DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 33     <-- 33 -->        PDF

milijuna za posumljavanje čistina. Dakle 50 iznos predstavljao vrijednost od preko jedne
milijuna upotrebljeno je u svrhe, da se zemljimilijarde
Kuna. To je hrvatska šuma
šte, koje je inače malo vrijedilo, zasadi šumu
rukama hrvatskog seljaka doskim
drvećem, i da jednom kao šuma daje prinijela na oltar domovine i ovo
veće koristi. U građevinske svrhe, t. j. za djelo imovnim općinama ne smije
gradnju zgrada i šumskih pruga za iskorišći-se nikada zaboraviti!


vanje šuma, utrošen je iznos od blizu 80 miSvi
ti milijuni još su značajniji, ako se ima


lijuna Kuna. Ovih 220 milijuna Kuna uloženo na umu, da onaj dio hrvatskih šuma, koji je
je u gospodarstvo, ali to je ujedno i novac, bio u gruntovnici upisan kao državno vlasnikoji
je mahom prešao u ruke hrvatskog seštvo,
nije dao ni pedeseti dio u te svrhe. Što
ljaka. Seljak je bio onaj, koji je redovno vršio više ni investicije (ulaganje novca) u šumskom
sadnje biljaka, koji je radio kod podizanja gospodarstvu nisu ni blizu svoti, koje su u te
zgrada ili izgradnje željeznica i time je novac svrhe uložile imovne općine. A ni čist prihod
iz svojih šuma dobio opet u svoje ruke za iz tih tako zvanih državnih šuma nije išao u
podmirenje potreba svoga kućanstva i života. hrvatski džep, jer je poslan u Budim Peštu i


Usporedimo li površine posjeda imovnih opu
Beograd. Šume imovnih općina, šume hrćina
iz 1871. god., t. j. godine njihovog stvavatskog
seljaka bile su dakle one,
ranja, s površinama danas, tada vidimo, da koje su služile hrvatskom narodu,
je ta površina od 658 tisuća kat. jutara skočila dakl e bile pravo hrvatsko narodno dobro!«
na 747 tisuća kat. jutara. To znači, da se to


U tom članku indirektno dano je prizna


kom 70 godina posjed imovnih općina povećao


nje i hrvatskim šumarima, jer su šumari bili


za cijelih 89 tisuća kat. jutara ili za sedminu


oni, koji su vršili upravu i gospodarenje sa


prvotnog posjeda. To povećanje nastalo je ku


šumama imovnih općina i od kojih je potekla


pom vlastelinskih šumskih posjeda i taj kup


uglavnom glavna pobuda (inicijativa), da se
plaćen je sa svotom od 227 milijuna Kuna. novac uloži tako, kako" bi mogao biti od trajne


´ To znači, da je 89 tisuća kat. jutara zemlje koristi .. sam«) pravoužitnicima imovnih opprešlo
iz ruku pojedinaca (veleposjednika) u ćina, nego i cijelom hrvatskom narodu. Hrruke
hrvatskog seljaka. . vatski je seljak, preko zastupstva imovnih


Ako zbrojimo sve navedene iznose, dobit općina, bio onaj, koji je danu pobudu shvatio
ćemo svotu od 507 milijuna Kuna računajući i prihvaćajući iznijete prijedloge dao dokaz o
po vrijednosti od prije današnjeg rata. Kad mogućnosti skladne suradnje hrvatskog seljaka
bismo računali s današnjim cijenama, taj bi sa svojim iškolovanim sinovima. P.


ZRNCA ZA POVIJEST HRVATSKE ŠUME


Ing. J. Fröhlich , koji sada živi u Sed-6 met. dužine. Srednji promjer bez kore debljeg
mogradskoj, u kraćem članku »Die Edel trupca
iznosio je 124 cm, a tanjeg 98 cm. Oba
hölzer des südosteuropäisehen su trupca bila posve bez grana, a drvo je, izuUrwaldes
«, tiskanom u časopisu »H o 1 z~ zev nešto tamnoga srca, bilo lijepe svijetle
markt « (br. 49. iz 1941. god.), iznosi neke poboje.
»Ova pošiljka morala je tvornicu vrlo
jedinosti o sječi džeferastih javora i jasena u razveseliti, jer je primitak trupaca potvrdila
Bosni prije 30 i više godina, a spominje i brišumariji
zahvalnom brzojavkom«, piše doslovno
jest i tisu. Ing. Fröhlich.


U iskorišćavanju džeferastog javor a priZa
brijes t (Ulmus montana) kaže, da je
kazuje prodaju od 33 javorova stabla u šumprije
rata bio malo tražen, dok je tis a
skom predjelu »Srednje«, tada šumske uprave (»europski mahagoni«) bila velika rijetkost.
Sarajevo. Ova 33 džefer-stabla nalazila se na Kao najveće stablo tise spominje jedno visine
površini od oko 5.000 ha. Iskoristiva masa po od 17 metara, a promjera u prsnoj visini 1,2
procjeni iznosila im je od 0,30 do 1 m3. Svako m. Međutim stablo je bilo šuplje, te je zdrav


je stablo prodano po 150 zlatnih kruna. Kubio
samo jedan plašt debljine 20 cm, koji se
sastojao od — 400 godova.


pac ovih stabala, jedna bečka tvrtka, prodala
je gotovu robu jednoj pariškoj tvornici pokućtva
uz cijenu od 16 krajcara po 1 kg svježeg
drveta postavno željeznička postaja SaraIznosimo
ove bilješke kao prilog za povjest


jevo. Stabla su izrađena u komade od 1,5 do našega šumarstva, jer nposrednih zabilježbi,


2 met. dužine i do najbliže šumske željeznice pristupačnih javnosti, imademo vrlo malo, da
iznijeta na bosanskim konjima. Zbog tog izne
kažemo ništa. Iznosimo, nadalje, ove binošenja
veći i teži komadi bili su iscijepani u lješke sa željom i nadom, da će one biti po


manje, koji su se mogli prenositi. ticaj, da se »Hrvatskom šumarskom listu« po


Za jase n spominje, da je jedno stablo na šalju neposredne zabilježbe i sjećanja, kako
području šumske uprave Teslić prodano 1909. bi ta zrnca za povijest hrvatsk e šum e i
godine tvornici pokućstva u Slavonskom Brohrvatskog
šumarstva ostala vječno
du. Stablo je bilo izrađeno u dva trupca od po zabilježena na pristupačnom mjestu. P.


VELIKI DAR OGRJEVNOG DRVETA


Ministar šumarstva i. rudarstva g. Ing. Ivica bačkoj sirotinji. Podjela ovog drveta vršila se
F r k o v i ć odobrio je, da se iz sredstava Sre o
Božiću 1941. te tokom mjeseca siječnja 1942.
dišnjice za ogrjev nabavi 300 vagona Sama dioba povjerena je socijalnom otsjeku
ogrjevnog drveta u svrhu darovanja zagrezagrebačkog
gradskog poglavarstva. .


63
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Tehničke novosti


NORMALIZIRANJE JARMACA V NJEMAČKOJ


(p) 28. studenoga 1941. god. propisana je u
Njemačkoj odredba o tipiziranju
punih jarmača (gatera). Tipiziranje i
normalizacija jarmača bila je potrebna s razloga,
što je 20 njemačkih tvornica jarmača proizvodilo
68 raznih tipova jarmača s odgovarajućim
brojem različitih pila (pilaca, listova
pila). Ova tipizacija korisna je i industriji jarmača
i drvnom veleobrtu, o čemu je bilo riječi
i u njemačkom stručnom tisku.
Prema ovoj odredbi njemačke tvornice
moći će proizvoditi pune
jarmače samo s četiri širine jar-
m a. Te širine jarmova jesu 450 mm, 560 mm,
710 mm i 850 mm, a označuju se kao veličina
jarmače 45, odnosno 56, 71 ili 85. Odredba nadalje
donosi i ostale mjere pojedinog tipa jarmača,
kao razmak valjaka (koji odgovara na


vedenim širinama jarma), veličinu pogonskog
točka, razmak tračnica i t. d.


