DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1941 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Banjaluka; Ing. Slavko Cubelić, šum. pristav Tuzla; Ing. Dragutin Djapić, šumarski
pristav Sarajevo; Ing. Milan Gremer, šumarski vježbenik Vinkovci; Ing. Dragutin Gorički,
šumarski vježbenik Drenje; Ing. Su´lejman Kuđović, šumarski inžinjer Tuzla;
Milan Knežević, šumarski savjetnik Sarajevo; Ing. Cvjetko Krasojević, šumarski
pristav Vinkovci; Ing. Ante Mijić, šumarski vježbenik Hvar; Krešimir Mifka, vlastelinski
šumar Podgorač; fog. Albert Metz, šumarski inžinjer Tuzla; Ing. Stjepan Mikša,
šumarski nadzornik Bjelovar; Ing. Franjo Ravnik, šumarski savjetnik Sarajevo; Ing.
Johan Schank, šumarski vježbenik Nemila; Ing. Ferdinand Šulentić, upravitelj šummanipulacije
Spačva.


Od izvanrednih članova prelaze u redovne gg : Ing. Franjo
Asaj, šumarski savjetnik Vinkovci; Ing. Pavle Fukarek, šumarski pristav Nevesinje;
Iing. Ljubomir Gavran, šumarski savjetnik Banjaluka; Ing. Kopčić Ibrahim, šumarski
viši pristav Zavidović; Ing. Vinko Lacković, upravitelj šumarije Pitomaca; Dr Ing.
Milan Marinović, Zagreb; Ing. Salih Omanović, šumarski savjetnik Sarajevo; Ing.
Josip Radišić, šumarski inženjer, Vinkovci.


Za člana utemeljača: Ing. Ivan Maruzzi, direktor šuma u. p. Zagreb.
U podmladak : Konrad Pintarić, slušač šumarstva Petrovaradin; Zvonko


Tomac, apsolvent šumarstva, Koprivnica.
Umrli : Ing. Milan Pachler, šumarski nadzornik ministarstva šuma, Zagreb.
Molba za članstvo u Hrvatskom šumarskom društvu nije uvažena g. Ing. D r a


gosavljevi ć Stevi, šum. vježbeniku u Vrbanji.
5 točkom 8. završen je dnevni red ove sjednice, te istu predsjednik zaključuje
u 19.30 sati.
Predsjednik: Tajnik:


Ing. Ante Abramović, v. r.
Ing. Oskar Piškorić, v. r.


ZAPISNIK


64.
(II.) redovite glavne godišnje skupštine Hrvatskog šumarskog društva održane
dne 14. rujna 1941. u dvorani društva »Merkur« u Zagrebu.
Dnevna red skupštine bio je ovaj:
1 — Riječ predsjednika.
2 —. Izvještaj upravnog i nadzornog odbora o radnoj godini 1940-41. uz pret


hodni izbor zapisničara skupštine.
3 — Rasprava o proračunu za god. 1942.
4 — Promjene u upravnom odboru.


5
— Izbor mjesta za narednu glavnu skupštinu.
6 — Eventualija.
U zakazano vrijeme skupio se 181 redoviti član društva, predstavnici drugih
društava, štampe i vlasti, te se je odmah započelo sa radom skupštine.


OTVORENJE SKUPŠTINE.


Otvarajući skupštinu društveni predsjednik Ing. Ante Abramovi ć prve riječi
posvećuje Poglavniku Nezavisne Države Hrvatske Dru Anti Paveliću i predlaže ovaj
brzojavni pozdrav:


POGLAVNIKU NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE
DRU ANTI PAVELIĆU
ZAGREB
Šumari Nezavisne Države Hrvatske sa svoje prve skupštine u slobodnoj domovini
šalju izraze svoje odanosti uvijek spremni u radu za naše šume i našu domovinu!
Predsjednik:
Ing. Ante Abramović.


