DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1941 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Postavljeni su:


Ing. Plavši ć Stevan, za šum. pristava 8. grupe kod Sreskog načelstva u
Dobo ju;
Ing. Vane k Viktor, za šum- pristava 8. grupe kod Direkcije šuma petrovaradinske
imovne općine u Srem. Mitrovici.


Premješteni su:
D ž e 1 a j 1 i j a Dimitrije, tehnički inspektor 5. grupe, od Uprave drž. parka u
Topčideru u istom svojstvu Direkciji šuma u Čačku;
Markovi ć Miodrag, viši tehnički nadzornik 6. grupe, od Uprave drž. parka
u Toipcideru u istom svojstvu Odjeljenju za upravu drž. šuma Ministarstva šuma i
rudnika u Beogradu;
Ing. G o j k o v i ć Ži´voj´in, šum. viši pristav 7. grupe, od Direkcije šuma petrovaradinske
imovne općine u Srem. Mitrovici Direkciji šuma u Čačku;
Ing. Margeti ć Đuro, šum. pristav 8. grupe, od Šumske uprave Raška Šumskoj
upravi u Kosinju;
Ing. Aleksijevi ć Bratislava, šum. pristav 8. grupe, od Šumske uprave u
Beogradu Šumskoj upravi u Kuršumliju;
Ing. Fukare k Pavle, čin. pripravnik 8. grupe, od Odsjeka za šumarstvo Banske
uprave u Sarajevu Sreskom načelstvu u Nevesinje;
Ing. Kl is i ć Vladimir, čin. pripravnik 8. grupe, od Odsjeka za šumarstvo Banske
uprave u Skoplju Sreskom načelstvu u Prištinu.


Umirovljeni su:


Dode r Risto, tehnički inspektor 5. grupe kod Šumske uprave u Ilidži;


Ing. Ru s Alojzije, šum. savjetnik 4. grupe 2. stepena kod Šumske uprave .
Bledu.


KNJIŽEVNOST


PROF. DR. VIKTOR DIETERICH: FORSTLICHE BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE,
BD. II, WALDWERTSCHÄTZUNG,


str. 172, tabela 26, slika 24, Verlag: Paul Parey 1940, cijena 173 dinara.


Nakon prvog sveska ovog djela, o kojem je prikaz donio g. prof. dr. A. Ugrenović
u Šumarskom listu 1939, str. 328, izašao je pod gornjim naslovom drugi svezak-
U tom svesku želio je autor obraditi procjenu vrijednosti šuma, računanje uspjeha
šumskog gospodarstva kao i cilj šumskog gospodarstva. Zbog ratnih teškoća donio
je samo procjenu vrijednosti šuma, dok je računanje uspjeha gospodarenja i cilj šumskog
gospodarstva ostavio za treći svezak.


Poznato je, da posljednjih decenija neki pretstavnici šumarske struke nastoje,
da ponove staru borbu protiv nauke »Računanja vrijednosti šuma i šumske statike«


114
ŠUMARSKI LIST 3/1941 str. 49     <-- 49 -->        PDF

odnosno protiv teorije zemljišnog čistog prihoda i matematskih formula. Jedan je od
tih pretstavnika i prof. Dieterich. On kritizira i otklanja neke principe teorije zemljišnog
čistog prihoda, koji su u protivnosti sa zbiljnim gospodarskim životom, dok
naprotiv neke dcuge njene zasade usvaja, jer ih smatra ispravnima.


U ovom novom djelu ističe autor slabe strane teorije zemljišnog čistog prihoda
ukratko, ali zato donosi u tančine svoje poglede i mišljenje, kako treba odrediti
vrijednost šume odnosno šumskog zemljišta, šteta, eksproprijacija i t- d. Svoje
mišljenje ilustrira različitim primjerima a pri tome uzima u obzir i najmanje sitnice
i kombinacije, koje mogu nastupiti prilikom procjene vrijednosti dotičnog objekta.
Ovim velikim djelom obogatio je pisac šumarsku nauku. No ujedno se mora priznati,
da je tim djelom u mnogome ispunio i prazninu, koju su osjećali praktičari nezadovoljni
primjenom teorije zemljišnog čistog prihoda u praksi.


