DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 33     <-- 33 -->        PDF

bilna, jer uslova zato ima, ali sada se ne može


o tom govoriti ili nešto pozitivno unaprijed
određivati, zato nije to ni uneseno u proračun.
Ing. Katan a predlaže, da se priredi
kakva mala priredba. Prisutni smatraju da
zato sad nije vrijeme, nego usvaja prijedlog
ing. K u 11 e š e, da se članovimena na vrijeme sastaju i da


Tajnik:


Ing. Panov, s. r.


kluba s vrese
na tim sa-
Zapisnik


Ing. Kajtaz, s. r.


stancima drugarski porazgovaraju o obćimličnim, stručnim i drugim stvarima. Tajni k
predlaže da se ti sastanci po pravilu održe
svake naredne subote iza prvoga. Prima se.
Gosp. C e b a š e k predlaže, da se kuća na Sehitluku
osigura kod Napretkove zadruge. Skupština
to prima.


Skupština se zaključuje u 12.10 h.


ovjeravaju:


Predsjednik:


Ing. Gavran.
Ing. Novković, s. r.


PROMJENE U SLUŽBI


POSTAVLJENI SU:


/ Ing. Zlatko D e g o r i c i j a, za šum. vježbe-
V nika kod odjela za šumarstvo m. š. i r. u Zagrebu;


Franjo U z e 1 a c, lugar III. grupe zvaničnika
za šumara VIII. grupe kod ravnateljstva
šuma ogulinske imovne općine u Ogulinu;


Antun C a p s k i, za nadzornika pruge IX.
grupe kod uprave državne željeznice UsoraPribinić
u Usori.


Ing. Klaudije F i e d 1 e r, šum. vježbenik
državne šumarije u Bugojnu za upravitelja ists
Šumarije.


PROMAKNUTI SU:
U VIII. GRUPU:


Ing. Djuro M ii 11 e r, za šum. pristava kod


šumarije
djurdjevačke i. o. u Bjelovaru;
Dr. Margareta B u z i ć, za šumarsko-pravnog
pristava kod m. š. i r. u Zagrebu;
Ing. Stjepan H o r v a t. za šum. pristava i
upravitelja državne šumarije u Vrhovinama;
Ino. Ferid Arnautović, za šum. pristava
kod državne šumarije u Brčkom;
Ing. Dragomir D o r č i ć, za šum. pristava
kod r. š. u Gospiću;
Ing. Juraj Koso vi č, za šum. pristava i
upravitelja državne šumarije u Gospiću;
Ing. Josip A1 i ć. za šum. pristava i upra-j>
vitelja državne šumarije u Prijedoru; / \\{^
Ing. Rudolf Strasser. za šum. pnstava
kod državne
šumarije u Vranovini; ^
Ing. Robort Masa, za šum. pristava kod


r.
š. u Zagrebu;
Ing. Vjekoslav B i r t, za šum. pristava kod
šumarije
križevačke i. o. u Bjelovaru;
Ing. Antun K a t i ć, za šum. pristava kod


r. š. u Sarajevu.
U VII. GRUPU:


Ing. Josip Markunović, za šum. v. pri stava
i upravitelja šumarije gradiške i. o. Sumetlica
u Novoj Gradiški;


Ing. Jeronim K a h 1 e r, za šum. v. pristava
i upravitelja drž. šumarije u Kotor-Varešu;
Ing. Roman C h y 1 a k, za šum. v. pristava
kod m. r. i š. u Zagrebu;
Ing. Ljudevit R i 1 k e, za Sum. v. pristava i
upravitelja drž. š. u Sanskom Mostu;
Ing. Salih H u m o, za šum. v. pristava kod
državne šumarije u Srednjem;
Ing. Porin S a r i ć, za šum. v. pristava ko{i


r. š. u Zagrebu;
v^
Ing. Franjo Stajduhar, za šum. v. pristava
i upravitelja drž. šumarije u Okruglici;


Ing. Stjepan Lončarević, za šum. pristava
i upravitelja drž. šumarije u Lipovljanima;


Dane P r p i ć, za nadoficijala kod odjela za
šumarstvo m. š. i r. u Zagrebu;


U VI. GRUPU: II. STEPENA:


Ing. Ladislav K o h u t, za šum. nadzornika
kod nadzorništva za pošuml javan je krša u
Senju;


U V. GRUPU:


Ing. August Horvat , za šum. nadzornika
kod m. š. i r. u Zagrebu;
Ing. Humbert Madirazza, za šum. nadzornika
kod r. š. u Zagrebu;
Ing. Rudolf Krpan , za šum. nadzornika
kod m. š. i r. u Zagrebu;
Ing. Simun F 1 6 g 1, za šum. nadzornika kod
šumarije brodske i. o. u Daruvaru.


U IV. GRUPU:
Antun Francetić, šum. nadoficijal III
kategorije I grupe s 10. stepenom osnovne
plaće kod Direkcije šuma na Sušaku i istodobno
umirovljen, s priznatih 35 godina službe.


