DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1941 str. 5     <-- 5 -->        PDF

GOVOR PREDSJEDNIKA HRVATSKOG
ŠUMARSKOG DRUŠTVA


PROČELNIKA ODJELA ZA ŠUMARSTVO G. ING. ANTE ABRAMOVICA
NA GODIŠNJOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI HRVATSKOG ŠUMARSKOG
DRUŠTVA U ZAGREBU, DANA 14. RUJNA 1941.


(DIE REDE DES PRÄSIDENTEN DES KROATISCHEN FORSTVEREINES, DES
HERRN ING. ANTE ABRAMOVlC, ANLÄSSLICH DER JÄHRLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
DES KROATISCHEN FORSTVEREINES IN ZAGREB AM 14. SEPTEMBER
1941.)


Dragi kolege!


Osnutkom Države Hrvatske našlo se je naše šumarstvo pred mnogim
i važnim zadatcima. Već samom tom činjenicom, što je osnovano
ministarstvo šumarstva i rudarstva kao samostalan resor, lüstaknuta je
velika važnost šumskog gospodarstva kao privredne grane u sklopu
općeg narodnog gospodarstva u našoj Državi.


Poznato Vam je svima, da se u bivšoj Jugoslaviji riilje vodilo dovoljno
računa o racionalnom šumskom gospodarstvu, pa su prema tomu
naslijeđeni mnogi grijesi prošlosti, koje valja u budućnosti popraViti. Dovoljno
je istaći samo to, da su mnoga veleobrtna šumska poduzeća, većinom
tuđinska, vršila u našim šumama bezobzirnu eksploataciju, koja
je imala loših posljedica za cijelu našu narodnu privredu.


Nezavisna Država Hrvatska imade težak zadatak, da ilspravkom
počinjenih pogrješaka unese u naše šumsko gospodarstvo sasma novi
duh, koji će se u sklopu određene, dirigirane privrede, temeljiti na trajnoj
proizvodnji naših šuma, čuvajući njihovu proizvodnu snagu za podmirenje
potreba našega naroda. U cilju ostvarenja svih zadataka dirigirane
privrede na polju šum. gospodarstva, pokazala se je potreba, da naše
ministarstvo šumarstva u duhu potreba i stvaranja novog gospodarstva
Evrope reorganizira svoj rad i da šumsko-gospodarskoj politici da jasne
i određene smjernice. U savezu s time dala bi se naša šumsko-gospodarska
politika, po mome mišljenju, teraziti ovako:


»Na temelju racionalnog i strogo potrajnog šumskog gospodarenja,
čuvajući proizvodnu snagu šumskog zemljišta, proizvoditi što veće po~
trajne prihode i po kakvoći i po kolikoći, te provoditi što racionalnije
iskorišćavanje glavnih i sporednih šumskih proizvoda u svrhu osiguranja
pokrića unutarnje potrošnje drva i stvaranja viškova za izvoz u inostranstvo,
a sve to u okviru dirigirane privrede.«


Iz te formulacije jasno proističu sve zadaće šumskog gospodarstva
i naše miniistarstvo, držeći se tih jasno postavljenih zadataka šumskogospodarske
politike, već je provelo u svom radu stanovite mjere za njihovo
ostvarenje.


Među prvim mjerama, koje su poduzete sa strane ministarstva, bila
je borba za šumu, i to znači zaštita i obrana naših šuma ukidanjem dugoročnih
ugovora i ukidanjem loših gospodarstvenih osnova te usklađivanjem
godišnjih sječa i godišnjih etata prema visini prosječnog dobnog
prirasta na određenim površinama. Time je zadan smrtni udarac jednom
nemogućem sustavu sječa i upravo kolonijalnom načinu ´iiskorišćavanja
naših šuma. Gospodarskim osnovama, koje se nanovo sastavljaju, pro


417
ŠUMARSKI LIST 10/1941 str. 6     <-- 6 -->        PDF

pisuju se mjere za sustavno pošumljavanje ogoljelih površina, za čišćenje
kultura i branjevina, za uzgajanje i njegu mladin sastojina, a propisuju se
i ostale potrebne mjere za popravak šumskog gospodarstva, koje je na
mnogim stranama povrijeđeno. Te gospodarske osnove propisuju potrebne
mjere za podizanje proizvodne snage šumskog zemljišta, zatim
za podizanje proizvodnje drva, kako bi se postigli najveći mogući prihodi
i Sortiment! visoke tehničke kvalitete.


