DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 26     <-- 26 -->        PDF

HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO


RAD DRUŠTVA


ZAPISNIK


SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
ODRŽANE DNE 8. PROSINCA 1941. GOD.


Prisutni.
Za svaku ovu vrst načinjen je poseban popis.
Po preuzeću nije u muzeju radjeno ništa


Sjednica upravnog odbora od 8. prosinca


s razloga, što se radi na Šumarskom kalen


1941. god. II. je sjednica društvene 1941./42.


daru, čije je izdavanje hitnije. (Br. 916/41.).


godine.


Zaključak: Izvještaj se pnma na znanje.


Sjednici su prisustvovali: Ing. Ante Ab rani
o v i ć, predsjednik; Ing. P. O s t o j i ć, pod-2. Popravci unutarnjosti doma.
predsjednik; Ing. Oskar P i s k o r i ć, tajnik; Prema zaključku posljednje sjednice izvršen
Oskar D r e m i 1, blagajnik; Dr J o s i p B a-je pregled nutarnjeg dijela zgrade sa svrhom,
1 e n, urednik; te odbornici — šum. inžinjeri: da se ustanovi koliko bi trebalo popravka. PreIvan
A s a n č a i ć, Rasim B e č i r a g i ć, Makso gled je izvršen 13. listopada i nalaz unijet u
F i š e r, Ivan G o d e k, Josip J o z i ć, Krešimir / poseban izvještaj. (Br. 824./41.).
K a t i ć, Mihovil IVE a r k i ć, Stjepan S k o p a cV.i .% Zaključak: Po prijedlogu Ing. Kr. Ka


´ tića zaključuje se, da se fakultet pravovre


Otsutnost na sjednici ispričana je Ing. Vla-i\1\


meno upozori na odredbe ugovora o predaji


dimiru Bosiljeviću i Ing. Milanu Rosandiću,


zgrade nakon otkaza najma te da osigura po


dok isprika nije stigla od odbornika: Ing. Dane


trebnu svotu za ugovorom odredjene adapta


.Buluta, Ing. Cedomila Koludrovića i Ing. Petra


cije.


Matkovića.


3. Deputatno drvo za kotarske
Dnevni red:


šumare . Po ovom je sa strane društva pre


I. Otvaranje sjednice.
dložena ministarstvu predstavka, u kojoj su


II. Izvještaj tajnika.
iznijeti razlozi o potrebi dodjelbe deputatnog
III.
Izvještaj blagajnika. drveta kotarskim šumarima kao i župskim šuIV.
Izvještaj urednika o Hrvatskom šumarskim
izvjestiteljima. (Br. 950./41.).
marskom listu i Šumarskom kalenZaključak:
Uzima se na znanje, time,
daru. da se tekst predstavke tiska u Hrvatskom šuV.
Hrvatski šumarski list u
1942. god.: marskom listu.
*^
program rada i izbor tiskare. 4. Predavanja . S predavanjima će se


VI. Podjela pripomoći.
započeti dne 9. ov. mj. i to s predavanjem
VII. Kretanje u članstvu.
prof. Dr M. Ivšića o temi: Šumsko gospodarVIII.
Osnivanje klubova H. S. D. stvo u sklopu narodnog gospodarstva. Naredno
IX.
Eventualije. predavanje održat će 14. prosinca o. g. g. Ing.
A.
Serbetić: Problemi bosanskog šumarstva.
I. OTVARANJE SJEDNICE. Potom će se nastaviti s predavanjima, u koSjednica
je počela u 9 sati prije podne pojima
će biti obradjeno pitanje kolonizacije, pizdravom
predsjednika. Predsjednik izvješćuje tanje komasacije, izrade šuma u vlastitoj re


sjednicu o dvjema zakonskim
odredbama i to žiji, organizacija hrvatskog drvarstva, problemi


o Zakonskoj odredbi o prestanku krajiških taksacije i t. d. (Br. 1135./41.).
imovnih, obćina, kojom je na najsvrsishodniji Zaključak : Uzima se na znanje.
način rješeno jedno od najvažnijih problema 5. Zamjena časopisa. Centre Internanašega
suvremenoga šumarstva te o Zakontional
de Sylviculture (CIS) iz Berlina zamoskoj
odredbi o ovlaštenju za prenos poslova lio je zamjenu svog časopisa Intersylva s Hrod
ministarstava na velike župe. vatskim šumarskim listom (816./41.), pa su do


