DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1942 str. 30     <-- 30 -->        PDF

OBAVIJEST O ŠUMARSKOM KALENDARU


Uslijed teških tehničkih prilika Hrvatski članove i pretplatnike kalendara, da ovu obašumarski
kalendar moći će biti tiskan tek tovijest
uzmu k znanju.
kom druge polovice 1942. godine, pa molimo Hrvatsko šumarsko društvo.
OBAVIJEST O CIJENA POSEBNIH OTISAKA


Upozoruju se gg. suradnici Hrvatskog šuseparati
do 8 stranica 112 11
marskog lista, da cijene posebnih otisaka (seomot
za separate 84 9
parata) iznose; A B Cijene se razumijevaju Kunama i to


2 straniceida,


separati do 48 3 one pod A za prvih deset komada a one pod
separati do 4 stranice 80 6 B za svakih daljnih deset komada.


I sn ´ 15


JESENJI ISPIT ZA SAMOSTALNO VOĐENJE ŠUMARSKOG GOSPODARSTVA


Od 20. do 28. studenoga 1941. god. izvršeni koliki je sječivi godišnji etat ove gospodarske
su ispiti za samostalno vodjenje šumskog gojedinice?
spodarstva kod Ministarstva šumarstva i ruObjasnite,
na koji se način osigurava podarstva
u Zagrebu. Od prijavljenih 17 kanditrajnost
prihoda u bližoj i daljoj budućnosti.
data ispitu je pristupilo 15. Terenski dio ispita Opišite taksacione predradnje oko uredjiizvršen
je u gradskim i kaptolskim šumama u vanja jedne gospodarske jedinice.


Zagrebačkoj gori. 3. ispitna skupina:
Pismeni zadaci bili su ovi: U vezi uprave zgrada povjerene Vam šu


1. ispitna skupina: marije stavljaju se sliedeća pitanja:
Opisati rasprostranjenost pojedinih glavnih
1. Zašto vriednost zgrade — kod procjene:
vrsta drveća u našoj domovini u horizontalnom


iste — ne valja iskazivati zajedno s vriednošću


i vertikalnom pravcu, te dovesti u vezu s kli


zemljišta (čl. 143 Pravilnika broj 11220/36).


matskim i ostalim faktorima zemlje i sa za


2. Razlikujemo absolutno, ekonomsko i vjehtjevima
vrsta na stojbinu.


rojatno trajanje zgrada, opišite te pojmove
Koje su egzote uvedene kod nas i s kakvim kao i okolnosti, koje na njih uplivišu, — razuspjehom.
ložite u vezi s tim vaše nazore o ispravnoj


Razlozi i opravdanost uvodjenja egzota. gradjevnoj politici u šumarstvu.


2. ispitna skupina:
3. Koje dielove osiguravamo kod zgrada
Godišnja potreba za podmirenje nekog sela


protiv požara, o čemu sve ovisi visina premije


na ogrievnom drvetu iznosi 1050 m^.


osiguravajućih zavoda?
U doba uredjivanja stanje gospodarstvene


4. ispitna skupina:
zajednice, iz koje se to selo podmiruje drve-


Opišite postupak za izdavanje odluke o pri


tom bilo je sliedeće:


nudnom putu za izvoz šumskih proizvoda. U


43.60 ha 15 god. starosti obrasta 0.9 radnji treba opisati sve radove pravne i stručne
47.20 32 „ „ „ 0.8 prirode te što sve mora odluka sadržavati.
16.30 45 0.9 Prinudni put i to žicara imala bi ićr jednim
30.50 55 0.8 dielom kroz tud ju šumu a jednim dielom preko
46.90 67 0.9 obradivog zemljišta.
25.90 90 0.8
Kandidati su ocijeniti sa ovim ocjenama^


42.50 100 0.7
Odličan: Ing. Vladimir Severinski,^y ^^


31.40 120 0.7
Vrlo dobar: Ing. Nikola Belonin,
Vrsta drveća bukva. Ing. Juraj Krpan,
Zemljište je II. boniteta za bukvu po Ing. Zvonimir Potočić,
Grundneru. Svrha je gospodarenja proizvod Ing. Stanislav Renko,
nja ogrieva uz 100 godišnju ophodnju. Dobar: Ing. Borivoj Emrović,
Pita se, da li iz ove šume mogu trajno podIng.
Ferdo Hrženjak, .
mirivati svoje potrebe dotični seljani, odnosno Ing. Ivan Lakić,


POVJERENSTVO ZA DRŽAVNI STRUČNI ISPIT U 1942. GODINI.


Ministar šumarstva i rudarstva g. Ing. I. predsjednikom: Ing. Mihovila M a r k i ć a, šum.
Frković odlukom od 26. siječnja 1942. god. pod savjetnika;
br. 554.—S/1942, a na temelju propisa čl. 9. podpredsjednikom: Ing. Antu Premužića, ,
Pravilnika o polaganju državnog stručnog isšum.
savjetnika; ´
pita šumarskih vježbenika s fakultetskom na-članoviina ispHivačima:
obra/b´-´m imenovao je u ispitno povjerenstvo Ing. Peru O s t o j i ć a, šum. savjetnika,
za 1942. godinu Ing. Petra Valentića , šum. savjetnika,


92