DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 21     <-- 21 -->        PDF

UTJECAJ SUMSKO-POLJSKOG GOSK)DARENJA NA FIZIKALNA
I KEMIJSKA SVOJSTVA TLA


U reviru Adamo v državne šumarije Holič
i reviru O r a v s k y Podzamok u Slovačkoj
vršena su zanimljiva istraživanja o
utjecaju šumsko-poljskog gospodarenja
na fizikalna i kemijska
svojstva tla.


Ta su istraživanja izvršili Dr. Ing. Antonin
Nemec, Dr. Ing. B. Maran i Dr. Ing. Sergoj
Borisav te ih prikazali u više svezaka >S b o r


šumskim veleposjedima uvedeno djelomice


nik a C e s k o s 1 o v e n s k ć Akademi e
Zemždžls k e«.*
Kako je kod nas na nekim posebničkim


Sumsko-poljsko gospodarenje, a moguć e
da će biti u najskorijoj budućnosti
potrebno uvesti takovo gospodarenje,
zbog osiguravanja prehrane
pučanstva u ova teška vremena,
i na ve-ćim za to podesnim
površinama relativnog šumskog
tla, držim korisnim, da se s rezultatima navedenih
istraživanja upozna širi krug šumarskih
stručnjaka i šumoposjednika.


Za pokuse su odabrana dva različita po
strukturi međusobno ekstremna tipa tla: u
Adamovu su pokusne plohe osnovane na lg,kom
pjeskovitom tlu, a u Orovskom Podzamoku na
teškom glinenom tlu.


Pokusi u Adamovu, t. j. oni na lakom
pjeskovitom tlu dali su ove rezultate:


1. Absolutni kapacitet tla za vođu.
Ogoljenje šumskog tla čistom
sječom djeluje kod lakih pjesknvitih
tala na porast absolutnog
kapacitea za vodu. Pri tom se porozitet
tla razmjerno nfi mijenja ili tek slabo koleba.


Nekapilarne pore mijenjaju se u kapilarne,
dok absolutni kapacitet tla za zrak pada. Ovo
se isto opaža i kod završetka šumsko-poljskog
gospodarenja i mehaničke obrade tla u čitavom
sloju zemlje, koji se obrađuje. — Za pjeskovita
tla s nadnormalnim porozitetom
i absolutnim zračnim kapacitetom
osobito u aridnim i semiaridnim
područjima znači porast
absolutnog kapaciteta za vodu i
snižavanje zračnog kapaciteta poboljšanje
fizikalnih svojstava
tla. Za teža tla i težka ilovasta
i glinena tla, osobito u humidnim
i perhumidnim predjelima, znači
ovaj proces pogoršanje fizikalnih
svojstava tla.


Za vrijeme šumsko-poljskog gospodarenja
i obrade tla porastao je absolutni kapacitet za
vodu u najgorniim slojevima tla, dok u ostalim
slojevima manje ili više koleba.


Najveći porast kapaciteta tla za vodu opaža
se u sloju od 0—5 cm. — Stanje tla, nakon
razrahljenja od proljeća do jeseni, podliježe


* Godište XI. 1936., svez. 2, str. 167—175,
svez. 4, str. 467—477 i svez. 6 str. 654—661.
Godište XII. 1937., svez. 2 str. 90—96, svez. 3
str. 398—407 i svez. 5 str. 573—583 i godišti?
Xni. 1938., svez. 2 str. 178—190.
bržim promjenama; umjetno sniženi kapacitet
tla za vodu raste, dok umjetno povećani porozitet
i kapacitet tla za zrak padaju. — Ovaj
razvoj teži za ponovnom uspostavom normalnih
fizikalnih svojstva, koja odgovaraju prirodnim
uvjetima taloženja tla.


Utjecaj šumsko-poljskog gospodarenja opaža


se i na dubljim slojevima, u dubini od 30—50
cm, gdje se u pojedinim slučajevima fizikalno
stanje tla nakon svršetka umjetnih zahvata
pokazalo povoljnije u uspoređenju s kontrolnom
plohom i početnim stanjem.
U tom se sloju nije moglo ustanoviti zguSćavanje
pora kao ni ostale fizikalne promjene,
koje nastaju uslijed slijeganja zamuljenih glinenih
če.´itica.


