DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 17     <-- 17 -->        PDF

PREGLED


135 STRANOCA StIMAPSTVA
POGLEDI NA ŠUMSKO GOSPODARSTVO FINSKE


»I n t er sy 1 V a«, organ međunarodne središnjice
za šumu, donosi u broju 1. svez. I. iz
pera N. A. O s a r e članak o upotrebi drveta
i o etatima u Finskoj.


Mađarski šumarski list »E r d e s z e t i L a-
p o k« u svesku IV. iz 1941. god. donosi iz pera


P. L o V a s z y-a veoma zanimljive podatke o
šumskom gospodarstvu Finske , koje je pisac
prikupio na licu mjesta.
Nadam se, da će i jedni i drugi podatci biti
zanimljivi i za sve čitaoce Hrvatskog šumarskog
lista.


Finsk a je poznata kao najšumovitija država
evropska a osim toga je poznata i po
tome. što joj je šumsko gospodarstvo veoma
uređeno i služi za primjer svima ostalim narod´ma.
I dok jedne zemlje imaju svoje zlatne
rudnike, druge plodne oranice — Finsk a ima
svoje »zeleno zlato« — svoje prostrane
crnogorične šume, koje su svojim prihodima
još do nedavno veoma siromašni finski narod
izvele iz s´romtištva i podigle ga do zamiernoga
blagostanja. Radi toga je i razumljivo, što pokraj
DUteva. na granicama između sela stoie
natnisi >Metsa on Suomen tuki« a što
znači »šuma je oslonac Finske«.


Prije kojih desetak godina izvedena je prva
S´stematska procjena šumskoga bogatstva Finske
pod vodstvom prof. Eino Saari.


Godine 1936.—1938. procijenjene su finske
Sume ponova a prociena je izvršena u pojasevima
pomoću kružnih ploha. U pravcu J Z —
S I isnrenletene su šiime čitave države paralelnim
lin´inma. između koiih je udaljenost v
južnim dijelovima države 13 a u sievernim 26
kilometara. Na tako iskolčenim linijama a na
svakom kilometru uzeta je pokusna kružna
površina od 10 ara. na kojoj su do najvećih
sitnica snimljeni svi podatci, koji karakteriziraju
sastojinu bilo u kom pogledu.


Takva sustavna procjena izvršena je dosad


u Švedskoj. Norveškoj i u Sjedinjenim ame


ričkim državama.


Ova procjena izvršena je pod rukovodstvom


finskog zavoda za šumarska is


traživanja, gdje su ti podatci i prerađeni


a objelodanio ih je prof. Ilvesall o u siječ


nju 1940. godine. On je i upravljao svim rado


vima kod procjene.


Šumska površina. Finsk a ima okruglo


348.500 km^ površine, a od toga je pod šumom
71.3Vo. Prijašnja državna procjena iskazivala
je 73.5% pod šumom. Smanjivanje nastalo je
radi toga, što su neke površine uzete za poljsku
privredu, puteve, naselja i t. d.
Finsk a je po povi^šini šuma na prvom
mjestu među državama Evrope. Od te površine
odpada 56.2´´/o na šume dobre proizvodne
sposobnosti, dok je 15.1"/o veoma slabo, močva-


Vrste drveća. Sastojine čine ove vrste:


bijeli bor ... . 52.4"/o


smreka 28.3´´/o


breza . . .


16.Wo


joha i topola


l.OV«


čistine . .


l.OVo
Ukupno . . . 100"/«


Ako usporedimo današnju površinu pod
smrekom s prijašnjim podatcima o površini,
koju je zauzimala ova vrsta, vidjet će se, da se
je površina pod smrekom povećala u poslijednje
vrijeme za 750.000 ha, dijelom na štetu
bijeloga bora a dijelom na štetu johe. Ta korisna
izmjena u šumskom gospodarstvu može
se objasniti intenzivnim kulturnim radovima
potonjih godina.


Razdioba dobnih razreda odudara od
potrebne pravilne raspodjele. U Južno j
Finskoj , gdje je običajna ophodnja 90 godina,
zauzima najmlađi dobni razred dosta
manju površinu od one, koja bi bila poželjna.
Taj se nedostatak nadomješta podsađivanjem
smreke u drugim sastojinama. Srednjodobnih
sastojina, naprotiv, ima veoma mnogo. Sastojina
zrelih za sječu ima, možemo kazati, onoliko,
koliko odgovara pravilnoj raspodjeli. Ni
sjeveru, gdje je ophodnja dulja, 160—180 godina,
također nema mladih sastojina. Tu se
stanje razlikuje od onoga na južnim staništim-*
Finske utoliko, što srednjodobnih sastojina
nema baš obilno, dok za sječu dorasle i prastare
sastojine zauzimaju razmjerno velike
površine.