Prvo, što upada u oči kod ovog djela jest njegov novi naziv. Pisac napušta
dosad uobičajeni naziv »Računanje vrijednosti šuma« a usvaja novi »Procjena vrijednosti
šuma«. Ovaj je novi naziv sa strane pisca sasvim razumljiv i logičan, jer
odgovara njegovu naziranju oko određivanja vrijednosti šuma. Za njega ne predstavlja
rezultat dobiven na osnovi samo jednog računa ili formule »istinsku, pravu vrijednost
« (wahres Wert), kao što je to slučaj u teoriji zemljišnog čistog prihoda. On
određuje vrijednost šume pomoću različitih metoda te iz kombinacije nekoliko rezultata
nastoji odrediti procjenom »istinsku vrijednost« šume. Dakle, budući da je
procjena osnova njegova određivanja »istinske vrijednosti« šume, onda je posve logično,
da uvodi nov naziv »Procjena vrijednosti šuma« umjesto dosadašnjeg »Računanje
vrijednosti šuma«.


Knjiga je razdijeljena u tri dijela.


U prvom dijelu pisac opširno obrađuje zadaću, rad i raščlanjivanje osnova, koje
određuju cijene. U ovom se dijelu nalaze poglavlja: Ocjenjivanje i proučavanje
smjernica u svrhu iznalaženja osnova za utvrđivanje cijena zemljišnih objekata.
Najvažniji osnovi za utvrđivanje cijena objekata razmotreni u pojedinosti (sadanji
prihod, izgledi na dizanje prihoda, veličina, sigurnost i druge prednosti, troškovi
uvjetovani kupnjom objekta, prirast vrijednosti zemljišta). Osnovi za određivanje
cijena predočeni na prometnoj vrijednosti različitih kultura, uključivši i šumuZaključak.


U drugom su dijelu opisane predradnje za procjenu vrijednosti šuma. Poglavlja
su ova: O sirovom prihodu (utvrđivanje drvne mase i sortimenta; procjena
cijena, koje se imaju upotrijebiti). Procjena izdataka. Šumski kamatnjak (kamatnjak
i postotak ukamaćenja; odnos između prihoda i prometne vrijednosti kod šumskih
zemljišta i šuma; opravdanje upotrebe niskih šumskih računskih kamatnjaka; umanjivanje
šumskih računskih kamatnjaka obzirom na veličinu površine, ophodnju, vrst
drveća, svrhu procjene i t. d-; mjere sigurnosti, koje treba poduzeti protiv svojevoljnog
odabiranja računskog kamatnjaka).


U trećem dijelu obraduje pisac metode procjene vrijednosti šuma. Poglavlja
su slijedeća: Najvažnije formule teorije zemljišnog čistog prihoda za računanje vrijednosti
šuma. Faustmannova formula prihodne vrijednosti zemljišta upoređena s prihodnom
vrijednošću šume. Formule za računanje vrijednosti sastojine (metoda upotrebne
vrijednosti sastojine; formula troškovne vrijednosti sastojine; formula prihodne
vrijednosti sastojine; rekapitulacija). Prijedlozi za preuređenje procjene vrijednosti
šuma. Procjena cjelokupnog šumskog gospodarstva i gospodarskih jedinica
s potrajnim godišnjim gospodarenjem (osnovno; veza između rentovne i modificirane
upotrebe vrijednosti šume, koja se nalazi u približno normalnom stanju; procjena
vrijednosti gospodarske jedinice normalnog stanja; procjena vrijednosti gospodarske
jedinice nenormalnog stanja; procjena vrijednosti šuma, koje se nalaze u
konversiji). Procjena pojedinih šumskih sastojina, dijelova šuma i t. d. (upotrebna


