DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Domaća stručna djela iz područja šumarstva


´o


u


1.
2..


4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1416.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
P i 8 a c


Agić 0.
Balen J. dr


.,
-rt


Balen-iSagadin
Borošić-Sarnavka
Ćeović Ivo ing.
Demić K. C.
Fink F.


nrt


n
Hufhagl-Ves. MU.


Levaković A. đr.


Mađarević S. ing.
Marinović M. dr.


n


n


.


Markić M. ing.


Nenadić D. dr.


n
Petračić A. dr.
Petrović D. dr.
Setinski V. dr.


»


Ugrenović A. dr.


rt


.


.


rt


Veseli D.

rt


rt


n


B


rt


n


Zoričić M. dr.


Naslov knjige


Bilinstvo za lug. osoblje
0 proredama
Pril. poznav. medit. šuma
Naš goli krš
Pogl. na šumarstvo Bugarske
Šumski rasadnici
Josip Kozarac
Morozov. Nauka o šumi 1.
Zakon o šumama
Zbornik šum. zakona i propisa
Lovstvo
Radne mašine za obradu drveta
Kubični sadržaj klada
Površina neobrub. dasaka
Površina sređnjača (centreplanks)
Prerač. engl, stopa i palaca
Kubature popruga (frizera)
Praktično uređivanje šuma


Denrirometrija


Naše šume
Privredni značaj lova
Šum. privredna geografija


Značaj šuma u privr. i kult.
životu naroda
Osnovi nauke o upravi šumama


0 imovnim općinama


Račun vrijednosti šuma


Uređivanje šuma
Uzgajanje šuma
Šum. i š. privreda u Makedoniji
Bujice (litograflrano)
Vodno graditeljstvo u gosp.


i šumarstvu I .
Pola stoljeća šumarstva
Zakoni i propisi o šumama i p.
Iskorišćavanje šuma II


.


IV


Zaštita sama
Geodezija
Lovstvo i ribarstvo
Šumarska botanika
Kađenje ćumura
Sistematika šum. drvlja
Povj. crtice o šum. Bos. i Herc.
Sušenje četin. šuma
Tumač Zakona o lovu


Nabavlja se kod


pisca. Vinkovci
„ Zemun. Šumarski fakultet

rt


n


rt


H. Š. D. Zgb. Vukotinovićeva 2
pisca Zemun. Šunarski fakultet
Tiskara Narodnih Novina. Zgb.
Ministarstvo šuma i rudnika
Tipografija d. d. — Zagreb
Drvotržac — Zagreb, Praška 6
rt


rt

rt


rt


H. Š. D. Vukotinoviieva 2
rt


pisca. Zagreb. Palmotićeva 68


rt Bgd. Novopazarska 48 I


rt


Kr. Srpska Akademija. Beograd


pisca. Bgđ. Novopazarska 48 I


„ Zgb. Derenčinova 29 i


H. Š. D. Zgb. Vukotinovićeva 2
.


pisca, šumarski fakultet Zagreb


n


H. Š. D. Zgb. Vukotinovićeva 2
Uđruž. stud. šum. Zgb. Vukot. 2
Zavod za vodno graditeljstvo
Zagreb. Vukotinovićeva 2


H. Š. D. Zgb. Vukotinovićeva 2
Tipografija đ. d. Zagreb
D. Tomičić Zgb. Tehn. fakultet
rt


u
pisca. Sarajevo. Bolnička 15

rt


n


rt


rt


rt


n
Tiskara Nar. Novina — Zagreb


Din


15 —
60.60.
100.
50


50.15.—
60.
50.—
6080.
60.
45.
20.

205.
25.
20.—
100.


120.60.—
300


10.—


140.—


10


100.


120 —
100.—
10.


66,


70.
200.
120.—
140 —
140.140

30.40.
30.
25.
15

10.15.—
10.95.-
Cijena


za
stud.
16 —


16.4.članovi
60.—
nečlan.
70.—


25 —
220 —
pet rati


100.—
[u i ral


članovi
60 —
nečl.


70.—55


100.—
100 —
10025.—
35.—
25 —
2012.
812.—
8 —

za
član.
đrušt.


70.—


25250)


100 —
e)


70.—