DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Iz šumarskog lista za 1940. god. zabilježeni
su ovi članci: Ing. R. Antoljaka: Propaganda
šumarstva u praksi (br. 1.), Dra J. Balena:
Prilog određivanju sjetve kod četinjara (br.
1.), Ing. A. Perušića: Iz naše šumarske politike
(br. 5.-7.), te Ing. J. Radišića: Quercus suber
L. (br. 2.-3.). Pojedini članci prikazani su
ovim opisom:


Ing. Antoljaka: »Antoljak (prezime je tiskano
kao Antoiak, op. izv.) se u svom članku
bavi o nuždi šumarske promičbe. Prikazuje
promičbeni »šumski tjedan«, koji je održan s
predavanjima popraćen filmskim prikazivanjima,
u kojima su naročito istaknute teške
posljedice uništavanja šuma: pomanjkanje drveta,
smanjenje plodnosti zemlje, oluje a onda
slike stijenja i Krša.«


Dra Balena: »Pozivom na izvještaj Mulopulosa
(Grčka) o djelotvornim ispitivanjima sadnje
četinjača u Grčkoj zagovara Balen primjenu
tih iskustava kod pošumljavanja neobraslih
površina«.


Ing. Perušića: »Perušić daje pregled jugoslavenske
šumarske politike»od 1918. god. naprijed
i njezin utjecaj na stanje šuma. Nagjašuje,
da je za podizanje šumarstva potrebno pošumljavarfje
Krša i osnivanje mreže nižih šumarskih
škola«.


Ing. Radišića: »Radišić je točno opisao različite
varijetete hrasta plutnjaka prema njegovim
područjima rasprostranjenja. Obzirom na
talijansku, španjolsku, portugalsku i amerikansku
literaturu u tom području, piše autor o
kulturi, uzgoju i uzgojnim mjerama ove vrste
i govđri o oblikovanju pluta i njegovom gospodarskom
značenju.«


IV.
U ovom dijelu najprije su vijesti CIS-a. Uz
prikaz osnutka CIS-a donijet-je njegov statut
i radni red, te Fiihrerov Zakon o podjeljivanju
posebnih prava međunarodnoj šumarskoj središnjici
od 4. travnja 1940. god.


U ovom dijelu donose se vijesti i saopćenja o
stručnim društvima, izložbama, pokretanju novih
stručnih časopisa, osobnim vijestima iz
područja upravnog i naučnog rada šumarstva
ili saopćenja poput ovoga: »75-a godišnjica
danskog društva za pošumljavanje« i t. d. Vijesti
o osobnim promjenama svrstane su po pojedinim
državama, a u trećem broju pod naslovom
Hrvatska piše: »Zum Forst- und Bergbauminister
in Kroatien wurde Ivo Franković.
Das neue Wirtschaftsministerium wird von
Lovro Stubić geleitet«. Iz teksta se razabire,
da se radi o ministrima vlade Nezavisne Države
Hrvatske gg. Ing. I. Frkoviću i Dr L.
Sušicu. Šteta je, što se je ovaka pogrješka
podkrala ovom uglednom časopisu.


#


Završujući prikaz prvog godišta Intersylve
ne možemo drugo nego preporučiti ovaj časopis
pažnji hrvatskih šumara. Kako smo vidjeli,
ovaj časopis je zrcalo rada i nastojanja na polju
šumarstva cijeloga svijeta, a svojim opsegom
dozvoljava i najzaposlenijem šumaru, da
ga pročita i da dobije uvid u strujanja šumarske
nauke i prakse i u drugim zemljama.


»Intersylva« stoji godišnje 20 RM ili 12 švic.
franaka, a adresa glasi: Berlin-Wansee, Robertstrasse
7.


Ing. O. Piškorić.


»HOLZ ALS ROH- UND WERKSTOFF«


Od listopada 1939. godine izlazi ovaj odlično
uređivani časopis. Glavni urednik je prof.
Dr. Ing. Franz Kollmann, profesor tehnologije
drveta na Visokoj školi za šumarstvo u Eberswalde-
u.


