DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 32     <-- 32 -->        PDF

g. slobodni smo, gospodine ministre, podnijeti
Vam
predstavku o deputatnom drvu žumarsliog
osoblja.


Po >Uredbi o prinadležnostima u naturi šumarskog
stručnog osoblja kod Uprave državnih
šuma« izdane po Ministarstvu šuma i ruda pod
br. 19.913/32. šumarsko osoblje uposleno kod
uprave državnih šuma, kod ravnateljstva, te
kod odjela za šumarstvo ministarstva šumarstva
i rudarstva dobiva besplatno izvjesnu količinu
ogrjevnog drveta. U koliko bi bilo nemoguće
izdavanje samog drveta u naravi ta
Uredba predvidja mogućnost ministru šuma,
da odredi naknadu vriednosti drveta u gotovu
novcu.


Prema ovoj Uredbi pravo na ogrjevno drvo
pripada samo službenicima kod uprave državnih
šuma, dok službenicima kod opčeupravnih
vlasti (kotareva) to pravo tom Uredbom nije
priznato, niti ga uživaju. Organizacija pak ministarstva
šuma i rudnika, te šumarske službe
uopće u bivšoj Jugoslaviji uredjena je Uredbom
o organizaciji ministarstva šuma i rudnika
M. S. br. 268/36. 1936. god. Tom uredbom
izvršena je i u samom ministarstvu jasna
dioba rada na upravi državnih šuma i na rad
šumarskog nadzora, odnosno djelatnosti države
kao imperija (§ 1.). Uza sve ovo oštro
lučenje dvostruke djelatnosti ministarstva
šuma i njezinih ustanova, podjela službenika
obzirom na dvostruku djelatnost ministarstva
nije vršena te se svi službenici dijele obzirom
na njihovu stručnu spremu i to na šumarske,
rudarske i finansijsko-računske službenike (čl.


76. Uredbe MS br. 268/36.). Nadalje je skre-
Predsiednik:
Ing. A. Abramović, v. r.


KTTTRovi H. s. n.


nuti nam pažnju, gospodine ministre, da je
bivša Banska vlast banovine Hrvatske pod br.
714-V-1940. god. od 23. srpnja 1940. god. priznala
pravo na ogrjevno deputatno drvo svim
službenicima čija je struka obuhvaćena šumarskom
službom po čl. 76. st. 3., čl. 77. st. 1.,
čl. 80. i čl. 83. Uredbe MS br. 268/36. ali time.
da se ovo priznanje odnosi samo na službenike
zaposlene kod ustanova uprave državnih
šuma, odnosno Odjela za šumarstvo kako bivše
banske vlasti, tako i Ministarstva šumarstva
i rudarstva.


Prema tome, kako pozivom na Uredbu MS
br. 268/36., tako i na nastojanje današnjeg državnog
šumarskog vodstva za unifikacijom cijele
šumarske službe Nezavisne Države Hrvatske,
smatramo da deputatno drvo trebaju dobiti
svi službenici državne šumarske službe bez
obzira da li se nalaze kod uprave državnih
šuma (odnosno uprave šuma imovnih općina)
ili kod opčeupravnih vlasti. Priznanje prava
dobivanja besplatnog deputatnog drveta smatramo
pravednim i s razloga, što službeniku
nije omogućen slobodan izbor ne samo izmedju
tih dviju glavnih grana državne šumar, službe,
nego ni izmedju tih i ostalih dviju grana vezivanja
bujica i pošumljavanja krša.


Na osnovu izloženog Hrvatsko šumarsko
društvo Vas. gospodine ministre, moli, da izvolite
odrediti uskladbu Uredbe o prinadležnostima
u naturi šumarskog stručnog osoblja
kod uprave državnih šuma s Uredbom o organizaciji
ministarstva šuma i ruda, odnosno dar
našnjim činjeničkim stanjem bez obzira na
mjesto dužnosti pojedinog službenika, dakle
za službenike šumarske struke uopće.


Za dom spremni!


Tajnik:


Ing. O. Piškorić, v. r.


ZAPISNIK


IZVANREDNE SKUSTINE KLUBA ŠUMARA BANJA LUKA


ODRŽANE DNE 23. XI. 1941.


Dnevni


1. Otvaranje skupštine
2. Biranje ovjeritelja
3. Izvještaj tajnika o
4. Utvrđivanje visine
red


zapisnika
dosadanjem radu


članarine


5. Predlog budgeta za 1942. godinu
6. Eventualije.
1. Predsjednik u 10.30 h otvara skupštinu.
, Skupštini prisustvuje 28 članova.
2. Za ovjeritelje zapisnika biraju se: gosp.
ing Kajtaz i g. ing. Novković.
3. Tajnikov izvještaj: Rad kluba je odpočeo.
Članovi se upisuju. Pošto je pristupnica u
članstvo H. S. D. tako stilizovana te je to
ujedno i očitovanje, da su članovima »dobro
poznata pravila H. S. D.«, treba upoznati članove
iz provincije sa pravilima; u tom smislu
postoji primjedba jednog našeg kolege. Pravila
treba prepisati u nekoliko primjeraka. Za
ovaj posao kao i za drugi tekući kancelarijski
rad treba s vremena na vrijeme honorirati
prepisivača.
H. S. D. traži od naših članova, bivših članova
Jugoslavenskog šumar, udruženja, da
uplate zaostalu članarinu. Radi se često o neznatnim
svotama i nadati se je, da će se to
sve podmiriti makar i u ratama a po istom
principu kako će se to raditi sa članarinom
kluba tj. da svaki član pristane, da mu se
klubske članarine ustežu prigodom izdavanja
plaće.


Nekretnine treba gruntovno prenijeti na
Klub šumara. Prema obavještenjima zemljišnoknjižnog
ureda, mogle bi se te nekretnine
eventualno prepisati na H. S. D. te se zaključuje
poduzeti korake u tom smislu.


Izvještaj se prima.


4. Članarina se ustanovljuje sa Kuna
10.— mjesečno.
5. Proračun je izrađen na temelju prihoda
i rashoda od 7.200 kuna. Proračun se
prima.
6. Prijedlog ing. Popjanova da se uredi zemljište
oko šumarske kuće na Sehitluku i da
se jedan dio zemljišta, po mogućnosti parkira:
prethodno izraditi plan kako će se to provesti.
Osim toga potrebne su i nuzprostorije (makar
jedna mala baračica). Ing. Novković
pita, ima li mogućnosti da ta šumarska kuća
bude rentabilna; predsjedni k odgovara,
da će s vremenom, nesumnjivo, biti renta30