kapacitet ravnat će se prema količini drveta,
koja se u šumama može godišnje potrajno
proizvoditi. U težnji da se naše šumsko
gospodarstvo sačuva od devestacija i od prevelikih
sječa, a da se prema prihodnoj sx>osobnosti
šuma usklade i priradne potrebe našeg
narodnog gospodarstva na oprezan način će se
smanjiti broj pilana. Time će se od naših šuma
odkloniti jedn^ velika opasnost i zlo koje je
upropašćavalo naše šume kroz minulih 20 godina.
«


O uređenju prerade drveta i


tržišta drvom u ovom svom izvješću


Hrvatskom državnom saboru g. ministar je


rekao:


»Visoki sabore! U dosadašnjim takozvanim


liberalističkim sustavima vladanja bila je šum


ska proizvodnja ograničena raznim stegama


šumsko-gospodarske i redarstvene prirode, a


ostale grane šumsko priradne djelatnosti, tr


govina, prerada drveta i t. d. bile su podpuno


slobodne. One su se razvijale slobodno u okviru


ponude i potražnje na tržištu. Posjednik šume,


proizvađač bio je podpuno izručen na rnilost


i nemilost kupaca, pa je za svoje proizvode do


bivao sad visoke a sad tako niske ciene da je


često i sama mogućnost daljnje proizvodnje u


šumama dolazila u pitanje. Kapital se nije


smatrao sredstvohi za postignuće stanovitog


narodno gospodarskog cilja, već je bio sam


sebi svrha i držao je pred očima samo svoje


posebničke ciljeve. Kraj takovog stanja, podu


zeća jača glavnicama vladala su tržištem. Kod


vanjske trgovine nije se vodila briga o doma


ćim potrebama, tako da su često i same važne


državne nabavke dolazile u pitanje ili su dr


žavni proračuni bili preobterećivani nepotre


123