DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 7     <-- 7 -->        PDF

PRVI NAŠ MINISTAR ŠUMA I RUDA
I NJEGOVI NAJBLIŽI SURADNICI


ING. IVICA FRKOVIĆ,
ministar šuma i ruda.


Šumskom gospodarstvu i čitavoi šumarskoj struci Nezavisne
Države Hrvatske poklonio je Poglavnik osobitu pažnju ustanovljenjem
posebnoga ministarstva, u kojem upravo šume čine glavnu jezgru. Posebno
ministarstvo šuma i ruda znači, da su šume naročiti! dio programa
u uređenju i podizanju Poglavnikove Hrvatske. Na taj način naše šume
kao živi organizam s jedne strane, a kao izvor neprocjenjivih dobara
s druge, zauzimajući u narodnom životu jedno od prvih mjesta, nalaze
svoga najjačega il najsigurnijega zaštitnika u našem Poglavniku.


Našem šumskom gospodarstvu i čitavoj šumarskoj struci poklonio
je Poglavnik svoju osobitu pažnju i naklonost još i time, što je za prvoga
ministra šuma i ruda imenovao šumarskog stručnjaka. Tako je na osobiti
način naglašena i izražena težrtja Poglavnikova, da šumarska struka
dođe što prije do svoga punoga izražaja.


Prvi ministar šuma il ruda gosp. Ing. Ivica Frković rodilo se


3. veljače 1894. u Ličkom Novom. Gitainaziiju je završio u Gospiću, a
šumarske nauke u Zagrebu. Služio1 je kao upravitelj´ šumarije (Škare,
Pitomaca), kao nadzorni šumarski činovnik (Sušak), dugo godina kao
inspektor Ministarstva šuma I ruda u Beogradu, te kao prvil predstojnik
Odjela za šumarstvo banovine Hrvatske, na kome je položaju i umirovljen
kao režimu nepoćudan.
209
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Iskrena ljubav za svoj narod bila je
uvijek misao vodilja u čitavom radu našega
prvoga ministra šumja i! ruda. Ta je
ljubav dolazila do izražaja i onda, kad je
kao upravitelj šumarije nastojao,, da šumsko
gospodarstvo dovede u punu suglasnost
s narodnim potrebama, ii onda, kad
je kao nadzorni činovnik obilazilo prostrana
šumska područja Velebita, kao i
onda, kad je kao činovnik u ministarstvu
u Beogradu budno pazio il uradio sve, što
je mogao, da se našem šumskom gospodarstvu
kao il našem čovjeku učini što
manja krivica. U punoj mjeru dolazila je
ta ljubav do izražaja, kad mu je povjereno
mjesto odjelnog predstojnika za šumarstvo.
Znajući kao šumar što je šuma, a
kao dijete našega maloga čovjeka poznavajući
narodne potrebe, nastojao je svom


ING. MIME ROSANDIĆ, snagom, da i organizaciju rada u odjelu


državni tajnik za šumarstvo. z a šumarstvo i poslove vani, u šumi, što
je moguće više prilagodi potrebama naroda.


Za vrijeme svoga rada kao predstojnik odjela za šumarstvo pokazao
je naš ministar, da širokim pogledom obuhvata razgranatu šumarsku
struku, pa je il s obzirom na ljude, kojima je povjerio odgovorne poslove,
kao i s obzirom na izvedene poslove udario vidljiv pečat šumarskoj struci.
Za vrijeme njegovoga djelovanja organizirana je šumarska struka u svim
pravcima, a radovi u šumi počeli su se odvijati jakim tempom. U ondašnjim
banovinskim — danas državnim — šumama započeo je intenzivan
a promišljen rad: nastoji se što prije likvidirati t. zv, dugoročne ugovore,
uvodi se gdje je moguće rad u vlastitoj režiji, pošumljavaju se sječine.
Posebna se pažnja posvećuje šumama imovnih općina i traži se rješenje,
da one zaista budu trajan izvor dobara za pokriće narodnih potreba. Za
pošumljavanje krša, golijeti i uređenje bujica osiguravaju se obilna sredstva.
Osobito se pazi, da se stane na put haračenju šuma, koje je bezumnom
politikom vlastodržaca bilo zauzelo toliki mah, te je u mnogim krajevima
prijetilo opstanku šume.


