DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Ing. STJEPAN KANOTI (Sarajevo):


ZADRUŽNO ŠUMSKO GOSPODARSTVO


GEMEINSCHAFTLICHE FORSTWIKTSCHAFX


»Ono, što je bila obiteljska zadruga, ono, što


je bilo vezano krvlju uže obitelji — mora,


treba, zadružnim putem biti u cijelosti uspo


stavljeno. Danas, kad smo mi, hrvatski narod,


pristupili, pošli novim idejama a odbacili ideje


individualističke i demokratske, čitav narod


postaje jedna obitelj.«


(Iz govora Poglavnika)


I. Temeljne smjernice za izmjene u našem šumskom gospodarstvu.
O gospodarskim reformama uobće kao i o reorganizaciji raznih njezinih grana,
već se dugo i mnogo i piše i govori, pa nema sumnje, da će te reforme obuhvatiti i
naše šumsko gospodarstvo.


Teško je već sada govoriti o opsegu svih onih reforma u šumskom gospodarstvu,
koje se namjeravaju izvršiti, ali jedno je sigurno, da su reforme potrebne, i to
možda potrebnije, nego u ma kojoj drugoj grani narodnog gospodarstva. Dovoljno
je samo letimično spomenuti neodloživa pitanja u šumskom gospodarstvu u Bosni i
Hercegovini, koja su nastala povodom ukidanja svih dugoročnih ugovora o iskorišćavanju
šuma, pa izlučenje »mere i baltalika« i t. d. Ta su pitanja bila doduše
i do sada stalno na dnevnom redu, ali bez naročitog uspjeha, je r se rješava nju
njihovom nije nikada pristupilo sustavno i u nekom
međusobnom uzročnom redu, nego samo privremeno i djelomično,
kako je bolje pogodovalo nestalnim režimima, a
ne stvarnim narodnim potrebama.


U djelomičnom i površnom rješavanju mnogih važnih pitanja šumskog gospodarstva
bila je obično i klica neuspjehu. Izlučenje »m ere i baltalika«
te kolonizacija i likvidacija uzurpacija u Bosni i Hercegovini,
dioba zajedničkih seoskih i obćinskih pustih zemljišta,
reorganizacija u gospodarenju i upravi šuma zemljišnih
zajednica i imovnih obćina, uređenje agrar. šum.
zajednica i e k s p r o p r i a c i j a šuma velikog privatnog posjeda,
zadružno šumsko gospodarstvo, komasacija i arondacij
a šum a — sve su to pitanja, koja su međusobno povezana skoro istom
svrhom i istim uzrocima, pa ih stoga treba i rješavati u određenoj međusobnoj
uzročnoj i vremenskoj povezanosti. Kako se je na pr. moglo vršiti dodjeljivanje
državnog šumskog zemljišta prije, nego je u tim servitutnim šumama izvršeno izlučenje
»mere i baltalika«? I tako redom.


Ako se već imaju pred očima velike reforme, ako se želi mijenjati cjelokupna
struktura narodnog gospodarstva, neka ta promjena bude što temeljitija i što radikalnija,
pa makar to na prvi pogled izgledalo i nemoguće. Mijenjaju se vjekovni
sistemi vladavine i društvenog poredka, ruše se iz temelja zamašne poluge, koje su
podupirale dosadašnju »ravnotežu« svjetskog gospodarstva, pa zar da se ustručavamo
mijenjati ono, što postoji tek nekoliko decenija i što je sazdano mimo volje
i protiv volje naroda i narodnih potreba?!


Mi smo danas hvala Bogu u takvom položaju, da možemo svoje šumsko gospodarstvo
reorganizirati tako, da ono podpuno odgovara potrebama hrvatskog
naroda, što do sada nismo mogli, jer su o potrebama našeg naroda odlučivali viš^
svi drugi, nego Hrvati. Naša obća gospodarska ovisnost spriječavala je naš narod
i u tome, da vodi svoju narodnu šumsko-gospodarsku politiku. Ona je stalno bila
pod suverenim uplivom domaćeg i stranog, a više stranog nego domaćeg kapitala.
Nikakve, ni političke, ni gospodarske a ni društvene reforme nisu se mogle ni
smjele provoditi, ako su one ugrožavale bilo koji, pa i najneznatniji probitak toga
kapitala. Dok je strani i domaći kapital tako suvereno upravljao našim cjelokupnim


