DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Ing. M. MUJDRICA (Zagreb):


SUVREMENI PROBLEMI REŽIJSKOG RADA KOD RAVNATELJSTVA


DRŽAVNIH ŠUMA U VINKOVCIMA


a


DIE DERZEITIGEN PROBLEME DER REOIEFtlHRUNG BEI DER DIREKTION
DER STAATLICHEN FORSTE IN VINKOVCI


Površina šuma ravnateljstva državnih šuma u Vinkovcima iznosi 66.035,93 ha.
To je površina bez šuma bosanskih šumarija u Brčkom i Derventi, koje su 1939.
pripojene ravnateljstvu u Vinkovcima. Samo ono područje, koje je bilo do pripojenja
spomenutih šumarija, čini po svojim zadaćama u šumarstvu jednu suvislu
cjelinu.


Od te ukupne površine pod šumom je 59.621,41 ha ili 90,290/o a 6.414,32 ih
9,71<´/o iznose dijelom čistine i neplodna tla (bare), koja do danas nijesu privedena
šumskoj kulturi, dijelom površine, koje ne služe uzgoju šume.


Današnje je stanje dobnih razreda ovo:
0—20g. 21—40g. 41—60g. 61—80 g. 81—100 g. 101—120 g. preko 120 g.
ha 7.316.29 18.992.48 17.850 82 7.483,19 4,203,30 1310 89 2-464.44
11,08 28,76 27,03 11,33 6,37 1,99 3,73
Jedan pažljivi pogled na dobne razrede i procenat s kojim oni sudjeluju
prema čitavoj površini šuma, pokazuje nam. da mlade sastojine, 1—20 god., čistine
i neplodna tla zapremaju 13.730,60 ha ili 20,79*´/o srednjedobne sastojine 21—80 g.
44.326,49 ha ili 67.620/0, starijih sastoiina 81—120 god, imade 5,514,19 ha ili 8,360/0,
a za sječu zrelih sastojina, starih preko 120 god. imade 2.464,44 ha ili 3,73´´/o. Od te
površine starih, za sječu zrelih sastojina izlučeno je kao narodni (nacionalni) park
u Prašniku 57 ha a u Psunju 12 ha, pa prema.tome za sječu ostaje 2.395,44 ha starih
sastojina (Psunj i Prašnik).
Prema gospodarskim osnovama te bi se sastojine imale posjeći u toku 20 godina,
pa bi godišnje došlo na sječu oko 119,7 ha, odnosno oko 32.000 m´.
Jasno je, da ta drvna masa ne može pokriti potrebe ni najuže okolice šuma,
a kamo li ostale potrebe.
Površina srednjodobnih i starijih sastojina, koje iznose
67,62*´/o sveukupne površine, pokazuje nam glavnu zadaću
šumarstva kod ravnateljstva drž. šuma u Vinkovcima:
glavna briga i sve stručno djelovanje imade se posvetiti
proredama.


2.
Iskorišćavanje proreda imade tri glavna momenta, koji se ne smiju nili
jednog časa smetnuti s uma, a to su: uzgojni, narodno-gospodarski i
financiialni . U malo slučajeva igraju glavnu ulogu pojedini od ovih momenata.
Sinteza svih triju momenata dati će potrebne rezultate, kod čega će dolaziti do
izražaja i prednosti pojedinih momenata, već prema mjesnim prilikama.


Sva tri momenta ćemo pobliže promotriti.


Prof. Dr. Balen u svojem djelu »O proredama« u kratkom predgovoru
sažeo je osnovnu misao svoje knjige riječima:"´ »Među najglavnijim zadacima
našega šumarstva zauzima -pitanje uzgoja sastojina jedno od prvih mjesta. AKO NE
MOŽEMO OSTAVITI SVOJIM NASLJEDNICIMA VELIKE ZALIHE ZRELIH
SUMA, MORAMO IM OSTAVITI STO BOLJE UZGOJENE MLADE SASTOJINE.
Prorede su svakako put do dobrih sastojina.« Te riječi trebalo bi upisati na prvoj
strani svih gospodarskih osnova kod vinkovačkog ravnateljstva drž. šuma kao
»L e i t m o t i V« i sav stručni rad šumara imade se posvetiti ispunjavanju te zadaće.


* Balen, O proredama, Zagreb 1929.


ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Prorede su eminentno uzgoj no sredstvo. Uzgojn i momena t mora igrati
glavnu i odlučujuću ulogu za svakog stručnjaka. O provedb i prored e
obzirom na sastojinu i tlo ovisi kvalitet i kvantitet buduće
sastojine.


