DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 3     <-- 3 -->        PDF

HRVATSKI


ŠUMARSKI LIST


GOD. 66. VELJAČA 1942.


Prof. Ing. R. FANTONI, Zagreb.


PILCI


Le lame delle seghe.


Onaj dio stroja ili onaj dio ručne pile, koji pili drvo, zove se p i 1 a c. U narodu
se pilac ponajviše zove pila kao i cijeli stroj. U nekim krajevima udomaćio
se turski izraz testera, a neki po njemačkom uzoru zovu pilac — list pile.


2ELJEZO I ČELIK


Pošto je od najveće važnosti za valjanost pilaca i uopće strojeva za pilenje
materijal iz kojega su sagrađeni, navesti ću najprije u kratko glavni materijal za
gradnju strojeva za pilenje; a to je željezo i čelik.


Željezo je kristalinična tvar. Specifična težina čistog željeza Fe je 7,88. Čistog
željeza nema u prirodi, već se nalazi u rudačama u raznim spojevima. Cisto se
željezo ne upotrebljava za gradnju strojeva ili njihovih dijelova, a i ne proizvodi
se ni industrijski sasvim čisto željezo, već u željezu ima uvijek ugljika i nekih
drugih sastojaka. Najvažniji potrebni sastojak, koji djeluje na kvalitet željeza,
je ugljik.


Iz željeznih rudača dobiva se u visokim pećima pomoću koksa ili drvenog
ugljena sirovo željezo. U sirovom željezu ima oko 3°/o do 5,5% ugljika, a osim
ugljika, već prema vrsti željezne rudače, fosfora, sumpora, silicija i t. d. Sirovo
željezo se obično ne upotrebljava za izradbu bilo kakovih predmeta, već služi za
proizvodnju druge vrsti željeza i čelika.


Lijevano željezo.


Lijevano željezo proizvodi se iz sirovog željeza tako, da se sirovo željezo
samo s nekim talioničkim dodatcima ili sirovo željezo pomiješano sa starim željezom
i nekim dodatcima rastali u odgovarajućim pećima kod temperature od 1200°C
do 1400°C. Rastaljeno željezo ulijeva se u kalupe, načinjene obično iz posebnog pijeska,
gdje se ohladi i otvrdne. Predmeti iz lijevanog željeza mogu imati veomc
komplicirane oblike, jer željezo veoma dobro ispunja kalupe. U lijevanom željezu
ima 2°/o do 4% ugljika. Za lijevano željezo zadržava se tako visoki postotak ugljika,
jer se takovo željezo drži u rastaljenom stanju (tekućem stanju) kod relativno nižih
temperatura. Ugljik nije u lijevanom željezu sav vezan u kristalima, već se
djelomično nalazi između kristala kao grafit. Ovaj grafit rastavlja kristale, što je
jedan od uzroka, da obično lijevano željezo ima malu čvrstoću protiv natezanja,
pregiba i usukivanja (torzije). Bolje se vrsti lijevanog željeza dobivaju iz boljih
vrsta sirovog željeza sa svrsishodnim dodatcima i vještom manipulacijom. Bolje
vrsti lijevanog željeza imaju srazmjerno veću čvrstoću.


Posebna vrst lijevanog željeza je tsmperno li jevano željezo, koje
ima veću čvrstoću. Tempernp lijevano željezo proizvodi se tako, da se gotovi
predmeti iz lijevanog željeza podvrgnu posebnom procesu žarenja. Kod toga se
umanji sadržaj ugljika i promijeni se odnošaj vezanog ugljika prema nevezanom.
Lijevano željezo postane manje krhko, više žilavo, a u vrućem stanju može se
kovati.


33
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Kovko željezo i čelik.


Do pred nekoliko godina razlikovalo se po nazivu kovk o željez o i čelik.
Željezo, koje je imalo do 0,5% ugljika nazivalo se kovkim željezom, a željezo
sa preko 0,5% ugljika do oko 1,7% ugljika zvalo se je čelik. Danas se jedna i
druga vrst naziva čelikom, to jest svako kovko željezo naziva se čelikom. Starija
podjela bila je radi toga, što se kod čelika s više od 0,5% ugljika može kaljenjem
znatno povisiti tvrdoća, pa je kovko željezo sa slabijom sposobnošću zakaljivanja
(tvrđenja) nazivano bilo kovkim željezom, a kovko željezo s boljom sposobnošću zakaljivanja
čelikom.


Čelik se dobiva iz sirovog željeza, kao i lijevano željezo, ali je proces proizvodnje
drugačiji. U velikim posudama, koje su po obliku slične kruški, propuhuje se kroz
rastaljeno sirovo željezo uzduh. Pri tome se željezo zagrije na temperaturu znatno
višu od temperature taljenja lijevanog željeza, to jest do oko 1600° C. Uzduh,
propuhavan kroz željezo, spaja se s ugljikom iz željeza te tako konačni produkt
ima znatno manje ugljika u sebi. Prema tome kakova je podloga u peći, može se
odstraniti iz sirovog željeza također fosfor i sumpor. Količina ugljika, koja sagori
za vrijeme procesa, može se regulirati, pa tako dobivamo čelike s više ili manje
ugljika. Čelik se iz kruške izlije u posebne komade (ingote), a iz ovih se valjanjem,
tlačenjem i kovanjem proizvode razni oblici čelika, kao tračnice, traverze, profimi
čelici, razne šipke i t. d.


Proizvodnja čelika, kako je opisana, vrši se na tri načina i to na način Bessemera,
Thomasa i Siemens-Martina. Najstariji je način Bessemerov, ali se ne može
upotrebiti nego samo za sirovo željezo bez fosfora jer se fosfor ne može odstraniti
kod toga procesa. Kod Tomasovog procesa može se odstraniti fosfor, što je postignuto
oblaganjem kruške dolomitom (bazična obloga). Kod ovog procesa dobiva se kao
nuzproizvod tomasova drozga, koja je veoma dobro gnojivo. Treći način dobivanja
čelika je Siemens-Martinov. Kod ovoga se načina u naročitim pećima, zvanim
Siemens-Martin pećima, rastaljeno sirovo željezo, uz dodatak raznih primjesa i
propuhavanjem vrućeg uzduha, pretvara u čelik. Temperatura je u Siemens-Martin
pećima veoma visoka, pa se može taliti i stari čelik te upotriebiti kao primjesa kod
proizvodnje.


Na navedena tri načina proizvodi se čelik tako, da se sirovo željezo rastali u
tekuće stanje, pa se taj čelik zbog toga zove tekuć i čelik . Kod jednog starijeg
načina dobivao se čelik tako, da se sirovo željezo pretvorilo u tjestasto stanje,
pa se takav čelik zove tjestasti čelik. Danas se na potonji način proizvodi
veoma malo čelika.


Na opisani način proizvodi se obični čelik (prosti čelik), u kojem ima i stanoviti
postotak tvari, koje nepovoljno djeluju na svojstva čelika (sumpora, fosfora,
drozge i t. d.). Od navedenih triju vrsti tekućeg prostog čelika redovno je, uz
jednake ostale uvjete, najbolji Siemens-Martin čelik.


Bolje vrsti čelika, u kojem ima samo neznatan postotak štetnih primjesa, dobivaju
se tako, da se obični čelik, dobiven na Bessemerov, Tomasev ili Siemens-
Martinov način ponovno rastali u tignjevima ili električnim pećima. Čelik, dobiven
iz tignjeva, zove se čelik iz tignjeva, a onaj iz električnih peći —
elektročelik.


Najbolje vrsti čelika dobivaju se na način, da se za vrijeme procesa u tignjevima
ili električnim pećima dodaju razni metali. Tako se dobiju legiran i čelici.


Čelik iz tignjeva dobiva se tako, da se obični čelik rastali u posudama, koje se
griju izvana, pa čelik ne dolazi u dodir s koksom, u kojem ima sumpora. Fosfor ;
sumpor, koji se nalazi u prostom čeliku, prije procesa u tignjevima ne uklanja se
iz čelika, pa prema tome treba za proizvodnju čelika iz tignjeva odabrati prosti
čelik, u kojem ima malo fosfora i sumpora. Kod procesa u tignjevima izlučuju se
dijelovi troske, oksidi i t. d. Ako se tome rastaljenom čeliku dodaju metali kao nikalj
(Ni), krom (Cr), molibden (Mo), volfram (W), vanadij (V) i t. d. dobije se legigirani
čelik iz tignjeva.


