DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Iskrena ljubav za svoj narod bila je
uvijek misao vodilja u čitavom radu našega
prvoga ministra šumja i! ruda. Ta je
ljubav dolazila do izražaja i onda, kad je
kao upravitelj šumarije nastojao,, da šumsko
gospodarstvo dovede u punu suglasnost
s narodnim potrebama, ii onda, kad
je kao nadzorni činovnik obilazilo prostrana
šumska područja Velebita, kao i
onda, kad je kao činovnik u ministarstvu
u Beogradu budno pazio il uradio sve, što
je mogao, da se našem šumskom gospodarstvu
kao il našem čovjeku učini što
manja krivica. U punoj mjeru dolazila je
ta ljubav do izražaja, kad mu je povjereno
mjesto odjelnog predstojnika za šumarstvo.
Znajući kao šumar što je šuma, a
kao dijete našega maloga čovjeka poznavajući
narodne potrebe, nastojao je svom


ING. MIME ROSANDIĆ, snagom, da i organizaciju rada u odjelu


državni tajnik za šumarstvo. z a šumarstvo i poslove vani, u šumi, što
je moguće više prilagodi potrebama naroda.


Za vrijeme svoga rada kao predstojnik odjela za šumarstvo pokazao
je naš ministar, da širokim pogledom obuhvata razgranatu šumarsku
struku, pa je il s obzirom na ljude, kojima je povjerio odgovorne poslove,
kao i s obzirom na izvedene poslove udario vidljiv pečat šumarskoj struci.
Za vrijeme njegovoga djelovanja organizirana je šumarska struka u svim
pravcima, a radovi u šumi počeli su se odvijati jakim tempom. U ondašnjim
banovinskim — danas državnim — šumama započeo je intenzivan
a promišljen rad: nastoji se što prije likvidirati t. zv, dugoročne ugovore,
uvodi se gdje je moguće rad u vlastitoj režiji, pošumljavaju se sječine.
Posebna se pažnja posvećuje šumama imovnih općina i traži se rješenje,
da one zaista budu trajan izvor dobara za pokriće narodnih potreba. Za
pošumljavanje krša, golijeti i uređenje bujica osiguravaju se obilna sredstva.
Osobito se pazi, da se stane na put haračenju šuma, koje je bezumnom
politikom vlastodržaca bilo zauzelo toliki mah, te je u mnogim krajevima
prijetilo opstanku šume.


Mi smo uvjereni, da će naš prvi ministar šuma i ruda, naš stručni
drug, gospodin Ing. Ivica Frković istom sada moći da razvije u
punoj mjeri rad u šumarskoj struci. Istina, čekaju ga mnogi zadaci: prostranstvo
naših šuma, mnoge ogoljene površine, velike narodne potrebe


— pokazuju, koliko su ti zadaci i opsežni il teški. Ali znajući njegove osobine
uvjereni smo, da će, uz pomoć Božju i uz iskrenu saradnju svih
nas, uspjeh biti osiguran. S tom željom mi ga najsrdačnije pozdravljamo!
Šuma živi il razvija se po naročitim zakonima služeći čovjeku. Nije
uvijek lako naći pravi put, da se zadovolje narodne potrebe a da se i
šuma sačuva i osigura i za buduća koljena. Ljudi su nosioci potreba, a
ljudi svojim zahvatom u šumu utječu i na njezin život i na njezin razvitak.
Kako je život šume vezan ne za jedno nego za niz ljudskih koljena, nema


210