Provađanje proreda vezano je na novčane izdatke, koji u stanovitim slučajevima
i pod nekim okolnostima ne pokrivaju vrijednost drveta dobivenog proredom.
Ako se uzme konačni cilj proreda kao uzgojnog sredstva, onda je opravdano, da se
u svim slučajevima provađaju prorede pa kadkada i uz financijalne žrtve.


Kod ravnateljstva državnih šuma u Vinkovcima imadu isto tako važnu ulogu
kao uzgojni momenat i druga dva: n a r o d n o-g ospodarski i financijalni.


Narodno gospodarski momenat traži, da se okolišno žiteljstvo
obskrbi ogrjevnim i građevnim drvom, obrtnici potrebnim drvnim materijalom za
svoj obrt, a pilane trupcima.


Žiteljstvo Slavonije obskrbljivalo se potrebnim ogrjevnim i tehničkim materijalom:
pravoužitnici u šumama imovnih ^bćina, a ostali žitelji iz šume zemljišnih
zajednica, privatnog veleposjeda i državnih šuma. Današnje stanje šuma imovnih
obćina je takovo, da ona može samo djelomično podmirivati svoje pravoužitnike
ogrjevnim materijalom, te manjak imadu dati u prvom redu državne šume. S tih
razloga imadu se prorede vršiti i tamo, gdje u svakom slučaju ne donose puni financijski
uspjeh.


Ravnateljstvo šuma u Vinkovcima imade određenu financijaln u zada ću
u proračunu ministarstva te je radi toga razloga financijalni momena
t osobito važan, pokraj druga dva momenta. Za pokriće novčanih potreba ravnateljstva
nijesu dovoljni prihodi, koji se dobivaju sječom starih zrelih sastojina.
jer su premaleni, budući da je u starim sastojinama s SC/o zastupana bukva.


Manjak na proračunu moraju pokriti prihodi prorede,
koji godišnje pokrivaju oko SC/o—60^/0 od proračuna a kadkad
a i više . Iz toga se vidi važnost proreda za financijalno gospodarenje ravnateljstva.


Proredom izvađeni drvni materijal slabiji je i tanji od onog materijala, koji
se dobije sječom zrelih sastojina pa je prema tome i manje vrijedan te je i financijalni
efekt znatno manji od onoga, koji se dobiva sječom starih zrelih sastojina —
dok su produkcioni troškovi — izrada, izvoz, utovar, istovar i t. d. kod proreda
uviiek viši, nego kod sječe zrelih sastojina, jer je učinak rada kod sječe zrelih sastojina
uvijek veći, nego kod proreda.


Svi radovi kod proreda, kao najvažniji stručni radovi, imadu se vršiti i vrše
se u vlastitoj režiji.


Zadaća je vlastite režije, da produkcione troškove radova u proredama čim
više smanji a time da financijalni efekt bude čim veći a da kod toga bude i
šumski radnik i kirijaš pravedno nagrađen za svoj rad. Je r nij e zadać a
vlastite režije, da iskazuje veliku dobit i šumsku pristoibu
na račun nedovoljne zarade radnika!


Snižavanie produkcionih troškova može se postignuti samo dobrom organizaciiom
i mehanizaciiom rada. izgradnjom boljih prometila, upotrijebom boljeg alata
i stručnom naobrazbom radnika.


To bi bila jedna od glavnih orsanizitornih zadataka režijskog rada u državnim
šumama uonće, a u današnie vriieme i u skoroj budućnosti kod provođenja poreda
kod vinkovačkog ravnateljstva napose.


Zadržati ćemo se kod produkcionih troškova. Već prema naravi nosla
i organizaciii — od sveukupnih troškova kod iskorišćavania šuma u vlastitoj
režiii u područiu vinkovačkog ravnatelistva državnih šuma odpada na radničke
nadnice oko 60—GZ^/o. na šumsku pristojbu 18—23´´/o. na opće i nepredvidive troškove
3—T^/o, na investicije 4—W>/o, na pošumljavanje 1—2´´/o a na centralne troškove
2—3»/o.


Upadliiv je visoki nrocenat, koii odpada na radničke nadnice. Te radničke
nadnice sastoje od troškova: izradbe, privlačenia, utovara, prevoza, istovara,
slaganja, popravka pruge i t. d. Od ukupnih radničkih nadnica na sam izvo z
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 7     <-- 7 -->        PDF

odpada oko 45—SO^/o i to je n a j v i š a stavka u režijskim proračunima. Nakon ove
konstatacije nameće se pitanje: zašto je to najviša stavka i da li se može smanjiti
i na koji način?