9
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 12     <-- 12 -->        PDF

gospodarstvom, upravljao našom carinskom i tarifnom politikom, određivao po svojoj
volji visoke cijene proizvodima svoga veleobrta i sloboano ih prodavao na našem
tržištu, iskorišćavao na najneraciominiji način naša šumska bogatstva i na
njima zarađivao ne milijune nego milijarde, dotle je naš seljak, koji prvi ima pravo
na korist iz tih šuma, bio silom prilika natjeran, da svoje potrebe na drvu podmiruje
— krađom.


Probitci posebničkog kapitala bili su u našoj šumskoj privredi preči i jači od
samih interesa države. Država nje nimalo vodila računa o tome, da naše šume imaju
podmirivati u prvom redu naše domaće potrebe na drvu. Država to nije radila čak
ni tamo, gdje je bila na to izričito i zakonom obvezana. Bosanski seljak kao me rematsk
i ovlašteni k dobivao je svoju punu kompetenciju merematskog
drveta redovno samo na papiru, samo po uređajnim elaboratima, a stvarno dobivao
je mnogo manje, negdje i ništa. Kao da se namjerno išlo za tim, da
seljak bude prisiljen svoje potrebe na drvu podmirivati
nezakonitim putem, kako bi se imalo razloga putemamnestija
šumskih krivica sticati popularnost u narodu. Šume su
služile »predstavnicima naroda« kao izborni fond svoje vrsti, pa je seljak
za vrijeme izbora bio u šumi posve slobodan. Probitci kapitala i državnog fiska
smatrali su, da se u bosanskim šumama ne izvrši izlučenje »mere i baltalika« sve
dotle, dok su te šume bar iole sposobne za najgrublju eksploataciju. Narodne potrebe
bile su na posljednjem mjestu, a šume su služile samo za lako i brzo obogaćivanje
pojedinaca te kao zakrpa u državnom proračunu.


Kako i u kojem će se pravcu razvijati šumsko gospodarstvo u Nezavisnoj Državi
Hrvatskoj, rezolutno je istaknuto u osnovnim načelima ustaškog pokreta:
Prirodna bogatstva zemlje, šume i rude, ne mogu
biti objektom osobnog obogaćivanja. Nema sumnje, da će se gospodarski
život našega naroda u buduće izgrađivati po određenoj osnovi, po kojoj
će Država negdje više i negdje manje upravljati narodnim gospodarstvom, kako
bi se mogla stamo podržavati potrebna ravnoteža na jednoj strani između rada i
kapitala, a na drugoj između proizvodnje i potrošnje. Upravljano narodno gospodarstvo
ne može se međutim ni zamisliti bez organizacije pojedinih grana proizvodnje,
upravo bez upravljanja s jednoga mjesta čitavoga narodnog gospodarstva.


Upravljanje narodnim gospodarstvom ne će međutim, kao do sada, imati svrhu
nekog izrabljivanja narodnog rada i narodne muke u tuđe svrhe i ciljeve, od čega
bi imali korist samo eksponenti kapitala. Upravljano gospodarstvo ima
se prilagoditi sasvim nasim narodnim potrebama, ono zapravo i ne smije imati
drugu svrhu, nego da razne narodne potrebe i izvore narodnih prihoda i narodnih
energija dovodi i odvodi odgovarajućim kanalima i putevima, kako u gospodarskom
životu naroda ne bi došlo do poremećaja, do gospodarskih kriza i katastrofa.
Upravljano gospodarstvo ne smije mijenjati ili čak zaustavljati prirodni tok narodnog
života, ne smije biti kabinetska tvorevina, nego što bliža narodu i narodnim
potrebama. Čimbenici državne vlasti nisu za to, da stvaraju samo kabinetske
osnove, ili možda da jednostavno kopiraju tuđe osnove, koji sa shvatanjem i potrebama
našega naroda nemaju ništa zajedničkoga. Takve osnove već su unaprijed
osuđene na neuspjeh, pa bile one i najidealnije, pogotovo ako ih se želi ostvariti
silom i protiv volje naroda.


