DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Trgovina
DOKIDANJE DRA2BI I ODREĐIVANJE CIJENA ŠUMSKIM PROIZVODIMA


U Narodnim novinama br. 15. od 19. siječnja
1942. god. proglašena je »Zakonsk a
odredba o prodaji šumskih proizvoda
iz državnih šuma i oodređivanju
ciena svim šumskim proizvodima
« , (br. XVI-121-Z-1942.), kojom se
mijenja način prodaje drveta iz državnih šuma
i na osnovu koje će se vršiti oblikovanje cijena
drvetu kao sirovini. U skladu sa zahtjevima
upravljanog gospodarstva, kao i nastojanja
za zaustavljanje skoka cijena, ovom se
zakonskom odredbom dokida dražbena prodaja
drveta i ostalih šumskih proizvoda iz državnih
šuma te je ujedno ministru šumarstva dana
mogućnost da određuje cijene tim proizvodima
u svim šumama. Prema ovom posljednjem
ovlašćenju dokinuta je ujedno i dražbena prodaja
i u šumama ostalih kategorija vlasništva,
pa i kod zem. zajednica i ostalih komunalnih
vlastnika, koji su do sada prodaje drvnih masa
iz "Svojih šuma vršili redovno putem dražbi.
Razumije se, da će određivanju cijena drveta
na panju, odnosno u šumi, ili drveta kao sirovini,
predhoditi utvrđenje cijena prerađenog
drveta t. j . piljenog i tesanog materijala, a za
uspješno provođenje zaustavljanja cijena morat
će se provesti i maksimiranje proizvodnih
troškovnih (nadnica, podvoza) počevši od šume.
pa sve do potrošača.


Provedba ove zakonske odredbe zahtijeva i
upravljanu podjelu sirovina na pojedine pilane
i ostale proizvađače. Podjela sirovina na po


jedine pogone i poduzeća, kao i samo određivanje
cijena, izgleda u prvi mah kao vrlo
velik i težak posao. Međutim taj posao nije
nepoznata novost u našoj šumsko-gospodarstvenoj
politici. U provedbi ove zakonske odredbe
dobro će doći iskustva stečena kod provedbe
zakona o zaštiti domaće drvne industrije,
samo što će sada trebati odrediti alimentaciju
svih pilana. Pri tom dolaze u obzir
sve šume, pa će u stanovitim slučajevima tehnička
provedba ove zakonske odredbe biti
lakša, nego provedba z. o. z. d. d. i.


Sam tekst ove zakonske odredbe glasi:


§ 1.


Ovlašćuje se ministar šumarstva i rudarstva,
da može prodavati šumske proizvode iz
državnih šuma bez dražbe mimo propisa §§ 50.
i 51. zakona o šumama i mimo propisa zakonske
odredbe o izjednačenju propisa o državnom
računovodstvu od 14. kolovoza 1941. broj
CCLVIII-1076-Z. p. 1941.


§ 2.


Ministar šumarstva i rudarstva ustanovljivat
će u sporazumu s ministrom obrta, veleobrta
i trgovine ciene svim šumskim proizvodima
u pojedinim područjima bez obzira na
vlasničtvo šuma.


§ 3.
Ova zakonska odredba zadobiva pravnu moć
danom proglašenja u Narodnim novinama.


DRA2BENA PRODAJA HRASTOVIH STABALA GRADA POŽEGE


Dne 3. siječnja o. g. održana je kod Gradskog
poglavarstva u Požegi prodaja 3.760 hrastovih
stabala doznačenih u gradskim šumama.
Predmetom prodaje bili su samo tehnički uporabivi
dijelovi stabala promjera iznad 25 cm.
Isklična cijena bila je određena s 1,871.823
Kune, dok je dostalna postigla visinu od
2,999.900 Kuna. Dostalac je tvrtka Drach d. d.
Pokraj Dracha dražbi je pristupila i t.t. Našička
d. d. s ponudom od 2,913.390 Kuna.


Za pojedine Sortimente postignuta je ova
cijena:


Bilješke


a) za hrastove trupce::


I. razreda Kuna 3.327.—
II. ,. „ 2.034.—
III. „ „ 1.053.—
sve po 1 m3 u šumi na panju;
b) za hrastove pragove:
dužine 2,60 met. Kuna 135.—
2,30 „ „ 132 —
1,80 „ „ 79 —


sve
po 1 komadu u šumi na panju.
(Gradsko poglavarstvo u Požegi.)


ŠUMARSTVO U HRVATSKOM NOVINSTVU


Kao značajnu činjenicu odmah ističemo, da
je prikazivanje najvažnijeg koraka u šumarskoj
politici Hrvatske 1941. godine, likvidiranje
imovnih općina po zakonskoj odredbi o prestanku
krajiških imovnih općina, u hrvatskom novinstvu
bilo ograničeno samo na donošenje same
zakonske odredbe i službenog obrazloženja.
A ipak je neosporno, da Zakonsk a odredba
o prestanku krajiških imovnih
općina nije samo najvažniji korak
1941. godine u šumarstvu, nego spada
među najvažnije odredbe, kojim
se uređuje opći i gospodarski život
Nezavisne Države Hrvatske i
hrvatskog naroda.


U ovom prikazu uz sumaran pogled na zastupanje
šumarstva u hrvatskom novinstvu to


kom 1941. godine, učinjen je naročiti osvrt na
članke izišle od početka mjeseca rujna do kraja
godine, budući da su prije tiskani prilozi prikazani
u Hrvatskom šumarskom listu br. 7. 1
8.—9., kao i jednom bilješkom u br. 11.


U hrvatskoj novinskoj djelatnosti zasebno
ćemo promatrati gospodarski dnevnik, političke
i obavještajne (informativne) dnevnike, te
tjednike.


1. Hrvatski gospodarski dnevnik pokrenut je
mjeseca svibnja 1941. inicijativom tadanjem
ministarstva za narodno gospodarstvo pod imenom
»Hrvatsko gospodarstvo«. Početkom
mjeseca listopada mijenja ime u »H r-
v a t s k a privreda«, ali pod tim imenom
60