Pokušati ćemo, da dademo odgovor na postavljeno pitanje. Troškovi ! zvoza
su zato tako visoki, jer šume ravnateljstva državnih
šuma u Vinkovcima ne možemo smatrati otvorenima za
eksploataciju.


Maprijed smo spomenuli, da površina šuma iznosi 66.035,73 ha. Šumskih željeznica
na parni pogon imade 18,8 km, na konjski pogon 54,5 km, dobrih tvrdih
cesta, koje prolaze šumskim područjima te služe i izvozu šumskih produkata imade
24,7 km. Plovnih rijeka imade 93,6 km, a šumskih puteva 214,5 km. U svemu iznose
prometne veze 406,10 km.


Za izvoz iz šuma mogu u svako doba služiti samo šumske željeznice i tvrde
ceste, dok šumski putevi služe samo ograničeno u ljetna 3 ili 4 mjeseca, a zimi
1—2 mjeseca — za vrijeme snijega i smrzavice. Rijeke su isto tako samo ograničeno
sposobne za izvoz šumskih produkata i to u proljeće i u kasnu jesen. Ljeti su
radi niskog vodostaja nesposobne za veće transporte, kakvi su poželjni kod režijskih
radova, a u doba jake zime zaleđene su i samo prekidno sposobne za izvoz ili
prijevoz. Ako unatoč tome uzmemo svu duljinu prometnih sredstava u račun, onda
na 1 km prometala odpada 146,8 ha šumske površine. Usporedimo tu brojku s podacima,
koji su nam pri ruci, to je odpadalo u bivšoj banovini Hrvatskoj na 1 km
prometnih sredstava 1018 ha. U Wiirtenbergu u Njemačkoj otpada na 1 km puteva
i cesta 36 ha, a na 1 km šumskog puta 21 ha. Usporedivši te podatke vidimo, da
šume ravnateljstva državnih šuma u Vinkovcima nisu sposobne
za intenzivno gospodarenje i trajno iskorišćavanje.
Time u vezi opravdani su i visoki troškovi, koji odpadaju
na izvoz, a zadaća je šumskoga gospodarstva te troškove
smanjiti čim više.


Izgradnja šumskih prometala imade se planski provesti, tako, da se vidi ne
samo njihova momentalna svrha, nego svako prometno sredstvo, koje se gradi u
nezrelim šumama, ima služiti kao trajno prometno sredstvo, i to ne samo za izvoz
materijala, dobivenoga u proredi, nego i za izvoz, produkata, koji će se dobiti sječom
zrele sastojine.


Izvozu i odpremi šumskih produkata vodom imalo bi se kod ravnateljstva šuma
u Vinkovcima posvetiti malo više pažnje radi jeftinoće. Tome pitanju nije nitko
posvetio pažnju, koju zaslužuje.


Sam problem izgradnje šamskih prometnih sredstava
dvostrukje:tehničkiifinaiicijalni.
Tehničk i proble m sastoji od rješavanja dvaju pitanja: tko će graditi
šumska prometna sredstva i koja vrsta šumskih prometala se imade graditi.


Tehničke je probleme rješavao i rješavati će u budućnosti šumar-tehničar, koji
za vrijeme studija na sveučilištu uči potrebne discipline. Jedino stručno šumarsko
osoblje, koje pozna strukturu šume, njezin život, ponovno pošumljenje posječenih
površina — znati će odabrati ona prometna sredstva, koja će svemu najbolje odgovarati.
Tehnički problem gradnje šumskih prometala nije problem za sebe, nego
spada u okvir čitavog iskorišćavanja šuma i jedan je neodvojivi dio režijskog rada,
te ga imade provoditi onaj, koji vrši i eksploataciju šuma, a to je šumar-tehničar.


On najbolje poznaje objekat eksploatacije — šumu; on znade, što mu ona može


dati, a što je on njoj dužan da dade, te se neće u tom slučaju upuštati u izgradnju


novih skupih prometala, kao što bi to mogao biti slučaj kod drugih tehničara. Po


svojoj naravi šumarstvo je dosta konzervativno, pa se to odražava i u izgradnji što


jednostavnijih i što jeftinijih i već prokušanih prometnih sredstava, koja će služiti


što jeftinije i što bolje za izvoz šumskih produkata.