Elektročelik dobiva se u posebnim pećima, pri čemu elektriciteta služi kao
izvor topline. Uslijed visoke temperature koja se može postići u ovim pećima,
ostaju jako bazične troske tekuće, što omogućuje uklanjanje štetnih primjesa iz


34
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 5     <-- 5 -->        PDF

čelika: u elektro pećima može se odstraniti također fosfor i sumpor. Ako se dodaju
razni metali, dobije se legirani elektročelik.


Legirani čelici su općenito veoma čvrsti, žilavi i elastični. Pojedina svojstva
legiranih čelika ovise od vrsti i količine metala, koji su upotriebljeni za legiranje.
Ovakovi čelici upotrebljavaju se za oruđe za obrađivanje drva i metala te za izradbu
dijelova strojeva, koji su izvrgnuti velikom naprezanju.


Lijevani čelik dobiva se, ako se čelik iz Besemerove ili Tomasove kruške ili
Siemens-Martinove peći lijeva u kalupe. Lijevani čelik može se i kovati. Osobito
dobar lijevam čelik dobije se, ako se u kalup nalije čelik iz tiganja ili elektročelik,
a ljevanjem legiranih čelika može se postići lijevani čelik specijalnih svojstava.


Svojstva čelika ovise od količine sastojaka, koje se u njemu nalaze pa se obzirom
na sadržaj ugljika općenito može reći. čvrstoća raste s povećanim sadržajem
ugljika, ako procenat ugljika ne prelazi l°/o, raztezljivost pada, a tvrdoća raste
s povećanim sadržajem ugljika. Sumpor i fosfor djeluju općenito štetno na svojstva
čelika, a naročito snizuju čvrstoću.


Toplinskom obradbom mogu se znatao poboljšati svojstva čelika. Kod različitih
temperatura ima čelik različitu strukturu, to jest sastav i poredak kristala mu je
različit. Kako za svaku strukturu ima čelik druga svojstva, to će naglo hlađen čelik
imati druga svojstva, nego polagano hlađen. Ovu osobinu materijala iskorišćuj
se kod kalenja, pri čemu se postizavaju razne tvrdoće. Postoje i takove vrsti čelika,
koje pri običnom ohlađivanju na uzduhu postizavaju veliku tvrdoću.


Glavna djelovanja nekih sastojina legiranja na svojstva čelika su ova: mangan
povisuje čvrstoću na nateg, kovkost i žilavost; krom povisuje čvrstoću na nateg i
toplinsku te žilavost i veliku otpornost protiv rđanja; molibden povisuje čvrstoću
na nateg i toplinsku, zadržaje čvrstoću i kod viših temperatura; nikalj povisuje
čvrstoću na nateg i žilavost; volfram povisuje čvrstoću na nateg i toplinsku; vanadij
povisuje čvrstoću na nateg i toplinsku.


PILCI.


Pila c je redovno tanka ploča iz čelika ozubljena na rubu. Pilci se prave iz
raznih vrsta čelika, iz Siemens-Martin čelika, čelika iz tignjeva i elektročelika, iz
nelegiranog i legiranog čelika.


Pilci iz Siemens-Martin čelika jeftiniji su od drugih, ali su zato redovito manje
vrijedni. Pilci iz nelegiranog čelika iz tignjeva i elektročelika dobri su, ali ipak nisu
tako otporni kao pilci iz legiranog čelika. Vrsnoća pilaca iz legiranog čelika zavisi
od vrste i količine materijala koji je uzet za legiranje.


U Americi su učinjeni pokusi s pilcima iz raznih čelika, pa je primjerice ustanovljeno,
da je s pilcem, u kojem je sadržaj kroma iznosio oko 4% a sadržaj volframa
oko 8°/o, polučena preko dva puta veća brzina pilenja, bez štete za pilac, nego
s pilcem, u kome je sadržaj kroma iznosio oko 0,4°/o a sadržaj volframa oko 5%.


Pilci od čelika s većim postotkom kroma, volframa i t. d. podnosi veća naprezanja
i veća ugrijavanja i kod pilenja i kod brušenja od pilaca iz čelika, slabo legiranog,
a naročito od nelegiranog čelika.


Materijal mora biti u pogledu sadržaja na sastojcima legiranja kao u pogledu
strukture svuda jednolik. Naročito u pogledu odpornosti proti trošenju mora pilac
na svim radnim mjestima imati jednake osobine, jer bi se inače nejednolično istrošio,
pa bi i pilenje bilo lošije. Radi toga treba da je pilac također na svim radnim
mjestima jednako zakaljen. U principu treba da je pilac što tvrđi, bez obzira na
tvrdoću drva, koje se pili, no njegova tvrdoća ne smije prekoračiti granicu, kod
koje bi zupci pri radu ili pri proširivanju pucali. Pilac treba da je tvrd, ali i da posjeduje
još dovoljno elasticiteta. Često se preporuča za mekanije drvo pilac manje
tvrdoće, što nije dobro.


Od kvalitete pilaca zavisi u dobroj mjeri kvalitet i učinak pilenja. Obzirom
na to mora se nastojati, da se pili sa što boljim pilcima.


Dobre pilce mogu proizvoditi samo tvornice, koje imaju iskusne stručnjake,
koje upotrebljavaju najbolji materijal i koje paze na savjesnu izvedbu. Zbog toga
nisu pilci iz svih tvornica jednaki po kakvoći. Jeftini pilac je ponajčešće u pogonu
najskuplji, a kakvoća pilenja slaba.


i


35
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Da li su pilci napravljeni iz valjanog materijala — vidi se naibolie za vriieme
oduzeg pilenja te kod brušenja i proširivanja zubaca. Točno se može ustanoviti i*


6111 P U


"d


što ^?dSÄn o Ä^ ST° kemiao-meteluXm ÄraSriju


sxo je dosta skupo. Pilac za jarmace se tu i tamo iskušava na primitivan način


Ha ..... .... l6gne .. drU ^ Pa ak0 Pilac


lrHeV-. «stane nePpovr eden .


RaZUmiJe S6´ đa je °Vak0V0
trijednosti Mtivanje od slaL ili nfkioV,


Z^ rUČn e PÜCe Pi!Ce Za Jarmače>


nil.´ k™žne i druge pilce, osim pilaca zaa tračne lracn e


pile, propisano je u Njemačkoj slijedeće- ^


SaZnak0m DI N m°gU Se Proizvoditi


tignjevad ° ^ ** elektročelika ili čelika <,


Pilci iz nelegiranog čelika moraju sadržavati naimanie 0 8»/n naM\^ «^ -


f?Sf0m ne sm^e kod Pila


O^TTkV Sf,dn°-fi^kYroSeUka"Si vL od
Wo , a kod pilaca iz čelika iz tiganja ne više od 0,06%. Mangan TSiiu m ne
smatraju se sastojcima legiranja. Pilci iz legiranog čelika irS l Jf„a ^ . i
mijski znak metala, koji je upotriebljen za S^e^TSS^rSÜ S
legiranja krom) znak Cr te moraju sadržavati najmanj >/,^. ! ftS?


m m0raJU SSdrŽaVati . .


ÄT e ´*« . ™ tifc^´dviju 1ZkovTn7zaa"


eehk, ako se župe,pi aca mogu valjano proširivati redovitim srerlstvim Deblifo


ZUPCI PILACA.
Drvo se pili zupcima pilaca tako da i u i " «
mjestu nastane mali utor S drvu dubok ^.. 1 . t ^reže strugotinu Na tom


d? ?´5 mm ´ a Slr?k X do 3 mm


Svi utori zajedno čine raspiljak (rez) Sli?°i°4 °k°


f j<^ ..... ai.ka ! predočuje, u mjerilu povećanom oko
15 puta presjek raspiljka, a slika 2 presjek strugotine.
Raspiljak ima dvije stranice c. Ove stranice
moraju biti ravne — sve točke jedne
stranice moraju ležati u jednoj ravnini. Stranice
raspiljka moraju biti glatke, da bi ispiljeni materijal
bio što ljepši.


U pogledu finoće pilenja (glatkoće ra;
piljka) razlikuju se u praksi u glavnom tri vrste
i to: kvaliteta furnira, kvaliteta dasaka za bla
njanie i kvaliteta građevnog drva. Kod prve
vrsti finoća treba biti tolika, da se izblanianiem
debljine do 0,5 mm poluči glatka površina- za


S1 ! drutreću vrst izblanjanjem do oko 1,1 mm. Ove
. razlike u kakvoći pilenja nisu sigurne, jer ovise


Q i od subjektivnog prosuđivanja.


bi i Zubac odjeljuje strugotinu na tri strane i
to s obje bočne strane b i na dnu a. Sa strane
se strugotina, kako je rečeno, mora točno odrezati,
jer svi ti mali odresci čine cijeli raspiljak.