U pogledu roka, u kojem se ima prieći na
opremu jarmača u isključivo novim mjerama,
valja razlikovati tuzemstvo od inozemstva. U
tuzemstvu se ne smije počevši od 1. siječnja
1944. god. više prodavati druge osim normaliziranih
jarmača. Od 1. siječnja 1943. god. pa
dalje ne smiju se primati iz inozemstva narudžbe
za izradu jarmača drugih mjera, osim
propisanih — tako, da se od 1. I. 1944. ne
smije više vršiti ni odprema nepropisanih jarmača.
Ova se zabrana ne odnosi na narudžbe
iz inozemstva za jarmače veće od veličine 85,
dakle sa širinom jarma iznad 850 mm. Izrada
pojedinih dijelova jarmača može se vršiti bez
obzirom na propise ove odredbe.


PROMJENE U SLUŽBI


Postavljeni su:


Ing. Zvonko Srbljinović, šum. vježbenik
VIII. grupe kod drž. šum. manipulacije u
Kostajnič. Majuru, za šum. pristava VIII. grupe
kod iste manipulacije;


Ing. Stipe P a v i č i ć, šum. vježb. VIII. grupe
kod ravn. drž. šum. u Gospiću, za šum. pristava
VIII. grupe kod istog ravnateljstva;


Zlatko V 1 a h i n i ć, manipul. vježbenik za
rač. vježb. kod ravnateljstva drž. šuma u Zagrebu
;


Ivica Č o v i ć, nadničarka r. š. u Mostaru
za manipulativnog vježbenika kod istog ravnateljstva;


Marija M a t i j e v i ć, zvaničnik III. grupe


r. š. u Gospiću, za rač. vježbenika kod istog
ravnateljstva;
Ivana H r ž e n j a k, honor, službenik r. š.
u Zagrebu, za rač. vježbenika kod istog ravnateljstva;


Josip Glavaš, nadlugar I. grupe zv. r. š
u Gospiću za akcesistu X. grupe kod istog ravnateljstva;


Mato B u c o n j i ć, nadlugar I. grupe zvaničnika
i. o. brod. u Daruvaru, za akcesistu X.
grupe kod iste šumarije;


Bozo S a b a n, nadlugar I. grupe zvaničnika
drž. š. u Gospiću, za akcesistu X. grupe kod
iste šumarije.


Ing. Salih H u m o, šum. pristav VIII. grupe,
za upravitelja drž. šumarije u Srednjem;


Ing. Maksimilijan Blaževac , šum. vježbenik
za upravitelja drž. šumarije u Prnjavoru.


Promaknuti su:


Ing. Mirko Spiranec, za kot. šumara VII.
grupe kod kotarske oblasti u Sv. Ivanu Zelini,


Ing. Josip Peternel, za kot, šumara VIT.
grupe kod kot. oblasti u Donjem Miholjcu;


Ing. Franjo K o š ć a k, za šum. pristava


VIII. grupe i upravitelja imovne šumarije bosutske
petrov. im. opć. u Moroviću;
Vilim D i t r i c h, za šumarskog povjerenika


VII.
grupe kod drž. šumarije u Nemiloj;
Nikola Bracaflović, za podšumara I.
razreda VII. grupe kod kot. oblasti u Supetru;
Ljudevit S i n k o v e c, za rač. pristava VII.
grupe kod prometne uprave drž. šum. željeznice
u Zavidovićima;


Oskar Cimer, za podšumara II. razreda


IX.
grupe kod drž. šumarije u Busovači;
Zora V a r i ć, za oficijala IX. grupe kod ravnateljstva
drž. šuma u Zagrebu;
Dragutin Pečenovski, za nadoficijala


VII. grupe kod ravn. petrov. im. opć. u Hrvatskoj
Mitrovici;
Ante Gabričević, za tehničara IX. grupe
kod drž. šumarije u Pitomači.


Premješteni su:


Ivan M a ž u r a n ,oficijal IX. grupe odjela
min. š. i r. u Zagrebu, k min. vanjskih poslova
u Zagrebu;


Dane P r p i ć, nadoficijal VII. grupe odjela
za šumarstvo min. š. i r. u Zagrebu, k min.
vanjskih poslova u Zagrebu;


Gabro S i k i ć, manipul. vježbenik od odjela
za šumarstvo min. š. i r. u Zagrebu, k ravnateljstvu
š. u Gospiću;


Franjo J a k o v a c, manipul. vježbenik od
ravnateljstva drž. š. u Zagrebu, k odjelu za
šumarstvo min. š. u Zagrebu;


Ing. Johan S c h a n k, šum. vježbenik od
drž. šumarije u Nemiloj, k ravnateljstvu drž.
šuma u Vinkovcima.


Zahvalili se na državnoj službi:
Ing. Stevan P 1 a v š i ć, kotarski šumar VIII.
grupe u Doboju;
Ing. Ivan P e r k u č i n, šum. vježbenik kod
drž. šumarije Bos. Gradiška;
Ivan Rukavina, rač. vježbenik kod ravn.
šuma i. o u Novoj Gradiški;
´ Paula Licht , manipul. vježbenik kod ravn
drž. šuma u Zagrebu.


Urednik Dr Ing. Josip Balen. — Izdalo Hrvatsko šumarsko društvo u Zagrebu, Vukotino viceva
ulica 2. — Tisak Narodne tiskare, Zagreb, Kaptol 27. — Za tiskaru odgovara Rudolf Vedo,
Zagreb, Kaptol 27.
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Odredbe, provedbene naredbe, propisnici, poslovnici, naredbe.


primjenu u budućem zvanju. Dužni su držati propisana predavanja, vježbe i izpite,
te dolaziti na sjednice, na koje su pozvani.


Najmanji broj predavanja i vježbi za profesore iznosi šest sati na tjedan, od
čega mora biti bar polovina predavanja. Za ostale nastavnike određuje broj sati
fakultetsko vieće.


Nastavnici su dužni, da uvijek na vrieme izvjeste dekana osvojoj bolesti i!i
drugoj kakvoj smetnji, zbog koje ne mogu držati predavanja i izpite, ili dolaziti na
sazvan©.. sjednice.


Izostanak od predavanja, izpita i sjednica zbog službenih poslova izvan sveučilišta
ne smatra se dopustom.


U drugoj polovici svakoga poljeća prijavljuju nastavnici dekanu na njegov
poziv svoja predavanja za iduće potječe. Fakultetsko vieće može stavljati prijavljenom
razporedu svoje primjetbe, a po potrebi i mienjati ga. Docenti određuju svoja predavanja
u sporazumu s profesorom dotične struke, ako ga trna.


§ 54.


U isto vrieme ne može na istom fakultetu biti na dopustu to^ko nastavnika,
da bi nastava i poslovi sveučilištnih oblasti trpjeli šteju. RekVir u sporazumu s dekanom
prosuđuje opravdanost molbe za dopust, te ga odobrava najviše do 14 dana
u toku jedne školske godine.;


Kad traži dopust duži od 14 dana, mora nastavnik predait dekanu pismenu
molbu i navesti razloge, zašto traži dopust, i način, na koji misli naknaditi propuštena
predavanja i vježbe.


Dopust, duži od 14 dana, odobrava ministar nastave na priedlog fakultetskog
vieća. On može ovlastiti rektora, da odobrava dopuste u trajanju od 14 do 30 dana.


Rektoru daje dopust od preko 14 dana ministar nastave.


O kraćim dopustima izpod 14 dana u jednoj školskoj godini rektor samo izvješćuje
ministra nastave.
§ 55.
Dopust u znanstvene svrhe u trajanju od jednog do dva poljeća mogu nastavnici
dobiti samo na priedlog fakultetskog vieća. Takve molbe mogu se rješavati
samo na kraju poljeća, prije nego se ustanovi red predavanja i vježbi za sljedeće
poljeće. Priedlog treba obrazložiti i ujedno navesti, na koji će se način naknaditi
ili zamieniti predavanja i vježbe dotičnog nastavnika.


§ 56.