U ređakcionom odboru časopisa nalaze se
svi važniji znanstveni radnici sa područja tehnologije
drveta. Njemački članovi redakcije
jesu slijedeći: prof. Eberts-Berlin, prof. dr.
Preudenberg-Heiđelberg, prof. dr. ing. Gaber-
Karlsruhe, Dr. ing. Gernlein-Potsdam, prof.
Graf-Stuttgart, prof. dr. ing. Jayme-Darmstadt.
prof. dr. Liese-Eberswalde, Dr. v. Monroy-
Pressburg, docent dr. ing. Mörath-Berlin,
prof. dr. B. Schulze-Berlin, prof. dr. Trendelenburg-
München, docent dr. v. Wacek-Wien,
prof. dr. Weltzien-Krefeld. Inozemni članovi
redakcije jesu: prof. dr. Frey-Wyssling-Zürich,
prof. Hägglund-Stockholm, Dr. Klem-As.
Arthur Koehler-Madison Wise, prof. ing. Ihne-
Lyon. prof. ing. Levon-Helsinki, prof. Suenson-
Kopenhagen i prof. dr. Ugrenović-Zagreb.


Časopis đonaša zanimljive rasprave o tehn.
svojstvima, prerađivanju i oplemenjivanju dr-,
veta. U raspravama se obrađuju suvremena
pitanja ne samo iz područja mehaničke nego
i iz područja kemijske tehnologije drveta i to
iz proizvodnje celuloze i papira, umjetnog
vlakna, umjetnih tvari, drvnog šećera itd. Isto
tako obrađuju se pitanja iz tehnike pouglavanja
drveta te iskorišćavanja drveta kao goriva
i pogonskog sredstva. U rubrici »Mala saopćenja
« donosi časopis stručne vijesti, tehničke


novosti i rezultate novijih znanstvenih istraživanja.


U posebnom pregledu stručne književnosti
donosi ocjene svih rasprava izašlih u njemačkim
i inozemnim stručnim časopisima.


Časopis izlazi mjesečno u nakladi Julius
Springer-Berlin. Predplata četvrt-godišnje iznosi
6 RM (120.— Kuna).


Iznijet ćemo pregled važnijih rasprava,
štampanih u ovom časopisu u godini 1940. i
1941.


Siječanj 1940.


K. Egner: Neuere Untersuchungen
zur natürlichen Holztrocknung
(Schaukeltrocknung) (Novija
istraživanja o prirodnom sušenju drveta).
Izvještaj o rezultatima istraživanja prirodnog
sušenja drveta po jednom novom postupku.
Drvo se nalazi složeno u posebnoj napravi,
koja se stalno njiše. Prosječni broj njihaja iznosi
u 1 satu 1200. Brzina sušenja kod tog
novog postupka znatno je veća, nego u običnim
složajevima i to samo do higroskopskog
područja (30»/o vlage). Brzina sušenja povećava
se u prosjeku za 2 do 3 puta.


W. Sahlberg, Träger aus Bongossihol
z (Nosači iz bongosi-drveta).
Bongosi-drvo je tropska vrsta (Lophira
alata), vanredno brzo prirašćuje i velike je
čvrstoće. Pisac je istražio tok sušenja i mehanička
svojstva. Zatim je istražio čvrstoću savijanja
nosača, koji je sastavljen iz bongosidrveta
i bukove šperploče. Iako je bongosidrvo
teško za obrađivanje i vrlo često usuka


56
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 27     <-- 27 -->        PDF

no, može se ekonomično upotriebiti za izradu
nosača kod raznih građevnih konstrukcija.


Veljača 1940.