Mi smo uvjereni, da će naš prvi ministar šuma i ruda, naš stručni
drug, gospodin Ing. Ivica Frković istom sada moći da razvije u
punoj mjeri rad u šumarskoj struci. Istina, čekaju ga mnogi zadaci: prostranstvo
naših šuma, mnoge ogoljene površine, velike narodne potrebe


— pokazuju, koliko su ti zadaci i opsežni il teški. Ali znajući njegove osobine
uvjereni smo, da će, uz pomoć Božju i uz iskrenu saradnju svih
nas, uspjeh biti osiguran. S tom željom mi ga najsrdačnije pozdravljamo!
Šuma živi il razvija se po naročitim zakonima služeći čovjeku. Nije
uvijek lako naći pravi put, da se zadovolje narodne potrebe a da se i
šuma sačuva i osigura i za buduća koljena. Ljudi su nosioci potreba, a
ljudi svojim zahvatom u šumu utječu i na njezin život i na njezin razvitak.
Kako je život šume vezan ne za jedno nego za niz ljudskih koljena, nema


210
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 9     <-- 9 -->        PDF

gospodarske grane, koja bi tražila toliko
pažljivoga rada kao upravo šumarstvo.
Za to je potreban krug izabranih ljudi, koji |
vode tu gospodarsku granu.


Ovo je utoliko važnije, što šumsko
gospodarstvo Nezavisne Države Hrvatske
zahvata razna područja, pa je prema
tome u vezi! i s najraznovrsnijim narodnim
potrebama: primorske krajeve gologa
krša, velebitske, bosanske i gorsko - kotarske
planine, šume pitomoga hrvatskog
Zagorja, pa ravnu Posavinu, Podravinu i
Podunavlje. Za to je Poglavnik imenovao
ü državnog tajnika za šumarstvo, šumarskog
stručnjaka gosp. Ing. Mirnu R o sand
li ć a.


Državni! tajnik gosp. Ing. Mirne
R o s a n d i ć rodio se je 4. studenoga
1900. u Gospiću, gdje je svršio gimnaziju.
Šumarske je nauke učio u Zagrebu. Slu- ING. ANTE ABRAMOVIĆ,
žbovao je u raznim mjestima: kod ravna-0dieini predstojnik za šumarstvo.
teljstva šuma u Vinkovcima, na Sušaku i
u Čačku, kao upravitelj šumarije u Sv.
Roku, kao kotarski šumar u Aleksincu il Trsteniku i t. d.


Malo ima šumara, koji ne poznaju prvog državnog tajnika za šumarstvo:
on je poznat kao vrstan šumar i kao narodni borac prvoga
reda. Posvećujući svoju punu pažnju selu i seljaku, izdiže se kao njegov
zaštitnik gdjegod mu se pruži prilika: il onda, kad kao stručnjak trasira
i izvodi kanale u posavskim šumama vinkovačkog ravnateljstva šuma,
i onda, kad ureduje izvore u blizini ličkih naselja. No kao izraziti narodnu
čovjek javlja se Ing. Mirne Rosandić naročito onda, kad ni u najtežim
danima tiranije ni za korak ne uzmiče od narodnih težnja, već muževno
snosi i fizičke i duševne muke: proganjan, zatvaran, šikaniran na sve
moguće načine odsjedivši početkom 1934. god. u gospićkoj tamnici tri
mjeseca, suspendiran godinu dana — ostaje dosljedan i čvrst. Prema
onoj: frangar, non flectar — skršiti me možeš, ali savinuti nećeš — lik
ifag. Miime Rosandića je simbol, kako se služi svojim načelima i svom
narodu i u najtežim prilikama.