U dubini od 50—100 cm bio je na pokusnoj
plohi utjecaj vode temeljnice daleko veći od
utjecaja čiste sječe i šumsko-poljskog gospodarenja
odnosno razrahljenja tla.


2. Porozitet tla
Sto se tiče porozit^ta pjeskovitog tla, opaženo
je, da on nakon čiste sječe (bez šumsko
poljskog gospodarenja) u sloju od 0—30 cm
opada, ali u mnogo manjoj mjeri nego što je
to slučaj kod zračnog kapaciteta.


U jesen, nakon što se stvorio jaki pokrov
od Calamagrostisa, opažen je jači porozitet
nego u proljeće, jer su probe tla sadržavale
veću količinu organske tvari. — Na
obrađenim kao i onim pokusnim plohama, na
kojima se vodilo šumsko-poljsko gospodarenje,
umjetnim zahvatom, t. j . olDradom tla, porozitet
se bitno povećava tako, da premašuje porozitet
kontrolnih ploha.


Na plohama sa šumsko-poljskim gospodarenjem
prije obrade tla u proljeće, t. j . nakon
slijeganja tla za vrijeme zime i u jesen prije,
žetve, porozitet je manji, jer je slijeganje tla
intenzivnije od onog na plohama bez šumskopoljskog
gospodarenja.


Mijenjanja poroziteta tla teku ovdje od
maximuma prema optimumu, kod teških tala
to je pretežno obratno.


Opaženo je. da je u nekojim godinama bio
porozitet tla na plohama sa šumsko poljskim
gospodarenjem, kao i onim s obrađenim tlom,
pretežno manji nego na početku pokusa.


Nakon sječe stare sastojine i poslije zakorovljenja
drži se porozitet gornjih slojeva kontrolnih
ploha na jednakoj visini ili koleba već
prema pridolasku pokrovnog humusa; u dubljim,
žiljem proraslim slojevima, on se osjetljivo
snižava.


Na obrađenim plohama kao i onim sa šumsko-
poljskim gospodarenjem, opaža se najveće
snižavanje u najgorniem sloju od 0—5 cm dok
doljnii i srednji dijelovi pokazuju daleko više
izjednačene prilike i u tim su se dijelovima
mogla ustanoviti samo manja kolebanja.


Nije se primijetilo, da bi zbog
umjetne obrade nastalo bitno pogoršanje
ili zgušćavanje pora
ispod razrahljelog ili sa poljskim
plodinama zasađenog sloja
tla.


U granicama dopustive pogrješke
primjetila su s e k o 1 eb a n j a i i i


19
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 22     <-- 22 -->        PDF

umjerena snižavanja poroziteta
skoro u svim slojevima sve do razine
podzemne vode; ipak su ta
snižavanja bila uvijek manja n^go
kod ploha s čistom sječom i kod
ploha zakorovljenih.


3. Momentani i absolutni kapacitet tla za zrak
Nakon sječe stare sastojine i zakorovljenja
sječnih površina, uz preduvjet da se ne vrši
umietna obrada tla — momentani a osobito
absolutni kapacitet tla za zrak vremenom pada.


Na onim dijelovima pokusnih nloha. na kojima
se šumsko tlo razrahlilo Doliskim gospodareniem.
podliježe ono zbog umjetnih zahvata
mnogim promjenama. Kod oranja i kopanja
povisuje se momentani i absolutni kanacitet
tla za zrak toliko, da ima nekaoilarnih pora
više. ne^o na kontrolnim diielovima pokusne
plohe h^7. š^msko-noljskog gosoodarenja.


Za vriipme rasta, a Dogotovo zimi. sliježe
se tlo toliko- da kapacitet tla za zrak padne i
postaje manji od onog na kontrolnim dijelovima
Dok. plohe.


Dok absolutni kanacitet tla za vodu raste,
porozitet biva umjereno manji ili koleba. —
Ovo stanje može kod teških tala i u područjima
s obilnim oborinama postati opasno, jer se promier>
e absnlutnog kapaciteta za zrak kreću od
optimuma k minimumu. Na pieskovitim tlima
i kod nedovolinih godišniih oborina kreće se
vriiednost toga faktora od maximuma k optimumu.