F. Kollmann, Untersuchungen
über die Herstellung von Holzwolle,
insbesondere Buchenholzwolle,
zu Leichtbauplatten (Istraživanja
o proizvodnji drvene vune, osobito drvene
vune iz bukovine za gradnju ploča za
izolaciju).
Izvještaj o rezultatima istraživanja o tehnici
i rentabilitetu proizvodnje drvene vune iz
bukovine. Bukova drvena vuna miješa se s čamovom
drvenom vunom i upotrebljuje za proizvodnju
ploča za izolaciju.


A. Frey-Wyssling, Die Anisotropie
des Schwindmasses auf dem
Holzquerschnitt (Anizotropnost transverzalnog
utezanja).
Pisac tumači anizotropnost radij alnog i
tangencijalog utezanja drveta spiralnom strukturom
sekundarne stijenke stanica. Nagib zavojnice
sekundarne stijenke u traheida je strmiji
na tangencijalnoj stijenki od nagiba zavojnice
na radijalnoj stijenki. Po autoru uzrok
je anizotropnosti transverzalnog utezanja drveta
ta nejednolika spiralna građa sekundarne
stijenke stanice.


H. Zycha, Einfluss von Nährsalzen
auf den Holzabbau .durch
Pilze . (Upliv hranivih soli na razaranje drveta
gljivama).
Trajnost drveta kao stupova, pragova i
razne građe, koja je nezaštićena, ovisi od mnogo
čimbenika. Prema istraživanju autora dušične
soli pospješuju djelovanje i razaranje
gljiva. Materijal, u kojem se nalazi građevno
drvo, mora biti siromašan solima i dušikom,
kao što je drozga, pijesak i tome slično. Također
se može upotrijebiti i ilovasto i glinasto
tlo. Te mjere treba provesti i onda, ako je
drvo zaštićeno naličem. Pitanje upliva humusnih
tvari i nekih drugih sličnih tvari potrebno
je posebno ispitati.


F. Kollmann i F. Schulze, Versuche
über die Drehfestigkeit vom
Flugzeug-Sperrholz. (Pokusi o torziji
ukočenog drveta upotrebljenog kod gradnje
zrakoplova).
Ispitivanje o valjanosti formule za torziju


c = —;—; đ , ,, , koja vrijedi za probe


max j« (.—.... 6)
pravokutnog presjeka. Ustanovljeno je, da ta
formula daje dobre rezultate samo za uske


pravokutnike (odnos stranica —).


Ožujak 1940.


D. Johansson, (jber Früh- und
Spätholz in schwedischer Fichte
und Kiefer und über ihren Einfluss
auf die Eigenschaften von
Sulfit- und Sulfatzellstoff. (O ranom
i kasnom drvetu švedske smrekovine i
borovine i njegovom uplivu na svojstva celuloze
dobivene po sulfitnom i sulfatnom postupku
).
Udio kasnog drveta imade veliki upliv na
drvo sa celulozno-tehničkog gledišta. Tehnička
svojstva celuloze različna su, da li je drvo bogato
ranim ili kasnim drvetom. Potrebno je
sortiranje celuloznog drveta prema širini goda
i položaju na stablu.


F. Armbruster, Technische Mindestwerke
für Kunstharzpresshölzer
. (Najmanje vrijednosti tehničkih
svojstava za komprimirano drvo umjetnom
smolom).
Umjetnom smolom komprimirano drvo imade
specifičnu težinu od 1,1 . . .1,4 g/cm´. Proizvodi
se kod visokog pritiska i temperature
uz upotrebu fenol-krezol smola i bukovih ljuštenih
furnira. Pisac donaša podatke o potrebnim
minimalnim vrijednostima mehaničkih
svojstava. Razlikuje se razred A, B, C. Dalje
su navedeni podaci za prerađivanje tog umjetnom
smolom komprimiranog drveta i to za
rezanje, tokarenje, frezanje, bušenje i brušenje.


F. Haase i E. Dölling, Neuzeitliche
Hobelmaschinen (Suvremene
blanjalice).
Donaša opširan i bogato ilustriran pregled
strojeva za blanjanje drveta.