Predsjednik je upozorio odbornike i na sada izašli brojevi i poslani. Zamjenu je zaPoglavnikovu
odredbu o osnutku staliških i tražio i list Ekonomist (br. 1186./41.), dok Me


drugih postrojbi u okviru Hrvatskog ustaškog djukomcrski odbor Hrvatskih inženjerskih kooslobodilačkog
pokreta (Narodne Novine br. mora svoj Vijestnik dostavlja besplatno.


187. od 25. studenoga 1941. god.), dodajući, da Zaključak : Zamoljena zamjena odoje
državni savezničar zamoljen za smjernice, brava se.
kako će Hrvatsko šumarsko društvo prilago6.
Tiskanje nadopuna kataloga
diti
svoj rad prema istoj Odredbi.


knjiga . Predlaže se tiskanje nadopune kataloga
knjiga društvene knjižnice. Posljednji


II. IZVJEŠTAJ TAJNIKA.
katalog tiskan je 1935. god., a od tog vremena


1. Šumarsk i muzej . Šumarski muzej nadošlo je oko 200 knjiga o kojima većina članpreuzet
je dne 6. listopada o. g. O primoprestva
nije upućena. Potrebno je stoga tiskati
daji načinjen je zapisnik uz koji je priložen nadopunu kataloga, koju u buduće treba tiskati
inventar muzeja. U muzeju nalaze se predmeti, koncem svake godine, kako bi se i vanjsko


koji su vlasničtvo Hrvatskog šumarskog dručlanstvo
moglo služiti najnovijim knjigama.
štva, zatim predmeti, koje je muzej 1933. god. Zaključak : Tiskanje nadopune kataloga
primio od tadanje kr. banske uprave savske odobrava se.


banovine, kao i predmeti, koji su prema rje7.
Ostal i poslovi . Prema zaključku
šenju b. kr. zemaljske vlade br. 4 201./909., vlasjednice
od 13. rujna o. g. izvršena je narudžba
sničtvo države te predmeti zavoda za uporabu knjiga, ali do sada, uslijed današnjih prilika


šuma, koji su privremeno, radi pomanjkanja stigla je svega jedna i to Knigth-Wulpi: Furmjesta,
smješteni u muzejskim prostorijama. niere und Sperrholz (knjiž. br. 1.720).


24
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 27     <-- 27 -->        PDF

u zagrebačkom Novom listu (od 5. XI. 1941.
god.) izišao je kratak članak o kozi. U tom se
članku preporuča držanje koza, jer ona može
i zimi naći paše u brstu šume. Na ovaj članak
sa strane Društva poslan je svim dnevnicima
i tjednicima članak, u kojem je prikazana
stvarna gospodarska vrijednost koze. (Br.
1044./41.). Članak je izišao, pod raznim naslovima,
u zagrebačkim novinama: Hrvatslsi narod,
Novi list, Gospodarstvo, Nezavisna Država
Hrvatslia i Hrvatska straža, u sarajevskom
dnevniku Sarajevski novi list, te banjalučkom
tjedniku Ustaškoj Hrvatskoj.


Na društvenu predstavku o vršenju lova po
častnicima talijanske vojske, o čemu je stvoren
zaključak na ovogodišnjoj glavnoj skupštini,
ministarstvo šumarstva i rudarstva,
odjel za šumarstvo, pod br. 24.705./41. saopćilo
je odgovor ministarstva vanjskih poslova
iz kojeg izlazi, da su poduzeti shodni koraci u
pravcu zaštite lova. (Br. 1150./41.).


Prije sastava državnog proračuna upućena
je ministarstvu šumarstva i rudarstva predstavka
za osiguranje pripomoći Društvu i u
1642. god., koja je bila osigurana i u proračunu


b. banske vlasti banovine Hrvatske i za te
kuću godinu.
Dne. 7. prosinca o. g. održana je sjednica
Hrvatskog veterinarskog društva u Zagrebu.
Po pozivu istog društva zastupao je Hrvatsko
šumarsko društvo na skupštini tajnik Ing. O.
Piškorić.