Narod sam najbolje poznaje i osjeća svoje duhovne i materijalne potrebe. Ne
smije nas, međutim, zaprepastiti, ako narod svoje želje i potrebe kadkada izjavljuje
i u grubom obliku. Uprava je zato, da i sve grubo izražene težnje narodne
duše pažljivo ispita, da im da doličan oblik, da ih sustavno sredi pa da ih onda po
osnovi provodi u život. Uzaludan je svaki pokušaj odupirati se prirodnim težnjama
naroda. U tome još nitko nije uspio.


Potrebama narodnim, međutim, nije teško udovoljiti, samo ako se hoće, jer
narod ne traži nikada mnogo i ne traži ono, što je nemoguće. On je toliko skroman
i obrazriv u svojim težnjama i potrebama i logičan u svojim zahtjevima, da
je upravo čudo, zašto zbog narodnih potreba i zatjeva dolazi do jačih potresa.


Narod je živi organizam s duhovnim i materijalnim potrebama. Široki slojevi
naroda ne traže vlast, nego zadovoljenje svojih životnih potreba. A prava mudrost


10
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 13     <-- 13 -->        PDF

upravljanja državom i jest u tome, da se oprezno suzbije demagoški raspirena
težnja narodnih slojeva za vlašću, ali da se istodobno zadovolje njihove duhovne
i materijalne potrebe, U tome zadovoljenju i jest bit narodnoga blagostanja. Vlast
nigdje pa ni u »najdemokratskijim« državama ne pripada narodu kao cjelini, pa ni
većini ni manjini naroda, nego neznatnoj skupini ljudi. To je uostalom u prirodi
svake vlasti, jer nijedna ljudska zajednica ne može sama sobom upravljati, nego
treba upravljača. Više puta neznatna manjina, ili dapače samo jedan čovjek ispravnije
shvati bit narodnih potreba, nego velike političke stranke. Stoga u novom
poredku, koji se izgrađuje, ne postavljaju stranke upravljače države, nego će se prirodnim
procesom izdvajanja elite duha i znanja uzdizati na površinu pojedinci
sa većom moralnom vrijednošću, pa će narodne mase u toj narodnoj eliti instinktivno
i neposredno naći svoje upravljače, kojima će povjeriti svoju sudbinu
s više povjerenja, nego dosadašnjim političkim strankama i njihovim prvacima.


Narod svojim zdravim instinktom prihvaća svaki novi poredak, ako osjeti, da
je on stvoren za njega, a ne protiv njega. Mnogi naši liberalni zakoni nisu se mogli i
u cijelosti primijeniti u život, jer ne odgovaraju duši naroda i ne uređuju njegovej
životne potrebe, nego su plod teoretskih nagađanja, ili su, što je još gore, običan
prijepis zakona stranih država.


U stvaranju naše nove i bolje budućnosti moramo se čuvati svega onoga, što
može da koči našu želju i našu odlučnu volju za napredkom. Zato je potrebno sto
češće i što jače isticati štetan upliv stranačke politike na razvoj naših gospodarskih
prilika. Narod treba što više udaljiti od stranačke politike i organizirati ga u slobodnim
gospodarskim organizacijama. Gospodarski slobodan i zadovoljan narod ne
će svoju sudbinu ni povjeravati političkim, spekulantima i izrabljivačima, nego svojim
najboljim sinovima, koji će voditi brigu o stvarnim narodnim potrebama.
Dosadašnju lažnu demokraciju zamijenit će demofilija. Niti_
vi a s t^ n a r o d a, niti vlast nad narodom, nego vlast za narod.
Sve svoje najjače i najbolje umne i fizičke sposobnosti treba staviti u službu narodnom
napredku i blagostanju.