448
ŠUMARSKI LIST 10/1941 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Skupština ovaj brzojav prihvaća to urn im odobravanjem.
Zatim predsjednik saopćuje, da će ministar šumarstva i rudarstva g. Ing Ivica
Frković doći na skupštinu osobno pa pozdravlja državnog tajnika g. Ing. Milana R osandića
. Po tom pozdravlja izaslanike ovih ustanova: g. prof. dr. Andriju Petra č
i ć a, kao izaslanika Poljoprivredno-šumarskog fakulteta; g. Ing. Adolfa J o š o v c a,
kao izaslanika inženjerske komore; g. Ing. Eduarda Bosanca , kao izaslanika Hrvatskog
društva inženjera. Ujedno pozdravlja pristava g. Blaž e vica , kao izaslanika
redarstva, te g. Cerovca , suradnika zagrebačkog »Novog lista«. Konačno pozdravlja
prisutno članstvo, koje ovim svojim prisustvom na skupštini pokazuje svode zanimanje
za rad i uspjeh društva.
Iza toga predsjednik čita pozdravne brzojave i to: g. Ing. Koludrović a i Ing.


M. Pećine. Ing. Koludrović pozdravlja skupštinu u ime Kluba šumara dalmatinsk
e Hrvatsk e ovim riječima: »Zapriječeni želimo skupštini puni uspjeh
u radu na korist struke i hrvatskog naroda.«
Konačno se predsjednik sjeća umrlih članova tokom prošle godine: Ing Otmara
Miklau-a, Ing. Milana Pichlera . Ing. Ivana Navračića, kojima skupština odaje počast od
jedne minute šutnje. — Slava im!


Za zapisničare ove skupštine predsjednik predlaže gg. Ing Vladimira Babic a
i Ing. Roberta Mašu , što skupština prima.


I. Riječ predsjednika.
Društveni predsjednik g. Ing. Ante Abramovi ć održao je govor, koji je zaseban
prilog ovog zapisnika (i koji donosimo na strani 417.)

II, Izvještaj upravnog i nadzornog odbora.


a) Izvještaj tajnika:
Društveni predsjednik g. Ing. Ante Abramovi ć održao je govor, koji je zaskupštinu,
to predsjednik predlaže, da se sada taj izvještaj ne čita. Skupština pri


jedlog prima s napomenom, da se tiskani izvještaj u cijelosti prihvaća.
b) Izvještaj blagajnika:
Predsjednik daje riječ blagajniku g. Oskaru D r e m i 1 u, koji čita slijedeći bla


gajnički izvještaj:


Blagajnički izvještaj


za redovitu godišnju skupštinu Hrvatskog šumarskog društva za 14. rujna 1941. god.


Stanje blagajne na dne 13. rujna 1941.


Gotovina:
u blagajni se nalazi gotovog novca Kuna 23.689.37


Efekti:


čekovni račun kod poštanske štedione » 10.804.10
uložnica tor. 114.016 kod grad. šted. Zagreb »> 166.961.30
uložnica tor. 120.418 kod I. hrv. šted. Zagreb » 112.013.10
uložnica tor. 308.614 kod I. hrv. šted. Zagreb » 6.581.32


Ukupno Kuna 320.049.19


Literarna Borošićeva zaklada:


uložnica tor. 113. 788 kod gradske šted. Zagreb Kuna 2.676.52


Na zaključak upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva od 4. V. 1941. toč.


13. b) o predaji još nepodijeljene imovine toiv. J. Š. D. od pripremnog odbora za Savez
šumarskih društava ki\ Jugoslavije Hrvatskom šumarskom društvu izvješćuje se:
449
ŠUMARSKI LIST 10/1941 str. 38     <-- 38 -->        PDF

O napred navedenom zaključku upravnog odbora H. Š. D. obaviješten je dopisom
od 9. V. 1941. broj 317. g. Andrija Petračić, kao predsjednik, g. Ing. Ante Premužić,
kao tajnik i g. Oskar Dremil kao blagajnik pripremnog odbora.


Pripremni odbor dopisom od 30. srpnja 1941. obaviješćulje H. Š. D. da mu uslijed
nastalih prilika nije moguće udovoljiti zadatku izvanredne glavne skupštine biv.