Zaključak: Svi izvještaji po ovoj točki
uzimaju se odobrenjem na znanje.


III. IZVJEŠTAJ BLAGAJNIKA.
Blagajnički izvještaj za sjednicu upravnog
odbora Hrvatskog šumarskog društva dne 8.
prosinca 1941. — glasi;


1. STANJE BLAGAJNE 6. XII. 1941.
Gotovina:
U blagajni nalazi se gotovog
novca


Kuna 29.492.-


Efekti:


Čekovni račun kod poštanske
štedionice 10.949.20
Uložnica br. 114.016 Gradske


štedione Zagreb .


Uložnica br. 120.418 I.
ske štedione ZagrebUložnica br. 308.614 I.
ske štedione ZagrebUložnica br. 120.420 I.
ske štedione ZagrebUložnica br. 120.423 I.


ske štedione Zagreb


. . 166.961.30
Hrvat
. . 112.013.10
Hrvat.
. 6.581.32
Hrvat
. . 42.243.98
Hrvat.
. 25.830.71


Uložnica br. 7795 Državni vjeres.
zavoda 45.500.—
Uložnica br. 7797 Državni vjeres.
zavoda 27.822.—
Uložnica br. 114.015 Gradske
štedione Zagreb 15.000.—
Uložnica br. 114.678 Gradske
štedione Zagreb 20.000.—


Ukupno Kuna 472.901.61


2. ZAKLADE
Pripomoćna zaklada (Kereškenj
i):


Uložnica br. 115.265 Gradske
štedione Zagreb ... .
Uložnica br. 8U35 Državni vje


res. zavod Zagreb
Uložnica br. 120.421 I.
štedione Zagreb
Uložnica br. 120.422 I.
štedione ZagrebUložnica br. 120.424 I.
štedione ZagrebUložnica br. 120.425 I.
štedione ZagrebUložnica br. 120.426 I.
štedione ZagrebUložnica br. 117.265 I.
štedione Zagreb
Uložnica br. 303.468 I.
štedione ZagrebUložnica br. 300.602 I.
štedione Zagreb


Hrvat


Hrvat
...
Hrvat
...
Hrvat,
...
Hrvat
...
Hrvat,


Hrvat
...
Hrvat
...


3 komada Vio investicionog
zajma


h


Ukupno


´-´´ Literarna zaklada
Uložnica br. 113.788 Gradske
štedionice Zagreb ... .


Kuna 1.034.66
92.762.


19.941.44


13.112.26


16.663.37


6.829.33


5.736.73


15.134.67


5.009.27


18.085.75
11.500.-
Kuna 205.809.48
(Borošićeva):
Kuna 2.676.52


Najamnina za Šumarski dom za godinu 1941.
uplaćena je.


Najamni ugovor za godinu 1942. predložen
je Rektoratu sveučilišta dne 10. listopada ove
godine pod brojem 875.—1941. Do danas međutim
nije stigla obavijest da li se najamni
ugovor prihvaća ili ne prihvaća. Ovih dana zamoljen
je rektorat, da nas o tome obavijesti.


Porezi državni i gradski uplaćeni su do
konca ove godine.


Iz napred navedenog stanja imovine samoga
društva, kao i zaklada vidljivo je, da je udovoljeno
zaključku glavne skupštine od 14.
rujna o. g. točka treća (Podjela imovine primljena
od pripremnog odbora).


Zakonskim odredbama o uložnom poslu kao
i o kamatnoj stopi kod uložnog posla, promjenjen
je dosadašnji postupak s uložnicama pa
stoga molim, da se stvori zaključak u kakve
vrsti uložaka imade biti novac uložen.


Predlažem, da se polovica društvenog novca
uloži kao uložak po vidjenju, druga polovica
kao i novac zaklada, da bude uložen kao redoviti
uložak.


Popravak zgrade >Sumarskog Doma« je
dovršen pa predlažem


3. OBRAČUN
depozita za popravak Šumarskog


Doma.


