DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 19     <-- 19 -->        PDF

tati tu potrebu. Taj posao zadaje mnogo poPoznato
je, da je finsk i zavo d za
teškoća, jer je bilo malo statist-´čkih podataka šumarska istraživanja jedan od naj


o drvetu, koje troše seoska kućanstva. Da bi bolje uređenih na čitavom svijetu.
se mogli prilcupiti vjerodostojni podaci o tome, *
organizirano je u kolovozu — listopadu 1938.
Poslije mira u Moskvi od 13. ožujka 1940


knjigovodstvom prikupljanje tih podataka na


morala se je Finska odreći veće površine svoje


oko 2.000 posjeda; završen je taj rad istoga


u korist Sovjetske Unije. Razumljivo je, da je


datuma jeseni 1939.


to imalo ozbiljnog utjecaja i na šumsko gospo


Ispitana je i potrošnja drveta navedena pod darstvo. Od 24 mil. 840 tisuća hektara šuma
6, a to je ogrijevno drvo za gradove i veća pripalo je Sovjetskoj Uniji 2 mil. 510 tisuća
naselja, drvo za općinske kuće, pučke škole, hektara, a s time i dosta pilana i drugih veleza
električne vodove i t. d. obrtnih uređaja. Osim toga je tom prilikom


Prilikom ispitivanja potrošnje drveta uzeta Finska izgubila i veoma važan vodeni put.
je u račun i količina, koja ostaje u šumi, kokana
l Saima . koji veže s morem ogroman
ličina koja se gub^ kod odpreme i t. d. sustav finskih jezera.


Prilikom sakupljanja podataka o potrošnii U današnjem ratu stanje je finsko g
drveta u seoskim kućanstvima, prikupljeni su šumskog gospodarstva još v´še otejoš
i podaci o gradnji kuća. o ognjištima i pe-žano. Iz razloga što su proizvodi šum=kog go


ć´ma. kao i uobće o svemu, što utječe na po -spodarstva iznosili pretežni dio č´tavoga izvoza
trošni u drveta. (Se^/oV šumsko gospodarstvo F´nske zasijeca


Svi snomenuti podaci daiu realan materijal, najdublje u njezin gosDodarski život unbć^.
koji služi kao temelj za vođenje šumskoga goProšlih
20 godina bili su najbolji kupci šumspodarstva
Finske. skih proizvoda Finske Englesk a i Siedi


njene američke države, a znatan je


Šumarska nastava i šumarski istraživački


dio išao i u Sjevernu Afriku kao i u


rad. Visokoškolsl^a šumarska na


druge prekomorske države. Razumljivo je, da


stav a postoji od 1P08. godine na sveučilištu


danas nema mogućnosti za taj izvoz.


u Helsinki-u. gđie šumarstvo s poljodjelstvom
čini poseban fakultet. Nastava traje četiri goAko
se rat dugo zavuče, doći će i šumsko


dine. U Finskoj postoje osim toga i četiri gospodarstvo Finske u težak položaj. Međutim
niž e šumarsk e škole , gdje naukovanje žilavost i marljivost finskoga naroda, pomoću
traje dvije godine. koie je toliko Drocvala Finska u minulih 20
godina, zahvaljujući u prvom redu svome


Od 1917. godine u državnim je rukama Z a-


šumskom gospodarstvu, pomoći će, da će fin


vod za šumarska istraživanja. Za


sko šumsko sosnodarstvo i ovaj put prebro


vod ima prostrane šume za pokuse, što na


diti sve poteškoće, koje mu je nametnuo rat.


jednoj strani olakšava naučno istraživanje, a


na drugoj daje mogućnosti za prihode. Balen.


SUVREMENA PITANJA


ŠUMSKO GOSPODARSTVO U SKLOPU NARODNOG GOSPODARSTVA.