Drugi dio toga pitanja jest: koje će se prometno sredstv
o graditi ? Odgovor na to pitanje nije lagan. U svakom slučaju ne može se
općenito odgovoriti, jer svaki eksploatacioni objekt imade svoje zahtjeve u pogledu
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 8     <-- 8 -->        PDF

ovog ili onog prometnog sredstva, a zadaća je šumarskog stručnjaka, da odabere
ono, koje najbolje odgovara rješenju zadatka, koji se imade izvršiti i koji si je
postavio. U glavnom se može reći, da je u brdovitom terenu najidealnija
izgradnja šumske željeznice na parni pogon radi njezinih
dobrih svojstava: može se prevesti velika drvna masa
u kratko vrijeme, u svako je dobi sposobna za rad a pogonsko je sredstvo
odpadak u šumi. Negativna je strana šumskih željeznica, da nakon svršetka eksploatacije,
kada se skinu tračnice, poslije desetak godina, ne ostaje ništa od prometnog
sredstva — i nove sastojine prepuštene su opet same sebi.


Šumske ceste dolaze u obzir tamo, gdje postoje jake i
dobre cestovne arterije, koje idu kroz eksploatacioniobjekat
ili su u njegovoj neposrednoj blizini, pa šumska cesta
imade biti veza i z,m eđu šume i te arterije. Ako je drvno tržište
udaljeno predaleko od šume, onda cesta imade svoje opravdanje samo u vezi s motorizacijom
prometa, jer je primitivan prijevoz kolima skup i nerentabilan.


U šumama, gdje je izgrađena šumska željeznica, šumske ceste su nadopuna
šumskim željeznicama. Nedostatak šumskih cesta je skupa gradnja i skupo uzdržavanje,
manji kapacitet prijevoza — izvoz je skup, u koliko nije motorizacija zemlje
na visokom stupnju. Prednost je pred šumskom željeznicom, da je šuma trajno
otvorena, pa je moguće izvoditi i njegu najmlađih sastojina i prorede.


Sasma drugačije se rješava pitanje prometala u ravnim
posavskim šumama. Pojedini dijelovi tih šuma su kroz 5—7 mjeseci
djelomično i prekidno poplavljeni, pa je izvoz kolima moguć samo zimi, po snijegu
ili kad je smrzlo, a ljeti kroz 3—4 mjeseca — lipanj do rujna. Izvoz kolima ovisi
0 mnogo faktora: prvo o vremenu, a drugo o okolnom stanovništvu, koje kad
imade kod kuće svoga posla, ne ide u šumu na rad, a iz daljnjih krajeva profesionalni
kirijaši ne idu rado na rad u takove šume, gdje nikada ne zna kada će ga
voda istjerati iz šume i s posla pa se često mora vraćati kući, a jedva je došao na
posao.


Do sada su se prorede provodile u glavnom samo u blizini željeznica, ali kad
su se mjesta proreda počela udaljavati od željezničkih postaja, počeli su se troškovi
izvoza kolima toliko dizati, da troškovi prijevoza nisu bili pokriveni prodajnom cijenom,
t. j . posao je postao nerentabilan.


S tih razloga pristupilo se rješavanju pitanja: koje je prometno sredstvo
najekonomičnije i koje će najbolje odgovarati zadaćama,
koje treba izvršiti u posavskoj šumi.


Sastojine ravnateljstva drž. šuma u Vinkovcima, osim Prašnika, su mlade i
srednje dobe,, pa je zadaća šumskog prometala, da je u svako vrijeme, bez obzira
na godišnja doba, moguć nesmetani izvoz prorednog materijala za obskrbu okolišnog
žiteljstva, a viškova za obskrbu gradova. U slučaju kalamiteta, koji su na žalost
dosta česti u tim šumama, potrebno je da se materijal, dobiven od osušenih
stabala, čim prije izradi i izveze iz šume. A radi periodiciteta u proredama pruge
moraju imati stalni karakter.


Nakon pokusa sa šumskom željeznicom na parni i na konjski pogon,
pokazalo se, da posljednja i ako potpuno ne odgovara, ali da je za sada najbolje
rješenje toga pitanja, pa su sagrađene dvije takve pruge: na području državne šumarije
Lipovljani 18 km i na području državne šumarije u Vrbanji (manipulacija
na Spačvi) 16 km. Širina kolosjeka je 0.76 m. Širina zemljoradnje u kruni iznosila
je 2.30 m, ali se pokazala premalenom, pa se sada izrađuje 2.60—3 m. Visina
pruge nad terenom mora biti takva, da bude iznad najvišeg vodostaja u koliko
pruga ne predstavlja jaku preponu za vodu pa je ne bi voda kod visokog vodostaja
srušila. U tom je slučaju visina pruge jednaka visini terena i ne predstavlja zaprijeku
vodi. No takvom se prugom ne može u svako doba voziti
— i ona tako gubi jedno od najvažnijih svojstava. Takve
pruge dolaze u obzir samo u onim šumama, koje su izvrgnute poplavama Save
i brdskih voda.