J. S. U. t. j . osnivanje »Saveza«, pa da zato kao predstavnici pripremnog odbora za
»Savez« u ime tog odbora Hrvatsko šumarsko društvo, kao najjače društvo u predviđenom
Savezu, zamole, da preuzme arhiv i imovinu biv. J. Š. U. i dalje postupi u
smislu zaljučka rečene izvanredne glavne skupštine sa novonastalim stanjem i po
svom nahođenju.
Za preuzimanje imovine i arhiva, riješenjem predsjednika g. Ing_ Ante Abramovića
određeni su g. Oskar iDremil, društveni blagajnik i g. Ing. Oskar Piškorić, poslovni
tajnik.


Sama primopredaja zaključena je 1. kolovoza 1941. godine.
Od imovine preuzeto je:


1.
Ostatak depozit za trošak rada diobnog i pripremnog odbora u
gotovom Kuna 2.930.50
2. Depozit za štampanje priloga Šumarskog lista br. 3./40. ulož. br.
1(14.015 grad. šted. stanje 5. 9. 1940. » 15.000 —
3.
Depozit za doplatu penzionog osiguranja za gđicu Ljubicu Jozić
ulož. br. 114.014 grad, šted. stanje 5. 9. 1940. » 30.000.—
4.
Rezerva u smislu čl. 40. za Savez:
ulož. br. 114.678. grad. šted. stanje 21. 11. 1940. » 20.000.—
5.
Priporaoćna Kereškenijijeva zaklada s blagajničkom knjigom, popisom
članova i uložnim knjižicama i to:
I. hrv. šted. broj 117.265 stanje 31. 12. 1940.
» 14.996.63
I. hrv. šted. broj 300.602 stanje 31. 12. 1940.
» 17.758.99
I. hrv. šted. broj 303.468 stanje 31. 12. 1940. » 4.941.08
Drž. hip. banka broj 4.829 stanje 31. 12. 1940. » 18.637.—
Gradska štediona broj 115.265 stanje 30. I. 1941. » 919.—
Svega Kuna 57.252.70


6. Posmrtna pomoć biv. J. Š. U. sa blagajničkim knjigama i imovinom
sastojećom se od uložnica:
Drž. hipot banke broj 5352 stanje 31. 12. 1940. Kuna 1.257.—
Drž. hipot. banke broj 5353 stanje 31. 12. 1940. » 1.326,—
Svega Kuna 2.583.—


Na sjednici upravnog odbora biv. J. Š. U. dne 25. veljače 1940, pod. toč. III.-8*.
stvoren je slijedeći zaključak: »´Nakon diskusije zaključuje se, da se posmrtna pomoć
likvidira i to tako, da se članovima isplate njihovi ulozi u cijelosti, a troškovi koji
postoje da snosi Udruženje.«


Prema pravilniku Posmrtne pomoći taj zaključak imala je odobriti glavna skupština
biv. J. Š. U. nu ta se nije kasnije sastala.


Upravni odbor H. S.D. zaključuje da se ta svota priklopi Pripomoćnoj Kereškenjijevoj
zakladi, jer se uplaćeni dijelovi ne bi mogli svima vratiti, radi današnjih
prilika.


Diobni odbor na temelju zaključka izvanredne skupštine biv. J. Š. U. podijelio je
imovinu koja je bila za dijeljenje, po broju članova i banovina. Dio koji je pripao


H. S. D. i sloven, gozdarskom društvu preuzeti su po istima, dočim nepreuzeti dijelovi
uručeni su nama i to za:
450
ŠUMARSKI LIST 10/1941 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Područje grada Beograda sastojeći se iz 1 kom 1% obveznice
invest, zajma sa kuponom od 15. 9. 1940.
Serija 46756 broj 001—100 Din. 10.000 —
1 kom. Serija 3932 for. 031—040 » 1.000.—
1 kom. Serija 0573 for. 011—015 » 500.—
Ulož. I. hrv. šted. broj 120.421 stanje 31. 8. 1940. » 19.642.10
Ulož. Drž. hip. banke for. 7772 stanje 20. 11. 1940 » 24.656.—


Svega Din. 55.798.10


8.
Područje biv. Moravske banovine:
Ulož. I. hrv. šted. br. 120425 stanje 31. 8. 1940, Din. 6.726.75
Ulož. Drž. hipot. banke br. 7799 stanje 20. 2. 1940. » 7.246.—
Svega Din. 13.972.75