Drvna zaliha iznosi skoro 1560 mil. m´. Na
jedan ha dolazi prosječno 62.8 m´. Ta količina
sadrži samo stvarnu živu drvnu zalihu; u sastojinama
se može naći osim toga suhih izumrlih
stabala i vjetroloma, što nije uzeto i
obzir u spomenutoj količini. Drvna masa toga
materijala iznosi daljnjih 56 mil. m´, od čega
otpada 70°/o na sjevernu Finsku.


Procjena drvne zalihe po debljinskim razredima
pokazuje, da je potonjih godina spala
količina debljih sortimenata (di.s y> 20 cm) za
oko 12´´/o i to radi velike potražnje. Drvna zaliha,
podesna za piljenu robu (čija je donja
granica kod četinjača 18´ X 6") iznosi 1,175
mil. m´ ili prosječno po ha 47.3 m^.


Godišnji prirast iznosi 45.7 mil. m´ ili po ha
prosiečno 1,84 m´. Opaža se. da se je prirast
pojačao u potonje vrijeme, ako ga usporedimo
sa prijašnjim procjenbenim podatcima. A to
je plod sistematskog rada u šumskom gospodarstvu,
naročito u potonjih dvadeset godina.
To je doba Cajanderovo.


Razdioba šumske površine po vlasništvu.


Finska je zemlja malih posjednika u pogledu


poljskog kao i u pogledu šumskog gospodar


stva. U pogledu šumskog gospodarstva stvar


stoji ovako:


privatnih šuma ima ... . 65.3"/o


državnih šuma 21.4´´/o


šuma raznih poduzeća . . . IO.8V0


crkvenih i drugih korporacija 2.5V»


rasto i kamenito. n Ukupno lOOV«


15
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Upada u oči, da je u rukama privatnih po
sjednilca daleko veća površina šuma, nego u
rukama države. K tome treba još dodati, da
je veći dio državnili šuma na sjeveru, u Laplandiji,
gdje su šume daleko slabije, nego na
jugu. Tako se objašnjava i činjenica, što je
prosječni prirast po ha u privatnim šumama


2.29 m´, dok je u državnim šumama samo
1,08 m=.
Privatne su šume gotovo bez izuzetka u rukama
malih posjednika, koji u njima upravo
onako, kao i na svojim njivama, koje redovito
sastoje od nekoliko hektara, gospodare samostalno.
Veći dio privatnih šuma (SSVc) ima površinu
od 5—50 ha. S obzirom na temeljito
provedenu agrarnu reformu — važno je istaći,
da iznad 500 ha ima veoma malo posjeda, u
svemu 0.57Vo. Poduzeća kao vlasnici šuma većinom
su i vlasnici velikih pilana i tvornica
celuloze. Država vrši jaki nadzor nad gospodarenjem
u tim šumama.


Šumska uprava. Nadzor nad šumama a
negdje i upravu vrši Glavna uprava šuma.
S obzirom na zadatke, koje ima izvršiti,
dijeli se njezin rad na dvije velike grane.
Jedn a ima zadatak da upravlja državnim
šumama, dok je drugo j dužnost, da
vrši nadzor nad privatnim šumama.


Državne šume razdijeljene su na 90
upravno-gospodarskih jedinica, koje se razlikuju
po veličini s obzirom na proizvodne mogućnosti,
geografski položaj i t. d. Tako je u
Laplandiji prosječna površina takve jedne jedinice
pola milijona ha, dok je u južnim dijelovima
prosječno 20.000 ha. Svaka je ta jedinica
samostalna u gospodarskom pogledu; na
čelu joj je šumarski stručnjak sa sveučilišnom
spremom a njemu je dodijeljen odgovarajući
broj osposobljenog šumarskog stručnog i pomoćnog
osoblja. Siječe se samo po gospodarstvenoj
osnovi, koja se obnavlja svakih 10 go
dina.


Da se može uspješno i na vrijeme odvijati
gospodarstvo, mnogo pomaže i to, što se nastoji
čitav rad u svim pravcima po mogućnosti
što više pojednostaviti. A to je zaista i
uspjelo davanjem velike slobode činovnicima u
gospodarenju i uvođenjem lične odgovornosti.


Da bi poslovanje bilo što elastičnije. Gla vna
uprava šuma nastoji se prilagoditi
i u svome načinu poslovanja privatnim poduzećima.
To je osobito važno s obzirom na
opsežno trgovačko poslovanje u šumskom gospodarstvu
Finske. Da bi se pisarnički poslovi
olakšali, svaki i najmanji šumarski ured ima
stroj za računanje, za pisanje te druge suvrevremene
potrebne uređaje za rad u uredu.
Valja istaći, da se dopisivanje svodi samo na
najnužnije, jer se po pravilu svi poslovi obavljaju
brzoglasom.