PREMJEŠTENI SU: /


Ing. Tomislav Vukov i ćy4um. vježbenik
od drž. šumarije Kosinj, za upravitelja držav.
šumarije u Bjeljini;


Ing. Martin I v i ć, Sum. viši pristav VII.
grupe od ravnateljstva šuma u Tuzli, za upravitelja
prometne uprave drž. šum. željeznice
Zavidovići—Olovo—Kusače u Zavidovićima;


Ing. Žarko M i 1 i ć, šum. vježbenik od šumarije
II. banske i. o. u Dvoru, kod r. š. gjurgjevačke
i. o. u Bjelovaru;


Ing. Ivan Krščanović. šumar, pristav


VIII. grupe od šumarije otočke i. o. u Krasnu
kod r. š. ogulinske i. o. u Ogulinu;
Ing. Josip V u k o V i ć. šum. vježbenik od
kotarske oblasti u Ogulinu kod kotarske oblasti
u Kutini;


Ivo Kovačevi ć, akcesista X. grupe od
Sum. odsjeka b. ban. vi. u Splitu kod vel. župe
Cetina u Omišu;


Ing. Vjekoslav C v i t o v a c, šum. v. pristav


VI. grupe od šumarije o. i. o. u Modrušu za
upravitelja Šumarije otočke i. o. Perušiću;
Ing. Ivan Seletković, šum. vježbenik
od o. i. o. u Perušiću za upravitelja šumarije
ogulinske i. o. u Modru.šu;


Zvonimir D i k 1 i ć, manipulativni vježbenik
od ravnateljstva držav. šuma u Banjaluci, kod
državne šumarije u Bihaću.


31
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 34     <-- 34 -->        PDF

a^^1 >^´´^^´


tlPLATA ČLANARINE I UPISNINE REDOgreb;
Jujbašić Matija, Tuzla; Kostenac Ivo. Vu-
VITIH ČLANOVA U MJESECU STUDENOM kovarl Koprić Andrija, Zagreb; Koludrović
Cedomil, Makarska; Košćak Franjo, Morović;


1941.


Rilke Ljudevit, Sanski Most; Sandrovčan Mijo,
Kuna 500.—: Ing. Pećina Mihovil, Sarajevo, Zagreb; Turković Karlo, Vinkovci.


Kuna 220.—: Kral Franjo, Nova Gradiška: Manje od Kuna 100.—: Gavran Ljubomir,
Res-Koretić Vladimir, Vinkovci; Renko Stani-Banjaluka Kn. 20.—; Heim Johan. Oriovac Kn.
slav, Mrkopalj; Tonković Dragan, Morović; 80.—; Fukarek Pavle, Nevesinje Kn. 60.—; Hra-
Zaluški Josip, Morović. dil Dragutin, Zagreb Kn. 75.—; Savić Milan.


Mostar Kn. 50.—; Loger Lavoslav, Zagreb


Kuna 170.—: Prelesnik Heliodor, Makarska.


Kn. 30.—.


Kuna 120.—: Andrašić Drago, Fojnica; Čuvaj
Josip. Brod; Srdjić Dušan, Zagreb; Wei-Članovi pomlatka: Franjković Ivo. Erdevik
senzell Eduard, Bjelovar. 17.— Kn; Gorup Eduard. Zagreb, Kn. 10.—;


Kuna 100.—: Antoljak Rudolf, Bos. Krupa-Išpanović Eduard, Brod Kn. 50.—.
Cebulić Slavko, Tuzla; Draščić Ivan, Omiš: Pretplata: Ravnateljstvo drž. šuma Sarajevo
Grunwald Josip, ZagrelD; Hrženjak Ferdo, Za-Kn. 100.—.


GRADSKO POGLAVARSTVO U POŽEGI


Broj: 12612/1941. Požega , dne 5. prosinca 1941.


Predmet : Dražbena prodaja hrastovih
stabala u šumi grada Požege.


OGLAS DRAŽBE


Na temelju ovlašćenja ministarstva šumarstva i rudarstva, odjel za šumarstvo
br. 29613 M. S. 1941. od 1. XII. 1941. i odluke gradskog načelnika savezno sa zaključkom
gradskog savjetodavnog odbora od 25. XI. 1941. i 5. XII. 1941., prodavat
će se dana 3. siječnja 1942. u 11 sati prije podne putem javne pismene dražbe 3760
hrastovih stabala u šumskim predjelima Zdenac i Drenje odsjeci 26 e i 31a uz
iskličnu cienu od 1,871.823 Kn.


Predmet prodaje jesu svi za tehničku uporabu sposobni dielovi hrastovih stabala
iznad 25 cm, promjera na tanjem kraju. Svi dielovi stabala kao i stabla ispod
25 cm ostaju vlasništvo gradske općine.


Kupovnina se ima platiti u 2 jednaka obroka i to prva polovina prije početka
sječe, a najkasnije 14 (četrnaest) dana iza obavijesti i odobrenju, a druga polovica
prije početka izvoza, a najkasnije 1 (jedan) mjesec nakon isteka.


Ponude se imaju predati dobro zatvorene te hiljegovane sa 800 Kn. državne
biljcgovjne i 50 Kuna gradske biljegovine u urudžbeni zapisnik gradskog poglavarstva
do naprijed naznačenog roka. Ponudi ima nudloc priložiti u ime žaobine lO^/o
(deset) od ponudjene svote — u gotovu novcu ili u N. D. Hrvatskoj vrijedećim
papirima, a u ponudi valja istaći, da su nudiocu poznati dražbeni uvjeti. Ista žaobina
može se položiti i u gradsku blagajnu u Požegi u kom slučaju se ponudi prilaže
potvrda o tome. Dražbeni uvjeti stoje na uvid kod gradske šumarije.


Suma je udaljena oko 10 km od željezničke postaze Požega, a isto toliko od
Move Kapele.
Rok sječe, izrade i izvoza ustanovljen je do 31. ožujka 1943. uz pridržavanje
§ 78 zakona o šumama.


Za Dom spreman! Gradski načelnik.


Urednik Dr Ing. Josip Balen. — Izdalo Hrvatsko šumarsko društvo u Zagrebu, Vukotinovićeva
ulica 2. — Tisak Narodne tiskare, Zagreb. Kaptol 27. — Za tiskaru odgovara Kudolf Vedo,
Zagreb, Kaptol 27.


^L