DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 15     <-- 15 -->        PDF

davni razni faktori, napose značajke klime, visinska razgrana terena,
glavne vrste drveta i geološka podloga staništa. Opći privredni! i prometni
razlozi! nisu nigdje naročito naglašeni, iako bismo to prvenstveno
očekivali. Iz toga izvodimo zaključak, da je ustroj šumskih oblasti izvršen
na podlozi u prvom redu bioloških, a u drugom redu ekonomskih kriterija.
Što više, ovi potonji su gotovo jače izraženi u šumskim područjima


t. j. dijelovima oblasti, gdje je inače jedino mjerodavna vrsta drveća.
Sve je to razlogom, da s privrednog stanovišta nisu nekoje oblasti dovoljno
arondirane (A, E, Q), niti se njihove mede poklapaju s granicama
provincija. Radi lakše orientacije mi se u pregledu objekata ne ćemo
držati! ove podjele, već dosadanjih samoupravnih i historijskih jedinica
po hronološkom slijedu naše ekskurzije.
I. Brandenburg
A) Berlin
Područje, na čijoj sjevernoj strani leži njemačka metropola, pripada
oblasti! nizinskog bora s vrlo neznatnom primjesom listača. Postotak
listača dosiže jedva 5% od svih šuma ovog područjia. Borova ravnica
njemačkog sjeveroistoka leži na diluvijalnom sektoru sjeveronjemačke
uleknine. Tu je raspodjela geoloških formacija temeljnih i završnih morena,
sandra, pješčanih dolina i aluvijalnih naslaga mjerodavna koliko za
procenat šumovitosti i visinu šumskih prihoda, toliko I za procenat
lisnatih šuma. Pri tom valja uvažiti, da su teška plodna zemljišta temeljnih
i završnih morena svagdje ustupljena poljoprivredi, gdje to iole
dozvoljava reljef terena. Pod šumom se nalaze samo lakša pjeskovita i
teška morenska zemljišta strmijih oblika. Bor je jedina dominantna vrsta
na svim siromašnim pjeskuljama, dok na bogatijem sandru dolazi i hrast
makar i u neznatnoj množini. Na temeljnim se je i završnim morenama
sačuvala do danas lisnata šuma, koju sukcesivno pretvaraju u borike.
Inače je na završnim morenama glavna vrsta bukva, a na teškim se
tlima temeljnih morena zapaža i nešto jača primjesa hrasta. Tragove
iscrpljenog i! zapuštenog zemljišta nalaziilmo u glavnom kod šuma malog
seljačkog posjeda, što se ima pripisati intenzivnom odnašanju listinca.


Jedan od najzanimivijih objekata ovog područja čini glasoviti
Grunewal d u neposrednoj blizini grada Berlina, (SI. 2). Prostire se
između gradskih naselja i Havelskog jezera u površ´iui od kojih 4600
hektara. Danas je čisti borik, koji je vještačkim putem nastao ih hrastove
šume u toku posljednjeg stoljeća. Po navodima šum. direktora S c h i r m
e r a, hrastova je grunewaldsika šuma u vrijeme Friedricha Velikog
zapremala oko tri puta veću površinu od današnje 12000 hektara). Hrastove
je spomenuti vladar prodao u Englesku za svrhe brodogradnje.
Tako je iz tih šuma nestalo hrasta a na njegovo su mjesto došle čiste
borove sastojine. Provedena se pretvorba bez obzira na rentabilnost ne
smatra sretnom, dijelom radi veće opasnosti! od požara (visina vodenih
taloga iznosi godišnje jedva 400 mm), a dijelom i radi estetskih momenata,
kojima se uz finansijski efekat rukovodi šumsko gospodarstvo radi
neposredne blizine orijaškoga grada. U tu se svrhu nastoji uvesti! nekoje
domaće listače (Betula) a dapače i egzote (Prunus serotina), koje odgovaraju
ovom klimatu i tlu (pjeskovita glina). Kako pretežnu! dio šume čine
stariji dobni razredi (u = 120)), koji dolaze do sjieče, to se uvođenje
listača nalazi u tečaju.


217