Nijedan profesor, docent, učitelj ili asistent ne može primiti službe, koja je
nespojiva s njegovim nastavničkim i naučnim dužnostima. Ako takvu službu primi,
prestaje mu nastavnička služba na sveučilištu.


Za. vršenje poslova, koji nisu nespojivi s nastavničkim i naučnim dužnostima,
potrebna je dozvola, koju daje i oduzima senat na priedlog fakultetskog vieća.


§57.
Nastavnici sveučilišta mogu davati pojedina stručna mišljenja ili na poziv
javnih oblasti ili s dozvolom fakultetskog vieća.


Nastavnici, koji se pri davanju mišljenja privatnim strankama služe sredstvima
sveučilištnih zavoda i njihovim prostorijama, dužni- su platiti odgovarajuću naknadu.
Visinu naknade ođredjuju fakultetska vieća. Primljene svote troše se za nabavljanje
potrošenih sredstava i našastara zavoda.


§ 58.
Profesori služe do navršene 70. godine života. Imaju pravo tražiti umirovljenje,
pošto su navršili 35 godina službe priznate za mirovinu ili 60 godina života.


97
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Odredbe, provedbene naredbe, propisnici, poslovnici, naredbe


Nijedan profesor ne može biti premješten u drugu službu ili drugi fakultet,


niti postavljen na drugi položaj, bez svog pristanka.


Redovitom i izvanrednom profesoru može prestati nastavnička služba: 1. na


prfedlog fakultetskog vieća i senata, kada je tako oslabio, da ne može stalno vršiti


svoju dužnost; 2. temeljem osude stegovnog suda.


§ 59.
Kadn profesor toliko oslabi, da ne može vršiti svoje dužnosti, obraća se dekan
fakulteta, na kome profesor predaje, rektoru s priedlogom, da sastavi liječničko povjerenstvo
od tri člana. Taj zahtjev retor dostavlja ministru nastave. Povjerenstvose odredjuje po propisima zakona o činovnicima. Njegov nalaz je temelj´ za postupak
po prednjem paragrafu.
§ 60.
Proiesor se u sveučilištivu službu ne može vratiti bez novog izbora, a kad se
vrati, pripadaju mu položaj i beriva, koja bi imao, da je ostao u nastavničkoj službi.


§ 61.


Lektori, stalni i ijomoćni,« dužni su držati sva predavajna i vježbe, za koje su
. postavljeni, u sporazumu i po uputama stručnih profesora, k^je odredi fakultetsko
vieće Ti profesori imaju pravo nadgledati sav njihov rad. Broj sati predavanja i
vježbi odredjuje se nastavnim redom odnosno odlukama fakultetskih vieća, ali ne


može biti manji od šest sati na tjedan.


IV. Nastavno pomoćno osoblje.
§ 62.
Sveučilištnim nastavnicima i nadstojnicima znanstvenih zavoda pridjeljuju se
asistenti, asistenti volonteri, pomoćni asistenti; činovnički vježbenici i pristavi radi
što uspješnijeg promicanja znanstvenog rada.
U tu svrhu mora se prema potrebi znanstvenoga i nastavničkoga rada u godišnjem
državnom proračunu osigurati dovoljno pokriće.
Za zdravstvene utanove medicinskog fakulteta ustanovit će se broj i položaj
liečmčkog osoblja u pomoćnoj službi fakultetskom naredbom, koja će se đonieri u
sporazumu s ministarstvom zdravstva.


§ 63.
Asistente činovnike, činovničke vježbenike, asistente volontere i pomoćne asistente
imenuje ministar nastave.
Za asistenta može biti imenovana osoba s fakultetskom spremom, koju predlaže
fakultetsko vieće.
Izbor u fakultetskom vieću vrši se na priedlog profesora ili nadstojnika zavoda,
koji mora obrazložiti potrebu ili naznačiti kandidate podnoseći izvješće o njihovoj
kvalifikaciji.


§ 64.
Asistent se bira ponovno svake treće godine, računajući od dana imenovanja.
Ako ne bude izabran, stavlja se na razpolaganje ministru nastave.
Nakon šest godina asistentske službe može se asistent izabrati za pristava. I
on ie podvrgnut ponovnom izboru poslije prve tri godine. Tko se od pomoćnog nastavnog
osoblja za dvadeset godina pomoćne slu-žbe ne habilitira, stavlja se ministru
nastave na razpolaganje.


98
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Odredbe, provedbene naredbe, propisnici, poslovnici, naredbe.


§ 65.


Asistentski vježbenici, pomoćni asistenti i asistenti voionteri, koji nakon svršenog
fakulteta nisu položili drugi državni stručni izpit, moraju polagati asistentski
državni dzpit poslije dvije godine, a najkasnije prije svršetka treće godine od dana
izbora. Hl M LH´ \\\\..


Prigodom prielaza u drugu službu vriedi taj izpit kao svaki drugi dravni izpit,
osim sudačkog izpita.
Propisnik o asistentskom izpitu izdaje ministar nastave na priedlog sveučilištnog
senata.


§66.


Na priedlog nadstojnika zavoda, seminara i t. d., a po zaključku fakultetskog
vieća može dekan imenovati iz redova slušača demonstratore sa stalnom mjesečnom
nagradom, koju odredjuje dekan u okviru razpolozivih proračunskih sredstava.


V. Katedre, nastavni i naučni zavodi.
§ 67.
Profesorska katedra obuhvaća samostalno naučno područje, koje se može sastojati
od više predmeta.


Broj katedaira na pojedinim fakultetima nije ograničen, a sada iznosi: na bogoslovnom
14, na mud´roslovnoimi 42, na pravnom 24, na medicinskom 28, na poljodjelskošumarskom
24, na tehničkom 46, na veterinarskom 22, na farmaceutskom 6. Naziv
i značaj pojedinih postojećih katedara propisuju fakultetski propisnici.


Nove profesorske katedre mogu se nakon saslušanja fakultetskog vieća i senata
osnivati zakonskom odredbom. Pobudu za nove katedre može dati i ministar nastave,
Koji predmeti ulaze u pojedine katedre i kako će se ti predmeti razporediti u
nastavi, odredit će se nastavnim redom pojedinih fakulteta.


§ 68.
Katedru redovito zastupa jedan profesor. Kad ga nema, može ga zamieniti
docent ili suplent.
Prema potrebi nastave mogu se uz katedru postavljati docenti.


Na istu katedru može se postavljati drugi , redovito izvanredni profesor samo
onda: a) kad je broj upisanih slušača kroz tri poljeća redom toliko narastao, da
jedan nastavnik ne može s tim brojem raditi; b) kad je proširenje nastave nekoga
znanstvenog područja opravdano s gledišta obćih znanstvenih ili narodnih probitaka.


§ 69.


. Za sporedne predmete, koji su slušačima potrebni za obrazovanje u njihovoj
st.-jci, postavljaju se pomoćni nastavnici i to profesori odnosno docenti, pristavi ili
asistenti istoga ili drugih fakulteta ili stručnjaci izvan sveučilišta.


§ 70.
Za nadopunu predavanja i pojačanje natsave i znanstvenog rada predvidjaju
se nastavnim redom nastavne i znanstvene ustanove (zavodi, klinike, kabineti, laboratoriji,
muzeji, seminari, fakultetske knjižnice i dr.) u pojedinim fakultetima, u kojima
će slušači pod nadzorom profesora i pomoćnog nastavnog osoblja vršiti potrebne
vježbe, upoznavati stručnu literaturu i upućivati se u samostalan rad.
Osnivanje novih znanstvenih i nastavnih ustanova odobrava ministar nastave
na priedlog fakultetskog vieća i po mišljenju senata.


99
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Odredbe, provedbene naredbe, propisnici, poslovnici, naredbe.