Primitak
Od pripremnog odbora za Savez
dne 18. X. 1940. primljeno
i uloženo u Gradsku štedionicu
Zagreb . . . Kuna 193.151.—


Kamati do 31. XII. 1940. 1.047.77
Kamati do 30. VI. 1941. 1.850.93
Kamati do 11. X. 1941. 730.80


Ukupno Kuna 196.780.50


25
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Izdatak


Stanku
Hauptfeld, poduzet


nik za uličnu fasadu . . . Kuna 105.000.—
Stanku Hauptfeld, poduzet


nik za dvorišnu fasadu . „ 59.000.—
Stanku Hauptfeld, poduzet


nik za
više radnje .. . „ 1.041.25


M. Zivković za limarske radnje
„ 18.768.—
Popravak prozora ... . „ 6.506.—
Popravak stana pazikuće . „ 2.488.75
Popravak krova „ 1.044.—
Čišćenje kanal, spoja .. . „ 795.—
Ing. M. Gjaić za nadzor . . „ 2.000.—


Ukupno . . . Kuna 196.643.—


Primitak Kuna 196.780.50
Izdatak , 196.643.—
Ostatak Kuna 137.50


Slovom: jednastotinatridesetsedam kuna 50
banica, koja svota je prešena u društvenu
imovinu.


4. ČLANARINA.
Članarina se dosta slabo uplaćuje. Za tekuću
godmu nije uplatilo članarinu jedna trećina
redovitih članova.
Pozivom na čl. 11 društvenih pravila, predlaže
se da se brišu iz članstva, jer nisu uplatili
članarinu za prošlu i ovu godinu unatoč i
posebne opomene koja im je preporučeno poslana,
gg.:


1. Ing. Cenić Ante, viši šum. pristav Vinkovci,
2. „
Dereta Bogdan, šum. vježbenik Zagreb,
3. „
Djikić Salih, viši šum. pristav Mostar,
4. „
Herman Josip, šum. nadzornik Tuzla,
5.
„ Janković Mirko, šum. pristav Nova
Raca,
6.
„ Košutić Stjepan, šum. vježbenik Karlovac,
7. „
Kršćanović Ivo, šum. inž. Ogulin,
8. „
Lončar Vladimir, sreski šumar Pakrac,
9.
„ Madiraca Humbert, viši šum. pristav
Zagreb,
10.
„ Matijašević Marijan, šum. pristav Samobor,
11. „
Nikšić Stjepan, šum. nadzornik Gospić,
12.
,, Padjen Ivan, šum. nadzornik Nova
Gradiška,
13. „
Runje Hinko, šum. nadzornik Bjelovar,
14.
„ Seletković Ivan, šum. vježbenik Modruš,
15. „
Tocauer Adolf, našumar u p.
16. „
Vučković Vaso, šum. savjetnik Zagreb,
17. „
Vuković Josip, šum. vježbenik Ogulin,
18. „
Koreškenji Velimir, šum. savjetnik u
p. Zagreb,
19.
„ Prvanov Ivan, šum. vježbenik Nova
Gradiška.
U Zagrebu, 6. prosinca 1941.
Blagajnik:
Oskar Dremil, v. r.
(Br. 1207./41.).
Zaključak : Izvještaj blagajnika uzima
se odobrenjem na znanje. Naročito se zaključuje:


a) da se polovina društvene gotovine uloži
kao uložak po vidjenju, a polovina kao redoviti
uložak;


b) da se u ovom izvještaju navedeni članovi
zbog neudovoljavanja članskih dužnosti brišu
iz članstva Hrvatskog šumarskog društva.


2. U vezi s blagajničkim izvještajem zatražena
su od sjednice dva razjašnjenja, odnosno
jasna zaključka: a) da li se pod putnim troškovima
označenim u proračunu društva za odbornike
društva, koji dolaze na sjednice izvan
sjedišta sjednice, razumijeva samo naknada
željezničke karte ili i naknada za ostale troškove
(dnevnica) te u kojem iznosu; b) da li će
se društvenoj namještenici Lj. Jozić isplatiti u
ime nagrade trinaesta plaća, te u kojem iznosu.
Zaključak : ad a) Sjednica zaključuje,
da se pod nazivom »putni troškovi« razumijeva
i naknada dnevnice, te po prijedlogu Ing. Kr.
Katića nadalje zaključuje, da se za svako zasjedanje
sjednice upravnog odbora vanjskim
odbornicima u ime dnevnice isplaćuje po 300
Kuna; prisutni vanjski odbornici
izjavljuju, da se ove dnevnice
odriču u korist društva; ad b) nakon
rasprave u kojoj sudjeluju pored društvenog
predsjednika odbornici Dr Balen, Ing Bečiragić,
Ing. Fišer i Ing. Ostojić zaključuje se, da
se društvenoj namještenici u ime božične pripomoći
isplati iznos u visini jednomjesečne
plaće.