Za rezanje širine strugotine treba relativno manje snage, a absolutno više snage
nego za rezanje debljine strugotine. Relativno manje za to, jer se širina strugotine
laglje reže od debljine strugotine, a absolutno više snage za to, jer je širina strugotine
znatno veća od debljine. Pilenje drva poprijeko teže je, nego pilenje uzduž.
Kod pilenja poprijeko mora se prerezati svako vlakance na dvije strane strugotine,
a kod pilenja uzduž režu se djelomično vlakanca, a djelomično tvar među
njima, koja je manje otporna od vlakanaca. Pilenjem uzduž među vlakancima
drvo se donekle i kala.


36
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Oblik zubaca.


Oblik zubaca treba biti takav, da raspiljak bude ravan i dosta gladak, da učinak
bude velik, da zupci imaju dovoljnu čvrstoću pa da se ne deformiraju, da se
mogu valjano proširivati i oštriti, da u međuzublju ima dosta mjesta za odstranjivanje
pilovine i da pilenje bude lako, to jest da ne treba za pilenje suviše snage.


Osnovni oblik zubaca je ponajviše trokut. (SI. 3 i 4). Spojno mjesto između
jednog i drugog zupca redovito je zaokruženo, ajeku-tšiljka , ß je kut


SI. 3.


SI. 4.


nagiba, /je kut praznine. Zbroj kuta šiljka i kuta praznine čini
kut rezanja, a je prednji brid, b je stražnji brid, c je oštrica šiljka, R je razmak
zubaca, v je visina zupca, r je radius zakoruženja. Brid a s jedne i s druge
strane zupca s oštricom c omeđuje prednju plohu zupca, a oba brida b s oštricom
c omeđuju stražnju plohu zupca. SI. 3 predočuje zupce pika, koji pili dok se giblie
na jednu stranu, a slika 4 zupce pika koji pili, kad se giblje na jednu i drugu
stranu. Na primjer — zupci vertikalnih jarmača, tračnih pila i kružnih pila pile
kad se pilci giblju na jednu stranu, a zupci šumskog dvoručnog pika, kad se pilac
vuče na jednu i drugu stranu. Na si. 4 je kut nagiba negativan, a kut šiljka ie
jednak dvostrukom kutu nagiba.


Ako zupci pile samo kad se pilci giblju u jednom smjeru, zupci će bolje raditi
imaju li veći kut nagiba ß. Ako se zupci u obliku trokuta izvedu s velikim kutem
praznine i ujedno s velikim kutem nagiba, imati će mali kut šiljaka a pa su takovi
zupci slabi. Da bi se zupci mogli izvesti s velikim kutem nagiba i da bi bili dovoljno
čvrsti, izboči se stražnja ploha zupca (stražnji bridovi) (si. 5 i 6) Ovakovi
zupci zovu se zupci s izbočenim stražnjimbridovima ili.zupci s konveksnim stražnjim
bridovima ili vučji zupci. Takovi zupci imaju dosta mjesta za pilovinu, dobro pile
i jaki su, ah se nešto teže uzdržavaju. Za uzdužno pilenje vrlo mekanog drva za
koje nisu potrebni osobito jaki zupci a potreban je veliki prostor za pilovinu svine


37
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 8     <-- 8 -->        PDF

SI. 5.


SI. 6.


se stražnja ploha zupca prema si. 7. Ovakovi zupci imaju relativno veliki razmak,
a zovu se zupci s konkavnim stražnjim bridovima ili s konkavnom stražnjom plohom
ili bablji zupci.


si. 7.


Proširenje zubaca.


Pilac mora imati u drvu dosta mjesta, da se ne uklijesti, pa zbog toga moraju
pilci piliti širi raspiljak (rez) od debljine pilaca. U tu se svrhu zupci proširuju.
Proširivanje izvađa se na tri načina: razvraćanjem, tlačenjem i debljim zupcima.


1. Proširivanje razvraćanjem sastoji se u tome, da se jedan zubac
svine na jednu stranu, a drugi zubac na drugu stranu. (SI. 8 i 9). Svaki se zubac
svine samo na jednoj trećini njegove visine računajući od šiljka. Kod ovog načina
proširivanja razlikujemo dvije vrsti zubaca: zupce s ravnom oštricom (si. 8 i zupce
s kosom oštricom (si. 9). Na slikama 8 i 9 vidimo pogled sa strane, pogled odozgo
na oštricu pilca i popriječni presjek pilca. Zupci s ravnom oštricom imaju prednju
38
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 9     <-- 9 -->        PDF

SI. 8.


SI. 9.


plohu 2 do 2 okomitu na smjer pilenja, dok je kod zubaca s kosom oštricom prednja
ploha zupca 1 do 2 kosa na smjer pilenja. Na jednom zupcu je kosina na jednu
stranu, a na drugom na drugu stranu.


2. Proširivanje tlačenjem (si. 10). Kod ovog proširenja zupci se ne
.7


SI. 10.


39
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 10     <-- 10 -->        PDF

svijaju već se svaki zubac na šiljku proširi na jednu i drugu stranu tako, da se
tlačenjem materijal zupca istisne na jednu i drugu stranu. Da bi se zupci mogli
valjano proširiti, mora materijal biti izvanredno dobar. Redovno se za pilce ovakovim
proširenjem zubaca upotrebljava osobito žilav, elastičan i odporan legirani
čelik.


3. Proširenje pilca debljim zupcima. Pilac je tako sagrađen, da
je deblji na onoj strani; gdje je ozubljen. U ovom slučaju zapravo nema proširenja
u onom smislu, kao kod razvraćanja i tlačenja, jer se zupci ne proširuju. Novi pilc:
ove vrste upravo su idealni, jer se zupci ne slabe ni razvraćanjem ni tlačenjem.
Materijal pilca može biti tvrđi od materijala drugih pilaca, pa se zato zupci troše
polaganije. U svakom slučaju, kad se pilac brušenjem djelomično istroši, zupci
postaju sve tanji.
Od triju načina proširenja zubaca u Evropi se najviše upotrebljava proširenje
razvraćanjem. Važno je pitanje, kakova treba biti oštrica — ravna ili kosa te kada
treba upotriebiti koju od te dvije vrsti oštrica. U tom se pitanju do sada mišlienja
razilaze. Za kružne pilce većina stručnjaka preporuča kosu oštricu, dok za pilce
vertikalnih jarmača neki praktičari preporučaju ravnu oštricu, što opet drugi zabacuju
preporučajući kosu oštricu. Prema teoretskom prosuđivanju moglo bi se reći
ovo: za uzdužno pilenje s debelim pilcem i tankom strugotinom više odgovara ravna
oštrica, za popriječno pilenje, naro´ito s tankim pilcem i debelom strugotinom,
više odgovara kosa oštrica. Zupci s ravium oštricom duže drže proširenje i duže su
oštri. Treba li da zupci pile kad se giblju na jednu i drugu stranu, mora im biti
oblik simetričan, oblik im je istokračnogtrokuta (si. 4 i 11.V Takovi zupci ne režu
strugotinu na širinu već ju stružu. Da bi zupci rezali barem debljinu strugotine
s jedne i s druge strane, treba ih proširiti razvraćanjem s obostranom kosom oštricom
(si. 11). Proširenje tlačenjem upotrebljava se kod nas malo i to najviše za pilce


si. li.


tračnih pila (pila vrpčanica). Pilci s tlačenim zupcima vrlo su dobri, ako su precizno
izvedeni iz naročito vrijednog čelika. Proširenja pilca debljim zupcima upotrebljava
se vrlo malo na kružnim i drugim pilcima i to za naročito fine radnje
(na primjer kadkada za furnire iz skupocijenog drva).


Da bi se polučio ravan raspiljak potrebno je kod bilo kojeg proširenja zubaca,
da su svi zupci jednako prošireni na jednu i drugu stranu, da postrance svi šiljci
zubaca leže u jednoj ravnini. Ako je, primjerice, jedan zubac jače svinut nego
drugi, onda će jače svinuti zubac praviti širi raspiljak, to jest na površini ispiljenog
drva nastati će posebna pruga (utor),
površina ispiljene građe biti će prugasta. Ako je više nejednolično proširenih zubi,


Zupci prošireni tlačenjem i zupci onih pilaca koji su deblji od ostalog dijela
pilca, pile strugotinu na cijeloj širini raspiljka (si. 1 i 2). Zupci, koji su prošireni
razvraćanjem, ne pile strugotinu na cijeloj širini raspiljka, već odprilike na oko
dvije trećine širine raspiljka. Ako je debljina pilca p, proširenje zupca na jednu
stranu #, onda je raspiljak r = p + 2 &. Širina pilenja jednoga zupca kod proširenja
razvraćanjem jednaka je debljini pilca p.