9.
Područje biv. Zetske banovine:
Ulož. I. hrv. šted. br. 120.426 stanje 31. 8. 1940. Din. 5.650.53
Ulož. Drž. hipot. banke br. 7.800 stanje 20. 11. 1940. » 6.086.—
Svega Din. 11.736.53


10.
Područje biv. Vardarske banovine:
Ulož. I. hrv. šted. for. 120.424 stanje 31. 8. 1940. Din. 16.413.26
Ulož. Drž. hipot. banke br. 7798 stanje 20. 11. 1940. » 17.678.—
Svega Din. 34.091.26


11. Područje biv. Dunavske banovine:
Ulož. I. hrv. šted. br. 120.422 stanje 31. 8. 1940. Din. 12.915.36
Ulož. Drž. hip. banke br. 7798 stanje 20. 11. 1940: » 13.910.—


Svega Din. 26.825.36


12.
Područje biv. Drinske banovine:
Ulož. I. hrv. šted. br. 120.420 stanje 31. 8. 1940. Din. 42.243.98
Ulož. Drž. hipot. banke tor. 7795 stanje 20. 11. 1940. » 45.500.—
Svega Din. 87.743.98


13.
Područje biv. Vrbaske banovine:
Ulož. I. hrv. šted. br. 120.423 stanje 31. 8. 1940. Din. 25.830.71
Ulož. hipot. banke br. 7797 stanje 20. 11. 1940. ´» 27.822.—
Svega Din. 53.652.71


Upravni odbor Hrvatskog šumarskog društva na sjednici dne 4. V. 1941. zaključio
je, da se nepodignuta imovina bivšega Jugoslavenskog šumarskog udruženja,
a podijeljena po biv. banovinama podijeli tako, da se za bivše banovine koje su pripale
Nezavisnoj državi Hrvatskoj t. j . Vrbaska i Drinska, pripadajući im dio preda
Hrvatskom šumarskom društvu, a za ostale banovine, da se pripadajuća imovina preda
pripomoćnoj Kereškenijevoj zakladi, koja zaklada prispjele kamate podjeljuje kao potpore
siročadi iza umrlih članova.


Depozit naveden pod toč. 3. ovog izvještaja da se uruči gđici Ljubici Jozić, a
depoziti navedeni pod toč. 1, 2 i 4 ovog izvještaja da se predadu Hrvatskom šumarskom
društvu.


Pod toč. 5) navedena pripomoćna Kereškenijeva zaklada, da se preuzme i vođi
dalje prama svom pravilniku.
Prema tome dobilo bi Hrvatsko šumarsko društvo 179.327 Kuna 19 banica, a


pripomoćna Kereškenijeva zaklada 142.424 Kuna.
Moli se za odobrenje tog zaključka.
Upravni odbor na prvoj sjednici u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj dne 4. V. 1941.


.zaključio je, da na spomen uskrsnuća Nezavisne Države Hrvatske, iz društvenih sred


451
ŠUMARSKI LIST 10/1941 str. 40     <-- 40 -->        PDF

stava, od glavnice za redovite potrebe isplati, u ime pomoći udovama i siročadi šumarskih
činovnika 5000.— Kuna, a u Zakladu Petra Milutina Kvaternika 5000.— Kuna.
Moli se za odobrenje.


Oba nuz.gredna stubišta obojadisana su sve do prizemlja, dočim ista od prizemlja
do podrumskih stanova podvornika nisu popravljena a nalaze se u ruševnom
stanju, pod u stanu podvornika Karla Makovee, istrunuo je, mora se izmijeniti. Ti
popravci stajali bi do 6000.— Kuna, umoljava se odobrenje da se ti popravci izvedu
od glavnice za redovite potrebe, jer u ovogodišnjem proračunu nisu predviđeni a depozit
za popravak Doma iscrpljen je.


Upravni odbor na sjednici od 4. V. 1941. pod toč. 1) e zaključio je, da podvornik
Piljek Marko, povrh stana dotično stanarine prima mjesečno 400 Kuna u gotovom
time je nastao veći izdatak u gotovom mjesečno 200 Kuna, umoljava se da se taj izdatak
odobri .