Sustav gospodarskog liberalizma postavio je princip rentabiliteta u
gospodarstvu kao dogmu, u koju se ne smije dirati. Dosadašnjem gospodarstvu
bila je zarada glavni podstrekač, a ne potrebe života. Zato se je često proizvodilo
ono, što je bilo manje potrebno za život, ako je bilo rentabilnije; nije se proizvodilo
kadkada ni ono, što je za život neophodno potrebno, ako se nije bolje rentiralo.
Ako su takve artikle uslijed pogrješne kalkulacije ipak proizvodili, uništavali
su ih. Jer se je i to bolje isplatilo, nego da se tim proizvodima, uz sniženu cijenu,
podmire potrebe siromašnih narodnih slojeva! Za to smo i doživljavali neprirodne
pojave, da na jednoj strani gladuju milijuni ljudi, a na drugoj se bacaju ogromne
količne žita u more, kavom se lože lokomotive a mlijeko lije u kanale. Po ovome
shvatanju glavničara, gospodarstvo ne služi zadovoljenju narodnih potreba, nego u
prvom redu obogaćivanju pojedinaca. Nema li u nekom poslu velike zarade, ne
treba ga ni raditi.


Gospodarski liberalizam, odnosno kapitalizam zasnovao je život na prolaznim
vrijednostima, na novcu, na kapitalu i kamatima od kapitala, a ne na narodnom
radu i na stvarnim potrebama naroda. Ovakav kapitalistički princip
rentabiliteta rigorozno se je primjenjivao i u gospodar enjusnašimšumama.


Naše buduće narodno gospodarstvo ne smije se međutim upravljati po tim
načelima gospodarskog liberalizma, nego po načelima zadovoljenja duhovnih i materijalnih
narodnih potreba. Proizvodi ono, što narodni život traži,
stvaraj ono, za čime narodna duša teži. Princip rentabilitet
a ne smije biti »conditio sine qua non« stvaralačkog rada i nastojanja´ u
raznim granama narodne djelatnosti. Ne smije se u svakom podhvatu gledati samo
na rentabilitet, nego u glavnom na to, hoće li taj posao poslužiti udovoljenju životnih
potreba naroda. Ako svaku djelatnost prosuđujemo samo s gledišta što veće,
brže i neposredne dobiti, onda će mnoga prirodna dobra ostati i nadalje neiskorišćena,
mnogi prirodni kapitali ostat će i nadalje mrtvi, iako su možda za narodni
život i te kako potrebni.


U
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 14     <-- 14 -->        PDF

šumsko gospodarstvo ne spada kod nas, ni po čemu, u sporednu granu narodnog
gospodarstva. Ono je naročito važno i neophodno potrebno za naše seljačko
gospodarstvo, jer u životu našeg seljaka ima šuma mnogo veće značenje, nego se
to često misli. Da nije tako, ne bi seljak toliko nasrtao na šumu. Uređenje odnosa
naših seljačkih gospodarstva prema šumi jedno je od najvažnijih i najosjetljivijih
pitanja naše šumsko-gospodarske politike. Ako ispravno riješimo to pitanje, riješili
smo ujedno i pitanje čuvanja šuma. Seljak nasrće na šumu, jer mu je ona potrebna,
jer bez nje ne može voditi svoje seljačko gospodarstvo. Seljak je najveći
i najuniverzalniji potrošač šumskih proizvoda. On ne treba šumu samo zbog drveta,
kao ostali potrošači, jer on u šumi iskorišćuje pašu i stelju, lisnik, žiropašu, razne
šumske plodove, gljive i drugo. Osiguramo li našim seljačkim gospodarstvima
pokriće njihovih potreba redovnim putem, seljak ne će imati ni razloga ni potrebe,
da nasrće na šumu i da šumske proizvode pribavlja neredovnim putem.


Iz ovoga slijedi, da seljačko šumsko gospodarstvo ne
smijemo organizirati po načelima gospodarskog liberalizma,
na načelu najvećeg rentabiliteta, nego na temelju
opravdanih i stvarnih narodnih potreba. Cilj šumskog gospodarstva
u seljačkim šumama ima biti: što potpunije,
što bolje i što lakše podmirivanje seljačkih gospodarstava
svima šumskim proizvodima, koji su seljačkim gospodarstvima
neophodno potrebni. Zato u seljačkom šumskom gospodarstvu
ne smijemo težiti za najvećom šumskom rentom, a ni za najvećom čistom
zemljišnom rentom, nego za onim načinom gospodarenja, koje će najbolje odgovarati
zahtjevima i potrebama seljačkih gospodarstava.