Podizanje proizvodnje drva važan je čimbenik u narodnopolitičkoj
i narodno-gospodarskoj izgradnji naše Države. Drvo je postalo
najvažnijom sirovinom našeg veleobrtničkog rada, koja se sve više potražuje,
jer se sve viiše iskorišćuje i prerađuje u raznim veleobrtnilčkim
granama. Podizanjem proizvodnje drva postići ćemo samostalnost našeg
šumskog gospodarstva, osigurat ćemo građevne i ogrjevne potrebe naših
državljana, pokrit ćemo našu unutarnju potrošnju i osigurat ćemo
viškove za izvoz u svrhu dobivanja što većega iznosa deviza iz vanjskih
država, kao i u svrhu ostalih koristi, koje iz toga proističu.


Poznato je, da za izvoz iz Države može doći u obzir samo ono
drvo, koje preostaje iza potpunoga podmirenja domaćih potreba, a jedno
i drugo treba da bude u skladu sa proizvodnim mogućnostima naših
šuma. Prema tome i domaća potreba i: viškovi za izvoz imaju biti, po svojoj
količini i po svojoj kakvoći, usklađeni prema proizvodnji šumskih
proizvoda, odnosno prema proizvodnim mogućnostima racionalnog šumskog
gospodarstva u zemlji.


Sasma je razumljivo, da drvu, kao važnoj sirovini, treba posvetiti
što veću pažnju i! to prije svega štednjom u vlastitom kućanstvu a onda
zamjenom za ugljen, gdjegod se to može provesti bez štete za cjelokupno
narodno gospodarstvo. Treba se držati principa, da je svako rasipanje
drva pravi grijeh i da se nijedan komadić đrveta,
sposobnog za tehničku uporabu, ne bi smio
i z g o r i t i u peći, ako se samo može zamijeniti sa
ugljenom —- čuvajući tako drvo kao sirovinu za
mehaničku i kemičku preradu.


Sva dakle potrošnja i prerada drva te svi izvozni viškovi u drvu
imadu se ravnati prema kapacitetu sječa i prema određenim etatima
tako, da se ni u kojem slučaju ne smije dogoditi, da se sječama načima i
iskorišćuje temeljna ili ekonomska šumska glavnica. Potrajnost je grana,
na kojoj počiva šumsko gospodarstvo.


U prijašnje vrijeme bio je rad šumara u glavnom ograničen na proizvodnju
drveta,, dok je šumski veleobrt bio redovno izvan dohvata šumara.
Posljedica je toga bula, da se je veleobrt razvijao bez obzira na
svoje prirodne uvjete, bez obzira na količinu i blizinu sirovina. A kako su
predstavnici raznih tuđinskih poduzeća imali u bivšoj državi moćan upliv
na mjerodavne krugove, dobivali su alimentacije u šumama bez obzira
na stanovište baš hrvatskih šumarskih stručnjaka, kojii su se zalagali»
da se zahtjevi veleobrta usklade prema proizvodnim mogućnostima šuma.
Prema tome je veleobrt radio sasvim u skladu sa liberalističkim tendencijama
međunarodnog kapitalizma ne obazirući se na stvarni! šumski
potencijal, i ne vodeći računa ni o faktičnim potrebama tržišta ni o konjukturnim
oscilacijama. Radi toga je dolazillo do neugodnih posljedica
i za vlasnike šuma, i za potrošače i´ uslijed neograničenog izvoza moralo
se je plaćati visoke cijene za preostalo drvo u zemlji a osim toga se je
faktično izrađivalo više sirovine, nego što dopušta racionalno šumsko


418
ŠUMARSKI LIST 10/1941 str. 7     <-- 7 -->        PDF

gospodarstvo. Da se zavede red, kako u šumi a tako i na domaćem
tržištu drva, ministarstvo je uzelo u svoje ruke svekoliku šumsku privredu
počevši od proizvodnje pa do razdiobe dobara, dakle: cijelu proizvodnju,
preradu, promet i trgovinu drvetom, jer je samo na taj način
moguće zavesti sustavnu privrednu djelatnost u čitavom složenom gospodarskom
procesu šumarstva.