115
ŠUMARSKI LIST 3/1941 str. 50     <-- 50 -->        PDF

vrijednost; rent ovna vrijednost; prihodna i troškovna vrijednost; procjena vrijednosti
sastojine odnosno šume, koja se sastoji od grafičkog povezivanja troškovnih, prihodnih
i upotrebnih vrijednosti dolazi u primjeni pri utvrđivanju naknade štete i t. d.).
Procjena vrijednosti samog šumskog zemljišta (prema prometnim vrijednostima šumskih
zemljišta poznatih boniteta, koje se umanjuju ili uvećavaju za pojedine bonitetne
razrede u odnosu, u kojem stoje međusobno čisti prihodi gospodarskih jedinica različitih
boniteta zemljišta; osnovi određivanja vrijednosti različitih boniteta zemljišta;
upotreba vrijednosti zemljišta, koja nisu u vezi sa šumskim gospodarstvom). Ostale
zadaće procjene vrijednosti šuma u svrhe oporezivanja i otkupa služnosti.


Izloživši materijal, koji Dieterich obrađuje, razmotrit ću sada njegovo shvaćanje
o najvažnijim pitanjima određivanja vrijednosti šume i njenih dijelova. Na sve
se ne mogu osvrnuti, jer bi time zauzeo mnogo prostora. Jedno od vrlo važnih pitanja,
koje Dieterich obrađuje, jest pitanje računskog kamatnjaka. Taj (kamatnjak mora
doći do primjene prilikom utvrđivanja vrijednosti šuma zbog upotrebe rentovnih i
prirodnih vrijednosti, jer prometna vrijednost velikih šumskih gospodtrstava nije
općenito poznata. Obzirom na takvu situaciju nastaje pitanje, kako velik ima biti
taj računski kamatnjak i da li on predstavlja neku konstatnu veličinu, kao što se to
smatra u teoriji zemljišnog čistog prihoda. Činjenica je, da se sada u procjeni vrijednosti
šuma računa s malim kamatnjakom od 2—3%. Takvo je stanje dovelo do mišljenja,
da je šumsko gospodarstvo slabo »rentabilno poduzeće«, što nije ispravno, kako
veli Dieterich. Uzrok tom neispravnom mišljenju leži u zamjenjivanju »gospodarskog
kamatnjaka« (šumskog kamatnjaka) i »postotka ukamaćenja«, što treba oštro lučiti,
kako je to već isticao najveći pobornik teorije zemljišnog čistog prihoda prof. Endres.
Potrebu tog lučenja prikazuje autor na nekoliko primjera.


U prvom primjeru promatra slučaj ukamaćenja, ako šumu kupi trgovac eksploatator.
Kupovnina odgovara rentovnoj vrijednosti šume dobivenoj pomoću računskog
kamatnjaka od 2,5%. Nakon tri godine iskoristio je kupac drvnu masu starijih sastojina,
a šumsko je zemljište i preostale mlade sastojine rasprodao. Iz toga posla
postizava ukamaćenje od 10%.


U drugom primjera navodi nekog industrijalca, koji je kupio šumu isto tako na
osnovi rentovne vrijednosti šume dobivene pomoću računskog kamatnjaka od 2,5%.
Međutim, tokom potrajmog šumskog gospodarenja spretnim spekulacijama koristeći
konjukturu postizava on ukamaćtnje od 3,4%. Dieterich nastoji, da to ukamaćenje
podigne i na 4% ali držim, da je to previše.