Vanredna pripomoć u visini jedne mjesečne plaće a na temelju imperativne preporuke
Ministarstva udružbe isplaćena je namještenici Ljubici Jozić. Prema zakonskoj
odredbi od 15. srpnja (Narodne novine broj 76.) skuparinski doplatak iznosi 400i Kuna
mjesečno, koji se isplaćuje od 1. srpnja o. g. Moli se odobrenje za te izdatke.


Uslijed sveopće skupoće poskupljuje i izdavanje Šumarskog lista. Uzme li se
prosjek prema ovogodišnjim izdanim sedam brojeva Šumarskog lista, to izlazi da izdavanje
lista stoji mjesečno 10.101 Kunu 25 banica, pojedini primjerak 12 Kuna 63
banice, 12 primjeraka godišnje 151 Kunu 44 banice, kod ovog izračunavanja uzeto je
u obzir samo tisak, urednik i honorari piscima, a kad bi se priračunao jedan dio troška
administracije koju prouzročuje izdavanje i razašiljanje lista to bi trošak još
porastao. Osim toiga tiskara je .najavila za ubuduće poskupljenje tiskanja lista za 20%.


Radi gore navedenoga predlaže se da se članarina i pretplata povisi.
Po nadzornom odboru pregledano je cjelokupno blagajničko poslovanje, ispitani
zaključni računi za god1. 1940. i sve pronađeno u potpunom redu.
Zaključni računi kao i izvještaj nadzornog odbora otisnuti su u ovogodišnjem
izvještaju, koji je članovima u Šumarskom listu broj 8—9. 1941. godine dostavljen.
Nakon što je pročitan blagajnički izvještaj skupština ga prihvaća sa slijedećim
promjenama i dopunama:
1) Zakjučuj e se : povišenje članarine od 100 Kuna na 240 Kuna godišnje
počam od g 1942. time, da članarinu naplaćuju blagajne prigodom isplate mjesečnih
beriva državnim činovnicima. U slučaju potrebe ponovnog povišenja članarine (zbo


povišenja troškova tiskanja Hrvatskog šumarskog lista) može se članarina povisiti zaključkom
upravnog odbora, koje će povišenje naredna skupština naknadno odobriti.
2) Zaključuj e s e : da se i pretplata na Hrvatski šumarski list povisuj? je


dnako kao i članarina, i to počani od 1. I 1942. god.
3) Zaključuj e se povišenje cijena za štampanje oglasa u Šumarskom listu
i to za 100% sadanjih cijena, od 15. rujna o. g.
4) Zaključuje se: da se povisi honorar suradnic;ma Hrvatskog šumarskog
lista i to za originalne članke na 40 Kuna, za prijevode 25 Kuna a za pretiskivanje
na 20 Kuna po stranici. Ovo povišenje vrijedi od 1. listopada 1941. god.


5) Za kl j u č u j e s e : da se tajniku, blagajniku i uredniku povise njihove mjesečne
nagrade i to blagajniku za 700 Kuna, a tajniku i uredniku po 50O Kuna mjesečno.
Ujedno se zaključu-j e da se ova povišica isplaćuje počam od 1.listopada
1941. godine, kao što se odobrava u tu svrhu prekoračenje proračuna za 1941. godinu.
6) Time se ujedno odobrav a promjena predloženog proračuna za g. 1942.
koji je tiskan u Hrv. šum. listu br. 8—9. i to u primitku stavka 1 povisuje se na 120.000
Kuna, a stavka 13 na 24.500 Kuna, dočim se u izdatku povisuje stavka 1 na 120.000


Kuna, stavka 2 na 63.500 Kuna, stavka 9 na 20.000 Kuna, stavka 19 na 50.000 Kuna.


452
ŠUMARSKI LIST 10/1941 str. 41     <-- 41 -->        PDF

c) Izvještaj, nadzornoga odbora:
Izvještaj nadzornoga odbora prihvaća se kako je tiskan u Hrv. šumarskom: listu
odnosno pozivu na skupštinu.


