DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 25     <-- 25 -->        PDF

kemije i fizike! Ne samo, da zadovoljava
takav rad u javnim ustanovama,
nego i same tvornice uzdržavaju
vlastite znanstv ene zavode. A da li
se već čulo, da je koji veleposjednik
za svoje šume uredio stanicu,
opremljenu suvremenim pomoćnim
sredstvima?«


ad 2) Prikazavši odnos između čovjeka i šume
i naglasujući zamršenost problema u šumarstvu,
Dr Köstler odgovara na drugo postavljeno
pitanje potrebom daljnjeg razvitka
šumarskih nauka, u kojem
jena prvom mjestu istraživanje
same šume. U tom pravcu, u utvrđenju šume
kao gospodarskog objekta, valja ustanoviti
površinu šuma, drvnu masu, mogućnost prirasta
te iskorišćavanje drveta.


ad 3) Suradnja prakse i nauke i po tome napredak
postići će se samo na osnovu jasne slike,
koju ćemo dobiti radom izvršenim po stanovitom
redu a u koji će se moći svrstati svako
pitanje, koje će se pojaviti. Organizaciju takvog
rada vidimo u CIS-u. Tu su sva pitanja
u vezi sa šumarstvom svrstana u 3 skupin e
s 14 podskupina: prva skupina jest
ekologija šume i biologiji ove životne zajednice
a obuhvaća ove podskupine: 1. tloznanstvo, 2.
botaniku, 3. zoologiju i 4. meteorologiju; drug
a skupin a obuhvaća tehniku šumskog gospodarstva
s podskupinama: 5. uzgoj, 6. uređivanje
šuma i sporednih proizvoda s iznošenjem,


8. upotrebu drveta, 9. bujičarstvo, 10. pošumljavanja
nepošumljenih terena (kao krša, golijeti
i si.); u trećoj skupini obrađuju se
šumarsko-politička pitanja u sljedećim podskupinama:
11. šumarska politika, 12. šumarstvo
privatnika, 13. drvno tržište, 14. kulturni značaj
šume. Autor je potom potanje osvijetlio
zadaće, koje ima rješavati svaka skupina odnosno
podskupina završujući, da one pokazuju
svu mnogostranost vidika i pravac kojim kreće
šumarstvo.
ad 4) U praktičnoj provedbi postavljenih
smjernica namiče budućnost naročiti rad u ova
četiri područja: opća zaštita šuma, intenzivnost
gospodarenja, proširenje današnjih površina šuma
te promičbu šumarstva u javnosti.


Zaštita šuma obuhvaća uređenje sječa, jer se
čovjek pokazao najvećim neprijateljem šume.
Važna je zaštita, šuma, veli Dr Köstler, i od životinjskih
i biljnih štetočinja, ali neisporedivo
veća zaštita potrebna je od čovjeka.


Intenziviranje šumske proizvodnje znači obrada
tla, izbor vrsti drveća, njega sastojina,
besprikorno knjigovodstvo i t. d.,
a do novih površina šuma (kao gospodarskog
objekta) doći će se otvaranjem prašuma te pošumljavanjem
golih i pustih zemljišta.


»Veliki cilj zaštite šuma, intenziviranje
šumskog gospodarstva
i dobivanje novih površina šuma
postići će se samo onda«, naglašuje
Dr Köstler, »ako će šumarstvo i u
javnom životu zauzeti mjesto, koje
mu po njegovoj ulozi i pripada«.
Ovo je prije svega pitanje osvajanja javnog
mišljenja. Podcjenjivanje šumarstva u svijetu
vidi autor u maloj upotrebi ljudske snage u
šumskom gospodarstvu (u intenzivnom gospodarstvu
jedan radnik dostaje za 20 do 30 ha
šume), u nemogućnosti šume da daje časovite
i blještave uspjehe kao i zbog stvarnosti, da
šumarstvo leži u okovima drugih gospodarskih


grana. Stoga su za afirmiranje šumarstva
u javnosti potrebni jaki
nosioci šumarstva i stoga njegov
napredak ovisi o odgoju šumarskog
pomlatka.


II.
Drugi dio časopisa ostvaren je tek u
trećem broju. U prvom broju zamijenjen
je sustavnim pregledom I. i II. Međunarodnog
šumarskog kongresa i popisom održanih predavanja
i izvještaja na tim kongresima.


Ovaj dio Intersylve predstavlja pokušaj, da
se dade kratak pregled poduzetih mjera i napretka
u šumskom gospodarstvu, šumarstvu i
drvarstvu, pojedinih zemalja. Osnovni materijal
trebaju uredništvu odnosno CIS-u slati pojedine
zemlje, koji će se tada preraditi za tisak.
Podjela materijala izvršena je na ove skupine:
A) Zaštita i melioracije šuma; B) podizanje
i uređivanje šuma; C) iskorišćavanje
šuma, šumski rad i transport; D) prerada drveta;
E) opća šumarska politika; P) gospodarska
i tržištna pitanja; G) kulturni i drugi
odnošaji. "


U kplikom opsegu i kakovim načinom su donijete
vijesti u ovom dijelu, vidimo iz ovo nekoliko
primjera:


Iz ovih vijesti saznajemo, da je proizvodnja
sirupa iz javora 1940. god. u Kanadi iznosila
3,1 milijuna galona u vrijednosti od 4 milijuna
dolara i da je na tom poslu u istočnoj Kanadi
bilo zaposleno 50.000 seljaka. Tu čitamo, da je
ljeta 1940. god. u državnim šumama Finske bilo
97 šumskih požareva s garištnom površinom
od 1.200 ha; tu je i vijest o zabrani izvoza
jamskog drveta iz Portugala, koja doslovno
glasi: »u Portugalu zabranjen je izvoz rudničkog
drveta«. i t. d.


U četvrtom svesku, koji je izišao krajem
listopada 1941. god. i u kojem su tiskane
vijesti primljene do 30. lipnja iste godine u
skupini »opća šumarska politika« susrećemo se
i s imenom Hrvatske (str. 451.): »U Hrvatskoj
su izdane dvije važne odredbe na području
šumskog i drvnog gospodarstva. Svi dugoročni
ugovori o iskorišćavanju drveta stavljeni su izvan
snage, a sve čiste sječe i pošumljavanja
obustavljeni su do preispitanja po državnim
vlastima. Uređaji, građevine i prometala za dobivanje
i prevoz drveta ne smiju se otuđiti i
predbježno se moraju u uporabivom stanju održavati.
Ove nove odredbe trebaju spriječiti daljnje
haračenje šuma.«


III.
U ovogodišnjoj knjizi Intersylve zabilježeni
su radovi oko 1.200 autora tiskanih u raznim
stručnim časopisima diljem svijeta. Počelo se s
1940. god. Svi navedeni radovi svrstani su u 15
skupina i to: prvih 14 skupina su naprijed navedene
podskupine (u I. dijelu toč. ad 3), kojima
je dodana petnaesta »općenito.« Autori
popisanih članaka iskazani su u posebnom alfabetskom
iskazu.


Tehnika uređivanja ovog dijela je ova: Alfabetskim
redom nižu se autori uz oznaku naslova
članka u jeziku originala članka, te njegovom
prijevodu (u njemačkom izdanju Intersylve),
zatim ime i broj časopisa u kojem je
članak izišao, njegov opseg. Većina članaka
prikazana je s nekoliko rečenica, kako bi
se bolje razabralo o čemu dotični članak raspravlja.
Prema tome orijentacija je brza i laka,
a informativnost potpuna.


55