3. Prije prelaza na daljnu točku dnevnog
reda tajnik Ing. O. Piškorić izvješćuje, da je
plaća društvene namještenice po kupovnoj
moći daleko ispod plaće u 1939. god., te predlaže,
da bi se visina njezine plaće dovela donekle
u sklad s današnjim cijenama. Njezina
plaća 1939. god. iznosila je 1.700 Kn mjesečno,
a danas iznosi 2.400 Kn, dok se indeks cijena
popeo preko 220´>/o 1939. god.
Zaključak: Nakon rasprave u kojoj naročito
sudjeluju predsjednik Ing. Abramović
i odbornici Ing. Katić, Dr Balen i Ing. Skopac
zaključuje se, da se u ime dodatka na skupoću
isplati daljna povišica od 600 Kuna mjesečno
tako, da će cjelokupna njezina mjesečna
beriva iznositi 3.000 Kuna. Isplata ove povišive
vršit će se počam od 1. siječnja 1942. god.
time, da se prethodno po zakonskoj odredbi o
osnivanju i djelovanju državnog ureda za oblikovanje
cijena i nadnica postupi. (Br. 1275/41.;^


IV. IZVJEŠTAJ UREDNIKA.
Izvještaj urednika obuhvatio je: 1. Hrvatski
šumarski list i 2. Hrvatski šumarski kalendar.


1. Hrvatski šumarski list. Tokom
mjeseca studenoga 1941. god. opet je uslijedilo
povišenje troškova tiskanja lista i to za 30"/o
dosadanjih. Ovo povišenje uslijedilo je s razloga
povišenja cijena papiru i povišenja nadnica
radnicima. Dok je do 15. X. o. g. cijena
papira iznosila 486 Kn, počam od ovog datuma
iznosi 736 Kn, a radnicima je počam od 25.
listopada povišena nadnica za cea 20°/o. Uspjelo
je skloniti tiskaru, da ovu povišicu primijeni
tek na 12. broj lista. (Br. 1041./41.).
Nadalje urednik izvješćuje o dopisima, koje
je društvo primilo od državnih vlasti o predlaganju
podataka o Šumarskom listu, te o
smjernicama pisanja odnosno primjene pravilnog
hrvatskog jezika. (Br. 883./41.).


Zaključak: Izvještaji se uzimaju na
znanje.


2. Hrvatski šumarski kalendar.
Broj ni>etplaćenih kalendara do sjednice iznosio,
4e 867 komada, ali u tom broju nije obuhvaćeno
ni cjelokupno članstvo Hrvatskog šumarskog
društva, a kamo li ostali reflektanc
26
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 29     <-- 29 -->        PDF

tako, da se može očekivati najmanje dvostruki
broj sadanjih pretplata.


Urednik nadalje izvješćuje, da se pozivu
za primjedbe o sadržaju novog kalendara odazvao
znatan broj kolega i da su te primjedbe
stvarne, te će biti uzete u obzir prigodom konačne
redakcije kalendara. Ujedno ovim putem
izriče svima zahvalnost svoju i odbora.


Izvješćuje nadalje, da je u smislu zaključka
upravnog odbora na sjednici od 15. rujna o. g.
dne 7. listopada održana sjednica na kojoj je
u glavnom utvrđen sadržaj kalendara i raspored
rada. Međutim do danas rukopisi još nisu
poslani, te moli svu gg., koja su suradnju
obećali, da je što prije i pošalju, kako bi kalendar
mogao izaći barem tokom prvog tromjesečja.
Nakon toga Ing. M. Markić govori


o teškoćama, koje stoje na putu normalnog
rada, budući da je mnogo šumarskih inžinjera
pozvano pod oružje.
Zaključak: Izvještaji se uzimaju na
znanje time, da se rukopisi prirede svakako
do kraja mjeseca prosinca, te da se tokom
prve polovice mjeseca siječnja održi sastanak
zagrebačkih društvenih odbornika i suradnika
na kalendaru, koji će razmotriti priloženu suradnju,
kao i predložene primjedbe i izražene
želje o sadržaju Hrvatskog šumarskog kalendara.