U savezu s time provelo je ministarstvo novu organizaciju rada u
samom ministarstvu i to tako, da je u tu organizaciju uvrstilo veleobrt,
promet i trgovinu drvetom, vrhovnu upravu i nadzor nad šumsko-veleobrtnim
poduzećima, te upravu državnih veleobrtnih poduzeća. Iz te se
organizacije vidi težnja, da u jednoj ruci! bude sav proces — od proizvodnje
pa do potrošnje drveta, što je uostalom, sasvim u skladu sa današnjim
načelima dirigirane privrede. U šumarske ruke, prema tome,
mora doći dirigiranje prometa sa šumskim proizvodima, njihova prerada
ii raspodjela, a sve to prema prihodnoj sposobnosti naših šuma.


Kako je šumarstvo u Hrvatskoj najjača privredna grana, razumljivo
je, da se i u vanjskoj trgovin´i ogleda njezina važnost — u učešću proizvoda
šumarstva — prema ostalim izvoznim proizvodima. Pošto odmah,
nakon priznanja Nezavisne Države Hrvatske, nije bilo moguće sačiniti
trgovinske ugovore na godinu dana, to su u mjesecu svibnju povedeni
pregovori s Njemačkom i Italijom, koji su doveli do trgovinskih ugovora
na 4 mjeseca, t. j . koji su na snazi do kraja rujna o. g.


Uslijed ratnog stanja Njemačka ima danas velike potrebe nai drvetu,
koje ne može podmiriti iz vlastitih šuma. Osobito potražuje crnogoričnu
rezanu gradu i bukove trupce za ljuštenje. Trgovinski! ugovor s Njemačkom
predviđa promet za ova 4 mjeseca u vrijednosti od trideset miliona
maraka, od čega preko polovica odpada na šumske proizvode.


Za produbljivanje hrvatskih i njemačkih odnosa u šumskom i drvarskom
gospodarstvu osnovan je naročiti odbor, koji ima zadaću, da
uspostavi što užu saradnju između hrvatskog i njemačkog šumarstva i
da ureduje sva pitanja, koja se odnose na izvoz proizvoda šumarstva iz
Hrvatske u Njemačku.


Trgovinski ugovor s Italijom, kao najstarijim prirodnim kupcem
našeg drveta, predviđa izvoz proizvoda šumarstva u 4 mjeseca u vrijednosti
od oko dvjesta miliona Kuna, što čini više od polovice sveukupnog
izvoza u Italiju. Italija u glavnom potražuje crnogorično piljeno drvo,
zatim celulozno drvo bukovo i crnogorično, ogrijevno drvo, drveni ugljen
i bukove trupce za ljuštenje.


Proizvodi! šumarstva zauzimaju važno mjesto i u našem trgovinskom
ugovoru sa Švicarskom i to u vrijednosti od 270 miliona Kuna, ne
računajući ovamo vrijednost tanina, što čini! gotovo polovicu vrijednosti
našeg ukupnog izvoza od 600 miliona Kuna. U Švicarsku se izvozi! piljeno
hrastovo i bukovo drvo, drveni ugljen, meko piljeno drvo, bukovi
frizi, ogrjevno drvo i nešto oblovine.


U ministarstvu se poklanja velika pažnja i svemu ostalom radu,
kako bi se što prije stvorili što povoljniji uvjeti za razvijanje našega
šumskoga gospodarstva. Tako je velika pažnja poklonjena uređivanju
šuma, odvodnji šumskog zemljišta te podizanju i! održavanju građevina i
građevnih naprava, koje su u vezi sa uređenjem, nadzorom, čuvanjem,
upravom i režijskim iskorišćavanjem šuma. Osnivanju i uzdržavanju
šumskih vrtova te pošumljavanju redovitih sječiina i čistina posvećuje se
također velika pažnja, i to će pitanje biti stalna briga ministarstva. Isto