§ 71.
Nastavne i znanstvene ustanove mogu se osnovati ili za pojedine znanosti ili
za više srodnih znanosti u jednom ili za iste znanosti zajedno u više fakulteta, ako
se one predaju u više fakulteta. Prema tome o njihovu se uredjaju brine ." jedan
fakultet ili dva i više fakulteta zajedno.
Na isti način osnivaju se i seminari.
Pobliže uredjenje pojedinih ustanova, imenovanja njihovih rukovoditelja, rad
u njima i odnos nadstojnika zavoda i pomoćnog osoblja propisuje se posebnim pro-
pisn´Cima, koje nadstojnik ustanove predlaže fakultetskom vieću ili preko zanimanih
fakultetskih vieća senatu, ako zavod služi za potrebe više fakulteta. Te propisnike
odobrava ministar nastave.
§ 72.
Za nabavu raznog gradiva, i predmeta koji se troše u znanstvenim ustanovama,
moraju se svake godine osigurati sredstva u proračunu ministarstva nastave, ministar


stva zdiavstva, ministarstva pravosudja i bogoštovlja, ministarstva seljačkog gospodarstva,
ministarstva za obrt, veleobrt i trgovinu, ministarstva prometa i javnih radova.
Prema podatcima »akademskog senata o tim potrebama ministar nastave do


st n´lia napried navedenim ministarstvima priedlog, da se u lüihov proračun unesu
stavk.- za podmirenje potreba onih fakulteta, koji im odgovaraju po svojoj vrsti.


§73,


U ustanovama, u kojima suradjuje više nastavnika, odredjuje nadstojnika fakultetsko
vieće. Ako ustanova služi za potrebe više fakulteta, odlučuje o tome senat
m priedlog fakulteta.


Nadstojnici sveučffištniih nastavnih i znanstvenih ustanova podnose na kraju
školske godine fakultetskom vieću iscrpljiv izvještaj o radu, stanju i potrebama svoje
ustanove. Oni su dužni i inače davati razjašnjenja i izvještaje, kada fakultetsko vieće
zatraži. Fakultetsko vieće može samo, ili na molbu nadstojnika, u svako doba odrediti
pregled našastara, a pregled se mora izvršiti bar svake treće godine. Pri pregledu
našastara vrše se ujedno opravdani odpisi iz našastara prema postojećim propisima.
Pregled može odrediti i rektor, ako ima opravdanih razloga za to.


Nadstojnici sveučilištnih ustanova podnose na poziv dekana fakultetskom vieću
priedlog proračuna za ustanove, kojima upravljaju. Dekan upućuje priedlog nakon
prihvata u fakultetskom vieću rektoru, a ovaj senatu.


VI. Sveučiuštna knjižnica i Pučko sveučilište.
§ 74.


Hrvatska narodna i sveučilištna knjižnica, kojoj će svrhu i uredjenje propisati
posebna zakonska odredba, pomaže njegovanje znanosti u svim granama i pravcima.
U tom pogledu ona suradjuje s fakultetskim, zavodskim i seminarskim knjižnicama
sveučilišta. Radi te suradnje senat izašilje u ovu knjižnicu četiri svoja predstavnika,
od kojih jedan mora biti profesor hrvatskog jezika ili književnosti.


§ 75.
Uredjenje fakultetskih, zavodskih i seminarskih knjižnica propisuje ministar
nastave na priedlog fakultetskih vieća i po saslušanju senata.


Fakultetskom knjižnicom upravlja glavni knjižničar fakulteta, kojemu je pridieljeno
potrebno osoblje (knjižničari, pomoćni činovnici, podvornici). Glavni knjižničar
mora imati fakultetsku spremu i knjižničarski stručni tzpit u smislu zakonske odredbe


o Hrvatskoj narodnoj i sveučilištnoi knjižnici. Sprema i položaj ostaloga osoblja
100
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Odredbe, provedbene naredbe, propisnici, poslovnici, naredbe.


jednaki sti spremi i položaju istovrsnog osoblja Hrvatske narodne i sveučiiištne
knjižnice.


Propisi o uređenju knjižnica na pojedinim fakultetima mogu glavnom knjižničaru
povjeriti takodjer upravu ili nadzor nad posebnim zavodskim i seminarskim
knjižnicama toga fakulteta.


Glavnog knjižničara, knjižničare i asistente imenuje ministar nastave na priedlog
fakultetskog vieća, a po saslušanju senata. Izbor u fakultetskom vieću obavlja
se po natječaju; Ostalo osoblje knjižnice imenuje bez natječaja rektor na priedlou
fakultetskog vieća.


§ 76.
Za širenje znanosti izvan kruga sveučilišta postoji ustanova pučkih sveučilištnih
predavanja (Pučko sveučilište), koju vodi odbor, što ga biraju fakulteti iz redova
profesora i docenata. Sastav i rad odbora odredjuje se propisnikom, koji na priedlog
senata izdaje ministar nastave. Pučka sveučilištna predavanja stoje pod nadzorom
rektora i senata.


VIL Slušači.


§ 77.
Slušači sveučilišta mogu biti redoviti i izvanredni.


§ 78.
Za redovite slušače primaju se osobe sa sviedočbo n zrelosti klasične gimnazije
ili realne gimnazije Bi realke. Nikakva druga svjedočba ne može zamieniti svjedočbu
zrelosti, koja se ovdje traži. Na pravni fakultet mogu se kao redoviti slušači
upisati iznimno svršni učenici šerijatsko-sudačke škole, a na pravni i mudroslovni
fakultet i svršeni učenici Gazi-Husrefbegove medrese u Sarajevu. Fakultetskim nastavnim
redom odredjuje se. jesu li za primanje u pojedini fakultet potrebni dopunski izpiti,
a ako jesu, na koji će se način i u kojem roku polagati. Ti se dopunski izpiti
mogu polagati u gimnazijama, realnim gimnazijama i realkama ili na fakultetu, na
kojem se predaje taj predmet.
Za prvi upds slušača na fakultet mogu se fakultetskim propisnikom izdati odredbe
o zdravstvenim uvjetima slušača.


§ 79.


Fakultetsko vieće može na početku svake školske godine odlučiti, pod kojim
uvjetima mogu dekani upisivati izvanredne slušače bez posebnog rješenja fakultetskog
vieća za svaki slučaj.


Poljeće izvanrednog upisa može ministar nastave uračunati u redovni studij
u osobitim slučajevima, a na priedlog fakltetskog vieća.
§ 80.


Slušači, koji prinesu svjedočbu o položenom izpitu zrelosti u kojoj inozemnoj
gimnaziji, realnoj gimnaziji ili realci, i slušači, koji su prije učili na inozemnim sveučilištima
i visokim školama, a imaju svjedočbu zrelosti, mogu se upisati po odobrenju
fakultetskoga vieća, kgje prije toga odlučuje, prima li se prijavljeni slušač i priznaje
li mu se prijašnji visoki studij, bilo čitav bilo tek pojedino poljeće i izpit. Pri tom
odlučuju medjunarodni ugovori, a ako ih nema, vriedi načelo reciprociteta.


§ 81.


Školska godina ima dva polieća: prvo traje od 1. listopada do 15. veljače, a
drugo od 1. ožujka do 30. lipnja.


101
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Odredbe, provedbene naredbe, propisnici, poslovnici, naredbe.


Na tehničkom fakultetu mogu se naredbom ministarstva nastave uvesti godišnje
tri tromjesečja umjesto dva poljeća. Pojedino tromjesečje jednako je u pogledu
trajanja studija poljeću.


§ 82. \t


Svojstvo sveučilištnog slušača dobiva se upisom (irnatrikulacijom) u glavnoj
knjizi slušača, koju vodi rektorat.


Upisi slušača vrše se u dekanatima, i to od 1. do 10. listopada i od 1. do 10.
ožujka. Kandidati su dužni pri upisu predati čitljivo izpunjen nacional tt dva primjerka
i izpunjen indeks i izkaznicu. Jedan primjerak nacionala, krstni (rodni) list i svjedočba
zrelosti ostaju u pismohrani dekanata, drugi primjerak nacionala dostavlja se
rektoratu za unos u imatrikulacionu knjigu, a ovjerovljen indeks i izkaznica predaju
se slušaču.


O produženju rokova, odredjenih za upis, odlučuje prema potrebi sveučilištni
senat.


Naknadne upise može fakultetsko vieće izuzetno na obrazloženu molbu odobravati
sl´ušačiiHa, koji se prijave do 5. studenoga i do 5. travnja uključivo, a za
upis na pravnom fakuketu do .15. studenoga odnosno do 15. travnja uključivo.


