DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1942 str. 26     <-- 26 -->        PDF

su potrebne u gospodarske svrhe i kojih nema
u europskim šumama, a ne one vrsti i oni sortimenti,
koji donose najvišu zaradu, kako je to
do sada bilo.


Za provedbu ideje šumarskog


drvarskog europskog veleprostora
prethodno će se oblikovati
dva područja. Jedno područje obuhvatit
će zemlje oko Sjevernog i Baltičkog (Istočnog)
mora (Nordsee-Ostseeraum), a drugo zemlje
Podunavlja, oko Jadranskog te Sredozemnog
mora (Donaubecke - Adria - Mittelmeerraum).
Ova je podjela, veli Parchmann u svom
članku »Auf dem Wege zur forst- und holzwirtschaftlichen
Grossraumwirtschaft«, posljedica
mnogih uvjeta i razloga. Tu su prirodni
trgovački odnošaji, oblikovani tokom posljednjeg
stoljeća; tu je pitanje prevoznog prostora,
kojeg će pomanjkanja poslije rata nesumnjivo
nastupiti; od utjecaja su i rasne razlike sjeverne
i južne Europe (jedan narod sjevernog
područja s pretežno germanskom krvi drugih
je svojstava obzirom na gospodarski život, nego
narodi južnog prostora s pretežno romanskom
i slavenskom krvi). Tu su i razlike između industrijskog
i agrarnog gospodarsl^og razvoja,
a mora se voditi računa i obzirom na proizvodnju
i potrošnju drveta u tim područjima.


Književnost


Ing. A. Perušić:


Ideje europskog gospodarskog veleprostora
oživotvorene su za sada u sjevernom području
i to ugovorom od 23. siječnja 1942. god. Ovaj
ugovor sklopile su Danska, Finska, Njemačka
i Švedska (i u tekstu ugovora države potpisnice
navode se alfabetskim redom), ali se u
ugovoru izričito veli, da je poželjan ovom ugovoru
pristup i drugih država, kako bi bila što
šira podloga za urednu izmjenu drveta. Ugovor
je potpisan po diplomatskim predstavnicima,
ali za vladu Reicha potpisao ga je i W i 11 i
Parchmann , Ministerialdirektor im Reichsforstamt.


Kako se i iz naslova ugovora razabire, koji
glasi: >Der Vertrag iiber Einsetzung
einer da ni sch-de u t sch - finnischschwedischen
Kommission zur gemeinsamen
Behandlung der Holzbedar
f s deckung in den Landern
des Nordsee- und Ostseeraumes«,
bit je ugovora u osnivanju posebnog povjerenstva,
koje će u zajedničkoj suradnji davati savjete
za šumarska praktička i teoretska pitanja
i istraživat će uvjete za urednu trgovinu
drvetom. Povjerenstvo će se sastajati od vremena
do vremena i to u onoj državi, koja je
zatražila sastanak povjerenstva, dok je sjedište
poslovnice povjerenstva u Berlinu.


Ing. O. Piškorić.


PRILOG RJEŠAVANJU PITANJA KULTIVIRANJA NAŠEG KRASA, ZAGREB,
1941. okt. format, 47 str.


Skorih dana izašla je iz tiska ova interesantna
rasprava. U njoj je gradivo razdijeljeno
na slijedeća poglavlja:


1. Opći pogledi
2. Mišljenja nekojih stručnjaka o uređenju
krasa
3. Sto je dosad urađeno na krasu
4. Kako na pitanje krasa gledaju naši
agronomi
5. Opći pogled na iznesena mišljenja stručnjaka
6. Dioba velikih zemljišnih posjeda
7. Nadležnost
8. Sto treba imati pred očima pri sastavljanju
opće osnove za uređenje krasa
9. Prelazni radovi
10. O glavnim smjernicama zakona o krasu.
Rasprava je namijenjena široj javnosti. U
njoj je pisac iznio važne gospodarske probleme,
koji se odnose na krš. Među te probleme
spada u prvom redu pošumljivanje krških golijeti,
jer je to u uskoj vezi s unapređivanjem
poljodjelstva, odnosno poboljšavanjem životnih
prilika na kršu.


Pisac se osvrnuo na važnije radove, koji su
dosad poduzimani u pravcu poboljšanja života
na kršu. Prikazao je razna mišljenja stručnjaka


0 tome, što je u najskorijoj budućnosti nužno
učiniti, da se što prije dođe do pozitivnih rezultata.
Iznio je zatim svoje poglede u tim pitanjima.
Kao jednu od prvih mjera istaknuo
je potrebu diobe prostranih zemljišnih posjeda
1 njihovu podjelu na općine, odnosno pojedina
sela.


Prema mišljenju pisca, svi radovi, koji se
imaju provoditi na našem kršu, imali bi se
usredotočiti u posebnom Zavodu (Uredu) za
sačuvanje i unapređenje kulture zemljišta na
kršu. Taj bi Zavod imao djelovati samostalno
i u vlastitoj nadležnosti, dakle nezavisno od
redovitih upravnih i sudskih vlasti.


G. ing. Perušić je sin našega krša. Poznaje
ga on dobro još od svoje rane mladosti. Osim
toga služio je dulje vremena na kršu. Spomenuta
knjižica plod je njegovog nastojanja, da
i od svoje strane doprinese udio u pogledu što
bržeg i što povoljnijeg rješavanja ovog važnog
pitanja.
Vrijedno je hvale, što je pisac — koji ima
za sobom veliku i bogatu šumarsku praksu —
objelodanio svoja iskustva iz toga važnog područja
našeg šumarstva, te ih time stavio na
raspolaganie struci i svima onima, koji će se
baviti problern´ma krša. Dakako, da će se piščevim
pogledima obratiti pažnja kod utvrđivanja
smjernica našega budućeg rada na kršu.


Knjižica se može nabaviti kod pisca (Vukotinovićeva
ul. br. 4) uz cijenu od Kn 15.—.
Prof. Dr Petračić.


88