Ovim primjerima ilustrira pisac ispravnost lučenja računskog kamatnjaka od
postotka ukamaćenja ali ne dokazuje reliku rentabilnost šumskog gospodarstva, jer
ukamaćenje u prvom primjeru ne predstavlja faktično rentabilitet šumskog gospodarstva
nego nekog spekulativnog pothvata, koji se sastojao u eksploataciji šume
te nema s tehnikom šumske produkcije nikakove veze. Drugi primjer pokazao bi rentabilitet
šumskog gospodarstva no ukamaćenje od 3,4% u današnje vrijeme držim,
da se može smatrati kao slabo u poređenju s ukamaćenjem uloženih kapitala drugih
poduzeća. Prema tome je rentabilitet šumskog gospodarstva danas malen. Međutim
i pored tog slabog rentabiliteta predstavljaju šume i valjano šumsko gospodarstvo
velike vrijednosti. Osnov tih velikih vrijednosti su drvne mase zrelih i dozrijevajućih
sastojina te mogućnost njihovog iskorišćavanja. I upravo ta mogućnost, koju
naročito ističe Dieterich, opravdava upotrebu malog računskog kamatnjaka. Drugim
riječima rečeno, uzmu li se veliki kamatnjaci pri računanju rentovne ili pri-hodne vrijednosti,
ne će se dobiti »istinska vrijednost« šume, jer sječom i prodajom samo
stanovite količine starih sastojina može se postići izračunata vrijednost kapitalizacijom.
Napominjem, da taj slučaj naročito ističe prof. Endres .


Množina je drvnih masa, kojima se može raspolagati u šumskim gospodarstvima
odnosno šumama vrlo različita, pa će naravno i njihove vrijednosti biti različite.


116
ŠUMARSKI LIST 3/1941 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Zbog toga, ako se uvaže samo ovi momenti vidi se, da računski kamatnjak pri određivanju
»istinske vrijednosti« ne može biti neka konstantna veličina, kao što se to
ističe u teorija zemljišnog čistog prihoda. Osim toga jasno je i to, da računski kamatnjak
ne može biti visok, ako se želi dobiti rezultat, koji odgovara ili se približuje
»istinskoj vrijednosti«. Podlogu za određivanje računskih kamatnjaka mogli bi pružiti
postotci ukamaćenja, koji su dobiveni na osnovi odnosa prihoda prema prometnim
vrijednostima šuma i šumskih zemljišta, a što su već predlagali Wimmenauer, Junaek,
Voss, Glaser i dr. No pri tom valja istaći, da je statistika o prometnim vrijednostima
šuma oskudna a naročito statistika o prometnim vrijednostima većih šumskih
posjeda. Zbog toga promatra Dieterich, kakav odnos postoji u tom pogledu u
drugim privrednim gospodarstvima. Nakon analize dolazi do zaključka, da postotak
ukamaćenja ne predstavlja neku jedinstvenu konstantnu veličinu, koja bi zavisila od
vrste poduzeća i imovine te da bi kao mjerilo u tom pogledu mogao donekle da posluži
prosječni oficijelni kamatnjak sigurno uloženih papira. No i stvarno ukamaćenje
tih papira je različito zbog različitih kurseva. Kako se vidi u tom smjeru postoje
teškoće, što ističe i Dieterich.


Držim međutim, da postotci prosječnih ukamaćenja u šumskom gospodarstvu,
s kojima se danas raspolaže, mogu da pruže ipak podlogu i granice za procjenjivanje
računskih kamatnjaka i ako ih treba lučiti. Naime baš ti do danas poznati odnosi
između ispravno utvrđenih prihoda i »istinskih vrijednosti« (prometnih vrijednosti ili
vrijednosti, koje od prilike tima odgovaraju), odnosno do danas poznati postotci ukamaćenja
upućuju na neispravnost računanja s velikim kamatnjacima, je.r se upotrebom
velikih kamatnjaka ne će dobiti »istinska vrijednost« ili vrijednost, koja se
njoj približuje. To vrijedi i za oficijelni kamatnjak, koji je danas visok za šumsko
gospodarstvo i ako rentovne vrijednosti doibivene pomoću njega mogu da služe kao
jedna od granica pri procjenjivanju »istinske vrijednosti«. Osim spomenutoga držim,
da su od koristi u tom smjeru i postotci ukamaćenja dobiveni na osnovi upotrebnotroškovne
vrijednosti šuma.