Travanj 1940.


R. Schlüter i F. Fessel, Kosten
und Wirtschaftlichkeit der künstlichen
HolztroCknung. (Troškov* i
rentabilitet umjetnog sušenja).
Autori raspravljaju o troškovima sušenja
drveta koji ovise o vrsti drveta, debljfti drvene
robe, početnoj i završnoj vlazi drveta
i o kvaliteti sušenja. Nadalje o načinu gradnje
sušionica, o kojoj ovisi temperatura zraka i
brzina cirkulacije (strujanja) zraka za vrijeme
sušenja.


E. Gaber, Versuche über die Reibung
von Nadelholz. (Pokusi o trenju
čamovine).
Podaci o koeficijentu trenja između drveta
i drveta — u dosadanjoj literaturi dosta su
nesigurni. Pisac je ispitao koeficijent trenja,
koji iznosi: za ispiljenu i neoblanjanu čamovinu
ft = 0,22 . .. 0,55
za s jedne strane oblanja


nu čamovinu .. . ft = 0,32 . . . 0,42
za oblanjanu čamovinu ft = 0,17 ... 0,28
sa vodom navlaženu povr


šinu ft = 0,67


Svibanj 1940.


B. Huber, Aus dem Arbeitsgebiete
der Holzanatomie. (Iz područja
anatomije drveta).
Pisac raspravlja o diferencijama u anatomskoj
građi listača, četinjača, drveta korena,
kore. tropskog drveća i o međusobnom
odnosu tehničkih svojstava drveta i grade
drveta.


A. Ugrenović, Planmässige Untersuchungen
über Spaltfestigkeit
und Spaltbarkeit. (Metodološka
istraživanja čvrstoće cijepanja i cjepljivosti).
Prof. dr. A. Ugrenović, nakon razlaganja


o dosadašnjoj metodici istraživanja, utvrdio je
oblik i dimenzije probe za istraživanje čvrstoće
cijepanja. Od osnovnog je značenja po
metodiku istraživanja i oblik probe razlikovanje
pojma čvrstoće cijepanja i pojma cjepljivosti.
Po prof. Ugrenoviću pojam čvrstoće
cijepanja je mehaničke prirode a pojam cjepljivosti
tehnološke prirode. Istraživanja su
obuhvatila upliv brzine opterećenja, dubljine
propiljka, veličine probe, stepen vlage, specifične
težine i koeficijenta vitkosti sržnih trakova
na čvrstoću cijepanja i cjepljivosti drveta.
Za istraživanje je upotriebio hrastovinu i bukovinu.
57
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 28     <-- 28 -->        PDF

G. Jayme i R. Heininge r, Neue Verfahren
zur Bestimmung von G efügenunterschieden
in Hölzern.
(Novi postupci za utvrđivanje razlike u anatomskoj
građi drveta).
Istraživanja o elementima anatomske građe
drveta bukve i trepetljike.


F. Merkel, Richtlinien für den
Bau von S p an e - A b s a u g a n 1 a g e n.
(Upute za gradnju ekshaustora).
Pisac donaša pregledan i bogato ilustriran
članak o konstrukciji ekshaustora za radionice,
u kojima se obrađuje drvo.


Lipanj 1940.


H. Raunecker, Untersuchungen
über die H o"lz b e s c h a f f e n h e i t von
Schwarzerlen des oberbayerischen
Morängebietes. (Istraživanja o svojstvima
drveta crne johe iz gornjobavarskih područja
morena).
Drvo johe je po svojoj građi, boji i svojstvima
slično okume-drvetu. Okume-drvo može
se nadomjestiti sa johovinom. U tu je svrhu
pisac istražio 7 probnih stabala johe. Istraživanja
su obuhvatila vi« stabla, širinu goda,
anatomsku građu, kemijski sastav, vlagu, specifičnu
težinu, utezanje, mehanička (statička
i dina*nička) svojstva i tvrdoću johovine.