Pored imena naknadno upisanih slušača stavlja se u primjetbi uviek broj odluke
fakultetskoga vieća, kojom je odobren naknadni upis.
§ 83.


Na početku svakoga poljeća u roku koji odredi dekan fakulteta, dužan je svaki
slušač donieti svakome svom nastavniku indeks, da mu svojim izvornim podpisom
potvrdi upisana predavanja i vježbe. Pred kraj svakoga poljeća nastavnik na isti
način potvrdjuje svojim podpisom, da je slušač uredno polazio upisana predavanja i
vježbe. Iza toga slušač podtaosi indeks dekanatu radi potvrdjivanja poljeća.


Ako dekan ustanovi, da slušač nema broja sati, kojii je propisan nastavnim redom,
ne će mu potvrditi to poljeće, a predmete, za koje nema urednog nastavnikovog
podpisa, brisat će mu.


§ 84.


Ako dekan ustanovi, da za upis postoje zapreke, navedene u ovoj zakonskoj
odredbi, odbija molbu, i ubilježuje to u nacionalu. Protiv toga može se molitelj prizvati
na fakultetsko vieće u roku od osam dana, računajući od dana, kada je odbijen.


§ 85.
Slušači uplaćuju prigodom upisa pristojbe, propisane od fakultetskog vieća.
i § 86.
Slušač može opetovano upisivati isto poljeće.
§ 87.
Slušač dobiva po upisu izkaznicu, koju izdaje fakultet. Trošak za izkaznicu
snosi slušač.
Izkaznica vriedi samo za ono poljeće, u kojemu je slušač upisan, t. j . od početka
onog poljeća, u kojem je upisan, do početka idućega. Ako je prestala vriediti,
jma se produžiti; bez takva produženja izkaznica ne vriedi.
Ako slušač odlazi sa sveučilišta, ima izkaznicu predati. Za izgubljenu izkaznicu
izdaje se slušaču duplikat na njegov zahtjev i uz naknadu troška. Ta izkaznica mora
nositi oznaku »duplikat«.
§ 88.
Slušači slobodno biraju predavanja, koja žele služati ali mogu izpite polagati
samo prema odredbama fakultetskoga izpitnog reda. Izpite može slušač polagati samo
onda, ako je proveo na fakultetu bar jedno priznato poljeće.


102
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Odredbe, provedbene naredbe, propienicd, poslovnici, naredbe.


§ 89.
U sveučilištnim zgradom ne mogu se držati nikakvi sastanci ni skupštine bez
znanja i privole rektora, koji može tu ovlast prenieti na dekane.
Radi održavanja reda može rektor obustaviti predavanja u čitavom sveučilištu
ili samo na pojedinom fakulteta najviše za tri dana, o čemu je dužan izviestiti sveučilištni
senat. O obustavi predavanja za daljih 10 dana odlučuje senat, a preko toga
ministar nastave na priedlog senata. O svakoj obustavi predavanja ima se ministar
nastave odmah izviestiti.


§ 90.
Slušači mogu na sveučilišta osnovati stručna đružtva. Na svakom fakultetu može
postojati samo jedno stručno družtvo.


Pobliže odredbe o osnivanju, ustrojstvu i radu ovih družtava propisat će se
naredbom ministra nastave na priedlog senata i predstavnika ustaške sveučilištne
mladeži.


VIII.
Izplti.
§ 91.
Izpiti s-u bezplatni, a diele se na diplomske i stroge izpite (rigoroze). Sastav
povjerenstva, uvjeti za puštanje na izpit. izpitai rokovi i način polaganja izpita odredjuje
se izpitnim redom ili posebnim fakultetskm propisnicima.
Pozitivne su ocjene: dovoljno, dobro, veoma dobro i izvrstno, a negativne:
nedovoljno.
§ 92.
Kandidatu, koji položi sve izpite, propisane izpitnim redom, izdaje dekanat na
njegov trošak diplomu, koju podpisuju rektor i dekan. Ona svjedoči, da je kandidat
svršio sveučilištne nauke, i da ima fakultetsku spremu. Naslov, koji kandidat njome
stiče, odredjuje se fakultetskim propisima.
Diploma mudrosldvnog fakulteta daje pravo na naslov: profesor. Slušači, koji
su diplomirali od godine 1914. pa do dana proglašenja ove zakonske odredbe, a još
nemaju prava na naslov profesor, zatražit će od rektorata, da im izda posebnu potvrdu,
kojom dm se priznaje pravo na taj naslov, dok će se od dana proglašenja ove
zakonske odredbe priznavati pravo na taj naslov u samoj diplomi.


§93.


Kandidat, koji položi izpitnim redom propisane stroge izpite na osnovi doktorske
disertacije, stiče naslov doktora. Pošto je javno promoviran, dobiva na svoj
trošak doktorsku diplomu, koju podpisuju rektor, dekan i promotor. Oblik i sadržaj
doktorske diplome i način obavljanja promocije odredjuje senat. Svi doktori sveučilišta
upisani su u posebnoj knjizi, koju čuva rektorat. U njoj se promovirani doktor
podpisuje vlastitom rukom.


§ 94.


Doktorski naslov gubi se: 1. gubitkom častnih prava pravomoćnom osudom
kaznenog suda, 2. kad se utvrdi, da predana disertacija nije samostalan rad kandidatov,
što utvrđuje nadležno fakultetsko vieće, 3. ako se i inače pokaže nedostojnim
toga naslova. O gubitku doktorskog naslova u slučajevima pod 2 i 3. odlučuje senat
na priedlog fakultetskog vieća.


Gubitak doktorskog naslova bilježi se u doktorskoj knjizi i objavljuje na
oglasnoj ploči sveučilišta i fakulteta i u Narodnim novinama.
U slučaju pod 1. stiče se doktorski naslov nakon povratka častnih prava prema
propisima kaznenoga zakona ponovnom promocijom, o čemu odlučuje senat.


103
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Odredbe, provedbene naredbe, propisnići, poslovnici, naredbe.


§ 95.
Nostrifikacija diploma stranih sveučilišta vrši se po zakonu o nostrifikaciji
(primanju) diploma sa stranih sveučilišta i visokih škola.
§ 96.
Naslov počastnog doktora daje se u ime sveučilišta osobama, osobito zaslužnim
za znanost.


Odluke o davanju počastnih doktorata donosi fakultetsko vieće na osnovi
obrazloženog priedloga dvojice redovitih profesora, po pristanku 3/4 svih članov::
fakultetskog vieća.


Odluka fakultetsko« vieća podnosi se na odobrenje senatu, a za njegovu odluku
potreban je pristanak 2/3 od ukupnog broja članova senata.
Naslov počastnog doktora gubi se gubitkom častnih prava i ne može se više
vratiti.


IX.
Sveučilištni uredi
§ 97.
Knktcr j dekan vrše poslove svoga djelokruga uz pomoć svojih ureda, kojima
je pridieljeno potrebno uredsko osoblje Uz rektorat i dekanate postoje za obavljanje
računskih poslova reklbratsko* računovodstvo i fakultetska- računovodstva svako s
potrebnim brojem stručnog osoblja.
§ 98.
Na sveučilištu postoji nadstojničtvo klinika medicinskog fakulteta, nadstojničtvo
veterinarskih klinika i nadstojničtvo pokusnog dobra Maksimir, a po potrebi mogu
postojati posebne uprave sveučilištnih odnosno fakultetskih dobara.
§ 99.
Za sve zavode jednog fakulteta postoji samo jedna blagajna, izuzimajući one,
kod kojih Je to posebnim propisnikom drugačije uređeno. Odgovornost za upravljanje
tom blagajnom nosi dekan.
Bez odobrenja fakultetskog vieća ne smiju se od slušača ubirati nikakve pristojbe.
§ 100.
Kroz rektorat prolaze svi spisi, upućeni rektoratu sveučilišta ili senatu. U
rektoratu se izrađuju svi predmeti, koji pripadaju djelokrugu rektora ili senata, tu
se pohranjuju njihovi spisi, spisi stegovnih sudova i izpitnog povjerenstva za asistentski
izpit. Rektorat vodi očevidnik slušača, nastavnika i svega sveučilištnog
osoblja.
§ 101.
Na čelu je ureda rektorata tajnik sveučilišta. Uz njega je potreban broj pomoćnog
esoblja. »
§ 102.
Tajnik sveučilišta mora imati spremu pravnog fakulteta, položeni stručni izpit
i najmanje 12 godina stvarno provedene državne službe. On ima položaj i beriva
izvanrednog profesora sveuičilišta prema godinama službe.
Tajnici, i perovodni činovnici sveučilišta i fakulteta moraju imati fakultetsku
spremu.
§ 103.
Činovnici rektoraiskog računovodstva i fakultetskih računovodstva,., činovnici
i osoblje pisarnica moraju imati oodgovarajuću .spremu istovrsnih državnih činovnika.
§ 104.. . . . .
Perovodno osoblje bira senat za ured rektorata, a fakultetsko vieće za urede
fakulteta
putem razpisanog natječaja, te se predlaže na imenovanje ministru nastave.
Ostalo osoblje bira senat odnosno fakultetska vieća, a imenuje ga rektor.