Sto je jače bilo razrahlienje tla — absolutni
kaoacitet tla za zrak b´O i« veći nego u
početnom staniu — to se je tlo sleglo razmierno
intenzivnije i brže i to veće je bilo
umanjenje absolutnog zračnog kapaciteta.


4. Aciditet tla
Kod pokusa u Adamovu onazilo se. da
je aciditet tla prosiečno u sloiu od 0—30
cm. kod tla sa šumsko-ooljskim gospodarenjem
i razrahliivanjem- vidliivo onao sve do neutralne
odnosno slabo alkalične reakciie. Najmanji
se aciditet pokazao ljeti (sroani—kolovoz),
a najveći u jesen frujan—listopad. —
S dubinom je aciditet na svim
plohama opadao.


Međuvremeno iskorišćavanje
poljskih plodina kao i razrahliivanje
tla uzrokuju vrlo osietljivo
snižavanje stupnja aciditet a,
koje se o s o b i t o i s t i č e u slojevima
tla od 0—10 cm.


5. Vlažnost tla
Na onim dijelovima pokusnih
ploha, na kojima se vodilo š u m-
s k o-p oljsko gospodarenje i na kojima
se tlo obrađivalo, opazilo se,
da je za vrijeme čitave vegetacije
tlo bitno vlažnije od onoga
na neobrađenoj kontrolnoj plohi.
Povećanje vlage u tlu njegovom
obradom predstavlja nam pod danim
klimatskim prilikama izvjesnog
predjela (manjak na oborinama)
jedan vrlo važni faktor, koji
povoljno djeluje na rast borovih
kultura u vrijeme, kada t^ kulture
ne mogu imati od vode teineljnice
još nikakove koristi.


6. Rastvaranje humusa
Sječa stare sastojine na većim površinama
uzrokuje raspadanje organske substance humusnih
naslaga tako, da je u području borovih
šuma na pjeskovitim tlima, gdje se to proučavalo,
količina organske substance unutar 3
godine opala na polovicu. — Tokom vremena
organska se substanca — zbog zatravljenja —
u najgornjim slojevima tla kao i u sloju korijenja
opet povećaje.


Prosječni sadržaj na humusnim tvarima bio
je u sloiu 0—30 cm do 0—40 cm na koncu
treće god. istraživanja manji nego na početku


Sječom stare sastojine umanjuje se sadržaj
na topivom dušiku u humusnim naslagama.


Uzrok tomu može biti potrošak dušika po
prizemnoj vegetaciji kao i u ispiranju topivih
substanca pa u brzom rastvaranju humusa.


Šumsko - poljskim gospodarenjem
i razrahljivanjem tla humusne
naslage izčezavaju.


Organske se substance usitne
te izmiješaju s mineralnim tlom
i usprkos toga. što je u srednjem
sloju tla, obrađenog šumsko-poljskim
gospodarenjem, sadržaj na
organskim substancama veći, nego
prije šumsk o-p oljskog gospodarenja,
već je nakon nekoliko godina
prosječna množina organskih tvari
u čitavom 0—30 cm debelom gornjem
sloju tla manja nego nakon
sječe i manja nego na dijelovima
pokusne plohe bez šumsko-poljskog
gospodarenja.


7. Sadržaj na dušiku.
Opazilo se, da i sadržaj na dušiku
u humusnom sloju na dijelu
pokusne plohe sa šumsko poljskim
gospodarenjem i onom, gdje
je tlo bilo razrahljeno. opada brzo
za vrijeme prve tri godine pokusa.


Ova se nepovoljna pojava može eliminirati
ukopavanjem nadzemnog zeljanog dijela krumpirove
biljke. Mediutim se ustanovilo, da je
u sloju tla od 5—30 cm, kao i u čitavom razrahljenom
sloju tla za vrijeme šumsko poljskog
gospodarenja, sadržaj na topivom dušiku
znatno povišen, osobito ako se ostave na površini
tla krumpirovi zeljani dijelovi. Sadržaj
na dušiku tada je veći, nego u početku ili na
dijelovima bez šumsko poljskog gospodarenja,
pogotovo u proljeće. Jedan znatni dio zaliha
dušika u tlu potroše za vrijeme rasta gospodarske
biljke kao i brzorastuće borove
kulture.