Iz razloga, što veći dio privatnih posjeda ne
stoji pod upravom šumarskog činovnika, nad
njima je prema zakonskim propisima državni
nadzor: ne smije se šumu opusto
šitiaiskorišćavati je treba tako,
da ne bude smetnje za prirodno
pomlađivanje. Tko se ogriješi protiv
toga, šuma mu se konfiscira :
sječa se obustavlja.


Nadzor nad privatnim šumama vrše


t. ZV. šumarska povjerenstva, koja
se sastoje od 3—5 članova. Takvih povjerenstava
ima u svemu 18 u raznim dijelovima
države. Njihova je središnja ustanova t. zv.
»Ta pio«, koja na temelju zakona o šumama
ima znatnu državnu pomoć. T a p i o potpad?:
pod nadzor Glavne uprave šuma, ali
je u stvari samostalna ustanova. Nadzor se
sastoji samo u tome, da se vidi u što je upotrijebljena
državna pomoć.


Privatne šume nisu dužne imati gospodarstvenu
osnovu; svatko siječe onoliko, koliko
hoće, ali svako iskorišćavanje šume treba
prijaviti odnosnom šumarskom povjerenstvu.
Povjerenstvo ima zadatak, da
ne samo kontrolira održavanje propisa zakona


o šumama, nego i promicanje privatnog šumskog
gospodarstva u svim pravcima. Tako je,
primjerice, jedna važna djelatnost toga povjerenstva,
da daje dugoročne i niskokamatne
zajmove onim šumoposjednicima, koji žele provesti
poboljšne mjere u svojim šumama —
primjerice na močvarnom zemljištu kanalizaciju
ili snižavanje nivoa vode. Navesti ćemo
samo kao primjer, da su 1933./34. godine provedene
poboljšne mjere na više od 60.000 ha
šuma malih posjednika odvodnjavanjem.
Iskorišćavanje. Sječ a se provodi zimi kao
i izvlačenje a odprema s proljeća i
ljeti. Dugotrajan i visok snijeg omogućava
izvlačenj e pomoću saonica s konjskom
pregom. Čitavu državu isprepliće mreža većih
i manjih jezera i rijeka, radi čega je odprema
veoma jednostavna i razmjerno jeftina. U državi
se može odpremati drvo vodom na više
od 47.000 km. Izvlačenje se vrši do obala
najbližeg jezera ili rijeka, odakle se onda
s proljeća, kad snijeg okopni, odprema dalje.


Na osnovu desetgodišnjeg prosjeka izilazi,
da se je u Finsko j godišnje proizvodilo


36.1 mil. m^ Od toga je potrošeno
u državi . . 19.4 mil. m´ a
izvezeno je . 16.7 mil. m´.


K ovome treba još pribrojiti i gubitak, koji
nastaje prilikom sječe, izvlačenja i odpreme,
u svemu oko 2.5 mil. m´. Prema tome ukupna
proizvodnja iznosi godišnje 38.6 mil. m´. dok
je godišnji prirast ustanovljen sa 45.7 mil. m´.


U potonjih 20 godina stalno se sve više i
više razvija veleobrt celuloze. A to daje
mogućnost za povoljno unovčenje sortimenata,
koji se inače ne bi mogli lahko unovčiti.


Ponovan rat s Rusijom smeo je Finsku, da
svoje šumsko gospodarstvo u svim dijelovima
što više usavrši, a prije svega da sječu odnosno
potrošnju drveta dovede u potpuni sklad
sa stanjem u šumi odnosno s proizvodnom
sposobnošću šuma. Kako čitavo šumsko gospodarstvo
Finske počiva na naučnim temeljima,
nastoji se i potrošnju drveta postaviti na čvrste
temelje. U savezu s tim nastoianiem raščlanjuje
N. A. O s a r a potrošnju finskoga drveta
ovako:


1. drvo kao sirovina za veleobrt,
3. drvo potrebno za željeznice,
2. neprerađeno drvo za izvoz,
4. ogrijevno drvo za veleobrt.
5. drvo za potrebe seoskoga stanovništva i
6. drvo za razne druge potrebe.
Količina drveta. koja treba zadovoljiti notrebe
od 1—4. mijenja se. dok potreba pod 5
i 6 treba imati daleko stalniji karakter.


Kako odDada gotovo trećina čitave proizvodnje
drveta na zadovoljenje potreba pod 5,
razumljivo je, da se nastoji što detaljnije ispi


16