Gospodarenje sa šumom kod nas uopće valja urediti tako, da u prvom redu
budu podmirene sve domaće potrebe na šumskim proizvodima. Načelno uzevši —
nijedan komadić drveta ne bi smio izaći iz države, ako je neophodno potreban našem
čovjeku. Međutim sadašnje je stanje naših šuma u pogledu vlasništva takovo,
da su baš u tom pogledu potrebne velike promjene. U našoj Državi ima ako 4 milijuna
hektara šumske površine. Od toga odpada na državne šume oko 2,5 mil. ha,
na komunalne i samoupravne šume (bez šuma imovnih općina) 0,5 mil. ha, i na
posebničke šume oko 1 mil. ha. Površina posebničkih i komunalnih šuma je dakle
razmjerno nedovoljna, da podmiri sve potrebe na šumskim proizvodima našeg najjačeg
potrošača — seljačkih gospodarstava. Vidjet ćemo kasnije, da komunalne šume
već sada vrlo teško ili nikako ne mogu udovoljavati svojoj zadaći, pa nastaje pitanje,
da li sadašnji oblici našega komunalnog šumskog gospodarstva odgovaraju suvremenim
potrebama naroda, ili ih treba mijenjati odnosno urediti na drugoj
osnovi i na drugim načelima, koja su bliža narodnom duhu i suvremenim narodnim
potrebama.


Novo vrijeme snažno krči sebi put k novom društvovnom poredku, koji svuda
postavlja na prvo mjesto probitke zajednice, pa tek onda probitke pojedinca. Na
temelju takvog društvovnog principa izvršit će se vjerojatno i sve naše gospodarske
reforme. Kako država predstavlja najjaču i najobsežniju ljudsku zajednicu,
pripada joj pravo i dužnost, da ona uređuje sve društvovne i gospodarske odnose
pojedinih dijelova te zajednice.


Na osnovi tog principa izdana je nedavno i zakonska odredba, kojom se ukidaju
krajiške imovne obćine, a sva njihova imovina prelazi u vlasništvo države,
koja se istom odredbom ujedno obvezuje, da će uz uvjete, koje će propisati ministar
šumarstva i rudarstva, obskrbljivati bivše pravoužitnike imovnih obćina potrebnim
šumskim proizvodima. Zato, kao svoju logičnu posljedicu, ta odredba
ujedno nagoviješta i donošenje zakonske odredbe o obskrbi pučanstva šumskim.
proizvodima.


Sigurno je, da je ova zakonska odredba samo jedna etapa k potpunoj reorganizaciji
našega šumskog gospodarstva i da se u tom pogledu ne će stati na po
puta, nego će za imovnim obćinama doći na red i reorganizacija uprave i imovinsko-
pravnih odnosa za ostale komunalne i samoupravne šume, pa i za šume posebničke,
kako bi sva naša šumska bogatstva bila što svrsishodnije iskorišćivana za
narodne potrebe.


12
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 15     <-- 15 -->        PDF

u produženju svojih šumsko-gospodars kih reforma država možda ne će ići za
tim, da i šume drugih komunalnih zajednica i ostalih kategorija vlasništva uzme
u svoje vlasništvo, ali nema sumnje, da će morati radikalnije zahvatiti u probleme
gospodarenja sa preostalim nedržavnim šumama. To posredovanje može država izvršiti
i na druge načine a ne samo uzimanjem u svoje vlasništvo. Jedan od tih načina
može biti i organizacija seljačkog šumskog posjeda na zadružnom temelju.


II. Šuma u komunalnom vlasništvu kod nas.
Naš narod ima nekoliko ustanova, koje svojom imovinsko-pravnom strukturom
predstavljaju naročiti oblik ne samo zajedničkog šumskog gospodarstva, nego i zajedničke
imovine. Jedne su od tih ustanova nastale posredovanjem države radi
sređivanja imovinsko-pravnih odnosa poslije raskida feuduma, a druge su nastale
posredovanjem države a povodom ekspropriacije velikih šumskih posjeda. Među
prve ubrajamo zemljišne zajednice i dosadašnje imovne obćine, a
drugo su agrarne zajednice. Postoji i treći tip zajedničkog šumskog gospodarstva,
a to su šume samoupravnih tijela: seoske, općinske i gradske.


