DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1941 str. 49     <-- 49 -->        PDF

odnosno protiv teorije zemljišnog čistog prihoda i matematskih formula. Jedan je od
tih pretstavnika i prof. Dieterich. On kritizira i otklanja neke principe teorije zemljišnog
čistog prihoda, koji su u protivnosti sa zbiljnim gospodarskim životom, dok
naprotiv neke dcuge njene zasade usvaja, jer ih smatra ispravnima.


U ovom novom djelu ističe autor slabe strane teorije zemljišnog čistog prihoda
ukratko, ali zato donosi u tančine svoje poglede i mišljenje, kako treba odrediti
vrijednost šume odnosno šumskog zemljišta, šteta, eksproprijacija i t- d. Svoje
mišljenje ilustrira različitim primjerima a pri tome uzima u obzir i najmanje sitnice
i kombinacije, koje mogu nastupiti prilikom procjene vrijednosti dotičnog objekta.
Ovim velikim djelom obogatio je pisac šumarsku nauku. No ujedno se mora priznati,
da je tim djelom u mnogome ispunio i prazninu, koju su osjećali praktičari nezadovoljni
primjenom teorije zemljišnog čistog prihoda u praksi.


Prvo, što upada u oči kod ovog djela jest njegov novi naziv. Pisac napušta
dosad uobičajeni naziv »Računanje vrijednosti šuma« a usvaja novi »Procjena vrijednosti
šuma«. Ovaj je novi naziv sa strane pisca sasvim razumljiv i logičan, jer
odgovara njegovu naziranju oko određivanja vrijednosti šuma. Za njega ne predstavlja
rezultat dobiven na osnovi samo jednog računa ili formule »istinsku, pravu vrijednost
« (wahres Wert), kao što je to slučaj u teoriji zemljišnog čistog prihoda. On
određuje vrijednost šume pomoću različitih metoda te iz kombinacije nekoliko rezultata
nastoji odrediti procjenom »istinsku vrijednost« šume. Dakle, budući da je
procjena osnova njegova određivanja »istinske vrijednosti« šume, onda je posve logično,
da uvodi nov naziv »Procjena vrijednosti šuma« umjesto dosadašnjeg »Računanje
vrijednosti šuma«.


Knjiga je razdijeljena u tri dijela.


U prvom dijelu pisac opširno obrađuje zadaću, rad i raščlanjivanje osnova, koje
određuju cijene. U ovom se dijelu nalaze poglavlja: Ocjenjivanje i proučavanje
smjernica u svrhu iznalaženja osnova za utvrđivanje cijena zemljišnih objekata.
Najvažniji osnovi za utvrđivanje cijena objekata razmotreni u pojedinosti (sadanji
prihod, izgledi na dizanje prihoda, veličina, sigurnost i druge prednosti, troškovi
uvjetovani kupnjom objekta, prirast vrijednosti zemljišta). Osnovi za određivanje
cijena predočeni na prometnoj vrijednosti različitih kultura, uključivši i šumuZaključak.


U drugom su dijelu opisane predradnje za procjenu vrijednosti šuma. Poglavlja
su ova: O sirovom prihodu (utvrđivanje drvne mase i sortimenta; procjena
cijena, koje se imaju upotrijebiti). Procjena izdataka. Šumski kamatnjak (kamatnjak
i postotak ukamaćenja; odnos između prihoda i prometne vrijednosti kod šumskih
zemljišta i šuma; opravdanje upotrebe niskih šumskih računskih kamatnjaka; umanjivanje
šumskih računskih kamatnjaka obzirom na veličinu površine, ophodnju, vrst
drveća, svrhu procjene i t. d-; mjere sigurnosti, koje treba poduzeti protiv svojevoljnog
odabiranja računskog kamatnjaka).


U trećem dijelu obraduje pisac metode procjene vrijednosti šuma. Poglavlja
su slijedeća: Najvažnije formule teorije zemljišnog čistog prihoda za računanje vrijednosti
šuma. Faustmannova formula prihodne vrijednosti zemljišta upoređena s prihodnom
vrijednošću šume. Formule za računanje vrijednosti sastojine (metoda upotrebne
vrijednosti sastojine; formula troškovne vrijednosti sastojine; formula prihodne
vrijednosti sastojine; rekapitulacija). Prijedlozi za preuređenje procjene vrijednosti
šuma. Procjena cjelokupnog šumskog gospodarstva i gospodarskih jedinica
s potrajnim godišnjim gospodarenjem (osnovno; veza između rentovne i modificirane
upotrebe vrijednosti šume, koja se nalazi u približno normalnom stanju; procjena
vrijednosti gospodarske jedinice normalnog stanja; procjena vrijednosti gospodarske
jedinice nenormalnog stanja; procjena vrijednosti šuma, koje se nalaze u
konversiji). Procjena pojedinih šumskih sastojina, dijelova šuma i t. d. (upotrebna


115