Prije prelaza na daljnju točku dnevnoga reda predsjednik daje odmor od 10 min.
Nakon odmora, a prije prelaza na daljnju točku dnevnoga reda predsjednik
iznosi slijedeće prijedloge, o kojima je već upravni odbor donio jednoglasno odluku:
1) da Hrvatsko šumarsko društvo izdaje u svojoj nakladi šumarski kalendar i


to prvi već za 1942. godinu;
2) da društvo u svrhu promičbe šumarstva izdaje u vlastitoj nakladi knjige i
brošure o šumarskim pitanjima;
3) da šumarsko-lovački muzej u svome domu preuzme u svoju upravu ´i isti
uredi kako bi poslužio svojoj svrsi.
Sva tri ova prijedloga skupština jednoglasno prihvaća i povjerava upravnom
odboru izvršenje ovih zaključaka.
U 10 sati 45 minuta ulazi

g. Ing. Ivica Frković, burno pozdravljen od svih prisutnih ustajanjem i dizanjem desne
rulke. Predsjednik g. Ing. Ante Abramović pozdravlja g. ministra zahvaljujući mu
na posjetu ove šumarske skupštine.
Nakon pozdravnih riječi predsjednika gospodin ministar Ing. Ivica Frkovi ć
zahvaljuje se na pozdravu i prvu misao upućuje Onomu koji je stvorio našu Nezavisnu
Državu Hrvatsku — POGLAVNIKU DRU ANTU PAVELICU. Gospodin ministar naglasio
je da je osnutkom samostalnog resora ministarstva šumarstva i rudarstva Poglavnik
pokazao vidnu pažnju i shvatio važnost šumarstva. Nakon toga održao je
gospodin ministar govor koji je zaseban prilog ovog zapisnika, (i koji donosimo na uvodnom
mjestu).


Po svršetku govora predsjednik se zahvaljuje gospodinu ministru na ovrm pobudnim
i programatskim riječima i izjavljuje u ime svih šumara da će oni ići zacrtanim
putem.


IV. Promjene u upravnom odboru.
1) Predsjednik saopćuje, da se prema pravilima Hrvatskog šumarskog društva
odbor bira svalke druge godine, pa kako je ovaj izabran na redovitoj skupštini 1940.
godine to prema tome ove godine ne dolazi izbor novog odbora. Međutim tokom godine
izvršene su ove promjene:
Premještenjem iz Zagreba g. Ing. Vlade Bosiljevića, zahvalio se ovaj na dužnosti
društvenog tajnika, pa je upravni odbor ovu dužnost povjerio g. Ing. O. Piškoriću;
na uredništvu Hrvatskog šumarskog lista zahvalio se g. Ing. Petar Prpić, pa je upravni
odbor uredništvo povjerio g. prof. dr. Josipu Balenu. Predsjednik izrazuje zahvalnost
gg. Ing. VI. Bosiljeviću i Ing. P. Prpieu na njihovom dosadanjem radu i predlaže,
da usvoji njihove ostavke a na njihova mjesta izabere Dr. Josipa Balena i Ing. Oskara
Piškorića. Skupština prijedlog jednoglasno prihvaća te je prema tome za društvenog
tajnika izabran g. Ing. Oskar P i š k o r i ć, a za urednika Hrvatskog šumarskog lista


g. Dr. Josip Bale n.
2) Na upit predsjednika da li imade tko još kakovu primjedbu, g. Ing. Stipe
Paviči ć ustaje i predlaže, da se u upravnom odboru izvrše ove promjene: Mjesto
odbornika Ing. Ilije Lončara, te zamjenika odbornika Ing. Rudolfa Antoljaka, Ing. Zvonimira
Badovinca, Ing. Draga Kajfeža i ing. Mirka Medakovića — da se izaberu Ing.
Vladimir Bosiljević, Ing. Franjo Petek, Ing. Lavoslav Loger, Ing. Ante Knez i Ing.
Aleksandar Despot.


Nakon kraće diskusije u kojoj su učestvovali gg. Ing. Ivo čeović , Ing. Aleksandar
Despot i Ing. Adolf Jošovec , predsjednik predlaže, da se mjesto odbornika
Ing. Ilije Lončara, koji prema članu 25. društvenih pravila prestaje biti odbornikom,
jer je više od tri puta izostao od sjednice upravnog odbora, izabere Ing. Vladimir


453
ŠUMARSKI LIST 10/1941 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Bosiljević, dok svi drugi odbornici odnosno zamjenici da ostaju na svome mjestu.
Prijedlog predsjednika skupština jednoglasno prima te je
prema tome Ing. Vladimir Bosiljević izabran za odbornika.