Niz predavanja Hrvatskog šumarSuma
je u prvom redu prirodno dobro,
sko g društv a u zimskoj sezoni 1941/42 g. ali ulaganjem rada i kapitala postaje ona go započeo
je s predavanjem profesora Ekonom-spodarski m dobrom . Kao gospodarsko
sko-komercijalne visoke ´škole u Zagrebu Dr, dobro ima naročito obilježje, a to je dugo vriMilan
a Ivšić a pod naslovom »Šumsk o jeme proizvodnje. Suma nije proizvod sata ili
gospodarstvo u sklopu narodnog dana, kao na pr. tvornički proizvodi, ona nije
gospodarstva« . Dok je na predavanju poproizvod
ni jedne godine, pa ni jednog ljudred
zagrebačkih šumara bilo i osoba izvan toga skog pokoljenja. Suma je proizvod dvaju i triju
kruga, na predavanju nije bilo sveučilišne pokoljenja. Zato šuma ne može i ne smije biti
omladine, pa ni one šumarskog fakulteta. A to predmetom eksploatacije pojedinaca, pa ni
je žalosna činjenica, koja na žalost ne baca jednog pokoljenja, nego se njome mora gospobaš
najbolje svjetlo na one. koj´i će u skoroj dariti kao s narodnom imovinom, baštinjenom
budućnosti biti nosioci hrvatskog šumarskog i od djedova. No iako je suma izrazita narodna
gospodarskog života. Naše je žaljenje u toliko imovina, to ne znači, da ne može 1 ne smije
veće. što je ovo predavanje bilo namijenjeno a biti i predmetom privatne svojine.
prvom redu šumarskom pomladku na jednoj Istaknuvši povezanost šume s narodnim
strani, a na drugoj ostalim intelektualnim i zdravljem i njezinu zaštitnu ulogu u režim-


privrednim krugovima. vode, predavač je naglasio njezin utjecaj na
U svom predavanju prof. Dr. I v š i ć iznosio red, mentalitet i ćućenje naroda. Naročito je
je ove misli: jaka veza šume s narodnom etikom, jer tk o


Suma i šumarstvo promatrani su često puta ne cijeni drvo, tko ne cijeni šume,
kao izdvojena grana narodnog gospodarstva, taj je narodni pljačkaš.
te su i mnoge miere bile poduzimate bez veze U daljem toku predavanja prof. Ivšić
s ostalim granama i s cjelinom narodnog goiznio
je statistički pregled šuma Nezavisne Drspodarstva.
Medjutim šumarstvo, kao grana žave Hrvatske, koji ujedno određuje i glavne
narodnog gospodarskog života, usko je povesmiernice
naše šumarske politike. Hrvatska sa
zano s ostalim granama toga stabla kao s rusvojih
4 milijuna ha šuma i šumskog zemljidarstvom,
poljodjelstvo i dr. Ta povezanost šta, sa svojih 40´´/o Sumovitosti. dolazi na četvrto
s narodnim gospodarstvom uonće naročito je miesto u Evropi — iza Finske, Švedske i Ruvelika
u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, gdje sije. Prikazujući odnos šuma po vrsti uzgoja


\dryqji=edstaylja temel,[ državne valute. ističe, da oni h 14´´/o šikar a mor a ne


(A^I^


17
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 20     <-- 20 -->        PDF

stati: što je sposobno za poljodjelsku
obradu, treba ovoj i privesti,
a što ne može biti njiva, livada
ili pašnjak, treba biti šurm.
U prikazu šuma po vrsti drveća, naglašena je
žalosna činjenica, da je h r a s t o v i n a, to
naše narodno i dragocjeno blago, bila prepuštena
narodnim pljačkašima. Naša je međutim
dužnost, da ovu najvredniju vrst naših šuma
ne samo uzdržimo na visini današnie proizvodnje
nego tu proizvodnju i povećamo pojačanom
sadnjom i uzgojem hrasta svagdje tamo,
gdje može usnijevati. te u š´^mam^i u kojima
se danas nalaze druge, manje vrijedne vrsti
drveća.


Govoreći o podjeli šumn no vrsti vlasništva


— ističe manie 007natu činienicu o nostanku
onćinsk´h šuma rmušat u Dalmariii. Te ooćinske
šume koiih je 35Vn sveg^i šumskog zemli´š+
a. formirane su iz državnih šuma kraiem
XVIII. viioka. Kako su to zapravo samo šumska
zemiiišta bez drvne mase. to je otcienljenie
izvršeno sa strane države zhog čiste dobiti:
te šume u državnom vlasništvu nisu državi
ništa nosile, a predane općinama davale
su i daju ipak — porez.
Usnorpđujući stvarni prirast (od oko 8 7 miliiuna
m´1 sa potrošniom Cod 11 miliiuna m*)
vidi se. da hrvatskih šuma biva svak´m danom
sve manje i manje i to ne samo u apsolutnom
iznosu, nego i u relativnom odnosu t. j . u odnosu
prema broiu stanovnika. Dok ie 1880. g.
na pr. na jednog stanovnika otpadalo 1 ha
šume. danas otpada svega 0.5 ha. Isto tako.
dok je sječa drveta 1800. god. iznosila 24 m´
po stanovniku, danas ne iznosi ni polovinu ove
količine.


