DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 40     <-- 40 -->        PDF

jalne tvorbe morena, koje u mnogom podsjećaju na sjeveronjemačku
nizinu. Razlika je samo ta, što tamo prevladava bor a ovdje smreka,


Alpinska se oblast (u si. 1. ozn. B.), u koju ulazimo napustivši Bodensko
jezero dijeli kako je spomenuto u četiri područja. Od tih dodirujemo
samo tri t. j . oba pojasa mješovitih šuma i unutrašnje alpinsko
područje bez bukve. I upravo uvala na potezu* Lindau—Innsbruck, kuda
nas vođi naš put, čini medu između s jedne strane obih pojasa sjevernih
Alpa i s druge strane unutrašnjeg alpinskog područja. U ovom je potonjem
glavna vrsta smreka, ali u višim položajima dolazi vrlo često i ariš. Općenito
se o razdiobi vrsta u Alpama može reći, da tu razdiobu prvenstveno
uslovljava klima. Dok jela i bukva u klimi centralnih Alpa ne mogu da
uspjevajiu., dotle smreka a pogotovo ariš nalaze tu još vrlo dobre uslove
opstanka. K tome treba dodati, da granica šume ide u centralnim Alpama
mnogo više nego u izvanjim zonama odnosno, ona ide uporedo s većim
terenskim isponima. Općenito uzevši, pada granica šume od zapada
prema istoku, ma da je alpinski pašnjaci svagdje potiskuju na mnogo
niže zone nego bi od prirode išla.


a) Ettal


Domena se ettalskog samostana, koja je danas uslijed sekularizacije
u državnom posjedu, nalazi u području mješovitih šuma s pretežnom
smrekom u reonu Oberammergau-ai, poznatog gradića radi pasionskih
igara. Nedaleko se nalazi glasoviti Garmisch-Partenkirchen (olimpijske
igre) na podnožju Zugspitze-a (2963 m), najviše planine predratne Njemačke8).
Ettalska šumska uprava zaprema svega 8770 ha. Podneblje je
tipično alpinsko, karakterizirano dugačkom zimom s naglim prelazom u
ljeto. Odatle vrlo rijetki rani i kasni mrazevi. Prosječna se temperatura
kreće u dolinama 6—8°C a u visinama 5—7°C godišnje. U doba vegetacione
periode temperatura se giba u granicama 13.7—14.2°C. Prosječna
visina vodenih taloga iznosi oko 1600mm, od kojeg iznosa polovica pada
u vrijeme vegetacije. Tlo čini u glavnom dolomit te tu il tamo pločasti
vapnenac (Plattenkalk), ali ima i tragova lokalnih morena te potočnih
nanosa (Gries). Slika 9. prikazuje delegaciju na podnožju ettalskih brdina.


Glavna je vrsta smreka (79%), zatim jela (11%), dok ostalo otpada
na bukvu. U ovoj smjesi varira drvna zaliha na krupnom drvetu u sječivim
sastojinama od 270 m3 (na dolomitu) do 440 m3 (na kredi) po
hektaru. Ophodnja je 120 godina. Šume se nalaze u pojasu 850—1300 metara
nadmorske visine. Na gospodarskoj je površini (3063 ha) ustanovljen
prirast od ukupnih 9625 m3. Iz ovoga možemo zaključiti, da se prosječna
drvna gromada na krupnom drvetu giba od 135 m3 a prosječni gromadni
prirast sa oko 3 m3 po hektaru.


Uzgred primjećujem, da je proda drveta unatoč relativno teškog
izvoza vrlo dobra a izrada intenzivna (tvornica ljepenke u Oberau-u,
ugljenokopi u Peitingu i Peissenbergu).


Uporedimo li ove jednodobne šume s našim prebiirnim na kraškom
visočju, možemo konstatirati, da dolaze u približno jednakoj nadmorskoj
visini i nešto različitim podnebljem (kod nas česta pojava mrazeva).
Glavna je razlika u tlu, koje je ovdje bolje od našega. Nu gromade su


8) Prolaz delegacije kroz Alpe zabilježio je dnevnik Garmisch Partenkirchener
Tagblatt od 19. jula 1939. Nr. 164 (»Gäste aus Jugoslawien«).


242