DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 22     <-- 22 -->        PDF

PREGLED


NEZAVISNA DRŽAVA HRVi SKA PRISTUPILA JE CIS-U


Krajem 1941. godine pristupila je Nezavisna
Država Hrvatska u članstvo Međunarodne
središnjice za šumarstvo. Predstavnik
Nezavisne Države Hrvatske u središnjici jest
ministar šumarstva i rudarstva g. Ing .
Ivica Frković.


Međunarodna središnjica za
šumarstv o (izvorni i službeni naslov jest
Centre international de Sylvicultur
e odakle potiče kraćenica CIS , odnosno
njemački Internationale Forstzentrale
) osnovana je u okviru Međunarodnog
agrikulturnog zavoda (IIA = Institut
international d´Agriculture). Zametak je CIS-a
u sekciji za šumarstvo IIA, koja je bila organizator
dosadanjih dvaju službenih međunarodnih
šumarskih kongresa (onoga u Rimu
1926.. god., te u Budim Pešti 1936. god.), a
na kojim je kongresima" neosporno utvrđena
povezanost šume i šumskog gospodarstva
s gospodarstvom ne samo
pojedinih naroda ili država, nego
i cijeloga svijeta. Iz te povezanosti nameće
se potreba trajne suradnje šumara cijelog
svijeta a tu suradnju omogućuje Međunarodna
središnjica za šumarstvo. Već prije
oenovana sekcija za šumarstvo u Međunarodnom
agrikulturnom zavodu nije dostajala
obzirom na razUčnost problema, koji se javljaju
s jedne sii´.»ne u poljodjelstvu a s druge
u šumarstvu, .. s erzirom na posebne oblike
međunarodne suradnje te različite načine
rađa.


Statute CIS-a donio je stalni odbor IIA-a
u ožujku 1938. god., dok je CIS s radom započeo
1939. godine. Prigodom pristupa Nezavisne
Države Hrvatske CIS-u donosimo kratak
pregled ustrojstva i rada ove međunarodne
ustanove.


Prema svojem statutu Međunarodna
središnjica za šumarstvo naročita je
ustanova u okviru Međunarodnog agrikulturnog
zavoda. Dok je sjedište IIA-a u Rimu, sjedište
CIS-a jest u Berlinu. Ovu međunarodnu
središnjicu čini odbor i ured središnjice, članovi
CIS-a su redovni i izvanredni. Redov no
članstv o CIS-a čine pojedine države,
prema broju glasova, a dijele se u četiri skupine.
Broj glasova iznosi 1—4, a uslovljen je
visinom godišnje članarine, koja se kreće od


1.000 do 9.000 zlatnih franaka. Odbor CIS-a
čine predstavnici država članica. Predsjednika
i podpredsjednika odbora biraju s mandatom
od 4 godine. Izvanredni su članovi
CIS-a: zastupnik Međunarodnog saveza šumarskih
pokusnih postaja, zastupnik među-
Suvremena pitanja


SUVREMENA ZADAĆA


Izdavači bečkog časopisa »Internationaler
Holzmarkt, das Fachblatt der
Holzwirtschaft im neuen Europa« jesu: Ministerialdirektor
W. Parchmann , Reichsbeauftragter
für Holz; R. C. Waldbrecht,


narodnog odbora za šumarstvo te zstupnik
lige »Sylva Mediterranean Kao izvanredni
članovi mogu biti izabrane i druge međunarodne
organizacije. Izvanredni članovi imaju
samo pravo savjetnog glasa.


Prema čl. 2. statuta CIS ima zadaću da:
a) priprema, saziva i organizira međunarodne
šumarske kongrese;
b) nadzire izvršenje zaključaka tih kongresa;
c) vrši međunarodnu suradnju na području
šumarstva;
d) proučava najvažnije međunarodne šumarske
probleme te izdaje studije o njima.
Organizacija stručnog rada provedena je u
3 odjela s ovim predmetima obrade:


I. odjel, bavi se ekologijom šume i biologijom
te životne zajednice i obuhvaća: 1. tloznanstvo,
2. botaniku, 3. zoologiju i 4. meteorologiju;
II. odje l obuhvaća tehniku šumskog gospodarstva
podijeljenu u otsjeke: 5. uzgoj šume,
6. uređivanje šunja, 7. iskorišćavanje šuma
i sporednih proizvoda s njihovom odpremom,
8. upotrebu drveta, 9. bujičarstvo, 10.
pošumljavanje nepošumljenih terena (kao krša,
goleti i si.);
III. odje l bavi se šumsko-političkim pitanjima,
koja razmatra u ovim odsjecima: 11.
šumarska politika, 12. šumarstvo privatnika,
13. drvno tržište i 14. kulturni značaj šume.
Rezultate svoga rada CIS saopćuje preko
svojih publikacija. Te su publikacije tromjesečnik
»Intersylv a«, te povremena izdanja
(knjige) koja izlaze kao knjižnica »S . 1v
a e O r b i s«. Do sada je izišlo jedno godište
Intersylve, te dvije knjige knjižnice Silvae
Orbis. Ove potonje prikazane su po prof. Dr
Balenu u Hrvatskom šumarskom listu br.
8.-9. iz 1941. god.


Na osnovu Fiihrerovog zakona od 4. IV.
1940. god. (Gesetz über die Verleihung besonderer
Rechte an die internationale Forstzentrale
) CIS u Njemačkoj uživa
prava javnopravnog tijela, te su
njegove »poslovne prostorije i arhiv« nepovredive.
Nadalje — predsjednik, podpredsjednik.
predstavnici država članica, ravnatelj ureda,
odjelni pročelnici i glavni referenti u izvršenju
svoje zadaće, a u koliko nisu pripadnici Reiche
ili češko-Moravskog protektorata, uživaju
prava diplomatskih predstavnika.


Današnje vodstvo CIS-a sačinjavaju: predsjednik
vitez Kelemen von Waldbot t,
šumoposjednik i član mađarske gornje kuće;
podpredsjednik F. A 1 p e r s, državni tajnik za
šumarstvo Reich-a; ravnatelj ureda Cis-a jest
prof. Dr. J. K ö . 11 e r. P.


ŠUMARSKIH IZLOŽBI


Leiter der Hauptabt. III der Reichsstelle für
Holz te Landforstm. Raab, Leiter der Pressestelle
des Reichsforstamtes, dakle vodeće ličnosti
drvarskog prirada suvremene Njemačka
Prema tome »Internationaler Holzmarkt« ima