Ovaj veći sadržaj na topivim
dušičnim spojevima, pored povoljnih
fizikalnih svojstava tla,
dobro dolazi kod šumsko poljskog
gospodarenja, kao i borovima
na razrahljenim tlima, te
bitno doprinaša uspijevanju tih
kultura.


Brza potrošnja humusa u čitavom razrahljenom
sloju tla kod šumsko poljskog gospodarenja
može biti uzprkos povećanja sadržaja
na topivom dušiku opasna, ako se u skoro
vrijeme otpadom Iglica ne stvori nova humusna
zaliha.


20
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 23     <-- 23 -->        PDF

8. Utjecaj razrabljivanja Šumskog tla i šumsko
poljsKog gospoaarenja sa krumpirom kao
meujukulvurom na rasi borovih kullura na
Siromašnim pjeskovitim tlima.
Opažanja povremenih promjena pojedinih
važnih DiuKem^cKih svojstava sumsKog ua i lo
stvaranje nitrata, reaiicije i viage, vršena su
u aruguj gouini iiuiture Krumpira meuju redovima
Dorova, te su trajaia ou sviDnja uo studenog
goa. labo.
Kezuiiati tih opažanja bili su ovi:
Gornji su siojevi tia sa šumsko poljskim
gospouarenjem i obraajenim tiom za vrijeme
v´-gciacionog perioaa Oitno bogatiji na nitratu,
nego Kontrome pione.
bumslio poljsko gospodarenje i
razranijivanje tia prouzrokovalo
je povoljniju nitriiikaciju u ti u.
Usprkos oauzihianja dusika rastom krumpira,
Dio je saarzaj na ausiku u tiu viaijivo
veci, nego u tlu koje je biio samo obraujeno.
Za vrijeme opaaanja krumpirovog iisca t. j .
od 1. koiovoza ao 1. iistopaua viaijivo se povećao
saarzaj na nitratima^
Stvaranje nitrata brzo opada s dubinom.
Najintenzivnija nitritikacija nastaje u najgornjem
sioju t. j . izmeaju u—lo cm.
bumsko poljsko gospodarenje i razrahljivanje
tia, osobito u arugoj goaihi. povoijno je
djeiovaio na visinski pnrast borovin kuitura.
Povoljna djelovanja šumsko poljskog gospodarenja
i oDradjivanja tia, poa aanim slojbinskim
uvjetima uadu se svesti — pored drugih
utjecaja, — na povoijnu reakciju, veću
vlagu 1 življe stvaranje nitrata u tlu.


*


Drugačiji su rezultati o fizikalnim svojstvima
iiovastih i teških gnnemn tala nakon
šum. poljskog gospodarenja u reviru O r a v sky
Podzamok u biovaćkoj.


U žumama toga revira vodilo se pored
umjetnog pomladjivanja sječina i prirodnog
pumiadjenja sastojina još tu i tamo šumsko
poljsko gospodarenje. Nakon izrade orveta
spaljeni su preostali odpaaci na sječini pa s«
tlo s pepelom prekopalo. U prvoj se godini na
tom zemijistu zasadio krumpir, a u drugoj
posijala zob istovremeno sa raži.


Istovremeno sa sjetvom žitarica zasadile
su se dvo do četverogodišnje smrekove biljke.
Da bi se mogao ustanoviti utjecaj šumskopoljskog
gospodarenja na edatski život tia i
da bi se mogao pratiti rast tih smrekovih kuitura,
osnovane su god. Ia29. u tom reviru
pokusne plohe sa šest vrsta šumsko poljskog
gospodarenja:


I.
Bez šumsko poljskog gospodarenja i
bez spaljivanja odpadaka.
II.
Bez šumsko poljskog gospodarenja, sa
spaljivanjem drvnih odpadaka.
III.
Šumsko poljsko gospodarenje sa krumpirom
i ječmom.
IV.
Šumsko poljsko gosp. sa zobi.
V. „ „ „ sa zobi i raži.
VI. „ „ „ sa raži.
Godine 1935. uzete su probe sa svih tih
raznih pokusnih ploha iz svih slojeva tla sve
do dubine od 50 cm.
Na osnovu analize tih proba došlo se u pogledu
fizikalnih svojstava tog tla sa raznim
postupcima kod kultivacije do ovih rezultata:


1, Momentana vlaga.