Rezultati su slijedeći:


nom. spec, težina . . . 0,437 g/cm-´
spec. težina ... . 0,508 «
radijalno utezanje . . . 4,2%
tangencijalno utezanje . . 9,8%
volumno utezanje . . . 14,1%
modul elasticiteta kod 12%


vlage 101.000 kg/cms
čvrstoća pritiska kod 12%
vlage 437 «
čvrstoća natezanja kod 12%
vlage 936 «
čvrstoća savijanja kod 12%
vlage 785 «
radnja loma 0,565 kgm/cms


Srpanj-kolovoz 1940.


R. Trendelenburg, (jber Faser stauchungen
in Holz und ihre überwallung
durch den Baum. (O ozljedama
u drvetu i njihovom zarašćivanju po stablu).
Nabrekline na drvetu nastaju uslijed prejakog
djelovanja vjetra i snijega na stablo.
Ovu griješku pokazuju osobito ona stabla, koja
imađu veliku krošnju i drvo male čvrstoće.
Rasprava obuhvaća prikaz značenja i postanka
tih grješaka. Istražena su anatomska, fizička
i kemijska svojstva tog drveta.


E. Gaber, Druckversuche quer
zur Faser an Nadel- und Laubhölzern
. (Istraživanje čvrstoće pritiska okomito
na smjer vlakanaca drveta četinjača i listača.
Istražen je upliv veličine probe na čvrstoću
pritiska okomito na vlakanca kod smrekovine.
Nadalje je istražen upliv položaja godova kod
istraživanja čvrstoće pritiska okomito na vlakanca
drveta listača i četinjača.


R. Keylwerth, Holz als Kraftstoff
im Lastwagenbetrieb. (Drvo
kao pogonsko sredstvo u pogonu teretnih
kola).
Opisan je rad i efekat generatora tipa Imbert.
Uspoređen je trošak pogona drvnim plinom
i benzinom. Taj trošak iznosi:


drvni plin: benzin:
po km puta 0,134 RM 0,202 RM
po tona — km 0,045 RM 0,067 RM


E. Schmidt, Unkosten des Holzschälens
und Manipulierens in Abhängigkeit
vom Durchmesser des
Papierholzes (Troškovi ljuštenja i manipuliranja
celuloznim drvetom u ovisnosti od
promjera drveta).
Autor je opisao klasifikaciju celuloznog
drveta, gubitak na prostoru kod raznih načina
slaganja te cijene.


Klasifikacija celuloznog drveta:
razred: promjer s korom: svojstva:
A > 14 cm zdravo, s malim
kvržicama


B 10... 14 „


C 7...10 „


D > 7 ,, sa grješkama, kvrge


do 4 cm


Naglašava, da su troškovi prerađivanja klase
D previsoki i da je prerađivanje klase D nerentabilno.


W. Beck, Der Astfli c´k automat.
Opis rada automata za krpanje kvrga ćoravica
na raznoj drvenoj građi sagrađenog od
tvrtke B. Raimann iT. G.


Bujan 1940.


E. Belani, Holzmehl. (Drvno brašno).
Nakon kratkog uvoda opisan je način dobivanja,
prerađivanja i upotrebe drvnog ...šna.


Listopad 1940.


H. Bruckmann, Die Technik des
mechanischen Stapeins von Holz
in nordamerikanischen Sägewerken
und Holzbearbeitungsbetrieben.
(Tehnika mehaničkog uvitlavanja na pilanama
i pogonima za preradu drveta u Sjev.
Americi).
Opis načina rada oko slaganja drveta kod
sušenja i mogućnost primjene tog načina rada
u Njemačkoj.


Studeni 1940.