Kako je nastao komunalni šumski posjed — nije potrebno ovdje ponavljati, jer
je to pitanje i u stručnoj šumarskoj i u pravnoj literaturi dovoljno osvijetljeno.
Potrebno je, međutim, ipak, savezno s našim kasnijim razlaganjem, barem u najkraćim
crtarna prikazati pravnu strukturu i imovinsko-pravne odnose za svaki od
pomenutih oblika komunalnog šumskog gospodarstva, kako bi se upoređenjem
odnosa mogao donijeti zaključak o stvaranju novog oblika šumskog
posjeda, iz kojega bi se uklonili svi oni nedostaci, koji su
se do sada pokazali kao smetnja uspješnom djelovanju i
promicanju za-´edničkog šumskog gospodarstva.


Zemljišne zajednice. U smislu Zakona o zemljišnim zajednicama razumijevaju
se pod zemljišnim zajednicama takve skunine ili zaiednice ovlaštenika, kojima pripada
Dravo zaiedničkog (skupnog) uživanja stanovitih zemljišta s naslova vlasnosti
tih zemljišta, ako se to pravo skupnog uživanja osniva na pravnim uredbama, koje
potiču iz doba prije krijeposti građanskog zakona, ili na temelju zakonite provedbe
razriiešenia urbarske veze, ili na osnovi § 17. temeljnog krajiškog zakona od 7.
svibnja 1850. god.


Ovlaštenička prava u zemliišnoj zajednici nisu jednaka, a prema
tome nije jednak ni onseg korišćenja zajedničkog zemljišta. Veličina ovlašteničkof?
prava osniva se na veličini selišta. odno´?no zemljišta, koje je dotični kmet ili njegova
zadruga uživala na bivšem feudalnom posjedu. Jedinica ovog selišta iznosila
je 12 kat. jutara, ali je rijetko koji kmet uživao cijelu ili više takvih jedinica, nego
obično ^U, 2/4. 14 pa i manie. pa su po razrješenju feudalnih odnosa prema veličini
tih selišta ovlaštenici imali pravo uživanja šuma i pašnjaka, koji su segregacijom
vlastelinskih šuma i pašnjaka određeni za podmirivanje potreba tih bivših kmetskih
selišta.


Ovlašteničko pravo u zemljišnoj zajednici nije međutim samostalno osobno
pravo ovlaštpnika. nepo ie vezano za vlasnost nekretnina, to jest za vlasnost bivših
kmetskih selišta. S prodaiom tih nekretnina otuđuje se i samo ovlašteničko pravo,
ali zakon predviđa i slučajeve, kada se to pravo može otuđiti i bez prodaje nekretnina,
kso i obratno, da se to pravo zadrži i ako se prodaju ovlaštene nekretnine.


Jedan ovlaštenik može imati i nekoliko ovlašteničkih prava u iednoj zemljišnoi
zaiedniri. do koiih ie mogao doći kupom ili nasljedstvom zemljišta, s kojima
ie vezano ovlašteničko pravo u dotičnoj zemljišnoj zajednici, a isto tako može na
taj način doći do ovlašteničko? prava i u više zemljišnih zajednica.


Ovlašteničko pravo na uživanie zajedničkog zemljišta neke zemljišne zaiednice
zabilie^eno ie u gruntovnim kniigama na one ovlaštenikove nekretnine, s koiima
ie to pravo vezano. Samo pak nravo vlasništva na zajedničko zemljište zabilježeno
je u Pruntovnici samo na zemljišnu zajednicu kao juridičku osobu, pa prema tome
ovlaštenici zemljišne zajednice nisu nikakvi suvlasnici tog zajedničkog zemljišta.
Vlasnik je samo zemljišna zajednica kao juridička osoba,
a ovlaštenici imaju samo pravo na uživanje tog zajedničkog
zemljišta u visini njihovog ovlašteničkog prava.


.13
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Individualna dioba nekretnina zemljišnih zajednica zakonom je omogućena pod
stanovitim uslovima.