3. Suradnja sa slovačkim šumarima
. Završujući svoj izvještaj urednik iznosi
dopis poslanstva Nezavisne Države Hrvatske
u Bratislavi u kojem poslanstvo javlja,
da će se Slovačko društvo šumara rado odazvati
pozivu za suradnju i za uspostavu veza
izmedju slovačkih i hrvatskih šumara. Kako
bi se ova suradnja realizirala predlaže, da se
u prvom redu izvrši zamjena društvenih časopisa,
t. j . Hrvatskog šumarskog lista sa slovačkim
tjednikom »Les a drevo«.
Zaključak : Predloženo se prihvaća, zamjena
odobrava i povjerava upravi društva,
da se veze održavaju u što konkretnijem
obliku.


V. PROGRAM HRVATSKOG ŠUMARSKOG
LISTA
V 1942. GODINI I IZBOR TISKARE
ZA NJEGOVO TISKANJE.


1. Progra m hrvatskog šumarskog lista za
1942. god. izložio je urednik Dr. J. Balen, kako
slijedi: Hrvatski šumarski list u 1942. godini
treba da obuhvati što više suradnika, kako bi
se kroz list izmijenilo što više imena te prema
tome kako bi i teme bile raznolikije, a sam
časopis bio odraz suvremenog života i suvremenih
nastojanja hrvatske šumarske i drvarske
privrede. Zato urednik moli, kako kolege
odbornike, tako i sve ostale, da bi suradnjom
u zacrtanom putu potpomogli ostvarenje ove
zamisli, a naročito se obraća na gospodu na
vodećim položajima, u čijim je rukama smjer
suvremene šumarske politike i nastojanje oko
izvršenja postavljenih zadataka, kako bi o tom
smjeru i o tim nastojanjima bili obaviješteni
svi šumari, da mogu i oni doprinijeti što više
za taj rad.
Zaključak : Iznijeti program prihvaća se.


2. Tiskanje Hrvatskog šumarskog
lista u 1942. god. Za tiskanje Hrvatskog
šumarskog lista u 1942. god. prethodno
je što brzoglasom, što neposrednim obilaskom
upitano 18 zagrebačkih tiskara da li reflektiraju
na ovaj posao. Njih 13 odgovorilo je, da
bi reflektirali na posao, dok ostale su odmah


izjavile, da posao zbog raznih razloga ne mogu


preuzeti (zaposlenost, pomanjkanje grčkih slo


va). Prvim tiskarama poslani su 20. XI. ove


god. pozivi na predloženje svojih ponud.


s
krajnim rokom od 5. ov. mj. Od ovih odgo


vorilo je svega 5 tiskara i to: Tipografija, Na


rodna tiskara. Hrvatska državna tiskara. Hr


vatski tiskarski zavod d. d., te Hrvatski drža


vni tiskarski zavod. Tipografija je na poziv


odgovorila, da posao zbog opterećenosti ne


može preuzeti. Ostale četiri tiskare predložile


su ponude, po kojoj bi jedan broj Hrvatskog


šumarskog lista u nakladi od 800 komada i


s 32 stranice testa stajao:


1. Kod Narodne tiskare . . . Kuna 9.688.—
2.
Kod Hrvatske državne tiskare
„ 9.730.—
3.
Kod Hrvatskog tiskarskog
zavoda d. d , 11.675.—
4.
Kod Hrvatskog tiskarskog
državnog zavoda ... . „ 11.600.50
Cijene se razumijevaju za dvostupačni tekst
formata 58—60 redaka garmonda širini 144 mm
po stranici. Prema ponudi Narodne tiskare cijena
pojedinom broju lista kod upotrebe dvostrukog
sloga, t. j . za garmond jednostupačnog,
a za petit dvostupačnog povisuje se za 240 Kn.