1C4
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Odredbe, provedbene naredbe, propi snici, poslovnici, naredbe.


§ 105.


.Računovodstvo rektorata s .potrebnim brojem činovničkog osoblja vrši sve


računske i blagajničke poslove rektorata prema postojećim propisima. Glavar računo


vodstva vodi sve dopisivanje svoga odsjieka, podpisuje s rektorom sve izplatne na


löge. On vodi očevidnik primitaka i izdataka sveučilištne vlastite imovine, darova,


zaklada i fondova, koliko ne spadaju u djelokrug fakultetskog računovodstva, i na


nalog rektora, odnosno na zahtjev dekana, pregledava računsko i blagajničko poslo


vanje fakultetskih računovodstava.


Propisnik o računovodstvenoj službi na sveučilištu propisuje ministar nastave
u sporazumu s. Državnom riznicom, a po saslušanju senata.
§ 106.


Kroz dekanat prolaze svi spisi, upućeni dekanu, fakultetu ili fakultetskom vieou.
U´ njemu se izrađuju svi predmeti, koji pripadaju djelokrugu dekana i fakultetskog
vieca, tu se sređuju i čuvaju fakultetski spisi, vodi očevidnik upisanih slušača, nastavnika
i svega osoblja fakulteta i njegovih ustanova .


§ 107.
Na čelu ureda dekanata je tajnik fakulteta. .. njeg.» je potreban broj pomoćnog
osoblja. Unutrašnji poslovni red ureda propisuje dekan.
§ 108.
Računovodstvo fakulteta obavlja računske i blagajničke poslove fakulteta i
njegovih ustanova prema propisima § 105. ove zakonske odredbe.


§ 109.


Među upravno i tehničko osoblje spadaju:


a) kao činovnici, koji moraju imati fakultetsku spremu i državni stručni izpit:
upravitelj uzornog (pokusnog) dobra, upravitelji klinika medicinskog fakulteta,
upravitelji veterinarskih klinika;
b) kao činovnici, koji moraju imati fakultetsku spremu: ljekarnici, prosekton,
liečnici, astrnomski observatori, kustosi, poljodjelski i šumarski pristavi;


c) kao činovnici, koji moraju imati podpunu srednju ili srednju stručnu Školu
sa zuključnim izpitom: observatori, kartografi, knjižničari, dentisti, (zubni tehničari),
upravitelju > sveufčSlištmiih dobara, laboranti, vrtlari, fotografi,, rentgenizaton, [kalkulatori,
stručni majstori, bolničari (bolničarke, častne sestre), crtači, preparatori, ekonomi
i radionički poslovođi e;


d) kao činovnici, koji moraju imati nižu srednju ili njoj ravnu stručnu školu:
vrtlari, kalkulatori, fotografi, primalje, rentgenizatori, stručni majstori, laboranti,
crtači, zubni tehničari, pomoćnici radioničkih poslovođa, ložači, bolničari (bolničarke,
častne sestre), preparatori i pedeli;


e) kao dočiimovnici, koji moraju imati dva razreda srednje ili niže stručne
škole ili majstorski ili stručni izpit: laboranti, ložači, mehaničari, vozači samovoza,
vrtlari, primalje, stručni majstori, bolničari (bolničarke, častne sestre) i pedeli.


Za imenovanjie na eiinovničko mjesto službenici ,pod b) i c) moraju imati
državni stručni izpit, koji se polaže po pravilima, koja´ propisuje ministar nastave
na priedlog senata.


Pravila za stručne izpite osoblja pod d) i e) propisuje rektor na pr.iedlog fakultetskih
vieća, a po saslušanju senata.


Sve navedene službenike bira fakultetsko vieće, ako su to činovnici i službenici
fakulteta, a senat, ako su to činovnici i službenici rektorata. Činovnike pod a)
i b) imenuje ministar nastave, a ostale rektor.


Za spremu i službeni položaj nodvornika vriede propisi zakona o činovnicima,


105
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Odredbe, provedbene naredbe, propisnici, poslovnici, naredbe,


§ 110.


Pored tehničkog osoblja, spomenutog u prijašnjem paragrafu, mogu se za pojedine
tehničke poslove imenovati kao pomoćno osoblje honorirani službenicidneviiičari. Njih imenuje prema proračunu rektor, ako pripadaju rektoratu, a dekan
na priedlog nadstojnika zavoda, ako pripadaju fakultetu.


§ 111.
Za pomoćno, nastavno i stručno osoblje, te upravno tehničko i pomoćno
osoblje vriede u pogledu podjeljivanja dopusta propisi zakona o činovnicima.
§ 112.


Svi natječaji, predviđeni ovom zakonskom odredbom, razpisuju se na način,
kako je to određeno za razpisivanje natječaja za mjesto redovitog profesora, no
natječaj se oglašuje samo jedanput u Narodnim novinama.


X.
Prelazne odredbe
§ 113.
Za one Južbenike sveučilišta, za koje do dana 10. travnja 1942. ne usliedi
rješenje na temelju zakonske .odredbe o izpravljanju neispravnosti i nepravda počinjenih
činovnicima i službenicima kod postavljanja, promaknuća i umirovljenja od


22. travnja 1941. broj XX-2L, Z. p., smatra se, da su preuzeti u službu Nezavisne
Države Hrvatske, i na njih se nakon toga ne može primieniti propis § 2. spomenute
zakonske odredbe.
§ 114.


Propisi §§ 24.—48., 58., 60. i 64. ove zakonske odredbe, u koliko se odnose na
izbor i stalnost nastavnika, ne će se primjenjivati kroz vrieme od pet godina od dana
stupanja na snagu ove zakonske odredbe.


Kroz ovo vrieme imenovat će se profesori odredbom Poglavnika, a ostalo nastavno
osoblje odlukom ministra nastave.
§ 115.


Završne svjedočbe, koje su primili učenici škola, navedenih u § 78. ove zakonske
odredbe o izdavanju školskih svjedočaba koncem 1940.—41. školske godine od 8.
svibnja 1941. broj LXXV-123 Z. p. jednake su u pogledu primanja redovitih slušača
svjedoobama zrelosti spomenutih škola, to jest vriede i kao svjedočbe VIII. razreda
i kao svjedoöbe zrelosti.


§ 116.


Promjena kvalifikacije za ma koju sveučilištnu službu, izvršena ovom zakonskom
odredbom, ne odnosi se na osobe, koje u času stupanja ove zakonske odredbe na
snagu odnosnu službu izvršuju, ni na njihovo napredovanje u službi.


§ 117.


Kod kandidata za nastavnička mjesta, osobitih struka tehničkog fakulteta može
unutar pet godina od stupanja na snagu ove zakonske odredbe doktorsku diplomu
zamieniti diploma završenih fakultetskih nauka, a znanstvene radove samostalni
stručni radovi osobite vriednosti.


§ 118.