Dosadašnje iskorišćavanje naših
šuma . veli predavač, vršeno je dvostrukim
načinom: 1) kapitalističko-kolonijalni
m te 21 u toku nosliedniih dvadeset
godina seliačko-demagoškim. I jednom
i drugom načinu stalo se je danas na kraj:
poduzetim mierama ministarstva šumarstva i
rudarc;+va. To ie dokidanie dueornčn´h ugovora
i dokinuće uredbe o malonrodaii CUredba MS
br. 810/35. — OD. izvj.). a bolji način iskorišćavanje
provodit će se sječom u vlastitoj
režiji.


Prikazavši tak^ dosadanii razvoi našeg (šumarstva
i sadanie stanie. nređavnč je prešao
na potreban rad. koji nam namiče s iedne
strane suvremene notrebe na drvetu. odnosno
podmirenie tih potreba. Taj rad mora se vršiti
u dva zasebna, ali ne i odvojena
kruga: jedan je krug politika
šumske proizvodnje (šumarstvo),
a drugi politika iskorišćavanja
drveta (drvarstvo).


Zadaću politike sažeo je Dr. Ivšić
ovako: čuvanje te pojačanje šumske
proizvodnje u sadanjim šumama,
jer je šuma vrijednost, koja
se ne može zamijeniti drugom
vrijednosti; pojačan rad na pošumljavanju
i u ravnicama i u brdskim krajevima. U
nizinama, u kojima se sada provode pobolj


šane mjere, bit će zemljišta i za uzgoj šume;
u brdskim krajevima dolazi u obzir na prvom
mjestu naš Krš. Zadaća pak pošumljavanja ne
sastoji se samo u mehaničkoj sadnji, nego i
u odabiranju što vrednijih vrsta drveća, koje
mogu na odnosnom mjestu uspijevati. U pro vedbi
pošumljavanju nisu, veli dalje
predavač, od važnosti samo masovne
gadnje, nego treba posvetiti
pažnju i sadnji pojedinih
stabala šumskog drveća na svim
mjestima, gdje se to može provesti
(duž cesta, uz rubove potoka,
po međama it. d.). a o čemu je
pisao i prof. Dr. J. Balen (u Hrvatskom narodu
od ??. VITI. 1941. — op. izvj.). Pošum-
Ijavanje Krša moglo bi se prije izvršiti, ako
se taj posao vrši na bazi malog posjeda privatnog
vlasništva; usnjeh ne bi izostao, naroročito,
kad se u seljaka probudi ljubav za
šumu.


Osvrćući se na naše komunalne Sume fzem.
zaiednica, općinske u Dalmaciii) Dr IvSić
ističe, da je tu potrebno izvršiti klasifi kacij
u tla : razlučiti ansolutno š"m.sko tlo
od neohraštenoa relativnog tla i zatim priieći
na naiintenzivniiu obradu svakog ovoga dijela.
Intenzivna obrada znači, da šuma siuži samo
za nrnizvodniTi drveta. a ostala zemliišta da se
iskoriste uzgojem poljodjelskih usjeva. V
provedbi ove zamisli i ovog posla
ne smije biti demagogije, već
se seljaka mora odgoiitl. da šumu
cijenu kao nenadmašivi] vrijednost
. Sav nak ovai rad treba ići usporedno
s radom kolonizacijskih ustanova.


Politika drvarstva. koia je važna kako za
Nezavisnu Državu Hrvatsku, tako i za ciielu
EuroDU. treba imati nred očima, da je dana s
drvo važna sirovina kemijskog
veleobrta pa ga treba do maksimuma
mogućnosti kao ogrjevni
materijal zamijeniti drugim.


7a Hi-vatsku ie od važnosti i to. da se nastoii
iz drva nroizvpsti konačne proizvode, iesp
tom nroizvodniom zanosluie domaće radniStim
i ier su gotovi nroizvndi mnoao veće
^rriipHnosti ori si^^ovina. te će notom b´ti i nri-
Utr xrciliite iači. Za nro-vrndanio f1r\?prol<-o noli-
t^kp kod na«? vidarpni su templii osnutkom Državnog
ureda za šumske proizvode.


U ni-oTrpdbi naše drvarske nolitike moramo
biti sviipsni. da ip Hr^m naivažniia roba naše
iziroznp trcrniHne. T´m" iP ono i naiiači StuP
PQ5P valutp. Ova činienica nalaže nam n a i
ve^ćii štedni u drveta i čuvanie
drvnih nroizvoda, a isnred svoga ču
vanie naših hrastika, jer su to naši zlatni
rudnici.


Nacflašavaniem dužnosti, da svi moramo
surađivati na izgradnji našeg sustavnog (nlanskogl
gospodarstva i isticanjem potrebe svijesti,
da su opći probitci pred probitcima poje
dinaca, završio je prof. Dr Ivšić svoja zanimljiva
i lijepo dokumentirana izlaganja.


P.
Id