40
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Razmak zubaca.


Razmak zubaca je dužina od šiljka jednog zupca do šiljka drugog zupca.


Za vrijeme jednog okretaja stroja svaki zubac odreže jednu strugotinu stanovite
debljine. Ispiljena dužina drva po zupcu proporcionalna je debljini strugotini-.
Drvo, koje se pili, pomakne se prema pilcu (odnosno pilac se pomakne prema drvu)
za vrijeme jednog okretaja za dužinu l. Ta se dužina zove pomak. Ako je broj


zubaca Z, onda je pomak po zupcu za vrijeme jednog okretaja Iz — -., ili ukupni


pomak l je: l = l Z. Prema tome ukupni pomak je veći, ako je pomak po zupcu


veći ili ako je broj zubaca veći. Pokazalo se je, da je drvo glade (finije) ispiljeno,
ako je pomak po zupcu manji, to jest sko je strugotina tanja. Prema tome uz
jednaku ispiljenu dužinu drva bit će drvo glade ispiljeno, ako je broj zubaca veći,
jer će biti pomak po zupcu manji. Ili: veća dužina drva ispilit će se uz jednaki pomak
po zupcu, ako je broj zubaca, koji pile, veći. Za istu radnu dužinu pilca, odnosno
za jednaku brzinu pilca, veći će broj zubaca piliti u jednakom vremenu, ako
je razmak zubaca manji. Dakle: kod iste ispiljene dužine drva bit će
ljepše ispiljena građa, ako je razmak zubaca manji, ili za
istu glatkoću pilenja ispiliti će se veća dužina drva, ako
je razmak zubaca manji. Iz toga slijedi, da su zupci s manjim
razmakom (manji zupci) bolji od zubaca s većim razmakom
(velikih zubaca) i u pogledu količine ispiljene građe i u
pogledu kakvoće pilenja.


U pogledu prostora za pilovinu u međuzublju i troškova za brušenje je obratne.
Manji zupci imaju manji prostor za pilovinu u međuzublju, pa s obzirom na potrebni
prostor među zubima za odstranjivanje pilovine, razmak zubaca ne smiie
biti premalen. Troškovi za brušenje rastu, ako je razmak manji, jer na jednako
dugom pilcu ima više zubaca. Ako se uvaže sve okolnosti treba nastojati, da razmak
zubaca bude po mogućnosti manji, ali ne premalen. Uz jednake uvjete za tvrdo
drvo treba manji razmak zubaca nego za mekano drvo.


Debljina pilca i veličina proširenja zubaca.


Pilac treba imati toliku debljinu i odgovarajuće druge dimenzije, da bi imao
dovoljnu čvrstoću za besprikorno pilenj. s odgovarajućim pomakom. Proširenje
zubaca treba biti toliko, da se može besprikorno piliti. Po pravilu debljina pilca
i proširenje zubaca ima biti što manje, upotrebljavati deblje pilce ili puce s previše
proširenim zupcima, pogrjesno je, jer takovi pilci pile širi raspiljak nego je
potrebno. Time se gubi više na drvu, koje se pretvara u pilovinu, a treba se i više
snage za pilenje. Za prosuđivanje kolika šteta nastaje pilenjem šireg raspiljka nego
je potrebno, neka služi ovaj primjer:


Vertikalna jarmača, koja ispili u jednoj godini 3000 m;i hrastovih dasaka 15 mm
debelih, ima pilce koji pile za 0,6 mm širi raspiljak nego je potrebno. Ta veća širina
raspiljka uzrokuje veći gubitak na drvu godišnje od oko 100 m3.


Kod izbora i proučavanja pitanja debljine pilaca a imajući pred očima navedeno
pravilo, treba ipak uvažiti, da se debljim pilcem u stanovitim granicama i odgovarajućim
proširenjem zubaca može polučiti veći pomak. Deblji pilac naime ima
veću čvrstoću pa može podnijeti veće opterećenje, a da se ne deformira.


Veličina proširenja zubaca proizlazi iz ovoga razmatranja. Između pilca i ploha
raspiljka nastaje trenje uslijed pilovine, koja dolazi između ploha pilca i ploha
raspiljka, dalje u manjoj mjeri radi neravnog vođenja pilca ili drva, koje se pili,
neravnih ploha pilca i t. d. Kod debljeg drva bit će trenje veće, jer svi navedeni
uzroci, koji prouzrokuju trenje, dolaze više do izražaja. Količina pilovine i glatkoća
površine raspiljka zavise od vrste drveta, njegove kakvoće i stanja, pa će trenje
kod raznih vrsta drveta, stanja i kakvoća biti različito. Veće proširenje zubaca
umanjuje trenje, pilac se lakše giblje pa se može polučiti veći pomak. Veće proširenje
do stanovite granice omogućuje veći pomak, dok se preko stanovite granice
i većim proširenjem ne poluči veći pomak. Od veličine proširenja zubaca ovisi u
stanovitoj mjeri potrebna snaga za pilenje. Ukupna snaga, potrebna za pilenje, sastoji
se iz snage za rezanje drva i iz snage za svladavanje trenja između pilca


41
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 12     <-- 12 -->        PDF

ploha raspiljka. Veće proširenje umanjuju trenje, ali povećava širinu raspiljka,
dakle količinu drva, koja se pretvara u pilovinu. Prema tome veće proširenje zubaca
povećava potrebnu snagu za pilenje drveta, a umanjuje potrebnu snagu za
svladavanje trenja. Ako proširenje prekorači stanovitu granicu, trenje se ne će
dalje umanjivati, a rasti će potrebna snaga za rezanje šireg raspiljka. Diagram
si. 12 pokazuje potrebnu snagu za pilenje kao funkciju proširenja. Iz diagrama se
vidi, da snaga najprije pada s proširenjem, a zatim s daljnim proširenjem da raste.
Najpovoljnije proširenje u pogledu potrebne snage bilo bi na mjestu a si. 12. Kod


pilana snaga, odnosno mehanička
radnja, za pilenje nije redovno od
odlučne važnosti, jer se mehanička
radnja redovito proizvodi jeftino
upotrebom pilovine. U svakom slučaju
treba imati stroj s dovoljnom
snagom. Od veće je važnosti redovno
manji gubitak na drvu i veliki učinak
pilenja (veliki pomak).


Veličina proširenja je teoretski
skoro neovisna od debljine pilca, ali
pošto se deblji pilci uzimaju za deblje


Proširenje zubaca drvo, treba za deblje pilce i nešto
veće proširenje.


SI. 12.


Kod ustanovljenja proširenja zu


baca treba nastojati, kako je rečeno,
čeno, da proširenje bude što manje. Odgovarajuće proširenje može se najbolje
ustanoviti pokusima u samoj pilani.


Proširenje zubaca raznih vrsta pilacaiznosi na svaku stranu odprilike:


za suho tvrdo drvo 0,2 do 0,6 mm;
za suho jelovo i smrekovo drvo 0,25 do 0,7 mm; ´
za suho borovo drvo 0,3 do 0,75 mm.


Za tanje drvo i manji pomak je proširenje manje, za debelo drvo i veći pomak
potrebno je veće proširenje. Za mokro drvo treba nešto više proširiti zupce i to za
0,1 do 0,2 mm više na svaku stranu neg"» kod suhog drveta.


Pilci raznih vrsti.


1. Pilci za vertikalne jarmače. Za vertikalne jarmače rabe se
pilci koji imaju redovito oblik zubaca prema slici 3 i slici 6. Za zupce prema slici
3 iznosi kut nagiba ß za mekano drvo ... 8° do 15°, a za tvrdo drvo oko 5° do 10,:.
Ako se hoće veći kut nagiba, uzima se oblik zubaca po slici 6, to jest vučji zupci.
sa zaokruženim stražnjim bridovima. Spojno mjesto između dvaju zubaca je zaokruženo,
a radius r iznosi 3_do 5 mm. Razmak zubaca R može se uzeti približno po
empiričkoj formuli: R = . A, gdje je h najveća moguća visina reza u mm u jarmači.
Visina zupca je od prilike: v = 0,7 R do v = R. Debljina pilca iznosi — već
prema dužini pilca — od oko 1,4 mm do oko 2 mm, a može se računati po ovoj
A -4-s


empiričkoj formuli p = n -r 1 mm, gdje je h najveća visina reza, a s stapaj


jarma. Proširenje zubaca redovno se izvodi razvraćanjem .


