DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1942 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Šumarska botanika.


O CRNOM GRABU U BOSNI I HERCEGOVINI.


U Glasniku zemaljskog muzeja za Bosnu i
Hercegovinu, koji već pedesetak godina donosi
vrijedne prikaze naučnog istraživanja Bosne i
Hercegovine, među botaničkim radovima ističu
se oni kustosa Karla Maly-a. Veći dio
ovih radova od neposredne je važnosti i za
nas šumare, a naročito onih posljednjih godina.
Od ovih priloga spominjemo onaj o florističkom
prikazu Jahorine planine tiskanim u
Glasniku za 1938. i 1939. god., a pod naslovom
>Die Ravna planina (Jahorina) bei
Pale — Eine floristische skizze«,
te onaj u Glasniku za 1940. god. pod naslovom
»N otizzen zur Flora Bosnien-Herz
e g o v i n a«.


U prikazu Notizzen zur Flora Bosnien-Herzegovina
K. Maly opširnije je obradio
crni grab ili kukriku (Carpinus
orientalis Mili. — Syn. C. duinensis
Scop.), koji je značajno šumsko drvo i po svom
rasprostranjenju 1 po iskoriščavanju u krajevima,
gdje dolazi, te se ovom prilikom i u Hrvatskom
šumarskom listu malo više na njega
s botaničke strane osvrćemo.


Carpinus orientalis je važan član
krške šume i kao takav spada u zadružnu
svezu Quercion pubescentispetraeae (sessiiiflorae)
a zadrugu Quercus pubescens — Carpinus
orientalis. U primorskim i prelaznim područjima
kukrika je vrlo raširena vrsta, a
izvan tog područja ograničena je samo na manje
raskomadane otoke te zbog toga ima naročito
biljno-geografsko značenje. C. orientalis
tvori i sam manje šumarke, ali je krškoj šumi
na kamenitim sunčanim stranama dosta raširen
s ostalim vrstama i tu čini u obliku
»šibljaka« sekundarnu formaciju iza iskrčenih
hrastovih i drugih šuma. Slično kao i Ostrya
carpinifolia posjeduje neobičnu životnu snagu.
Raste brže od ove uz prkos toga što njegovo
lišće vrlo rado brsti stoka stvarajući karakteristične
forme stabala zvane čungare (Gaisformen,
Kollerbiische). Prema tome, naglašava
Maly, kukrika se može dobro upotrijebiti
za p OŠ u m 1 j a va n j e strmih
sunčanih strana jednako kao Lasiogrostis
calamagrostis.


Sitnolisni C. orientalis voli toplinu i uspjeva
kod nas na gotovo svim vrstama zemljišta; na
vapnencu, škriljevcu, serpentinu, dolomitu, a
prema Fekete i Blattny-u i na gnajsu, glinastom
škriljevcu i granitu.


Porodica Carpinus ima cirkum polarno raširenje.
Iz tercijernog doba poznate su mnogobrojne
vrste i s toga je bez sumnje i naš C.
orientalis tercijernog porijekla. Pojedine od
ovih tercijernih vrsta kao C. Neilreichii Kov.
vrlo su srodne sa C. orientalis tako da se ovaj
posljednji može poput mnogog drugog krškog
bilja smatrati kao autohtoni relikt tercijerne
flore.


Današnje raširenje C. orientalis pruža se
od primorske zone kod Monfalcone i Duina i
ide preko golog krša Istre hrvatskog primorja
i Balkanskog poluotoka sve do Male Azije i
Taurije. Sjeverno od toga dolazi još u dolini
Cerne i na Domugledu, zatim u Banatu i Srijemu
(Fruška gora); Maly upozorava ovdje na
djelo Fekete und Blattny: Die Verbreitung der
forstiche wichtigen Baume und Straucher in
ungarischen Staate. Selmecbanya I. (1913) II.
(1914) sa kartom V., gdje se nalaze pobliže
označena ova staništa). Istočno od Kavkaza i
u Perziji nadovezuje se na njega vrsta C. macrocarpa
Wincler. Odjelito od toga dolazi C.
orientalis još u srednjoj i južnoj Italiji, te na
otoku Siciliji. U Lici uspinje se do 1104 m nad
morem, a blizu Sv. Jurja kod Senja silazi sve
do morske obale.


Obršteni sterilni grmovi kadkada se teško
razlikuju od Ostryae carpinifoliae. Ova poslijednja
ima na mladim izbojcima i na donjoj
strani mladih listova jame žlijezda, zatim odstojeće
pupove i t. d.


Od naročitog je interesa pridolaženje
C. orientalis u okolici Sarajeva
. Ovo raširenje ukazuje ujedno na
mjesta gdje se je naselila jedna submediteranska
biljna zajednica. Ove sastojine nastale su
izgleda prodiranjem s juga duž doline rijeke
Neretve, Trešanice, Zujevine i Lepenice. Njihovo
putovanje na sjever uvjetovano je vjetrom
(jugovinom), koji prenosi krilate sjemenke
na mjesta koja su povoljna za klijanje. U
srednjoj Bosni rijeka Bosna, a u istočnoj rijeka
Drina su naročite komunikacione linije u
prodiranju C. orientalis. Nije međutim ni potpuno
isključeno da su ta staništa ost-atci jednog
toplijeg postglacijalnog razdoblja.


Zatim Maly prelazi na nabrajanje i opisivanje
mjesta na kojima je nađen C. orientalis
u okolici Sarajeva. Neka nabrojena mjesta, kao
primjerice brijeg Kukrica pokazuju nedvojbeno
njegovo raširenje. Priložena je pregleđna
karta na kojoj su označena sva nabrojena staništa.


Od parazita spominje Maly nalaz Gloeosporium
carpini (Lib) Dem. i Phyllactinia suffulta
(Reb.) Sacc, a od zoocecidia Contarinia carpini
Kieff i Eryophyes macrotricha Nel.


Od pojedinih odlika Maly je pronašao da
se mogu razlikovati dvije forme i to: f. gracilis
Maly i f. brachychlamys Maly. Ova poslijednja
razlikuje je od glavne forme tupopilastim
širokim palistićima.


Od pojedinih vrsta drveća koje prate Carpinus
orientalis u okolini Sarajeva nabraja
Maly: Acer campestre, A. obtusatum, A. tataricum,
Clematis vitalba, Cornus mas, Corylus
avellana, Cotynus coggygria, Crataegus monogyna,
Fraxinus ornus, Juniperus communis,
Ligustrum vulgare, Ostrya carpinifolia, Pirus


m