DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Za redovite članove po podmirenju staroga đu/
ga primaju se gg.:


^ Ing. Antonijević Eugen, šum. nadzornik,
Banja Luka;
Ing. G r b a c Ivan, šum. savjetnik, Banja
Luka;
Ing. G r a n i ć Josip, šum. vježbenik, Banja
Luka;
Ing. H u š a Jaroslav, šum. v. pristav. Banja
Luka;
Ing. Hvorosti n Vladimir, šum. vježbenik,
Banja Luka;
Ing. Komlinović Dragutin, šum. vježbenik,
Banja Luka;
Ing. K o n j a r Stanko, šum. v. pristav. Banja
Luka;
Ing. L a z a r e V Sergije, šum. vježbenik. Banja
Luka;
Ing. Novkovl ć Dušan, šum. nadzornik.
Banja Luka;
Ing. Popjano v Nikola, šum. v. pristav,
Banja Luka;
Ing. š 11 m e c Joža, šum. nadzornik. Banja
Luka;
Ing. T o p i ć Marko, šum. nadzornik. Banja
Luka;
Ing. D j e r z 1 ć Salih, šum. v. pristav. Careva
ćuprija;
Ing. K o V a 1 j e V Petar, šum. pristav, Tu


zla;
Ing. Mehi ć Mustafa, šum. pristav, Vozuća;
Ing. Stanjkovlć Makso, šum. pristav,


Teslić;
Ing. 2 u 1 j e V1 ć Aleksanđer, šum. vježbenik,
Srebrenica;
Ing. Kovačević Dušan, šum. pristav. Banja
Luka;
Ing. B e 1 o n i n Nlkolaj, vježbenik. Banja


,\o^^ Luka;


Ing. B a 1 o n e k Franjo, šum. savjetnik, Sarajevo;
Ing. š 1 a n đ e r Joža, šum. v. pristav, Sarajevo;


Za člana utemeljitelja prima se:
Ministarstvo šumarstva 1 rudarstva
Središnjica za ogrijev u Zagrebu.
Za člana pomlatka prima se:
Gorup Eđuard, student šumarstva Zagreb;


Za Izvanredne članove primaju se gg:


Cezner Josip, prav. savjetnik Banja Luka:
Ivezić Mirko, diplom. pravnik Banja Luka;
Iveljlć Juraj, šum. povjerenik Banja Luka;
Majer Tomo, šumar Banja Luka;
Tonković Milan, oficijal r. đ. š. Banja Luka;
Hasanagić Mustafa, trgovac drvom Vareš;
Prvo dalmatinsko trgovačko društvo, Du


brovnik;


ZaključenoTajnik:
Ing. O. Piškorić, v. r.


šišić Muhamed, malopilanar Vareš;
Djogić Petar, upravitelj Našičke d. d. Begovhan;
Saletkovlć Akif, trgovac drvetom Vareš.


Za izvanredne članove po podmirenju starog
duga primaju se gg:
Dr. ćvoriščec Ivo, odjelnl savjetnik r. d. š.


Sarajevo;
Arslanagić Arif, upravitelj šumarije Trebinje;
Bambulović Petar, šum. nadzornik Banja


Luka;
Čebašek Stanislav, podšumar Banja Luka;
Jukić Mehmeđ, podšumar Banja Luka.


Radi neplaćanja članarine brisani su gg:


(vidi blagajnički izvještaj).


VIII. OSNIVANJE KLUBOVA ŠUMARA
H. S. D.
Od posljednje sjednice osnovan je Klub Šumara
Hrvatskog šumarskog društva u Banjoj
Luci. Zapisnik osnivačke sltupštine kluba koja
je održana dne 19. listopada 1941. god., tiskan
je u 11. broju Hrvatskog šumarskog lista (str.
497).


Prema obavijesti kluba br. 8./41. za 23. XI.


o. g. sazvana je izvanredna skupština kluba
sa svrhom utvrdjenja članarine i proračuna
za 1942. god. (Br. 1113./41.), ali izvještaj o
održanoj skupštini još nije stigao.
Ing. R. Rećiragić izvješćuje, da u Sarajevu
još nije bilo moguće uslijed tamoSnjih prilika
osnovati Klub.


Zaključak: Izvještaji se primaju na
znanje.


IX. EVENTUALIJE.
1. Članovi povjerenstva za državni stručni
ispit (Ing. M. Markić i Ing. P. Ostojić) saopćuju
sjednici slab uspjeh ovogodišnjih ispita
kandidata za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva.
Prema odgovorima kandidata izlazi,
da ovi nisu ponijeli ni dovoljno teoretskog
znanja iz školskih klupa, kao što nisu dokazali
potrebnu zainteresiranost za rad tokom
svoje vježbeničke službe.
Zaključak : Neka zagrebački odbornici
društva održe jednu sjednicu na kojoj će se
raspraviti ovo pitanje i sastaviti pretstavke
ministarstvu šumarstva i šumarskom fakultetu,
u kojima će biti prikazane manjkavosti današnje
odnosno dosadanje i teoretske i praktičke
izobrazbe šumarskog podmlatka.


2. Izbor ovjerovitelja zapisnika prema Cl.
23. društvenih pravila.
Zaključak : Za potpis zapisnika izabiru
se Ing. Kr. Katić i Ing. P. Ostojić.


i potpisano.
Predsjednik:
Ing. A. Abramović, v. r.


PREDSTAVKA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA ZA DEPUTATNO DRVO


Prema zaključku glavne skupštine HrvatGosp.
Ing. Ivici Frkoviću, ministru
skog društva od 14. rujna 1941. god. po pred


šumarstva i rudarstva


metu deputatnog drveta za šumare kod opće


Zagreb


upravnih vlasti upućena je ministru šumarstva
i rudarstva g. Ing. Ivici Frković pod brojem Izvršujući zaključak II. glavne skupštine
950/41. predstavka ovog sadržaja: Hrvatskog Šumarskog društva od 14. rujna o


19