2. Pilci za tračne pile. Za velike tračne pile u pilanama upotrebljuju
se redovito pilci, koji imaju oblik vučjih zubaca, prema si. 6, a proširuju se redovno
tlačenjem. Kut nagiba zubaca iznosi 14° do 20°, a razmak 20 do 28 mm. Debljina
pilca uzima se oko: p = , gdje je D promjer točka, na kojemu je ovit
pilac.


3. Pilci za kružne pile. Za kružne pilce rabe se ponajviše zupci prema
si. 3, to jest obični šiljati naprijed nagnuti zupci i vučji zupci prema si. 5. Rabe se
također i druge vrsti zubaca, kako se vidi na si. 13.
42
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Sil jati naprijed nagnuti zupci
imaju za uzdužno pilenje razmak oko
R = 1,1 l/" D, gdje je D promjer
pilca u milimetrima; visinu zubaca
oko: v = 0,55 R do 0,65 R, a kuteve
od prilike: a = 39°, ß = 18°, . = 33°,
Za popriječno pilenje je kut a nešto
veći, kut . nešto manji, a i razmak i
visina nešto manji. Vučji zupci imaju
za uzdužno pilenje: razmak oko R =
= 1,25 Vi), visinu v — 0,55 R do
0,75 R, kuteve a = 38° do 42°, ß =
= 28° do 32°, . = 16° do 24°. Za popriječno
pilenje je kut a nešto veći,
kut ß nešto manji a i razmak i visina
nešto manji.


Slika 13 prikazuje šest pilaca
s raznim oblicima zubaca tvornice
Böntgen. Pilci a, b, d i f služe za
uzdužno i popriječno pilenje, a pilci
c i e za popriječno pifenje.


PERFORIRANI PILCI.


Perforirani pilci imaju ispod meduzu bi ja rupice. SI. 14 prikazuje dvoručni perforirani
pilac tvornice Dominicus.


SI. 14.


Kod perforiranog pilca, ako se brusi rukom, bit će lakše zadržati pravilan
oblik zubaca. Međutim kod stanovitog stanja istrošenja zubaca moraju se zup~i
odjednom izbrusiti do dna rupice, jer bi inače imali nepravilno međuzublje. S perforiranim
pilcima lakše se odstranjuje pilovina i nešto se bolje hladi pilac. Ovakovi
pilci upotrebljavaju se veoma malo i to ponajviše za ručne pilce.


POTREBNA SVOJSTVA PILACA.


Dobri pilci moraju imati ova svojstva:


1. materijal i njegova tvrdoća treba odgovarati onome, što se propiše;
2. materijal i njegova tvrdoća mora biti na svim mjestima, koji rade, jednaka;
3. debljina pilca mora biti svuda jednaka u jednakoj udaljenosti od linije šiljaka
zubaca a eventualna razlika u debljini smije iznositi najviše 0,1 mm;
4. pilac mora u svim svojim djelovima ležati u jednoj ravnini — a to znači,
da pilac ne smije biti vitoperan i ne smije imati izbočena ili udubljena mjesta;
5. pilac mora imati glatku i jasnu površinu (dakle ne rđavu);
6. svi zupci moraju biti jednaki a svi šiljci zubaca ležati u određenoj liniji, primjerice
kod pilaca za jarmaču u jednom pravcu; svi zupci moraju biti jednako prošireni,
a razlika u proširenju smije iznositi najviše 0,04 mm. Da li su svi šiljci zubaca
u jednom pravcu i da li su svi zupci jednako prošireni, može se ispitati odgovarajućim
linealom.
Oruđe za proširivanje zubaca.


Proširenje zubaca razvraćanjem vrši se rukom i strojevima. Za
proširenje tlačenjem služe DO najviše strojevi.


43
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Za proširenje razvraćanjem upotrebljava se
ključ za razvracanje (si. 15) i kliješta za razvracanje
(si. 16). Usjeci ključa imaju biti jednaki debljini
pika. Kad se zubac razvraća ključem, treba isto-


Si. is. dobno kontrolirati razvraku svakog zupca, pa se


prema tome zubac jače ili slabije svine. Kliješta za
razvracanje bolja su od ključa, jer se mogu postaviti točno prema debljini pilca
i veličini razvraćanja, pa se svi zupci jednolično razvrnu na jednu i drugu stranu.


.^ lili


.


JI—I


..


SI. 16.


Stroj za razvracanje
radi brže i bolje od ručnog
oruđa, ali je skup. (SI. 17).
Neki strojevi za brušenje
pilaca proviđeni su i aparatom
za proširivanje zubaca
— bilo razvracanje
bilo tlačenjem.


Proširenje zubaca tlačenjem
iziskuje, kako je rečeno,
osobito žilav i otporan
čelik. U Evropi proširuju
se zupci tlačenjem
redovno samo kod velikih
tračnih pila (pila vrvčanica).
Tlačenjem se proširuje
samo vršak zupca,
koji se stisne i time proširi.
Kontrolirati se mora
veličina proširenja tako,
da svi zupci budu jednolično
prošireni na jednu i
drugu stranu. Za proširenje
tlačenjem služi ručno
oruđe i strojevi. Prošire-Sl. 17.


44
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 15     <-- 15 -->        PDF

nje sa strojevima je daleko bolje nego ručnim oruđem, pa se zbog toga za ovu
vrst proširenja redovito i upotrebljuju strojevi.


Za kontroliranje dali su zupci jednako prošireni — služe različiti aparati, među
ostalima kalibrirano ravnalo, koje ima kosi i ravni dio. Ravni dio treba
da točno prilegne na ravninu pilca, a kalibrirani kosi dio na odredjenom mjestu na
vrh zupca. Za preciznu kontrolu proširenja ima specijalni aparat tvornice Esterer.
Zupci, prošireni ispravnim strojem, ne trebaju se kontrolirati, jer su svi jednako
prošireni.


Brušenje pilaca.


Pilci se mogu brusiti rukom ili strojem. Ni najvještiji radnik ne može rukom
tako točno izbrusiti svaki zubac, kao stroj. Točni stroj za brušenje će od svakog
zupca odpiliti istu debljinu u istoj ravnini, dok se kod brušenja rukom ponajviše ne
može odpiliti od svih zubaca jednaku debljinu, pa će se zupci deformirati.


Za brušenje rukom služi pilak (turpija).


Strojevi za brušenje imaju redovito ploče od korunda ili karborunduma, koje
trebaju biti finozrnate. Obodna brzina ploče neka je 25 do 30 m/sek. S istrošenjem
ploče, to jest s umanjivanjem promjera, treba povećavati broj okreta, kako bi «se
postigla približno jednaka obodna brzina.


Stroj za brušenje jednolično će brusiti svaki zubac, ako se rub ploče, koja
brusi, točno giblje u krugu, neprekidno u istoj ravnini, i ako je pomak pilca prema
ploči, koja brusi, posve isti u bilo kojem smjeru. Stroj može tome udovoljiti samo
onda, ako je posve u redu i dobro uzdržavan. Ploče moraju biti sasvim okrugle i
točno centrirane, a rub, koji brusi, sasvim ispravan, odgovarajućeg oblika i nenamazan.


Zupci pregore, ako se kod
brušenja otpili odjednom previše
materijala ili ako su ploče
krupnoga zrna i previše tvrde.
Da ne bi stroj odpilio suviše
odjednom, brusi se pilac često,
2 do 5 puta za jedno brušenje.
Ploča za brušenje uređuje se i
ispravlja dijamantom. Kod
ispravljanja dobro je broj okretaja
sniziti za jednu trećinu.
Slika 18 prikazuje stroj za brušenje
pilaca različitih vrsta.


Rezanje zubaca.


Na pilcima s deformiranim
zupcima ili na pilcima bez zubaca
moraju se zupci izrezati.
Za ovakovo izrezivanje zubaca
služi stroj ili tijesak (preša) za
rezanje zubaca (SI. 19.). Stapalo
stroja mora točno pristajati u
maticu, a bridovi stapala i matice moraju biti oštri, a ne zaobljeni. Stroj daje
zupcima grubi oblik, a zatim se dovrše brušenjem. Kod toga se izbrusi od prilike
1 mm debljine.


45
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 16     <-- 16 -->        PDF

SI. 19. .


RIASSUNTO


In questo articolo sono descritte le lame delle diverse seghe per segare il legno; il material
delle lame cioe il ferro e l´acciaio; le diverse forme dei denti per le varie lame e lavori;
il passo dei denti, dov´ e dimostrato che il passo deve essere quanto piu piccolo, ma pure tale
che fra i denti vi sia abbastanza posto per la segatura; i diversi modi d´allargamento dei
denti (la strada); la grossezza delle lame, dove si dimostra che l´allargamento dei denti e la
grossezza delle lame devono essere quanto piu piccoli, fino ad un certo limite, per aver quanto
minore perdita di legno; gli utensili per l´allargamento, l´affilamento e il tracciamento dei denti.


