DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1942 str. 19     <-- 19 -->        PDF

do određene granice, do određenog kapaciteta proizvodnje. Poslije toga su bile
moguće samo mjere u protivnom pravcu, ako se htjelo održati ravnotežu između
proizvodnje i potrošnje. Kad se ni kod maksimuma proizvodnje nisu mogle podmiriti
ovlašteničke potrebe, onda je bilo neminovno snižavanje tih potreba, već
prema stanju šume. U prvom redu trebalo je sniziti potrebe, koje su neopravdane,
a onda one, koje se mogu podmiriti na drugi način a ne iz šume; osim toga je nastala
potreba za racionalnu štednju i kod upotrebe onog drveta, koje je neophodno
potrebno i koje se nije moglo na drugi način pribaviti. Samo na taj način može
se dovesti u ravnotežu mogućnost proizvodnje s potrošnjom i narodnim potrebama.
Gdje se o ovim najosnovnijim principima šumskog gospodarstva nije vodilo računa,
moralo je doći do krize i do rasula.


Lošem ekonomskom i financijalnom stanju zemljišnih zajednica i imovnih
općina predhodili su, međutim, i drugi uzroci. Tako je dobro poznato, da su i imovne
općine kao i zemljišne zajednice mnogo prikraćene već prigodom same segregacije.
One su, doduše, dobile veće šumske površine od države, ali ne i veće i bolje
šume. U segregiranim šumama nije bilo drvne zalihe, koja bi mogla predstavljati
dovoljan osnovni nepotrošivi kapital — normalnu drvnu zalihu — pa su mnoge
zemljišne zajednice kao i imovne općine već u početku svog postojanja morale
svake godine odkidati i od svog osnovnog kapitala, da podmire potrebe svojih ovlaštenika
odnosno pravoužitnika. Poslijeratna konjunktura zavela je osim toga neke
zemljišne zajednice i imovne općine na opasnu spekulaciju, da su putem predhvata
prodavale veće količine drvnog kapitala i kupovale mlade šume, računajući, da će
površinskim povećanjem svog posjeda u skorom vremenu povećati srazmjerno i
svoje prihode. Kupljene šume su međutim često bile toliko mlade, te mogu doći
do korišćenja istom za dvadeset i više godina. Postigao se dakle protivni rezultat
od onoga, koji se je očekivao. Veće šumske površine povećale su troškove uprave
i čuvanja, ali nisu srazmjerno povisile i prihode. Prekomjerne sječe, izazvane momentanim
povoljnim tržnim prilikama ostavile su velike površine golih i nepošum-
Ijenih sječina. Slabo financijalno stanje zemljišnih zajednica i imovnih općina nije
dozvoljavalo, da se te površine što prije pošume, pa je nastao veliki prekid u kontinuitetu
dobnih razreda, a onda i u prekidu trajnog šumskog gospodarenja. Tim
su te komunalne zajednice izgubile svaku mogućnost, da trajno udovoljavaju zadatku,
radi kojega su bile osnovane, pa su tako izgubile i opravdanje za svoj daljnji
obstanak.


Osim svih pomenutih nedaća došle su šume imovnih općina 1922. godine još i
pod državnu upravu. Ovo podržavljenje uprave motiviralo se potrebom boljeg
stručnog gospodarenja u ovim šumama. Državna uprava je međutim samo znatno
povisila troškove uprave i čuvanja, a te troškove morale su i dalje snositi imovne
općine a ne država. Naročito su se znatno povećali troškovi za lugarsko osoblje.
Osim toga partijski režimi izrabljivali su ovo podržavljenje uprave i na taj način,
što su u službu namještali svoje partizane, od čega je šuma imala samo štetu. Sve
je to dovelo imovne općine do velikih deficita i zaduženja.


Savremena težnja za raskomadanjem većih šumskih posjeda nije se međutim
zaustavila samo na komunalnim i samoupravnim šumama. Provađanjem agrarne
reforme ona je zahvatila i privatne velike šumske posjede. Parcelacija šuma veleposjednika
bila je u glavnom uzrokovana i pospješena odredbom čl. 41. Ustava
bivše kraljevine S.H.S. kao i § 186. zakona o šumama od 1929. godine, gdje je
predviđena ekspropriacija šuma veleposjednika u korist države i samoupravnih tijela.
Privatni vlasnici velikih šumskih posjeda žurili su se, da svoje šume parceliraju
i prodaju iz slobodne ruke, kako bi izbjegli nepovoljne uslove prodaje, koje
će im diktirati zakon o ekspropriaciji. Za parcelaciju i prodaju tih šuma osnivane
su i specijalne banke, koje su bile posrednik između prodavaoca-veleposjednika i
kupca-seljaka. Privatni novčani zavodi zamijenili su funkciju državnih agrarnih
ustanova. Kada je seljak na ovaj način došao u posjed velikog dijela vlastelinskih
šuma, nije preostalo drugo, nego ovo n_legalno stanje naknadno uzakoniti. Na
osnovi pravilnika o fakultativnom otkupu agrarnog zemljišt
a nastojali su tada veleposjednici, da uzakone i sve one kupoprodaje, koje su
izvršili i prije donošenja pomenutog pravilnika i bez odobrenja. Na taj način ošte


81