Za pojedine tehničke poslove može se unutar pet godina od stupanja ove zakonske
odredbe na snagu u izuzetnom slučaju uzeti u ugovornu službu stručnjak
strani državljanin (§ 48. ove zakonske odredbe).


§ 119.


Odredba § 40. primjenjuje se na sve, koji su kod stupanja ove zakonske odredbe
na snagu zatečeni na mjestu redovitog ili izvanrednog profesora ili žive kao umirovljeni
sveučilištni profesori.


106
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Odredbe, provedbene naredbe, propisnioi, poslovnici, naredbe.


Fakultetska vieća moraju svoj obrazloženi priedlog staviti u roku od šest mjeseci
.nakon stapanja ove zakonske odredbe na snagu.
§ 120.


Do izdanja novih izpitnih i nastavnih redova vriede dosadanji propisi, koliko
nisu protivni odredbama ove zakonske odredbe. Ako bi se u tom´ pokazale nejasnoće
ili pojavila neslaganja, odlučuje ministar nastave svojim tumačenjem po saslušanju
senata. .


§ 121.
U § 1. predviđeni farmaceutski fakultet osnovat će se i urediti posebnom naredbom
ministra nastave.
§ 122.
Izbor rektora i dekana za školsku godinu 1941.—42. ima se obaviti u roku od
14 dana po stupanju ove zakonske odredbe na snagu.


§ 123.
Molbe za podjeljenje venia docendi, koje su predane prije stupanja na snagu ove
zakonske odredbe, ako je postupak u tečaju, prosuđuju se prema« dosađanjim zakonskim
propisima. .


§ 124.


Ova zakonska odredba stupa na snagu danom proglašenja u Narodnim Novinama.
Njome se stavlja izvan snage zkon o univerzitetim od 28. VI. 1930. sa svim
izmjenama, obća naredba sveučilišta od 12. IX. 1940. i drugi protivni joj propisi.


Zakonska odredba o ativnoj nastavničkoj službi profesora sveučilišta i visokih
škola s položajem sveučilištnog fakulteta od 12. svibnja 1941. br. LXVI-100-Z. p.
ostaje na snazi.


U Zagrebu, dne 23. listopada 1941.
Poglavnik
Broj: CCCLIX-1433-Z-1941. Nezavisne Države Hrvatske:
Dr. Ante Pavellć, v. r.


Doglavnik
ministar nastave:
Dr. Budak, v. r.
Ministar zdravstva:
Dr. Ivo Petrić, v. r.
Zamjenik ministra
seljačkog gospodarstva
ministar pravosuđa i bogoštovlja:
Dr. Mirko Puk, v. r.
Ministar šumarstva i rudarstva:
Ing. Ivica Frković, v. r.
Ministar
za obrt, veleobrt i trgovinu:
Dr. Dragutin Toth, v. r.
Ministar
prometa i javnih radova:
Ing. Bešlagić, v. r.
Državni rizničar :
Dr. Košak, v. r.
Ministar
pravosuđa i bogoštovlja:
Dr. Mirko Puk, v. r.


107
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Odredbe, provedbene naredbe, propisnici, poslovnici, naredbe.


(48)
ZAKONSKA ODREDBA O PRIMANJU OSOBA SLOBODNOG ZANIMANJA
U DRŽAVNU SLUŽBU


§ 1.
Osobe slobodnog zanimanja mogu biti primljene u državnu službu odredbom
Poglavnika Nezavisne Države Hrvatske.


Odredbom o preuzimanju takvih osoba u državnu službu određuje se početni
razred, službeni naziv i vrieme, koje se primljenom službeniku priznaje za napredovanje
. mirovinu.


§ 2Odredbom
Poglavnika Nezavisne Države Hrvatske mogu se vršiti imenovanja
i promaknuća državnih službenika iznimno od postojećih zakonskih, propisa.
§ 3.


Odluke o imenovanju i promaknuću državnih službenika, izdane nakon 10.
travnja 1941., koje nisu u skladu s postojećim zakonskim propisima, a nisu izdane
odredbom Poglavnika Nezavisne Države Hrvatske, imadu se dovesti u sklad sa
zakonskim propisima odnosno* predložiti Poglavniku na odluku u roku od dva mjeseca.
Ovim ostaje netaknuta vriednost zakonske odredbe «o uračunavanju godina
provedenih u javnom zvanju ili u javnoj ili privatnoj službi u državnu ili samoupravnu
službu od 15. srpnja 1941. broj CXCI^657-Z. p.-1941.


§4.
Ova zakonska odredba stupa na snagu danom proglašenja u Narodnim
novinama.
Tim danom prestaje vriediti član 8. uredbe o službenim odnosima banovinskih
službenika od 12. listopada 1939.
U Zagrebu, dne 23. listopada 1941.
Poglavnik
Nezavisne Države Hrvatske:
Dr. Ante Pavelić, v. r.
Broj: CCCLXIV-1843-Z.-1941.
Ministar
pravosuđa i bogoštovlja:
Dr. Mirko Puk, v. r.


(49)
ZAKONSKA
ODREDBA O NAZIVIMA ZAKONSKIH I DRUGIH PROPISA
I OBLASTNIH RJEŠENJA


§ 1Odredbe
izdaje jedino Poglavnik Nezavisne Države Hrvatske.
Odredbe jesu:


1. zakonske, koje imaju
narav zakona;
2. obćenite, kojima se uređuju pitanja obće naravi, a koje nemaju narav
zakona i
3. posebne, kojima se uređuju posebna (pojedina) pitanja, koja po zakona
rješava samo Poglavnik.
Sve zakonske odredbe Poglavnika supodpisuju nadležni ministri. Odredbe
obćenite i posebne naravi, imenovanja -i odredbe, koje izdaje Poglavnik kao vrhovtu
zapovjednik cjelokupne hrvatske oružane sile, ne trebaju biti supodpisivane.


108
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Odredbe, provedbene naredbe, propisnici, poslovnici, naredbe.


§ 2.
Ministarsko vieće rješava pitanja, o kojima se razpravlja na sjednicama ministarskog
vieća, zaključcima, koji imaju narav i snagu naredaba.


§ 3.
Ministar samostalno ili u suglasnosti s dragim ministrima ili više ministara zajedno
izdaju na temelju postojećih zakonskih propisa:


1. provedbene naredbe, .
2. propisnike i poslovnike,
3. naredbe i
4. naredbe o imenovanju, promaknuću, premještaju, ´umirovljenju i odpu´stsi.
Provedbenom naredbom se izdaju potrebni propisi ili naputci, prema kojima
se pojedini zakoni odnosno zakonske odredbe provode u život.
Propisnikom. se razrađuju provedbene naredbe, a poslovnikom se utvrđuju
propisi, prema kojima se izgrađuju (oblikuju, ustrojavaju) državne oblasti, uredi:
zavodi i državna poduzeća kao i propisi, prema kojima se u tim ustanovama obavljaju
poslovi. ..


Naredbom se izdaju obća obvezna pravila na temelju zafconskih propisa.
Naredbom o imenovanju se uređuju službovni odnosi pojedinog državnog
službenika.
§ 4.
Kada druge državne upravne oblasti na temelju zakonskih propisa izdaju obća
obvezna pravila, čine to oblastuim odlukama.


Kada ove oblasti u pojedinom slučaju ili za jednaku vrstu slučajeva ureda
radi izdaju zabrane ili pozive, koji se obćeniio tiču pučanstva, društava, pojedinih
skupina, ^podređenih oblasti ili pojedinaca, čine to nalogomi


§ 5.


Prvomolbena rješenja državnih upravnih i samoupravnih oblasti kao i posebnih
oblastnih povjerenstava, kojia se izdaju na zahtjev pojedinih stranaka ili ureda radi
u pojedinom pitanju ili u nekom sporu, zovu se odluke. Drugomolbena rješenja u
ovim slučajevima zovu se rješitbe.