46
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Ing. STJEPAN KANOTI (Sarajevo):


ZADRUŽNO ŠUMSKO GOSPODARSTVO


GEMEINSCHAFTLICHE FORSTWIRTSCHAFT


(Nastavak.)


Samoupravne šume ne možemo smatrati komunalnim šumama u užem i pravom
smislu toga značenja kao šume imovnih općina i zemljišnih zajednica. Te šume
zapravo i nisu nikakva zajednička imovina nekih članova zajednice (pravoužitnika
ili ovlaštenika), jer ti članovi i ne postoje. Pripadnici pojedinog sela, obćine i grada
nisu nikakvi neposredni korisnici tih šuma, oni uopće i nemaju nikakvo osobno
pravo neposrednog korišćenja u tim šumama, jer je vlasnik tih šuma juridičk^
osoba: selo, obćina ili grad, i taj vlasnik je ujedno i jedini i neposredni korisnik
tih šuma. koje on iskorišćuje za svoj račun, a ne građani dotičnog sela, obćine ili
grada, kako je to slučaj kod imovnih općina i zemljišnih zajednica. Prema stvarnom
posjedovno-pravnom stanju ove se šume mogu smatrati komunalnim šumama
gotovo isto toliko, koliko i državne šume. I država iskorišćuje svoje šume za svoj
račun, a ne pripadnici države, koji od tih šuma imaju samo posrednu korist, kao
što i pripadnici pojedinih sela, obćina i gradova od samoupravnih šuma.


Ovu bitnu razliku između komunalnnih i samoupravnih šuma u pogledu posjedovno-
pravnih odnosa potrebno je naglasiti naročito zato, jer su samoupravne
šume stradale najviše baš zbog toga, što se kod iskorišćavanja ta razlika, većim
dijelom, nije imala pred očima, nego su pripadnici pojedinog sela, odnosno obćine,
iskorišćavali obćinsku šumu, kao da su oni neki suvlasnici te šume i kao da oni
imaju u njoj neko osobno i neposredno pravo iskorišćavanja. Ono običajno opravdavanje
ovakvog bespravnog iskorišćavanja općinskih šuma: »šum a j e op ćinska
a i mi smo općinski« seljak je upotrebljavao negdje namjerno i
svjesno, da nije u pravu, a negdje i nenamjerno i iz neznanja. Uostalom ne smijemo
se mnogo ni čuditi, ako je tako mislio neuki seljak, kada se zna, da su isto
stanovište zauzimale i upravne vlasti i sudovi, koji su skoro sva ovakva iskorišćavanja
seoskih i općinskih šuma tolerirali kao da su opravdana i na zakonu osnovana.


U pogledu raspolaganja obćinskom i seoskom imovinom vrijede propisi §§ 31.,
92., 93. i 120. zakona o obćinama od 14. ožujka 1933. godine, a za gradske obćine
analogni propisi §§ 94., 113. i 114. zakona o gradskim obćinama od 22. srpnja 1934.
godine. Osnovna imovina obćine, t. j . nepokretna dobra i osnovni kapital moraju
se čuvati neokrnjeni i ne mogu se otuđiti. Otuđenje pojedinih dijelova osnovne
imovine dopušteno je, po pravilu, samo uz punu naknadu vrijednosti. Ova naknada
ulazi u sastav obćinske imovine. Iznimke od toga dopuštene su samo za opće
korisne ciljeve i za unapređenje obćina uz odobrenje državnog rizničara. O obćinskoj
imovini, u koju ulaze sva pokretna i nepokretna dobra obćine kao i sva njena
prava, imaju se voditi knjige — inventari. Stvarna prava imaju biti knjižena u
zemljišnim knjigama, a novac ima biti koristonosno uložen uz pupilarnu sigurnost.
Od osnovne obćinske imovine mogu se upotrijebiti za pokriće obćinskih rashoda
samo prihodi. Dugovi obćine mogu se isplatiti iz osnovne obćinske imovine
po odobrenju oblasti druge molbe ali pod uvjetom, da se ta imovina naknadi iz godišnjih
prihoda po unaprijed utvrđenoj osnovi. Za odluke odbora o zaduženju
obćine i otuđenju nepokretnog imanja, kao i za sve odluke, kojima se obćinske
financije vežu preko roka trajanja mandata obćinskog odbora, potrebno je odobrenje
državnog rizničara u sporazumu s ministrom unutarnjih poslova. Dioba
obćinskih, seoskih i gradskih šuma zabranjena je. Iznimke u tome pogledu uredit
će se posebnim zakonom.


Šume agrarnih zajednica, nastale likvidacijom agrarne reforme. Najnoviji
oblik komunalnog šumskog posjeda nastao je provođenjem agrarne reforme na
velikim šumskim posjedima. Predhodnim odredbama za pripremu agrarne reforme
od 25. veljače 1919. godine bilo je predviđeno, da svi veći privatni šumski posjedi


47
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 18     <-- 18 -->        PDF

imaju prijeći u svojinu države, a u ovim šumama biio bi poljodjelcima-seljacima
priznato pravo na potrebno drvo i pašu. Slične odredbe sadržane su i u § 186. Zakona
o šumama.


Djelomična ekspropriacija šuma velikih posebničkih posjeda izvršena je na
temelju zakona o likvidaciji agrarne reforme na velikim posjedima od 19. lipnja
1931. god. Ova ekspropriacija obuhvatila je međutim samo bivšu dravsku i savsku
banovinu, dok je na preostalom području izvršena ekspropriacija šuma velikog
posjeda na temelju novele zakona o likvidaciji agrarne reforme od 24. lipnja 1933.
godine. No i u jednom i drugom slučaju ostali su poštedjeni srbijanski krajevi.


Ekspropriacija vršena je u korist agrarnih zajednica i pojedinih sela. Organizacija
korisnika ovih ekspropriiranih šuma, njihov međusobni odnos, njihova prava,
kao i odnos tih zajednica prema trećim licima te odnos korisnika šuma prema samoj
zajednici nije do sada uređen. Do konačne organizacije korisnika tih šuma,
kao i do podpunog uređenja posjedovnih i upravnih odnosa u pogledu tih šuma u
smislu čl. 35. pravilnika o upravi ekspropriiranih šuma br. 20.753/VIa od 29.
ožujka 1934. god. ima ovim šumama za korisnike upravljati nadležni kotarski
šumar u sporazumu s nadležnim kotarskim predstojnikom.


Spomenut ćemo ovdje još jedan izraziti oblik komunalnog šumskog posjeda, koji doduše
ne postoji na teritoriju Nezavisne Države Hrvatske, ali ga spominjemo radi njegove sličnosti
s našim zemljišnim zajednicama. To su plemenske, bratstveničke i seoske šume
na području Crne Gore.


Nosilac prava i obveza prema zajedničkom plemenskom, bratstveničkom
i seoskom nepokretnom imanju jest »kuća«. Kuća je porodična
institucija, dakle pravna osoba, koja posjeduje neku nepokretnu imovinu, na kojoj domaća
čeljad kuće zajednički živi, radi i prirađuje. Pojam kuće odgovara donekle pojmu naših kućnih
zadruga.


Udioničko pravo na zajedničku nepokretnu imovinu vezano je u prvom redu na nepokretno
dobro kuće, koje se nalazi u području dotičnog plemena odnosno bratstva, a onda na
samog vlasnika toga dobra. Budući da je samostalni vlasnik toga dobra samo kuća, to je
udioničko (komunsko)pravo na zajedničkoj plemenskoj imovini vezano za kuću, to jest udioništvo
u zajednici plemena pripada kućama. Kuća je pravna osoba, pa su stoga i udioničari
plemenske, bratstveničke i seoske imovine pravne a ne fizičke osobe. Kuću predstavlja domaćin,
koji kuću zastupa i na plemenskim zborovima.


Udioničko pravo ne može se ni prodati XV kupiti. Ono se može steći, ako neko od drugoplemenika
kupi cijelo imanje svoga predhodnika i tu se naseli.


Nitko ne može imati više od jednog udioničkog prava u jednoj komuni, niti se to pravo
može povećavati ili smanjivati, pa makar neko kupio i nekoliko tasvih posjeda, s kojima je
vezano udioničko pravo u jednoj te istoj komuni, Dosljedno tome svaki udioničar (kuća) ima
samo jedan glas i može ga dati samo osobno (preko domaćina kuće).


Udioničari plemena, bratstva odnosno seta nisu suvlasnici zajedničke plemenske odnosno
bratstveničke imovine, pa kao takvi ne mogu otuđiti ni jedan dio zajedničke imovine, pa ni
svoj idealni dio, koji im od zajedničke plemenske imovine pripada.