U čitavom profilu onog dijela
pokusne plohe, koji je bio pošumljen
bez prethodnog šumsko
poljskog gospodarenja i bez
spaljivanja drvnih otpadaka na
sječini — pokazao se najveći sadržaj
na vlazi, dok je najmanje
vlage ustanovljeno u onom dijelu
pokusne plohe na kojem se spaljivali
drvni otpade i, ali se nije
vodilo šumsko poljsko gospodarenje;
na tom dijelu pokusne
plohe bujno je uzrastao korov i
mekane vrste drveća.


2. Absolutni kapacitet tla za vodu.
Ustanovljeno je, da s dubinom sloja tla
raste absolutni kapacitet tla za vodu.
On je u mehanički obradjenim najgornjim
slojevima vidljivo veći, nego na dijelovima
bez šumsko-poljskog gospodarenja.


3. Porozitet tla.
S dubinom sloja porozitet tla pada. Napadno
opadanje poroziteta u čitavom profilu
pokazuju dijelovi sa šumsko-poljskim gospodarenjem.


4. Momentani kapacitet tla za zrak.
S dubinom se momentani kapacitet tla za
zrak brzo umanjuje tako, da u sloju, dubokom
od 20—30 cm nalazimo gotovo minimalne vrijednosti.


Izgleda, da zračni kapacitet tla sa šumskopoljskim
gospodarenjem bitno opada osobito u
onim dijelovima pok. plohe, na kojima se kultivirao
krumpir, zob i raž.


5. Absolutni kapacitet tla za zrak.
Kod svih dijelova pokusne plohe sa šumsko-
poljskim gospodarenjem opaženo je, da
absolutni kapacitet tla za zrak bitno opada,
te se u sloju od 0—20 cm, osobito nakon kultivacije
s krumpirom i zobi te raži, približava
kritičnoj granici (5—lOVo), kod koje se već očituje
škodljivi utjecaj pomanjkanja zraka na
vegetaciju.


U pogledu fizikalnog stanja
slojeva teškog glinenog tla u
perhumidnom području revira
Orovskoy Podzamok obćenito se
dade zaključiti, da se u četvrtoj
godini, nakon završetka šumskopoljskog
gospodarenja s krumpirom
i zobi, povisuje momentani
i absolutni kapacitet tla za vodu,
dok se porozitet kao i momentani
te absolutni kapacitet tla za zrak,
uslijed slijeganja i zgušćavanja
gornjih slojeva tla, bitno umanjuje.


Uslijed ovih nepovoljnih promjena
fizikalnih svojstava toga
tla približio se zračni kapacitet
njegovih gornjih slojeva kritičnoj
granici, koja se označuje kao
nedovoljna prozraka tla. Takovo
fizikalno stanje tla smanjuje životne
uslove za rast korijenja i
razvoj bakterija.


21
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Rezultati navedenih pokusa
upozoravaju nas, da šumsko-poijsko
gospodarenje na teškim ilovastim
i glinenim tlima u perhumidnim
krajevima uzrokuje pogoršanje
fizikalnih svojstava tih


tala u toj mjeri, daprozrake tla, kojaživot bakterija i


— Loša posljedicatuje se u slabomšumskih kultura,
G. Strele:
nema dovoljne
je potrebna za
rast korijenja.
toga stanja očirastu
mladih
osnovanih za


vrijeme iskoriščavanja gospodarskih
plodina.


Zadaća bi bila daljnjih pokusa ispitati, koliki
je iznos tih Šteta obzirom na vrst drva,
prirast i kvalitet sastojina te da li se dadu
te štete odkloniti uzgojem povoljne smjese drveća
ili će se — što je vjerojatnije — šumskopoljsko
gospodarenje s težih i teških ilovastih
i glinenih tala morati posve isključiti. Svakako
bi bilo probitačno, da zasad na takovim tlima
nema šumsko-poljskog gospodarenja.


Dr. Zlatko Vajda.


KNJIŽEVNOST


GRUNDRISS DER WILDBACH- VERBAUUNG


J. Springer, Wien 1934.
U bujlčarstvu nije rijedak slučaj, da
pređe dulje vremena, dok se u stručnoj literaturi
pojavi koje novo djelo. Uzrok je u biti
samog bujlčarstva. Kao rezultanta šumarskih
i hldrotehnlčklh nastojanja, bujičarstvo mora
kod svakog rješenja Istovremeno promatrati
oba činbenika i nastojati, da uskladi njihovo
djelovanje. Radi toga su opažanja mnogo složenija
te traže najpomnije proučavanje pojedine
zamisli. Kako se osim toga sav rad bazira
na zasadama, stečenim emplrlčklm putem,
razumljivo je, da treba dugo vremena,
dok se dođe do rješenja.