419
ŠUMARSKI LIST 10/1941 str. 8     <-- 8 -->        PDF

tako se vodi briga o sviim stručnim poslovima, koji se odnose na arondaciju
i komasaciju šumskih površina, kao i na sastav osnova za odvodnjavanja
u svrhu poboljšavanja šumskog tla. Intencija je ministarstva,
da se pošumljavanje Krša, goljeti i živog pijeska stavi na što širu naučnu
bazu i da se u cilju pomaganja seljačkog gospodarstva te za obranu ratarskih
kultura od vjetrova i cd posolice podigne što više zaštitnih šumskih
pojaseva. Ozbiljna se pažnja posvećuje i pitanju lovne privrede, za
koju se znade da imade velike mogućnosti razvitka s obzirom na prirodne
uslove kod nas. Radi toga se nastoji iskoristiti sve mogućnosti, koje nani
priroda pruža za racionalno lovno gospodarstvo.


Na području naše Države osnovana su mnoga šumsko-industrijska
poduzeća za mehaničku preradu drveta i to bez obzira na kapacitet sječa
i prihodnu sposobnost naših šuma. Nije se nikad vodilo računa o prihodnoj
sposobnosti naših šuma pa se je zato događalo, da su mnoga šumskoindustrijska
poduzeća prerađivala velike drvne mase i izvažala prerađeno
i tehničko i ogrjevno drvo u inozemstvo bez obzira na domaću potrebu.
A sve je to išlo na štetu našeg šumskog i uopće na štetu našeg
narodnog gospodarstva, jer su 8.. tih velikih sječa redovito ostajale
ogromne površine, ogoljene i pokrite raznim malo vrijednim šikarjem i
korovom. Tako imademo na pojedinim područjima naše države mnogo
velikih i mal´ih pilana sa raznim ´kapacitetima, koje će trebati, u budućnosti
reducirati, jer nema dovoljno sirovina. Neće se nikako moći dozvoliti
u budućnosti, da se količina drva, koja će se godišnje sjeći u našim
šumama, ravna prema kapacitetu i potrebi pilana, nego će se postupati
obratno: broj pilana i njihov kapacitet uskladit će se prema proizvodnoj
mogućnosti i prihodnoj sposobnosti naših šuma, prilagodit će se
propisima redovitog etata, koji je ustanovljen gospodarskim osnovama.


U težnji, da se naše šumsko gospodarstvo sačuva od devastacija li od
prevelikih sječa, a da se prema prihodnoj sposobnosti! šuma usklade i privredne
potrebe u našem narodnom gospodarstvu, na oprezan način će se
smanjiti broj pilana. Time će se od naših šuma odklonitil jedna velika
opasnost: preradba drva će se prilagoditi kapacitetu sječa odnosno prihodnoj
mogućnosti naših šuma. Ovo je pitanje od osobite važnosti u
Bosni, gdje su nastala velika ogoljena područja a čemu su mnogo doprinjele
uprav područne pilane. Potrebno je istaći, da postoje u šumskom
gospodarstvu još i mnoga druga razna pitanja, koja će trebati privesti
rješenju. A da bi! mogli povoljno riješiti, sve probleme, koji nam se nameću
u šumskom gospodarstvu morat ćemo u prvom redu upoznati! što
imamo, drugim riječima — morat ćemo upoznatu inventar naših šuma a
onda na temelju inventarizacije po mogućnosti što točnije odrediti etate,
kako bi: se šumsko gospodarstvo u budućnosti! moglo normalno odvijati
na jednoj stalnoj bazi!: na temelju točnog poznavanja površine šuma, inventara
šuma i biologije šuma.


U našoj državi!, prema današnjem stanju, imade najviše šumarskih
problema svakako u Bosni. Tu nam stoje mnoga nerješena pitanja, kao
što je pitanje uređenja meremata, pitanje uređenja paše, pitanje uređenja
uzurpacija, kao i pitanje kolonizacije, smanjivanje opsega pojedinih šumskih
uprava i čuvarskih srezova, izgradnja šumskih prometila, te izgradnja
šumarija i lugarija, i uopće intenziviranje šumskog gospodarstva. Poznato
je„ da je Bosna glavno tržište meke robe, pa se prema tome imadu
sva pitanja u trgovačkom pogledu s time uskladiti. U pojedinim bazenima


420
ŠUMARSKI LIST 10/1941 str. 9     <-- 9 -->        PDF

trebat će što prije utvrditi veličinu i raspored etata a onda utvrditi i po-*
trebu pilana.