U njegovom radu pratit će ga iskrene simpatije naroda i drugarska


suradnja svih nas.


*


Na čelo odjela za šumarstvo kao odjelni predstojnik imenovan je


gosp. Ing. Ante Abramović, jedan od najbližih suradnika gosp.


ministra šuma i ruda Ing. Ivice Frkovića, dok je bio pred´stojnilk odjela


za šumarstvo.


Gospodin Ing. Ante Abramović rodio se 1889. godine u Vetovu,


kotar Požega. Gimnaziju je svršio u Požegi, a šumarske nauke u Za


grebu. Kao šumarski stručnjak služio je kod kotareva u Podravskoj Sla


tini, Vrbovskom i Samoboru, kod ravnateljstva šuma u Vinkovcima, Za


grebu il Sušaku, kod ministarstva šuma i ruda u Beogradu i´ kod banske


vlasti u Zagrebu. Najdulje je služio u Vrbovskom (od 1914. do 1929.).


211
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Nije lako ostaviti dobre vidljive tragove u šumarskoj struci. Redovno
trebaju godine, da se vide rezultati napornoga rada, poglavito u
našim brdskim krajevima. Tragovi rada gosp. Ing. Abramovića u šumama
vrbovskoga kotara čuvaju mu trajnu uspomenu. On tamo vodi
intenzivno šumsko gospodarstvo, trasira i izvodi ceste u šumama zem.
zajednica Vrbovsko, Ravna Gora, Stari Laz i Moravice, radi gospodarske
osnove za šume zem. zajednice Ravna Gora i za šume vlastelinstva
Severin na Kupi i Sušica na mostu i t. d. Osniva šumske vrtove i izvodi
opširne kulturne radove u Ravnoj) Gori i Vrbovskom, nastoji da proizvode
šume sačuva za onu svrhu, za koju su najpotrebniji, pa kod velikih
zem. zajednica uvodi! crijep mjesto krovne daske. I tako redom radi na
podizanju narodnoga gospodarstva.


Kod banske vlasti! ing. Abramović radi na organizacionim poslovima
i u tom je desna ruka odjelnom predstojniku.


Za vrijeme svoga službovanja u Vrbovskom ing. Abramović je duša
smišljenoga rada i nastojanja oko promücanja svega onoga, što je lijepo
i dobro za narodni život. Ne zadržava se samo na radovima, koji su mu
dužnost kao šumarskom stručnjaku. Jedan je od glavnih inicijatora i suradnika,
da se u Vrbovskom podigne vodovod i općinska zgrada, da se
u Ravnoj Gori podigne vodovod i nova školska zgrada te da se provede
elektrifikacija. Za vrijeme rada u Vrbovskom organizira hrvatska kulturna
društva, pa im je ili predsjednik ili tajlnik: osniva Hrvatski sokol
i njegov je vođa, dirigent je Hrvatskog pjevačkog društva kac jedne
sekcije u Sokolu, osniiVa Hrvatski dom — i stiže svagdje, gdje je potrebna
suradnja u narodnom životu.


Kad je uskrslo Hrvatsko šumarsko društvo, izabran je -Ing. Abramović
za njegova predsjednika.


U stručnom radu pedantan i savjestan, u nastupu skroman, u odnosu
prema svojim drugovima korektan — ing. Ante Abramović dolazi
na čelo struke s bogatim iskustvom dugogodišnjeg činovnika i s lijepim
rezultatima u svome radu. Odjelni predstojnik za šumarstvo proveo je
dugi niz godina u pravoj šumarskoj službi i na taj način pozna u tančine
i teškoće, koje žiVot nameće, i rezultate, za kojima struka mora ići, da
uzmogne služiti životu naroda.


Neka mu rad bude srećan i blagoslovljen!


*


Najsrdačnije pozdravljamo nosioce naše struke. U njihovom radu
pratit će ih pomoć svih hrvatskih šumara, jer svi imaju i zajednički! cilj:
Poglavnik ovu Hrvatsku!


Uredništvo.


212