Odluke, izdane u upravnom kaznenom ´postupku, zovu se kaznene odluke, a
rješitbe, izdane u takovu postupku, zovu se kaznene rješitbe.
§ 6.
Ova zakonska odredba stupa na snagu danom proglašenja u Narodnim , novinama
i toga dana prestaju vriediti protivni joj propisi.
U Zagrebu, dne 20. listopada 1941.
Poglavnik
Broj: GCCLVI-1820-Z.-1941. Nezavisne Države Hrvatske:
Dr. Ante Pavelić, v. r.
Ministar pravosuđa i bogoštovlja:
Dr. Mirko Puk, v. r.


(50)
ZAKONSKA ODREDBA O OPROSTU OD PLAĆANJA BILJEGA I PRISTOJBI
ZAVODA ZA KOLONIZACIJU
§ 1.
Zavod za kolonizaciju u Zagrebu sa svim svojim područnim uredima oprošten
je kao državna ustanova u svojem poslovanju od svih državnih i samoupravnih biljega
i pristojbi, napose sudskih, kao i svih javnih daća, državnih i samoupravnih


109
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Odredbe, provedbene naredbe, propisnioi, poslovnici, naredbe.


Ugovori, koje sklapa zavod za kolonizaciju s trećim osobama, oprošteni su od
svih državnih i samoupravnih biljega kao i prienosnih pristojbi.
Podnesci stranaka zavodu za kolonizaciju i pravni liekovi iz nadležnosti zavoda
ne podipadaju pod ovaj oprost.
§2.
Ovlašćuje se državni rizničar, da mjerodavno tumači ovu zakonsku odredbu.
§3.


Ovanovinama.
zakonska odredba stupa na snagu danom proglašenja u Narodnim
U Zagrebu, dne 20. listopada 1941.
NePoglavnik
zavisne ]}ržave Hrvatske:
Broj: CCCL-1812-Z.-1941.
Dr. Ante Pavelić, v. r.
Zamjenik minifj-a #
seljačkog gospodarstva
ministar pravosuđa i bogoštovlja:
Dr. Mirko Puk, v. r.
Državni rizničar:
Dr. Vladimir Košak, v. r.
Ministar unutarnjih poslova:
Dr. Andrija Artuković, v. r.
Ministar pravosuđa i bogoštovlja:
Dr. Mirko Puk, v. r.


(51)´


ZAKONSKA ODREDBA NOVIH NADJELJENIKA AGRARNOG ZEMLJIŠTA OD
PLAĆANJA SAMOUPRAVNIH DAĆA


§ 1.


Novi nadjeljenici zemlje, stavljene pod udar agrarne reforme zakonom o likvidaciji
agrarne reforme na velikim posjedima od 19. lipnja 1931. sa svim izmjenama
i dopunama toga zakona, a dodieljene im u smislu postojećih zakonskih propisa
putem zavoda za kolonizaciju u Zagrebu, oslobađaju se od dužnosti plaćanja svih
zaostalih i tekućih samoupravnih daća, propisanih na te zemlje, do kraja 1941.


§2.
Ne rješavaju se dužnosti plaćanja zaostalih samoupravnih daća, odmjerenih
na spomenute zemlje, dosadašnji posjednici odnosno uživaoci te zemlje.
§3.


Zavod za kolonizaciju, odnosno područni uredi zavoda dužni su u izvlastbenim
odlukama za svakoga nadjeljenika uz oznaku njegove zemlje utvrditi, da je oslobođen
od dužnosti plaćanja samoupravnih, daća po ovoj zakonskoj odredbi.


§ 4.


Provedba ove zakonske odredbe povjerava se ministarstvu seljačkog gospodarstva
u sporazumu s ministarstvom unutarnjih poslova i s Državnom1 riznicom, a
mjerodavno tumačenje ministru seljačkog gospodarstva.


110
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Odredbe, provedbene naredbe, propisnici, poslovnici, naredbe.
§ 5.


Ova zakonska odredba stupa na snagu danom proglašenja u Narodnim
novinama.
U Zagrebu, dne 20. listopada 1941.
Poglavnik
Nezavisne Države Hrvatske:
Dr. Ante Pavelić, v. r.
Broj: CCCXUX-1811-Z.-1941.
Zamjenik ministra
seljačkog gospodarstva
ministar pravosuđa i bogoštovlja:
Dr. Mirko Puk, v. r.
Ministar unutarnjih poslova:
Dr. Andrija Artukovlć, v. r.
Državni rizničar: .
Dr. Vladimir Košak, v. r.
Ministar .pravosuđa i bogoštovlja:
Dr. Mirko Puk, v. r.


(52)
´ ZAKONSKA ODREDBA O IZMJENI ZAKONSKE ODREDBE O UREĐENJU f


POSJEDOVNIH ODNOSA NA AGRARNIM ZEMLJIŠTIMA


§ 1Stavka
3. § 5. zakonske odredbe o uređenju posjedovnih odnosa na agrarnim zemljištima
broj .....-299 Z. p. (Narodne novine od 31. svibnja 1941. broj 41) mien ja
se i glasi:


»Onim agrarnim subjektima, koji su zemlju kupili putem fakultativnog odkupa
kao i onima, koji su odštetu za izvlašteno zemljište djelomično ili u cielosti izplatili,
može zavod izplatiti naknadu, koja ne može premašiti visinu od´štete, predviđenu za
zemlju u § 28. zakona o likvidaciji agrarne reforme, u koliko ne budu utvrđeni kao
agrarni subjekti.«


§2.
Ova zakonska odredba stupa na snagu danom proglašenja u Narodnim
novinama.
U Zagrebu, dne 20. listopada 1941.


Poglavnik
Nezavisne Države Hrvatske:
Dr. Ante Pavelić, v. r.


Broj: CCCXLVI-1763-Z.-1941.


Zamjenik ministra
seljačkog gospodarstva
ministar pravosuđa i bogoštovlja:
Dr. Mirko Puk, v. r.
Ministar pravosuđa i bogoštovlja:
Dr. Mirko Puk, v. r.


111
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Odredbe, provedbene naredbe, propisnioi, poslovnici, naredbe.


(53)
ZAKONSKA ODREDBA


o imenovanju povjerenika kod zemljištnih zajednica i šumskih zadruga
§ 1.
Kod svih vrsta zemljištnih zajednica* il kod šumskih zadruga mogu se prema
potrebi radi vodjenjä njihove uprave imenovati povjerenici.
Kod zemljištnih zajednica, koje stoje pod nadzorom ministarstva šumarstva i
rudarstva, i kod šumskih zadruga, imenuje povjerenika ministar šumarstva i rudarstva,
a kod ostalih zemljištnih zajednica ministar seljačkog gospodarstva.


§2.
Irnenovalijiem povjerenika na temelju propisa § 1. i njegovim nastupom povjereničke
službe prestaju postojati i djelovati organi, koji su prema propisima za dotičnu
ustanovu vodila mjezihu upravu, a njihova nadležnost prelazi na povjerenika.
Nagrada povjerenju za «egov rad u dotičnoj ustanovi, za koju je imenovan,
m odredit će se naredbom o njegovu imenovanju na teret dotične ustanove, kod ´koje je
imenovan.
§3.
Kada prestane potreba, da upravu dotične ustanove vodi povjerenik, nadležni
će ministar odrediti što je potrebno, da se u dotičnoj ustanovi´ uredi redovita, uprava
prema propisima, koji vriede za tu ustanovu. Čim to bude pravovajlano. izvršeno,
prestaje nadležnost povjerenika i nadležni ministar će ga razriešiti´ od dužnosti.


§4Provedba
ove zakonske odredbe povjerava se ministru šumarstva i rudarstva i
ministra seljačkog gospodarstva, svakome u njegovu djelokrugu.


§ 5.
Ova zakonska odredba zadobiva pravnu moć danom njezina proglašenja u
Narodnim Novinama.


U Zagrebu, dne 24. siečnja 1942.


Poglavnik Nezavisne Države Hrvatske:
Dr. Ante Pavelić, v. r.


Broj XXXI-177-Z--1942.


Ministar šumarstva i rudarstva:
Ing. Ivica Frković v. r.


Ministar seljačkog gospodarstva:
Dr. JOZO Dumandžić v. r.


Ministar pravosudja i bogoštovlja:
Dr. Mirko Puk v. r.


112