A. Frey-Wyssling, Die Ursache
der anisotropen Schwindung des
Holzes . (Uzroci anizotropnog utezanja drveta).
Nakon što je opisao dosadašnja tumačenja
anizotropnosti utezanja, pisac iznaša svoje
gledište. Po njemu nije uzrok anizotropnosti
utezanja spiralna struktura sekundarne stijenke
stanice, po njemu nije od upliva na anizotropnost
ni građa sržnih trakova. Po njemu
je anizotropnost utezanja drveta funkcija broja
popriečnih stijenki stanica. Po veličinu utezanja
od važnosti je središnja lamela stijenke
i broj popriečnih stijenka stanica.


Prosinac 1940.


R. Trendelenburg, über die Abkürzung
der Zeitdauer von Pilzversuchen
an Holz mit Hilf der
Schlagbiegeprüfung. (O skraćenju
vremena kod istraživanja trajnosti drveta pomoću
istraživanja čvrstoće udara).


Postupak istraživanja trajnosti drveta po
njem. normama (DIN DVM 2176) traje 4 mjeseca.
Autor je utvrdio, da se to vrijeme može
skratiti ispitivanjem čvrstoće udara. Razaranje
drveta po gljivama djeluje jače na svojstva
čvrstoće, nego na težinu drveta. Čvrstoća udara
umanjuje se nakon 30 dnevnog djelovanja
gljive za 80»/o, dok gubitak na težini u to vri


58
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 29     <-- 29 -->        PDF

jeme iznosi samo 10°/.- Ovim postupkom skra


ćeno je vrijeme pokusa na 30—40 dana.


H. Ditges, Der Einsatz von Altpapier
bei der Herstellung von Papier
und Pappe. (Stari papir u proizvodnji
papira i ljepenke).
U cilju uštednje drveta za proizvodnju papira
potrebno je iskoristiti sav stari upotrebljeni
papir. U članku su iznijeti podatci o količini
starog papira upotrebljenog kod proizvodnje
papira. Nadalje su opisani načini sabiranja,
sortiranja i upotrebe starog papira kod
proizvodnje papira. U Njemačkoj je prera


W. Beck, Neuartige Maschinen
đeno:
u god.: starog papira: preračunato u celulozno
drvo:
193719381939
835.000 tona
845.000 „
988.000 „
3,198.000 prm
3,243.000 „
3,784.000 „


für die Herstellung von Tischlerplatten
. (Suvremeni strojevi za proizvodnju
stolarskih [panel] ploča).


Opisani su strojevi tvrtke Meyer und
Schwabedissen, Herford i rad na njima kod
proizvodnje panel ploča.


Siječanj 1941.


V. Dieterich, Zur Sicherung des
Einklangs von Holzzuwachs, Holzeinschlag
und Holzverbrauch. (Osiguranje
ravnoteže prirasta, sječe i potrošnje
drveta).
Šumarsko-politička razmatranja o potrajnosti
šumskog gospodarstva i potrebi ravnoteže
između prirasta, sječe i potrošnje drveta.
Posebno su obrađena pitanja potrošnje, produkcije
i potrebe uvoza drveta u Njemačkoj.


B. Thunell, Über die Elastizität
schwedischen Kiefernholz. (O elasticitetu
švedske borovine).
Istražen je upliv smjera vlakanaca, spec,
težine, stepena vlage i temperature na modul
elasticiteta.


A. v. Wacek i A. Schön, Untersuchungen
zur Frage der Zusammensetzung
von Baumrinde. (Istraživanja
o sastavu kore drveća).
Nakon izlaganja metodike istraživanja izneseni
su rezultati kemijskog sastav kore, bora i
smreke.


A. Ugrenović, Untersuchungen
über die Spaltfestigkeit und ihren
Zusammenhang mit dem Bau der
Markstrahlen. (Istraživanja o čvrstoći
cijepanja i njenoj zavisnosti od građe sržnih
trakova).
Prof. đr. A. Ugrenović, iznio je u ovoj raspravi
rezultate svog istraživanja o zavisnosti
čvrstoće cijepanja od građe sržnih trakova.
Ispitan je upliv specifične težine, visine sržnih
trakova, koeficijenta vitkosti sržnih trakova,
procentualnog učešća sržnih trakova na čvrstoću
cijepanja. Istražen je i odnos čvrstoće
cijepanja i čvrstoće pritiska, čvrstoće pritiska
i visine sržnih trakova. Čvrstoća cijepanja iznosi
otprilike 1/100 čvrstoće pritiska.