Zaključak : Prihvaća se ponuda Narodne
tiskare u kojoj se ima tokom 1942. god. tiskati
Hrvatski šumarski list. Način tiskanja jest
ovaj: garmond slog jednostupačno, a petit dvostupačno.
Veličina iskorišćavanje stranice s 58
redaka garmond teksta 144 mm spram dosadanjem
s 51 redak i 125 mm širine. Veličina
pojedinog broja odredjuje se s prosječno 2 tiskana
arka.


3. Honorari suradnje: Obzirom na
povećano iskorišćavanje stranice tajnik Ing.
O. Piškorić predlaže, da se izmijene i honorari,
kako slijedi:
originalni članci .. . 50 Kuna po stranici;
prijevodi 40 „ „ „
prepisi 30 „ „ „
Zaključak: Pozivom na čl. 1. Pravilnika
za izdavanje, uredjivanje i administraciju Šumarskog
lista (Sum. list br. 10. iz 1940. god.)
zaključuje se, da se počam od 1. siječnja 1942.
god. isplaćuju honorari prema predloženoj visini,
t. j . originalna suradnja 50 Kn, prijevodi
40 Kn, a prepisi 30 Kn, sve po jednoj stranici.


4. Pristojbenik za oglase. Tajnik
nadalje predlaže, da se odredi novi pristojbenik
za oglase koji se uvrštuju u Hrvatski šumarski
list, a koji bi odgovarao stvarnim zahtjevima i
potrebama današnjice.
Zaključak: Pozivom na čl. 1. Pravilnika
za izdavanje, uredjivanje i administraciju Šumarskog
lista propisuje se ovaj


PRISTOJBENIK ZA OGLASE


1. Pristojbe za oglašivanje prodaja drveta
po šumoposjednicima, te za oglašavanje natječaja
jesu:
a) za cijelu (1/1) stranicu . . Kuna 1.000.—
b) za pola (%) stranice . . „ 600.—
c) za četvrtinu (%) stranice „ 300.—
d) za osminu Cjs) stranice . „ 200.—


Najmanja cijena za oglas, ako iznosi manje
od osmine stranice, jest cijena za osminu, t. j200 Kn.


2. Pristojba za oglašavanje trgovačkih i
ostalih oglasa:
27
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 30     <-- 30 -->        PDF

a) za cijelu (1/1) stranicu . . Kuna 2.400.—
b) za pola (%) stranice . . „ 1.400.—
c) za četvrtinu (Vi) stranice „ 800.—
d) za osminu C/s) stranice . „ 400.—
Za višekratno oglašavanje odobrava se po


pust i to:
za troliratno oglašavanje S´/o
za šesterokratno oglašavanje . . . IO"/«
za dvanaestorokratno oglašavanje . 20´´/o


Akviziteru oglasa pripada nagrada od 25Vii
pristojbe za oglas i isplaćuje se po naplaćenom
oglasu.
3.
Opći uvjeti. Oglas može se staviti samo
u završni dio lista (broja).
Na cijenu oglasa nadoplaćuje se:
a) državni porez prema propisu poreznih


vlasti;
b) tabele prema doplati koju list plaća tiskari;
c) klišeje prema cijeni koštanja u kolike
se oglas uvrštuje manje od tri puta.


Nadalje se zaključuje, da se akvizicija
oglasa za Njemački Reich može ustupiti tvrtki
Interreklam u Zagrebu.


VI. PODJELA PRIPOMOĆI.
Za podjeljivanje pripomoći u smislu t. n čl.
3. društvenih pravila stiglo je 12 molbi šumarskih
udova i sirota. Molbe su podnijele ove
osobe:
, 1. Antonija ud. Tončić r. Ćelija,
J 2. Dragica Brgssig,
"3r~ Helena Draženović,


4. Ana Kubović,
5. Marija Milošević,
6. Otilija Steller,
7. Mila Baličević,
8. Milka Gurtler,
9. Judita Maksić,
10. Zora Prstec,
11. Franjica Kern,
12. Anka Vraničar.
Potonjih 6 moliteljica imaju pravo i na
potporu iz pripomoćne (Kereškenjijeve) zaklade
Hrvatskog šumarskog društva.
Za podjelu su pak na raspologanju ove
svote:


1. Kamati pripomoćne zaklade Kuna 3.434.—
2.
Iz redovnog proračuna za
1941. god , 5.000.—
3. Po zaključku sjednice od 4.
V. 1941. god. i odobrenja
skupštine od 15. IX. 1941. g. 5.000.—
Svega . . Kuna 13.434.—


Zak 1 j u č a k: Budući da molbe sviju moliteljica
odgovaraju uvjetima podjele, zaključuje
se, da se svakoj pojedinoj moliteljici podjeljuje
po 1.000 Kn. Ova svota od 12.000 Kn
isplatit će se: iz društvenog proračuna 10.000
Kn, a iz pripomoćne zaklade iznos od 2.000 Kn.
Ostatak neutrošenih kamata pripomoćne zaklade
u iznosu od 1.434 Kn ostaje nepodije-
Ijeno.


Vn. PROMJENE U ČLANSTVU


IT članstvo Hrvatskog šumarskog društva
primaju se:
Za redovite članove:


Ing. B o b k o v Leonid, šum. Inžinjer, Banja
Luka;


Ing. K a j t a z Omer, šum. savjetnik. Banja
Luka;
Ing. Makslmović Mihajlo, Sum. vježbenik,
Banja Luka;
Ing. P a n o V Aleksander šum. inžinjer, Banja
Luka;
Ing. Pstrock i Djorđje, šum. vježbenik.
Banja Luka;
Ing. L e V š i n Aleksij, šum. vježbenik, Banja
Luka;
Ing. S i n i c k i Ivan, šum. viši pristav Banja
Luka;
Ing. Mihaliče k Nikola šum. nadzornik, -M


Zavldovići;
Ing. P i t z e Karlo, šum. pristav, Tuzla;
Ing. Imanovi ć Husejin, šum. inžinjer, Te


šanj;
Ing. Jurl ć Pavao, šum. vježbenik, Tuzla;
Ing. Ro g in a Tugomil šum. pristav, Teslić;
Ing. š e r b i ć Nusret, kotarski šumar, Tu


zla;
Ing. K a h 1 e r Jeronim šum. pristav, Kotor-
Varoš;
Ing. B i 1 i ć Pavao, viši šum. savjetnik u. p.
Banja Luka;
Ing. Selmanović Ahmet, šum. vježbenik.
Banja Luka;
Ing. B e h m e n Sidlk, šum. vježbenik, Banja
Luka;
Ing. K o V a č i ć Mladen, šum. pristav. Banja
Luka;
Ing. P o d u j e Luka, šum. inžinjer, Tomislav
grad;
Ing. T r o p p e r Antun, šum. nađsavjetnik,


u.
p. Doboj;
Ing. Beiwinkle r Viktor, šum. pripravnik
Levanjska Varoš;
Ing. K a t a n a Muharem, šum. vježbenik,
Banja Luka;
Ing. Ci vi dini Rudolf, asistent vježbenik
Zavoda za uzgoj šuma Zagreb;
Ing. K a n o 11 Stjepan, šum. savjetnik, Zagreb;
Ing. D j u 1 e p a Mustafa, upravitelj šumarije
Nemila;
Ing. H u m o Salih, upravitelj šumarije. Srednje;
Ing. Ljubovi ć Hiđajet, upravitelj šumarije.
Visoko;
Ing. Llpičanl n Mijo, upravitelj šumarije,
Vareš;
Ing. Petrovi ć Franjo, šum. pristav, Sarajevo;
Ing. K a t i (5 Antun, šum. vježbenik, Sarajevo;
Ing. Urbanovski Alba, šum. vježbenik,
Sarajevo;
Ing. Sgre m Franjo, Sum. vježbenik. Sara- 5^Cf´´*^t^
jevo; -
Ing. P e r č i ć Mu-ko, upravitelj šumarije.
Okruglica; ^
Ing. Afanasije v Dimltrije, šum. savjetnik,
Sarajevo;
Ing. S k r i p k a Vasillje, šum. vježbenik, Sarajevo;
Ing. G a 1 u š k a Stevan, šum. vježbenik, Sarajevo;
Ing. Bur a Dimitrije, šum. pristav, Okruglica;
Ing. Kneževi ć Ratimir, šum. vježbenik,
Sarajevo;


28