Napomenuo sam, da Dieterich ispravnost upotrebe niskog računskog kamatnjaka
opravdava mogućnošću raspolaganja s drvnim masama starih sastojina. Osim toga
navodi u prilog tom shvaćanju i poznate navode teorije zemljišnog čistog prihoda kao:
rastenje vrijednosti proizvoda šumskog gospodarstva, sigurnost šumskog posjeda,
padanje oficijelnog kamatnjaka i t. d. Obzirom na sve to smatra Dieterich, da je ispravno
računanje šumskim kamatnjacima, koji su niži od oficijelnog kamatnjaka kao
i od´onog kamatnjaka, koji se upotrebljava u poljoprivredi u svrhe kapitalizacije.
Kako vidimo, Dieterich usvaja shvaćanje, koje postoji i u teoriji zemljišnog čistog
prihoda, da šumski računski kamatnjak mora biti malen. No on se protivi naziranju,
da je šumski kamatnjak konstantna veličina od 3% nego ističe, da je njegova veličina
različita te zavisi od ophodnje, vrste drveća, veličine površine, procjene i t. d.
navodeći pri tom mišljenja Fr. B a u e r a, R o t h a, von G u 11 e n b e r g a i Nosseka.


Ako je dakle računski kamatnjak malena i promjenljiva veličina pita se pisac:
gdje je donja granica računskog kamatnjaka i šta treba poduzeti, da se u tom pogledu
ne da maha samovolji pojedinaca. Kao gornju granicu uzima postotak od 3% ali drži,
da se prema današnjim prilikama taj kamatnjak nalazi ispod tog iznosa. Prema primjerima,
koje navodi moglo bi se zaključiti, da smatra, da se taj kamatnjak danas
kreće oko 2,5%. Što se tiče mjera, koje treba poduzeti protiv samovolje pojedinaca
prilikom izbora računskog kamatnjaka ističe autor, da su za to pozvana stručna
udruženja i nadležne vlasti. One imaju dužnost da dadu direktive i granice za izbor
računskog kamatnjaka. Pri tom treba uzeti u obzir prilike, koje vladaju kao: konjunkturu,
radničke nadnice, odnose u kojima stoje prihodi prema kupovninama danas
kupljenih objekata i t. d. Kako se vidi, neko se generalno pravilo za određivanje veličine
računskih kamatnjaka ne može postaviti, nego to zavisi od procjene vlada


117
ŠUMARSKI LIST 3/1941 str. 52     <-- 52 -->        PDF

jućih prilika, nadležnih vlasti (osobito danas u Njemačkoj). Ako dakle postoji takva
situacija, a teži se k jednom objektivnom radu, posve je razumljivo, da dobiveni rezultat
na osnovi ocjenjenog kamatnjaka i formule rentovne vrijednosti šume, koju
Dieterich upotrebljava, ne može odnosno ne mora sam po sebi predstavljati »istinsku
vrijednost«. Zbog toga je potrebno provesti procjenu vrijednosti još i pomoću
drugih metoda pa tek na temelju proučavanja i kombinacije više rezultata može se
doći do »istinske vrijednosti« objekta.


Kako sam spomenuo, pisac razmatra ukratko i teoriju zemljišnog čistog prihoda
i njene formule- Jedna od osnovnih razlika između teorije zemljišnog čistog prihoda
i autorova shvaćanja je u tom, što on sve ekonomske činioce promatra na osnovi
potrajnog godišnjeg gospodarenja odnosno gospodarske jedinice, dakle smatra šumu
kao cjelinu poput Ostwalda, Kriegera i dr. a protivi se zaključcima teorije zemljišnog
čistog prihoda, izvedenim na temelju prekidnog gospodarstva odnosno jednodobnc sastojine.
Njegovu kritiku teorije zemljišnog čistog prihoda nije potrebno iznositi. Jedno
želim ipak spomenuti, da Dieterich njezinom najslabijom stranom smatra to, što
ona miješa procjenu vrijednosti šuma sa postavljanjem cilja šumskog gospodarstva.
Obzirom na ovu napomenu može se reći, da je baš to zamjenjivanje i dovelo do
zahtjeva za konstantnim šumskim kamatnjakom.