Kod tih izgrađenih pruga postoji jedna tehnička neprilika t. j . nema dovoljno
tračnica, a sada se ne mogu nabaviti. Tračnice se svake godine prenose u drugu
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 9     <-- 9 -->        PDF

sječinu i to poskupljuje rad. Kod toga i takvog rada dolazi često u pitanje izvoz
sušaca, ako se sušenje pojavi u onom dijelu šume, gdje se već radilo, ali su tračnice
skinute i položene u sječinu, koja leži u suprotnom dijelu.


Stoga bi trebalo kod osnivanja jedne eksploatacione jedinice odabrati i izgra"
diti stalnu mrežu glavne šumske pruge, a na ovu mrežu vezati pojedine ogranke,
koji imadu privremeni karakter. Zato treba nabaviti dovoljnu količinu tračnica.
U tom slučaju moći će šumska željeznica udovoljiti svim zahtjevima, koje na


nju stavljamo u pogledu redovitih proreda i iskorišćenja sušaca.


Još bi trebalo rješiti pitanje, da li bi se prijevoz šumskom
prugom i dovoz od panja do pruge vršio konjima ili mehanički
m sredstvom . Kod pitanja privlačenja i prijevoza konjima- treba
odgovoriti na pitanje — da li je bolje upotrijebiti vlastite konje ili najmljene
kirijaše.


Dok su kirijaške nadnice stajale u razmjeru prema prodajnoj cijeni i kirijaš je
bio discipliniran te rado išao na rad u šumu, dotle je bilo najbolje taj rad dati kirijašima,
koji su bili ili seljaci iz okolice šuma ili profesionalni kirijaši.


Cim su nastupile abnormalne prilike i kirijaške nadnice nerazmjerno poskočile
prema vrijednosti drveta, trebalo se pozabaviti drugim rješenjem toga pitanja:
vlastiti konji ili mehanički prijevoz.


Uslijed nepovoljnog razmjera između nadnica i vrijednosti
drveta ozbiljno bi trebalo pristupiti mehanizaciji
izvoza i prijevoza pomoću traktor a-g usjenica, koji bi se
mogli upotrijebiti u srednjedobnim i starijim sastojinama
za privoz pruzi i za odvoz prugom. Prije odluke bi
trebalo, razumije se, sastaviti kalkulaciju troškova, radni
učinak i štete, koje traktor kod privlačenja načini na pom
1 a d k u.


Pitanje voznoga parka lahko je rješivo. Jedamput nabavljeni vozni park uz
stalno godišnje popravljanje i obnavljanje može se reći imade trajan karakter.


Drugo važno pitanje kod izgradnja pruga je financij
a 1 n o. To bi pitanje trebalo rješiti na drugoj osnovici, a ne kako je do sada rješavano
— da su se investicije vršile na račun jednogodišnjih sječina. Izgradit i
prometno sredstvo i još dati stanoviti prihod — ne može
se tražiti od mladih i sredn.iedobnih sastojina, koje proređujemo
i gdje bi se svi prihodi imali vraćati šumi.


Rad oko financiranja izgradnje režijskih prometnih sredstava nije bio uvijek
jednak niti sretno izabran. To važno pitanje nije nikada bilo radikalno rješavano.
U početku režijskih radova izvađali su se režijski investicioni radovi na račun
obrtne glavnice, a anuiteti i kamati vraćali su se godišnje natrag obrtnoj glavnici.


Drugi način dosadanjeg financiranja režijskih investicija bio je da se potrebna
glavnica posudila iz raznih fondova (iz fonda za pošumljenje ili kolonizacionog),
pa se je amortizaciona tangenta vraćala natrag fondu. Ovaj drugi način mogao je
služiti kao prelazni način.