Držimo da prikaz raznih oblika našeg komunalnog šumskog posjeda ne bi bio
podpun, kada ovom zgodom ne bi spomenuli još jedan oblik naših komunalnih
šuma. To su servitutne državne šume na području Bosne i Hercegovine,
u kojima tamošnji seljaci-starosjedioci i njihovi pravni nasljednici imaju
pravo poslužja na paši i drvu (»mera i baltatik«). De jur e ove su šume još uvijek
vlasništvo državnog šumskog erara, dakle nisu još vlasništvo neke komunske
zajednice kao šume zemljišnih zajednica i imovnih obćina, pa ih u tom pogledu i
ne možemo smatrati komunalnim šumama. Međutim u smislu § 27. bivšeg gruntovnog
zakona za Bosnu i Hercegovinu — koji nije ni do danas stavljen izvan snage
— ove bi se šume morale izlučiti kao obćinske i seoske.


Na temelju otomanskog šumskog zakona od 11. ševala 1285. (1869) g. kco i
otomanskog zakona o zemljišnom posjedu od 7. ramazana 1274. (1858.) god. imaju
starosjedioci seljaci s područja Bosne i Hercegovine pravo, da svoje potrebe na drvu
i paši podmiruju u erarskim šumama i pašnjacima. Ova poslužja nisu medjutim
nigdje uređena ni po prostoru, ni po veličini a ni po načinu izvršavanja, pa servitutni
ovlaštenici — u koliko ih možemo tako nazvati — ova poslužja iskorišćuju
vrlo neracionalno, te su mnoge državne šume zbog podmirivanja gospodarski neopravdanih
potreba pretvorene u šikare, koje se konačno pašom pretvaraju u sterilna
tla, krš i golet.


48
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Ovim problemom mnogo se bavila već negdanja Zemaljska vlada za Bosnu i
Hercegovinu, koja je izradila i 1914. godine plenumu Pokrajinskog sabora za Bosnu
i Hercegovinu predložila osnovu »Zakona o odcjepljenju obćinskih šuma od erarnog
posjeda«, ali je, medjutim, nadošao svjetski rat, koji je ovo pitanje bacio privremeno
u zaborav. Ono je, na žalost, još i danas neriješeno i kao takvo predstavlja
jednu krupnu zaprjeku pravilnom gospodarenju u državnim šumama Bosne i Hercegovine.
Rješenje ovog pitanja pokraj već istaknute racionalizacije šumskog gospodarstva
zahtijevaju uostalom još više razlozi društvene i gospodarske prirode.
Dovoljno je istaći, da državni erar drži u svojem vlasništvu više od polovice zemljišta
u Bosni i Hercegovini. Slijedeći podaci za neke bosanske kotareve razjasnit
će nam svu težinu i važnost ovoga pitanja:


u kotaru zeničkom od 65.987 ha površine posjeduje država 43.277 ha, u kladanjskom
od 71.504 ha — 54.566 ha, u sarajevskom od 192.188 ha — 101.213 ha, u
fojničkom od 73.670 ha — 34.259 ha, u visočkom od 108.802 ha — 68.668 ha, u
travničkom od 96.871 ha — 52.600 ha, u vlaseničkom od 117.525 ha — 63.603 ha,
u rogatičkom od 146.523 ha — 82.678 ha.


Kada se zna za ovo, onda nije teško doći do zaključka, odakle i zašto u Bosni i
Hercegovini ima toliko bijede i nestašice, odakle tako uporno i grčevito posizanje
za državnim zemljištem, odakle i zašto one milijunske štete i globe. T u lež i
glavni a možda i jedini ključ rješenju ovog pitanja.


Ne može se tvrditi, da prijašnji mjerodavni državni čimbenici nisu posvetili
nikakvu pažnju rješenju ovog pitanja. U bivšem ministarstvu šuma i rudnika bio
je izradjen ponovno fnacrt zakona »o izdvajanju obćinskih šuma i ispaša, izdvajanju
zemljišta za snabdjevanje zemljoradnika oskudnih zemljom i o reguliranju šumskog
posjeda u Bosni i Hercegovini«, ali se je i ostalo samo kod nacrta. Donošenju
ovoga zakona bili su na putu s jedne strane nesavjesni politički ljudi, a s druge
predstavnici velikog kapitala.


Spomenuta poslužja sigurno su još jedini ostatak feudalizma u Evropi, koji
vuče svoje podrijetlo još iz turske vladavine, kada niko osim države nije mogao
imati vlastitog šumskog posjeda. Cim se samo malo udalji od svoje kuće, od svoje
avlije, bosanski seljak već dolazi na erarsko zemljište, gdje ga dočekuje čuvar državnih
šuma. Radi toga i živi bosanski seljak od bespravnih sječa državnih šuma i
uzurpiranja državnog zemljišta Bosanski seljak videći, da su mjerodavni čimbenici
u rješavanju toga pitanja nemoćni, počeo ga je rješavati sam. Oskudica na obradivom
zemljištu izazvala je mnogobrojne uzurpacije državnog šumskog zemljišta. Tih
uzurpacija bilo je svake godine sve više pa su i vlasti postale nemoćne da ih spriječe.
Prilike u tom pogledu razvijale su se tako, da je konačno trebalo priznati
činjenično stanje i tom stanju dati zakonsku formu. U tu je svrhu izdana uredba
sa zakonskom´ snagom o dodjeljivanju državnog šumskog zemljišta i likvidaciji
uzurpacija u Bosni i Hercegovini Provaebu ove uredbe vršila su ravnateljstva
državnih šuma, kod kojih su u tu svrhu osnovani odsjeci za kolonizaciju Sam postupak
i organizacija posla oko provedbe ove uredbe bila je medjutim takva, da se
u prvih šest godina nije mogao svršiti ni četvrti dio tog posla. Time je znatno, ako
ne i sasvim, smanjen stvarni efekat ove uredbe, jer se nije mogao postići postavljeni
cilj. Uredba je išla za tim, da se pitanje uzurpacija što prije likvidira i d-i
beskućnici što prije dodju do obradive zemlje, koja im je glavni i jedini uvjet za
život. Ali ako na to moraju čekati dvadeset, trideset pa i više godina, onda im n?
preostaje drugo, nego da se posluže bržom metodom— da si potrebno zemljište prisvoje
sami. A tako se opet vraćamo na prijašnje stanje — na stvaranje novih
uzurpacija.


Kod provedbe pomenute uredbe bilo je medjutim i drugih nedostataka i mana,
kao i nepravilnosti. Tako su, primjerice, dodjeljivana za poljoprivrednu obradu ;
izrazito apsolutna šumska zemljišta, pa i stare šume zaštitnog karaktera, s kojih
je najprije odstranila sva deblja stabla sama državna šumarija, a preostala tanja
stabla sam nadjeljenik. Poslije toga takvo se zemljište obično napuštalo, jer je i
seliak vidio, da ga ne može upotrijebiti za obradu. Čini se, da je glavno bilo, da
dođe do novaca fond za izvršenje ove uredbe, a donekle i seljak prodajom preostalih
stabala. Iste metode upotrebljavale su se i kod dodjeljivanja državnog šumskog
zemljišta dobrovoljcima, koji su šume posjekli, drvo dobro prodali, a golo zem


49
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 20     <-- 20 -->        PDF

ljište napustili neobradjeno. I tu je jedini cilj bio brza i laka zarada. Kao uspjeh
takvog rada nalazimo svuda po Bosni prava šumsk a groblja , a naročito oko
Pala kod Sarajeva i pored državnog puta Sarajevo-Romanija-Sokolac-Han Pijesak
Ta su šumsk a groblj a jedan dokaz više za nekulturni rad nedavne prošlosti.


*


Za sve oblike komunalnih šuma vrijede neke zajedničke zakonske odredbe,
koje se u glavnom odnose na stručno gospodarenje u tim šumama. U smislu § 56.
zakona o šumama sve komunalne i samoupravne šume spadaju pod naročiti javni
nadzor, pa se gospodarenje u njima ima vršiti po načelu stroge trajnosti.


Ali, te zakonske odredbe nisu u stanju, kako svagdanji život pokazuje, da
šumsko gospodarstvo u navedenim šumama dignu i zadrže na potrebnoj visini.