Osim toga u bujlčarstvu djeluje razmjerno
mali broj stručnjaka. Većina njih je toliko zaokupljena
svojim redovnim poslom, da ne
dospijeva razraditi svoja opažanja, pa je razumljivo,
da se u stranoj i domaćoj literaturi
rjeđe nalaze članci o suvremenim bujlčarsklm
problemima.


Djela, koja obrađuju bujičarstvo kao cjelinu,
rijetka su. Jedno od posljednjih na tom
području je knjiga G. S t r e 1 e-a »G r u n drlss
des WIldbachverbauung« koja
je Izašla u Izdanju J. Springera u Beču godine
1934. I ako je od onda prošlo više godina,
knjiga je toliko suvremena, da se je vrijedno
na nju osvrnuti.


Pisac je u razradi materije, kao dugogodišnji
praktičar, pošao najboljim putem. Iznio je
sukus pojedinih teorija, njihovu praktičnu primjenu
te kritiku obzirom na primjenu u praksi.
Pri tome je pobrojao najvažnije slučajeve
Iz prakse, napomenuvši uspješnost pojedinih
radova.-


Knjiga je podijeljena u deset poglavlja.


Prvo poglavlje obrađuje općenito pojam bujice
te njihovu razdiobu prema raznim autorima.
Zatim razrađuje tok same bujice i njezinu
podjelbu (gornji, srednji 1 doljnjl tok, područje
aktivnog i pasivnog djelovanja bujice
1 t. d.).


Drugo poglavlje razrađuje uzroke povišenja
vodostaja. Opisuje razne uzroke velikih voda.
Prikazuje tabelarno meteorološke podatke sa
naznakom nekih novijih emplrlčklh formula
za izračunavanje Intenziteta 1 izdašnosti oborina.
Naročito je obrađeno pitanje oticanja
vode. Prikazan je niz formula raznih autora,
koje služe za računanje specifične količine
vode. Zanimljiva je tabela, Izrađena na osnovu
tih formula. Posebno raspravlja uzroke katastrofalnih
voda za niz slučajeva Iz raznih krajeva.


Odnošenje materijala vođom te pitanje
»m u r a« (njem. M u r e n) je iscrpno obrađeno.
Njihovo djelovanje je od naročite važnosti
za alpske krajeve.


Treće poglavlje raspravlja o gibanju vode i
materijala. Prikazani su temeljni fizikalni zakoni
kretanja vođe, te odpori, koji se kod toga
pojavljuju. Raspravlja o valjanosti i upotrebljivosti
raznih emprlčkih formula za ustanovljivanje
odpora, koje daje površina, po kojoj
teče voda. Dokazuje, da sve dosadanje
formule daju odgovarajuće rezultate samo za
potoke s malim padovima (do 1, 6o/o)- Obrazlaže
noviju formulu prof. Dr. Ing. Mataklewlcza,
po kojoj bi se brzina za bujice ispravnlje
računala. Prikazane su različne formule,
po kojima se računa pretok preko ustiju brana
te formula za računanje snage, kojom voda
prenosi materijal. Razrađen je prijedlog,
kako treba Izračunati pad Izjednačenja.


Četvrto poglavlje opisuje razne načine stvaranja
materijala, koji bujice odnose. Prikazuje
odnose raznih upliva, koji ovdje djeluju
(geološki sastav, klimatski upliv, uplive čovjeka,
nestanak biljnog pokrova, djelovanje
vode podkopavanjem obronaka 1 t. d.). Temeljito
je prikazano djelovanje podzemnih voda
te voda, koje prodiru u tlo. Savezno s time
razrađeno je pitanje popuzlna, koje nastaju u
raznim okolnostima. (Popuzine uslijed opterećenja,
zatim radi klizanja po izvjesnom sloju,
radi umanjenja kohezije između čestica zemlje,
hidrostatskog djelovanja vođe i radi slabljenja
vegetacionog pokrova).


22