Povećani zadaci, pred kojima stoje naši šumarski stručnjaci uslijed
proširenja šumarskih poslova, zahtijevat će znatno povećanje stručnog
znanja i iskustva, što će neminovno izazvati potrebu za produbljivanjem


i: teoretske i praktične spreme prema promjenjenim prilikama. Šumarska
nastava nastojat će da se proširi teoretska sprema slušača šumarstva
proširenjem gradiva tako, da bi se u cjelosti moglo udovoljiti i potrebama
praktičnog rada. Pored ostaloga naročito je potrebno, da se trgovini
drvetom posveti posebna pažnja, osobito trgovačkim običajima,
sklapanju trgovačkih zaključnica I ugovora sa stranim državama, te da
se što iscrpnije obradi prerađivanje drveta mehanički i kemijski. Ovo
je osobito važno obzirom na budući zadatak naših šumara, da vode
veleobrtniička poduzeća, kako državna tako i ona podržavljena, te da
aktivno sudjeluju kod- prodaje i izvoza našega drveta u inostranstvo i
da daju pravac našoj trgovinskoj politici drvom. Isto tako trebati će
posvetiti pažnju proučavanju gradiva šumarske politike | .uprave kao i
privrednom poslovanju posvećujući pri tome dovoljno pažnje upoznavanju
poljoprivrede i agrara kao i svih disciplina koje su usko povezane
sa radom u šumarstvu. Kod reorganizacije dakle stručne
nastave morati će se paziti na specijalizaciju naših šumarskih inžinjera,,
jer bez nje u budućnosti naši šumarski i´nžinjeri neće moći, da potpuno
udovolje postavljenim zadacima. Osim toga morat će se šumarski inžinjeri
upoznati s pitanjima carnske, prometne, trgovačke i plaćevne politike,
a s naročitim obzirom na šumske proizvode, kao i s pitanjem zaštite
probitaka šumskih i šumsko-veleobrtnih radnika.
Svima je poznato, da je danas u Evropi ratno stanje, koje traži
povećanje intenziteta sječa, a to znači i povećanje proizvodnje. Rat je
potrebe na drvu silno povećao i to u prvom redu iskorišćujući drvo kao
kemijsku sirovinu za tekstilnu industriju il za proizvodnju celuloze.


Prema jzvještajima njemačkih stručnih listova cjelokupna potreba
Njemačke za drvetom iznosi preko 80 mil. m3. Radi toga je Njemačka u
svojim šumama načinila i predhvate, da može udovoljiti pojačanoj potražnji
Naša država, koja surađuje gospodarski sa silama osovine, morat
će svoje šumsko gospodarstvo voditi tako, da uskladi pojačane potrebe
tržišta sa stanjem svojih šumskih sastojina ne dirajući u temeljnu glavnicu.
Ako bi se morale pojačati sječe iz nacionalno političkih razloga,
treba svakako naći ekvivalent na drugoj strani podizanjem produktiviteta.


Prema izloženom vidimo, da su zahtjevil, koje postavlja današnjica
na šumarstvo Nezavisne Države Hrvatske, vrlo veliki. Šumsko vlasničtvo
vezano je više nego ikoje drugo vlasničtvo sa životom naroda. Ono je
vezano i s obzirom na prošlost, koja je stvorila šumu, s obzirom na sadašnjost
zbog mnogostranih utjecaja na život i rad narodne zajednice,
a onda il s obzirom na buduće generacije, kojima moramo ostaviti ovo
skupocjeno dobro sa njegovim idealnim i materijalnim vrijednostima.
Čuvanjem šuma i promicanjem šumskoga gospodarstva izvršujemo veliku
narodnu zadaću, pa sam za sve ovo što je dosada učinjeno u šumskoj
struci zahvalan svima vama, svojim stručnim suradnicima. Znam i
mogu sa sigurnošću utvrditi, da ćete, vodeni ljubavlju za našu Državu
Hrvatsku, izvršiti i u budućnosti spremno sve zadatke, koje bude na vas
postavila šumarska struka, i da ćete biti uvijek ZA DOM — SPREMNI!


421