Oba načina financiranja mogla su uspijevati tako dugo, dok se je režijski rad
vršio u malome i periodički, te kada su režijske investicije bile malene, jer su se
u prvom početku režijskog rada otvarale samo onć stare šume, koje su ležale bliže
i povoljnije spram drvnog tržišta (želj. postaja, plovna rijeka). D a n a s, ka d j e
režiisko i s k o r i š ć a v a n j e uhvatilo jak korijen i pokazalo
svoje nesumljivo pozitivne rezultate te je dobilo i nove
zadaće kao jedino ispravni način iskorišćavanja državnih
šuma prema nekadanjem kolonijalnom načinu eksploatacije
putem dugoročnih ugovora — moraju se sve šume, kojt
su zrele za sječu, otvoriti izgradnjom prometnih sredstava
bez obzira kako su daleko tržišta. Isto takvu važnost
ako ne i veću imade izgradnja prometala u mladim i srednjedobnim
sastojinama, gdje se moraju vršiti periodičke
prorede.


Za izgradnju prometala potrebna je velika investiciona glavnica, a za rad u
šumama velika obrtna glavnica — i oba gornja načina ne mogu namaknuti do
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 10     <-- 10 -->        PDF

voljno novčanih sredstava i za izvođenje investicija a ujedno i za režijske radove.
Uredba M. s. broj 268/36 postavila je gospodarenje u državnim šumama na čvrste
temelje i dala je mogućnost širokog režijslcog rada u državnim šumama s jasnim
i određenim privrednim zadatkom državnih šuma. Programatski rad propisan je
tom uredbom. Sve je bilo predviđeno za programatski režijski rad kao i izgradnja´
prometnih sredstava, ali nije bilo rješeno pitanje investicione glavnice za državne
šume.


Čitav režijski rad oko iskorišćavanja državnih šuma osnovan je na čisto trgovačkom
temelju, pa bi i kod nabavke investicionih sredstava morali poći istim putem,
t. j . potrebna investiciona glavnica imala bi se nabaviti na novčanom tržištu
na dugoročnu odplatu uz kamatnjak, koji je na novčanom tržištu. U prvom redu u
obzir dolaze državne vjeresijske novčane ustanove, a u drugom redu ostali bankovni
zavodi.


S tako pribavljenim novčanim sredstvima raspolagao bi ministar šumarstva i
rudarstva a na osnovu odobrenih tehničkih elaborata u sklopu kojih morao bi se
nalaziti i račun rentabilnosti.


*


Rješivši načelno tehničko i financija Ino pitanje izgradnje šumskih prometnih
sredstava u šumama ravnateljstva držav. šuma u Vinkovcima i postavivši u tom
pogledu jedan ustaljen princip, treba po tome principu planski nastaviti s radom,
koji će, što se ide dalje, biti sve lakši, jer će se radom steći i stanovita praksa i
uvježbano osoblje.


Čitavo spomenuto ravnateljstvo drž. šuma valja uzeti kao eksploatacionu jedinicu
— ustanoviti prihodnu sposobnost državnih šuma i prema tome odrediti plansku
izgradnju prometala. Ne treba promatrati koristi, koje će se dobiti režijskim
iskorišćavanjem šuma pojedinih šumarija, nego koristi od svih šuma ravnateljstva.
Prije planskog izvođenja izgradnje prometnih sredstava trebalo bi pristupiti reorganizaciji
rada kod državnih šumarija i ponovnom razdjeljenju i arondaciji šumarija.
Kod toga imade glavnu ulogu gospodarski momenat.


Sustavnom izgradnjom prometnih sredstava biti će rad oko režijskog iskorišćavanja
državnih šuma u Vinkovcima trajno elastičan i ne samo stručan nego
i rentabilan te će služiti cjelini — čitavom hrvatskom narodu.


ZUSAMMENFASSUNG


Ein grosser Teil der Forste der Forstdirektion in Vinkovci liegt im Tale der Save, ein
anderer Teil im Mittelgebirge. Die Bestande sind grosstenteils mittleren Alters (20—80 J.) in
denen die forstliche Hauptarbeit in der Durchforstung besteht.


Der Ausbau der Forsttransportanlagen welche einen dauernden Charakter haben werden,
ist von besonderer Bedeutung. Bisher zeigten die besten Resultate RoUbahnen mit Pferdezug.


Insbesonders werden die technischen und finanziellen Fragen bei´ der Transportanlagen
hervorgehoben. Das Problem der Ausfuhr mittels Wasserwegen ist noch nicht gelost. Der
planmassige Ausbau der Transportanlagen mit gleichzeitiger Reorganisation und Arrondantion
der Forstamter wird auch betont.


Der Verfasser.


8