Interesantni su Dieterichovi prijedlozi u svrhu procjene vrijednosti šuma i njenih
dijelova. Da se može pristupiti procjeni, potrebno je utvrditi izgospodarene čiste
prihode, mogućnost njihova rastenja ili padanja odnosno buduće čiste prihode, koji
dolaze do upotrebe kod nekih metoda procjene, zatim bonitetne stanišne razrede, položaj
prema tržištu, veličinu posjeda i t. d. 0 svim tim pitanjima autor piše potanko.


U svrhu određivanja čistog prihoda šumskog gospodarstva potrebno je znati
množinu materijalnih prihoda i njihove cijene te troškove. Što se tiče upotrebe cijena
drva potrebnih u svrhu procjene vrijednosti šuma ističe pisac, da se imaju upotrebiti
cijene, koje važe u vrijeme procjene, ako postoje drvne mase, koje mogu biti bez
zapreke iskorišćene. Međutim u obzir mogu doći i prosječne cijene drva zadnjih godina
prije procjene ili što je još bolje, u nekom dugom vremenskom razmaku izabrati
onaj odsječak vremena, koji sadrži odgovarajuće srednje cijene. Upotrebu cijena
proizvoda, koje važe u vrijeme procjene smatra autor ispravnim zbog toga, jer se
konjunktura cijena proizvoda i njeno kretanje odrazuje i na cijenama proizvodnih
sredstava.


Što se tiče visine troškova, koji su bili potanko obrađeni u prvom svesku napominje
i ovdje pisac, da se oni mogu ispravno utvrditi samo na temelju podataka od
10 i više godina.


Istom nakon utvrđenja gore nabrojenih potrebnih osnova za procjenu vrijednosti
šuma i njenih dijelova pristupa se samoj procjeni. U tu svrhu određuju se novčani
iznosi prema različitim metodama. U obzir dolaze vrijednosti šume dobivene
pomoću metode upotrebne vrijednosti ili modificirane upotrebno-troškovne vrijednosti,
rentovne vrijednosti1 i t. d. Upotrebnu vrijednost šume određuje pisac na temelju vrijednosti
sortimenata drvne mase uz uvjet, da se odjednom posiječe cjelokupna drvna
masa. Tomu se pribraja još i vrijednost šumskog zemljišta. Ona dolazi do upotrebe
kod manjih površina šuma. Kod velikih površina šuma primjenjuje pisac modificiranu
upotrebno-troškovnu vrijednost, koja se sastoji u tom, da se drvna masa, koja sadrži
Sortimente sposobne za prodaju ne posiječe odjednom nego u odlomku vremena od
10—30 godina. Ovakav postupak opravdava pisac tim, što bi se sječom cjelokupne
drvne mase odjednom doveo u pitanje opstanak buduće šume a osim toga zbog takvog
rada nastupilo bi zatrpavanje drvnog tržišta materijalom i rušenje cijena drvu. Međutim
i sječom cjelokupne drvne mase, koja danas ima upotrebnu vrijednost, na velikim
površinama u roku od 10—30 godina oštećuje se šuma u biološkom pogledu,
što pisac naročito ističe.


118
ŠUMARSKI LIST 3/1941 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Rentovnu vrijednost šume određuje Dieterich na osnovi poznate formule rentovne
vrijednosti šume i to pomoću kamatnjaka od 2, 2,5 i 3%. Kao čisti prihod dolazi
istinski čisti prihod, u kom se ne nalaze zahvati u drvni kapital. Od rezultata
dobivenih pomoću različitih kamatnjaka uzima se u obzir onaj, koja najbolje odgovara
stvarnim prilikama. Naime, postoji li danas prema ocjeni velika vrijednost odnosno
imaju li se očekivati u vrlo blizoj budućnosti veći čisti prihodi ili veće cijene a manji
troškovi, koji svi skupa utječu na dizanje vrijednosti objekta, dolazi u obzir rezultat
dobiven s manjim kamatnjakom i obratno. No i s manjim kamatnjacima dobiveni
rezultati ne mogu obuhvatiti sve prednosti, koje može šuma da pruža a naročito
ne one koristi, koje daje momentano jače iskorišćavanje drvne mase. U tom smjeru
pruža podesan rezultat upotrebna ili modificirana upotrebno-troškovna vrijednost.
Osim spomenutog dolaze još u obzir i podaci o kupoprodajama šuma, u koliko oni
postoje.