V. Izbor mjesta za narednu glavnu skupštinu.
Predsjednik predlaže, da se slijedeća glavna skupština održi u Sarajevu, a ako
to ne -bi bilo moguće predlaže da se izbor mjesta prepusti upravnom odboru. Pri jedlog
predsjednika skupština jednoglasno prihvaća.


VI. Eventualija,
1) Q. Ing. Per o Kovačevi ć iznosi pred skupštinu pitanje priznanja deputatnog
drva šumarskom osoblju kod opće upravne vlasti. Ističe da je to pitanje potaknuto
već i na prošlim skupštinama, iznosi razloge koje opravdavaju to traženje
među kojima naglašuje: veliko poskupljenje ogrijcvnog drveta, deputatno drvo dobivaju
šumari kod uprave državnih šuma i uprave šuma imovnih općina, kao i kotarski
predstojnici te časnici. Prema tome opravdano je da i kotarski šumari steknu to pravo.


G. Ing. Stjepan Berlekovi ć veli da se o tom pitanju ne treba stvarno ni
raspravljati, jer da je ono riješeno uredbom M. S. broj 268./36. koja uredba ne pravi
razlike u pogledu prava na deputatno drvo između šumarskog osoblja kod općeupravnih
vlasti i šumarskog osoblja kod ostalih državnih šumarskih ustanova. Prema
tome radi se samo o primjeni te uredibe i moli gospodina ministra, da naredi da se ta
uredba faktično i u ovom svom dijelu stavi u život, jer ona i onako obuhvaća i kotarske
šumare.
Predsjednik iznosi mišljenje da svi šumari trebaju dobivati deputatno drvo i
moli g. Ing. Čeovića, da razjasni današnje stanje ovoga pitanja. Ing. Iv o Č e o v i ć
iznosi, da se deputatno drvo daje po »Uredbi o prinadležnostima u naturi šumarskostručnog
osoblja kod uprave državnih šuma«, a ova se odnosi samo na šumarsko
osoblje kod uprave državnih šuma i šuma imovnih općina. Prema tome potrebno je
donijeti novi zakonski propis, kojim bi se propisalo deputatno drvo i za šumarsko
osoblje kod upravnih vlasti.


G. Ing. Jure Petrak kaže, da se i prije radilo na tome da se pravo na
deputatno drvo prizna i šumarskom osoblju kod upravnih vlasti, ali su pri tome nastale
velike teškoće, jer se drvo namijenjeno kao deputat izrađuje u vlastitoj režiji,
pa je teško dopremiti drvo u krajeve gdje vlastite režije ne postoje odnosno troškovi
dopreme bi bili nesrazmjerno veliki, te dodaje da bi to ujedno značilo veliko opterećenje
režijskih proračuna. Zatim predlaže, da se uredba po kojoj se daje deputatno
drvo promijeni tako, da se svemu šumarskom osoblju prizna taj deputat bilo u naravi
bilo u novcu. No pri tome trebalo bi smanjiti količinu deputatnog drva i nastojati, da
se u novom zakonskom propisu ova razdioba deputatnog drva provede tjesnogrudnije
nego li je to danas. Nadalje predlaže, da skupština stvori zaključak da se zamoli
Ministarstvo šumarstva i rudarstva za donošenje propisa u duhu njegovoga prijedloga.
Predsjednik ovu diskusiju zaključuje time, da se o ovom predmetu
izradi prijedlog za ilzmjenu predmetne uredbe u jd u h u
iznijetih prijedloga što skupština prihvaća.


Nakon ovoga, u 11.50, odlazi gospodin ministar burno pozdravljen od prisutnih
ustajanjem i dizanjem ruku.


2) G. Ing. Marijan Matijaševi ć predlaže da se uslijed skupoće povisi i
putni paušal. Predsjednik saopćuje da se to pitanje kod ministarstva šuma proučava
i da će se povoljno riješiti.


3) G. Ing. Petar Kovačevi ć iznosi pred skupštinu da stižu prijave lovopazitelja
iz kotara Jastrebarsko da gg. časnici prijateljske države Italije vrše lov
bez odobrenja lovozakupnika, u vrijeme lovostaje, pa predlaže da upravni odbor po


454