Veljače 1941.


A. Knoevenagel, Das maschinelle
Schleifen von profilierten Hölzern
. (Brušenje (poliranje) profiliranog drveta
strojevima).
Opisani su radovi s raznim strojevima za
brušenje drveta i istaknute teškoće brušenja
profiliranog drveta.


Ožujak i travanj 1941.


H. Petermann, Schubversuche
mit Kiefernholz. (Istraživanja čvrstoće
smicanja borovine).
Nakon izlaganja metodike istraživanja
čvrstoće smicanja po Bauschingeru, Tetmajeru,
Rudeloff-u, Wijkander-u, Julius-u, Warren-u,
Tjaden-u, Lang-u, Gaber-u, i Ehrmann-u, autor
je opisao novi oblik probe za istraživanja
čvrstoće smicanja i iznio rezultate svoga istraživanja.


V. Fries z, Mayerls patentiertes
Tränkverfahren für hölzerne Leitungsmaste
. (Mayerl-ov patentni postupak
impregniranja drvenih stupova za vodove).
Opis novog načina konzerviranja stupova.
Po autoru imade taj novi postupak stanovitih
prednosti pred drugim postupcima.


Svibanj 1941.


W. Holdheide, Über vor — und
frühgeschichtliche Werkhölzer.
(O predhistorijskom građevnom drvetu).
Istraživanja o vrstama drveta, koje su se
upotrebljavale u predhistorijsko doba za ogrijev,
građu, izrađivanje^raznog oruđa, pribofa i
raznih ukrasnih predmeta.


G. Jayme i R. Heiniger, Neue Verfahren
zur Bestimmung voifGefügenunterschieden
in Hölzern,
III Unter suchungen an Kiefer. (Novi
postupak za utvrđivanje razlika u anatomskoj
građi drveta, III. istraživanja o borovini).
Istraživanja o elementima anatomske građe
borovine.
Lipanj 1941.


W. Bavendamm, Weitere mykologische
Dauerhaftigkeitsuntersuchungen
mit luftgetrockneten und
gedarrten Probeklötzchen. (Daljnja
mikološka istraživanja o trajnosti drveta sa
prosušenim i apsolutno suhim probama).
Istraživanja o trajnosti nekih tropskih vrsta
drveća.
Srpanj 1941.


H. Hilde, Die Dachkonstruktionen
im kommenden Wohnungsbau.
(Konstrukcije krovova kod gradnje stanbenih
zgrada).
U cilju štednje drveta autor donaša nekoliko
novih tipova krovnih konstrukcija.


E. Sachsenberg, W. Wolf i R. Gottschald,
Gesichtspunkte zur Gestaltung
rohstoffsparender Kisten
. (Proizvodnja sanduka sa gledišta štednje
sirovina).
Pokusi s novim načinom gradnje sanduka,
kod koje se ušteđuje drvo i željezo.
Kolovoz 1941.


E. Gaber, Der Einfluss der Holzfeuchtigkeit
auf den Elastizitätsmodul
von Nadelholz. (Upliv vlage
drveta na modul elasticiteta čamovine).
Istraživanja o uplivu vlage na čvrstoću i
promjenu oblika drveta. Istražen je modul elasticiteta
iz pokusa čvrstoće savijanja kod raznih
stupnjeva vlage.


R. Schlüter, Trocknung von Bauholz.
(Sušenje građevnog drveta).
Istraživanja o sušenju, vlazi osušenog drveta,
kvaliteti i ekonomičnosti sušenja građevnog
drveta. Aparati za mjerenje i kontrolu sušenja
osiguravaju pravilan tok sušenja.


Ing. I. H-t.


59