DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 32     <-- 32 -->        PDF

veleobrtu govori se u članku božičnog broja
»Naš drvni vele obrt«. Osim toga Gospodarstvo
prenijelo je iz Ciglarskog vijestnika
jedan članak Ing. A. Perušića.


2. U ostalim dnevnim novinama veće suradnje
s područja šumarstva nije bilo. Izuzetak
od toga čine članci u Hrvatskom Narodu, u kojima
je polovicom listopada prikazan šestmjesečni
rad Ministarstva šumarstva i rudarstva.
U dnevniku Nova Hrvatska (kao i Gospodarstvu)
bilo je nekoliko priloga pokrajinskih
dopisnika, ali ti su prilozi skromnog opsega
i malog programatskog značenja.
Skupština Hrvatskog šumarskog društva
prikazana je u svim novinama, a također se redovno
objavljuje i svaki broj Hrvatskog
šumarskog Lista.


3. Od tjednika namijenjenih selu i hrvatskom
seljaku iz područja šumarstva bilo je
članaka u »Gospodarskom lis tu«, »N ezavisnoj
Državi Hrvatskoj«, te u
»H r v a t s k o j Straži«. Najbrojnija je bila
u potonjem tjedniku, a osnovna joj je misao
upt>znati hrvatskog seljaka s vrijednošću drva
u životu suvremenog čovjeka, a naročito s vrijednošću
hrvatskih šuma ukuzujući na logične
DOPRINOSI IMOVNIH OPĆINA


Likvidacija imovnih općina, koja se provodi
na osnovu Zakonske odredbe o prestanku
krajiških imovnih općina (od 19. studenoga
1941. god.), zabilježena je u dnevnom novinstvu
tiskanjem ove zakonske odredbe i obrazloženja,
koje je bilo objavljeno u Narod, novinama
istodobno sa samom odredbom. Izuzev
ovog službenog obrazloženja prestanak imovnih
općina nije u ovaj čas u našoj štampi
jače naglašen i nije ovim povodom jače istaknuta
uloga imovnih općina i značenje ovog
koraka za hrvatsko šumsko gospodarstvo napose,
a narodno gospodarstvo uopće. Dosad
izašla dva dopisa (jedan iz Otočca a drugi iz
Ivanić Kloštra) ne prelaze okvir običnog dopisa
pokrajinskog izvjestitelja. Za to je u toliko
značajniji, doduše mali članak tjednika
»Hrvatska Straža« u prvom broju od 1942. pod
naslovom »Doprinosi imovnih općina
napretku hrvatskog naroda«, u kojem
su istaknuta dobra, što su ih imovne općine
u svom sedamdesetgodišnjem životu učinile
hrvatskom narodu.


Članak Hrvatske Straže glasi:


»Na pragu Nove Godine sjetimo se još
jednom imovnih općina, koje su 1941. godine
zakonskom odredbom prestale postojati i kojih
je posjed postao državnim. Imovne općine
su osnovane točno prije 70 godina sa svrhom,
da se polovica šuma na području bivše Vojne
Krajine oslobodi podmirenja potreba na drvetu
hrvatskog seljaka — graničara. Iako je
većina imovnih općina tokom svog sedamdesetgodišnjeg
života zapala u velike teškoće, iz
kojih se kao najbolji korak smatrao njihovo
podržavljenje, ipak njihovo opstojanje nije bilo
uzaludno. I one su doprinijele lijepi obol napretku
hrvatskog naroda. Na ta njihova dobra
sjetit ćemo se u času, koji nas dijeli od godine,
u kojoj su završile svoj život.


posljedice tih činjenica, da drvo treba razumno
upotrebljavati, a hrvatsku šumu čuvati i brižno
uzgajati. .


II.
Kakova je cjelokupna bilanca zastupanja
šumarstva u hrvatskom novinstvu ? Da li su
iscrpljene raspoložive mogućnosti promičbe šumarstva,
razumijevajući ovu riječ u njenom
najširem smislu. Odgovor na prvo pitanje
uključen je u odgovoru na drugo, a koji glasi:
postojeće mogućnosti nisu iscrpite, jer bi šumarska
promičba mogla iskoristiti mnogo više
stranica naših novina sa zgodnim štivom. Kao
dokaz tome evo dva primjera: sa strane Hrvatskog
šumarskog društva izrađeni i novinama
poslani članci (prigodom 35-godišnjice smrti
Josipa Kozarca, te članak o vrijednosti koze u
narod, gospodarstvu) uvrstile su sve novine, a
zagrebačka je radio-stanica n a pobud u H.
Š. D. rado u svoj program uvrstila preda vanja
o Josipu Kozare u. Međutim pružene
mogućnosti bit će iskorištene onda, kad
se promičbi posveti barem jedna osoba, kojoj
će promičba biti jedini posao. O tome ima riječ
u prvom redu naše ministarstvo šumarstva.


P.
NAPRETKU HRVATSKOG NARODA


Površinu šuma i vrijednost tih šuma, koje
su pojedine imovne općine dobile, su različite.
I bogatstvo pojedinih imovnih općina bilo je
različito: one u siromašnijim krajevima bile su
siromašnije, a one u Slavoniji stajale su daleko
bolje. Ne samo, da je postojala razlika u
površinama, nego je ta raznolikost i posljedica
vrsti drveća, koje u pojedinim krajevima sačinjavaju
šume: slavonske hrastove šume uvijek
su davale više od jelovih u Lici. Među tim
malne sve imovne općine ipak
su doprinijele velike svote za
opće narodne koristi. Svi ti izdatci
plaćani su od utrška iz šuma
imovnih općina. Imovne su općine
bile one, koje su novac davale
, a šume su one, iz kojih su imovne
općine crple novac.


U ovim izdatcima u prvom redu je svota u
visini od 190 milijuna Kuna izdanih za gradnje
željeznica, cesta, puteva, mostova, za kopanje
kanala i isušivanje močvara, dane pripomoći
za gradnju crkava, škola, bolnica i ostalih javnih
zgrada, tu su i pripomoći gospodarskim
dobrotvornim i kulturnim društvima, kao i
neposredne milostinje i potpore. S novcem
imovnih općina školovan je mnogi i mnogi đak.
koji je poslije zauzimao i danas zauzima važno
mjesto u hrvatskom javnom životu. Ti milijuni
upotrebljeni su, dakle, u napredak hrvatskog
naroda i njihovo ulaganje u pomenute
svrhe mnogostruko se isplatilo i još uvijek se
isplaćuje. Ovamo možemo pribrojiti i 10 milijuna
Kuna, koja svota predstavlja iznos uplaćen
u Fond za pošumljavanje, koji treba služiti
pošumljavanju našeg Krša i naših golijeti.


Radeći kao dobri gospodari imovne su općine
uložile iznos od preko 150 milijuna Kuna
u pošumljavanje na svojem posjedu. Od toga
otpada 100 milijuna na pošumljavanje mjesta,
na kojima je izvršena sječa starih šuma, a 50


62