Imovne općine bile su samostalne, autonomne korporacije sa svrhom, da
upravljajući zajedničkom imovinom podmiruju u prvom redu sve potrebe svojih
članova pravoužitnika, a u koliko to stanje njihovih šuma dozvoljava, da se brinu
i za ostale zajedničke korisne gospodarske i kulturne ciljeve svoje zajednice. Donošenjem
zakonske odredbe o uzimanju imovine imovnih obćina u vlasništvo države,
pravoužitnicima imovnih obćina nije oduzeto i pravo na obskrbu šumskim proizvodima.
Spomenuta zakonska odredba naprotiv predviđa, da će se to pravo protegnuti
i na ostalo pučanstvo.


Pravo članstva u imovnoj općini, odnosno pravo biti dionikom svih uživanja
zajedničke imovine jest nasljedno pravo, i ono se ne može ni na koji drugi način
postići, kao na pr. kod zemljišnih zajednica. To personalno pravo ne može se međutim
realizirati sve dotle, dok dotični im.alac toga prava ne dođe u posjed kuće
i zemljišta, s kojima je to pravo vezano. Prema tome je i za članstvo u imovnoj
općini potrebna dvostruka kvalifikacija: personalna i realna. Personalno pravo ne
može se međutim nikada ni izgubiti ni prodati, pa makar pravoužitnik prodao i
kuću i sve svoje nekretnine. Ono se može izgubiti samo smrću. Ist o tak o on o
se ne može ni kupiti ni samo za sebe ni kupom nekretnina,
s kojima je to pravo vezano, ono se može samo naslijediti,
u čemu se imovne općine mnogo razlikuju od zemljišnih
zajednica.


Članovi imovne općine nisu suvlasnici zajedničke imovine, nego je vlasnik
samo imovna općina kao juridička osobi, dakle skupina točno određenih fizičkih i
prarnlh osoba i njihovi pravni nasljednici s nasljednim personalnim pravom uživanja
zajedničke šume.


Svojim velikim zadatkom, vrijednošću svoje imovine kao i svojom organizacijom
predstavljale su imovne općine jednu od najvažnijih i najjačih skupina naše komunalne
šumske privrede. Tu njihovu veliku važnost ispred sviju ostalih oblika
našeg komunalnog šumskog posjeda nije moglo smanjiti ni njihovo teško stanje,
pa su i sva nastojanja oko saniranja tih nepovoljnih prilika dolazila baš otuda, što
su imovne općine u našem narodnom i gospodarskom životu vršile veliku i odgovornu
zadaću. Zastoj u vršenju tih zadaća, znači ujedno i djelomični zastoj u narodnom
životu.


Glavni zadatak imovnih općina sastojao se u tome, da svoje članove trajno
snabdijevaju potrebnim šumskim proizvodima, a naročito građom i ogrjevom, pašom,
žiropašom, steljom itd. U koliko je stanje šume, obzirom na strogu potrajnost
šumskog gospodarenja dopuštalo, imao je svaki pravoužitnik pravo na potpuno
podmirenje svih svojih opravdanih, ustanovljenih potreba. Besplatno podmirenje
ovih potreba bilo je, međutim, moguće samo onda, ako je potrajni godišnji prihod
šuma nakon podmirenja potreba pravoužitnika bio dovoljan i za podmirenje svih
troškova čuvanja, uprave i poreza. Ako je godišnji prihod bio od toga manji, bili su
pravoužitnici dužni za pojedine vrste užitaka iz zajedničke šume plaćati neku određenu
pristojbu, pa se zadovoljiti i sa smanjenim podmirenjem svojih potreba.


Budući da su imovne općine morale svojoj svrsi služiti trajno, to se nisu
smjele trošiti i osnovne glavnice imovne općine, već samo redovni godišnji prihodi.
Suvišci od prihoda, koji su preostali nakon podmirenja svih potreba pravoužitnika,
kao i poslije podmirenja svih troškova čuvanja, uprave i poreza mogli su
se upotrjebiti samo u obće korisne svrhe kao: podizanje škola, bolnica, izgradnju
cesta, mostova, melioraciju zajedničkog zemljišta, kao i u druge svrhe korisne za
cijelu imovnu obćinu. Izvanredni prihodi smatrali su se nepotrošivom glavnicom,
od koje se mogu uživati samo kamati.


(Nastavit će se)


14