DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1941 str. 50     <-- 50 -->        PDF

vrijednost; rent ovna vrijednost; prihodna i troškovna vrijednost; procjena vrijednosti
sastojine odnosno šume, koja se sastoji od grafičkog povezivanja troškovnih, prihodnih
i upotrebnih vrijednosti dolazi u primjeni pri utvrđivanju naknade štete i t. d.).
Procjena vrijednosti samog šumskog zemljišta (prema prometnim vrijednostima šumskih
zemljišta poznatih boniteta, koje se umanjuju ili uvećavaju za pojedine bonitetne
razrede u odnosu, u kojem stoje međusobno čisti prihodi gospodarskih jedinica različitih
boniteta zemljišta; osnovi određivanja vrijednosti različitih boniteta zemljišta;
upotreba vrijednosti zemljišta, koja nisu u vezi sa šumskim gospodarstvom). Ostale
zadaće procjene vrijednosti šuma u svrhe oporezivanja i otkupa služnosti.


Izloživši materijal, koji Dieterich obrađuje, razmotrit ću sada njegovo shvaćanje
o najvažnijim pitanjima određivanja vrijednosti šume i njenih dijelova. Na sve
se ne mogu osvrnuti, jer bi time zauzeo mnogo prostora. Jedno od vrlo važnih pitanja,
koje Dieterich obrađuje, jest pitanje računskog kamatnjaka. Taj (kamatnjak mora
doći do primjene prilikom utvrđivanja vrijednosti šuma zbog upotrebe rentovnih i
prirodnih vrijednosti, jer prometna vrijednost velikih šumskih gospodtrstava nije
općenito poznata. Obzirom na takvu situaciju nastaje pitanje, kako velik ima biti
taj računski kamatnjak i da li on predstavlja neku konstatnu veličinu, kao što se to
smatra u teoriji zemljišnog čistog prihoda. Činjenica je, da se sada u procjeni vrijednosti
šuma računa s malim kamatnjakom od 2—3%. Takvo je stanje dovelo do mišljenja,
da je šumsko gospodarstvo slabo »rentabilno poduzeće«, što nije ispravno, kako
veli Dieterich. Uzrok tom neispravnom mišljenju leži u zamjenjivanju »gospodarskog
kamatnjaka« (šumskog kamatnjaka) i »postotka ukamaćenja«, što treba oštro lučiti,
kako je to već isticao najveći pobornik teorije zemljišnog čistog prihoda prof. Endres.
Potrebu tog lučenja prikazuje autor na nekoliko primjera.


U prvom primjeru promatra slučaj ukamaćenja, ako šumu kupi trgovac eksploatator.
Kupovnina odgovara rentovnoj vrijednosti šume dobivenoj pomoću računskog
kamatnjaka od 2,5%. Nakon tri godine iskoristio je kupac drvnu masu starijih sastojina,
a šumsko je zemljište i preostale mlade sastojine rasprodao. Iz toga posla
postizava ukamaćenje od 10%.


U drugom primjera navodi nekog industrijalca, koji je kupio šumu isto tako na
osnovi rentovne vrijednosti šume dobivene pomoću računskog kamatnjaka od 2,5%.
Međutim, tokom potrajmog šumskog gospodarenja spretnim spekulacijama koristeći
konjukturu postizava on ukamaćtnje od 3,4%. Dieterich nastoji, da to ukamaćenje
podigne i na 4% ali držim, da je to previše.


Ovim primjerima ilustrira pisac ispravnost lučenja računskog kamatnjaka od
postotka ukamaćenja ali ne dokazuje reliku rentabilnost šumskog gospodarstva, jer
ukamaćenje u prvom primjeru ne predstavlja faktično rentabilitet šumskog gospodarstva
nego nekog spekulativnog pothvata, koji se sastojao u eksploataciji šume
te nema s tehnikom šumske produkcije nikakove veze. Drugi primjer pokazao bi rentabilitet
šumskog gospodarstva no ukamaćenje od 3,4% u današnje vrijeme držim,
da se može smatrati kao slabo u poređenju s ukamaćenjem uloženih kapitala drugih
poduzeća. Prema tome je rentabilitet šumskog gospodarstva danas malen. Međutim
i pored tog slabog rentabiliteta predstavljaju šume i valjano šumsko gospodarstvo
velike vrijednosti. Osnov tih velikih vrijednosti su drvne mase zrelih i dozrijevajućih
sastojina te mogućnost njihovog iskorišćavanja. I upravo ta mogućnost, koju
naročito ističe Dieterich, opravdava upotrebu malog računskog kamatnjaka. Drugim
riječima rečeno, uzmu li se veliki kamatnjaci pri računanju rentovne ili pri-hodne vrijednosti,
ne će se dobiti »istinska vrijednost« šume, jer sječom i prodajom samo
stanovite količine starih sastojina može se postići izračunata vrijednost kapitalizacijom.
Napominjem, da taj slučaj naročito ističe prof. Endres .


Množina je drvnih masa, kojima se može raspolagati u šumskim gospodarstvima
odnosno šumama vrlo različita, pa će naravno i njihove vrijednosti biti različite.


116