DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1942 str. 15     <-- 15 -->        PDF

drveća kao srednja vrijednost ustanovljenih veličina može postaviti slijedeća pri


daje za niže ophodnje niže a za više ophodnje više iznose od formule poprečnog


bližna formula:
Me=o==l"75M™ (6)
odnosn onastup a
vrijem e
najveće g
j e ekvivalencij e za
poprečno g prirasta .
^U duž e od vremen a
Inače Presslerova formula


sječivog prirasta.


II. DOSADANJA ISTRAŽIVANJA
U našoj stručnoj književnosti nije mi poznata jedna opsežnija rasprava ove
vrste, kako sam već u početku napomenuo. Pa ni u stranoj stručnoj literaturi nije
u posljednje vrijeme zapažen nijedan rad,
koji bi preduzeo rješavanje ovo problema.
Barem spomenuti prof. P a t r o n e,
koji je po mom znanju prvi pokrenuo
ovaj studij, nigdje ne spominje dosadan ja
istraživanja u ovom pravcu. Razlog vjerojatno
leži u tom, što se u jednu ruku
ovo pitanje smatramo definitivno rješenim,
a u drugu ruku, što prema najnovijim
shvaćanjima ni sama klasična normalna
šuma nema više one odlučne važnosti u
uređivanju šuma kako je to imala prije.
Razumljivo je, da ni sam studij obračuna
normalne drvne zalihe nije više imao one
privlačne snage, kako to zaslužuje. Kolikogod
ima normalna šuma, — koju neki
nazivaju i nedostiživom šimerom, — svojih
nedostataka, ona će i nadalje zadržati
mjerodavni položaj u nauci i praksi. Nema
vjerojatnosti, da će nauka tako brzo naći
doličnu zamjenu za normalnu šumu, barem
ne takovu, koja će jače osigurati podržavanje
glavnih elemenata moderne
taksacije, t. j . potrajnosti, prostornog reda
i trajno najvećeg prihoda.


Prof. Patrone je u svojoj studiji´* primjenio
sličan postupak, kako je izveden
u ovom prikazu. Nažalost ne iznosi numeričke
podatke svojih izvoda, da bi se sam
postupak mogao do kraja pratiti. Kao
osnov za svoje izvode uzeo je prirasno-prihodne
tabele prof. Gerhardt a i konSI.
4. — Variacije grešaka po Gerhardtovim


gromadama (prof. Patrone). Zasjenu podno


struirao variacije postotnog iznosa pogre


seće vrste označene tankim a svjetlo zahtije


ške e, kako to prikazuju diagrami u slici 4.


vajuće debelim, linijama.


Vidimo, da se prema Gerhardtovim A — jela
tabelama* variacije pogreške e približno B — smreka, (umjerena proreda)
točno podudaraju s onima, koje sam u C — smreka, (jaka proreda)
ovom prikazu iznio na temelju Schwappa-D — bukva, (slaba proreda)
chovih gromada. Sva njihova glavna svojE
— hrast, (jaka proreda)
stva u osnovi su ista kao i u našim izvoF
— bor, (umjerena proreda)
dima. Te su variacije i kod Patrone-a oviG
— bor, (jaka proreda)
sne direktno o vrsti drveta (specie legnosa),
stanišnoj dobroti (feracita) i napokon o načinu proređivanja (il modo dl dirada
mento). Za glavne vrste šumskog drveća Patrone zaključuje, da vrijeme izjednače
nja nastupa u doba, koje se dade izraziti formulom


3 Prof. Dr Patrone : Osservazioni sul calcolo della provvigione normale, (La rivista
forestale italiana, maržo 1940. str. 145—149).


* Prof. Dr Gerhardt : Ertragstafeln, Berlin, 1930.
77