Na osnovi kombinacije svih tih rezultata dolazi se zatim do ispravnog rezultata
ili »istinske vrijednosti«. Međutim moram istaknuti, da Dieterich ipak u svom radu
poklanja najveću važnost rentovnoj vrijednosti šume i nju najviše upotrebljava. Gore
opisani postupak provodi pri procjeni vrijednosti šuma u približno normalnom stanju.


Sličan je postupak i prilikom procjene vrijednosti šuma nenormalnog stanja .
šuma, koje se nalaze u konversiji- No pri takvoj procjeni mora procjenjtvač naročito
imati u vidu rezultate uređivanja šuma a kao neko mjerilo pri tom radu obzirom na
prihode može da služi i normalna šuma. Od osobite je važnosti zatim kod ove procjene
vrijednosti ispravno utvrđivanje i analiza uspjeha gospodarenja. U kombinaciju
dolaze opet upotrebna vrijednost šume kao i rentovna vrijednost dobivena različitim
kamatnjacima veličine od 1,5 do 3%.


Pri procjeni vrijednosti šume, koja se nalazi u konversiji, preporučuje Dieterich,
da se utvrde osim sadanjih vrijednosti dobivenih pomoću različitih kamatnjaka još i
vrijednosti, koje će ona imati u toku daljnjih 50—60 godina te da se ti rezultati nanesu
u koordinatni sistem kao funkcije starosti i pripadajući rezultati povezu međusobno
izlomljenim linijama. Najvjerojatnija približna vrijednost mogla bi se dobiti povlačenjem
neke srednje slomljene linije između nanesenih linija. Dieterich misli, da se grafičkim
izravnanjem veće množine približnih vrijednosti dolazi do rezultata od mnogo
veće sigurnosti i ispravnosti nego na osnovi matematskih formula.


Obzirom na opisane kombinacije različitih metoda procjene vrijednosti u svrhu
određivanja »istinskih vrijednosti« šuma i njenih dijelova, koje upotrebljava pisac
može se istaći, da se takvim postupkom obuhvaća velika množina komponenata sadašnjih
d budućih vrijednosti iz kojih onda rezultira kao rezultanta »istinska vrijednost
šuma«.


Prilikom procjene vrijednosti dijelova šume, sastojina i t. d. predlaže Dieterich
opet rentovnu i upotrebnu vrijednost šume zatim ujeđnostavnjenu formulu prihodne i
troškovne vrijednosti sastojine ili šume (vrijednost sastojine plus vrijednost zemljišta).
Osim spomenutog naročito preporučuje procjenu vrijednosti, koja se osniva na
grafičkom nanošenjiu rezultata za vrijednost sastojine plus vrijednost zemljišta. Za
dobu sastojine do 15 godina dolazi u obzir troškovna vrijednost, za vrijeme od 50
do 50 odnosno 60 godina prihod na vrijednost (kamatnjak, kojim Dieterich računa, je
obično 2,5%) a za dalju starost upotrebnu vrijednost sastojine. Utvrđenim vrijednostima
pribraja se još i vrijednost šumskog zemljišta. Tako dobivene vrijednosti ili
rezultati nanesu se na koordinatni sistem kao funkcije starosti sastojine i povezu
krivuljom (Die Waldwertschätzung nach Alterswertskurven). Na osnovi te krivulje
može se očitati vrijednost sastojine i zemljišta na različite starosti. Ovakav način
određivanja vrijednosti vrlo je podesan prilikom utvrđivanja vrijednosti šteta, odnosno
odšteta i t. d.


119