III. Kriza u našem komunalnom šumskom gospodarstvu, njeni uzroci i posljedice.
Naše spomenute komunalne šume već nekoliko desetgodišta opskrbljuju naša
sela raznim šumskim proizvodima. Svome zadatku one su zadovoljavale kad s većim
a kad s manjim uspjehom, dajući našem seljačkom gospodarstvu barem najpotrebnije
građevno i ogrjevno drvo i pružajući mu mogućnost za napasivanje
blaga, za skupljanje brsti i grma i za pobiranje stelje i ostalih nuzgrednih, a
seljačkom gospodarstvu neophodno potrebnih šumskih proizvoda. Opaža se, međutim,
da one ovome zadatku sve teže i teže udovoljavaju. Starih za sječu zrelih
drvnih zaliha ima u tim šumama sve manje. One nisu više dovoljne ni da podmire
redovne potrebe članova komunalnih zajednica, a suvišci za prodaju vrlo su rijetki.
Pojavljuju se sve češći i sve brojniji slučajevi, da su tereti, koje članovi komu
nalne zajednice moraju doprinositi za čuvanje i upravu zajedničkih šuma, mnogo
veći od prihoda, što ih oni dobivaju. Drveta ima sve manje, a ovlaštenika uslijed
populacije sve više, pa se prema tome i ovlaštenička prava cijepaju na sve manje
količnike. Ima već i takvih ovlaštenika, koji nemaju više od ./.4 ovlašteničkog
prava, a na ovu 1/.4 ovlašteničkog prava pripada im iz šume zemljišne zajednice
godišnje možda samo jedna ili najviše dvije cjepanice!


Ova po sebi nezdrava pojava još ne bi bila tako strašna, kad ne bi bila uzrokom
još težih posljedica: narod je izgubio povjerenje u sve što je zajedničko i osj:tio
težnju za individualnim načinom života u svim njegovim smjerovima i pojavama.
Gospodarski liberalizam, prodirući i u najsitnije kutiće privrednog i društvovnog
života, zahvatio je svojim načelima individualnog liberalizma i naš tradicionalni
zadružni način života. On je presjekao one niti, koje su naš narod vezale
s njegovom tradicijom i uputio narodne težnje stranim i tuđim putevima, koji ne
odgovarajuću duši i navikama našega naroda. Ovim putevima došao je narod i do
težnje za cijepanjem zadružne imovine na pojedine članove zadruge, jer brat više
nije htio živjeti "s bratom, sestra sa sestrom,´ni sin s ocem. Svaki je htio, da bude
posve slobodan, »svoj na svome«. Stoga dolazi do rapidnog raspadanja velikih
zadružnih seljačkih posjeda u mnogobrojne male individualne posjede, nastaje životarenje
na malim krpicama zemlje.


Na tim sitnim posjedima seljak nije znao racionalno i intenzivno gospodariti,
pa je brzo došlo do osiromašenja seljaštva — do seoskog proletarijata. Nastale su
nove brige, nova nezadovoljstva. Te brige i ta nezadovoljstva ublaživali su donekle
zajmovi. Sto nije mogla dati zemlja, dao je seoski lihvar. Nekoliko takvih zajmova
i posjeda je nestalo. Na naša seljačka imanja došao je tuđmac.


Taj individualistički duh gospodarskog liberalizma nije, na žalost, poštedio ni
mnogo jače institucije našeg komunalnog zadružnog života. Iz bojazni, da ne bude
u korišćenju zajedničkog dobra prikraćen, svaki je težio za tim, da svoj stvarni dio
iz zajedničke imovine izvuče što prije. Tu je i opet prevladao egoizam. Težnja -—
odvojiti svoje probitke iz probitaka zajednice —- realizirala se je na razne načine .
ponajviše: uzurpacijom zajedničkog zemljišta, pa onda diobom, bespravnim sječama,
prekomjernom pašom i t. d. Nastaje pravo takmičenje u otimačini zajedničkog
dobra. Nitko nije htio da bude kod Loga prikraćen. Svi oblici našeg komunalnog
šumskog gospodarstva bili su zahvaćeni ovom psihozom, koja je imala i svoje
realne uzroke. -$.,.


50
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Interesantno je ipak istaknuti, da su od ove psihoze raspadanja i diobe zajedničke imovine
plemenske i bratstveničke šume u Crnoj Gori bile skoro sasvim pošteđene. Kohezija zajedničkih
interesa bila je u tim zajednicama mnogo jača, nego u našim zemljišnim zajednicama
ili u seoskim i općinskim šumama. To sigurno zato, što je zajednice u Crnoj Gori stvorio
sam narod bez posredovanja države a u svome interesu i za svoje potrebe.


Najgore su prošle kod toga samoupravne (seoske i općinske) šume. One su bile
prepuštene na milost i nemilost općinskih odbornika i pojedinih ekonomski jačih i
politički uplivnijih osoba u selu, koje su s njima raspolagale kao s vlastitom imovinom.
Bespravne sječe bile su još najneviniji prekršaji. Sume su bez ikakve smetnje
krčene, pretvarane u drugu vrst kulture, služile su kao sredstvo stranačkih i
političkih spekulacija i agitacija, a kod svega toga nitko, pa ni oblasti, nisu vodile
računa o teme, što te šume imaju svog zakonitog vlasnika, kome jedino imaju
služiti kao sredstvo za kulturni, ekonomski i društvovni napredak sela, odnosno
općine.


Suvremena težnja za individualnom diobom zajedničkog zemljišta javlja se
kod nas i kod zemljišnih zajednica: od 1.508 zemljišnih zajednica, koliko ih je
prigodom segregacije osnovano, podijeljeno je već skoro polovica. U prvom redu
podijeljene su krajiške zemljišne zajednice. Diobom njihovom nije uostalom ni
tangirano toliko šumarstvo, koliko stočarstvo, jer su podijeljeni u glavnom zajednički
pašnjaci. Težnja za individualnom diobom javljala se je i kod pravoužitnika
imovnih općina.


Prvi i najjači val uništavanja komunalnih šuma osjetio se 1918. i narednih
godina. Taj period bis je uopće sudbonosan za naše šume svih kategorija vlasništva.
Pokraj »slobode« u uništavanju šuma nadošla je još i dobra konjunktura, koja je
stvorila čitavi kader profesionalnih »drvarskih trgovaca«, koji su kupovali sve, što
se je moglo posjeći, jer se je sve moglo tada i dobro prodati. Brzi i laki profit
podstrekavao je sve veći broj interesenata, gramzljivih za lakim i brzim obogaćenjem,
da pokušaju i oni sreću. Počele su svuda nicati nove pilane s većim i manjim
kapacitetom. Sve je morala podmirivati, i obilno je podmirivala, naša šuma.
Tako je bilo sve do 1929. godine. A onda, kada su novostvorene egzistencije već
navikle na viši standart života, najednom se počelo nešto kolebati. Strana tržišta
sve se manje interesiraju za naše drvo, a u koliko se i interesiraju, traže samo
bolje Sortimente i klasificiranu i standardiziranu robu. Trgovci i veleobrtnici poratnog
tipa našli su se u nepoznatoj situiciji: tražene robe nisu imali, a nisu je ni
poznavali a ni mogli proizvoditi, pa je tako sva vanjska trgovina drvetom prešla i
opet u ruke starih velikih šumsko-veleobrtnih poduzeća.


Očekivalo se, da će ova drvarska kriza na duže vrijeme obustaviti ekspresne
sieče naših šuma. To se očekivanje međutim nije ispunilo. Novo stvorene egzistencije
nisu se mogle lako odreći svoga udobnog života i dobrih zarada, pa nastaje
pokret za »zaštitu« domaće industrije. Poratnim trgovcima i pilanarima
trebalo je stvoriti mogućnost, kako bi i dalje mogli na lak način i bez
ikakvog stručnog znanja i spreme mnogo zarađivati, samo pod još povoljnijim
uvjetima. Zakon o zaštiti domaće šumske industrije — imao je
dati mogućnosti za to. Malopilanari dobivaju po tom zakonu iz državnih šuma, uz
vrlo povoljne uvjete dovoljne sirovine a prerađevine ili prodaju veleobrtnim šumskim
poduzećima ili uopće rade za ta poduzeća, s kapitalom tih poduzeća. Glavno
je zarađivati, pa makar radio i za onog > protiv koga si tražio zaštitu. Ali ni državne
šume ne mogu vječito zadovoliavati suviše velike zahtjeve, pogotovo ne mogu
tamo, gdje državni erar ima i starijih obveza. Zato vlasnici mnogobrojnih malih
pilana navališe i na komunalne i privatne šume, Nije važno, na koji se način dolazi
do drveta. Šumarski organi i šumske vlasti sve češće i sve otvorenije bacaju veliki
dio krivice za uništavanje šuma na ove male domaće pilanare i traže, da se donese
zakon o zaštiti šuma od domaće i strane šumske industrije.


(Nastavit će se.)


51