DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1941 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Ing. Ivan Rukavina , šum. viši pristav 6. grupe, od Ravnateljstva banovinskih
šuma u Sušaku za šum. višeg pristava iste položajne grupe kod Ravnateljstva banovinskih
šuma u Mostaru;


Ing. Gavrilo M r v o š, šum. vježbenik, od Ravnateljstva banovinskih šuma u
Sušaku u istom svojstvu Šumskoj upravi u Jasenak;


Ing. Juraj Petrak , šum. savjetnik 4. grupe 1. stepena, od Odjela za šumarstvo
banske vlasti banovine Hrvatske za sreskog šumara iste položajne grupe kod Sreskog
načelstva u Okućanima;


Ing. Milan R o s a n d i ć, šum. nadzornik 4. grupe 2- stepena i vršioc dužnosti
Ravnatelja šuma u Sušaku za sreskog šumara iste položajne grupe kod Sreskog načelstva
u Podr. Slatini;


Ing. Božidar Najhold , šum. nadzornik 4. grupe 2. stepena, od Direkcije šuma
u Tuzli u istom svojstvu Direkciji šuma u Vinkovce.


Rudolf Hafner , činovnički vježbeni 9. grupe, blagajnik-knjigovoda, od Banovinskog
dobra u Topolovcu kraj Siska za tehnič. vježbenika kod Odjela za šumarstvo
Banske vlasti banovine Hrvatske u Zagrebu;.


Ing. Ante Mijić , šum. vježbenik, od Ispostave banske vlasti pododsjek za
šumarstvo u Splitu u istom svojstvu Sreskom načelstvu u Hvaru;


Ing. Oskar Piškorić , sreski šumar 8. grupe, od Sreskog načelstva u Vrbovskom
za višeg pristava u istom svojstvu kod Odjela za šumarstvo Banske vlasti banovine
Hrvatske u Zagrebu;


Ing. Dragutin B e 1 a š k o v i ć, sreski šumar 8. grupe, od Sreskog načelstva
Podrav. Slatina za sreskog šumara u istom svojstvu ´kod Sreskog načelstva u Vrbovskom
;


Ing. Petar O Stolić, šumarski savjetnik 4. grupe 1. stepena, od Odjela za
šumarstvo Banske vlasti banovine Hrvatske za ravnatelja kod Ravnateljstva banovinskih
šuma u Zagrebu, iste grupe istog stepena;


Ing. Petar Š k r 1 j a c, šum. savjetnik 4. grupe 1. stepena, od Ravnateljstva banovinskih
šuma u Zagrebu za šefa odsjeka za šum. gospodarstvo banovinskih šuma
kod Odjela za šumarstvo Banske vlasti banovine Hrvatske u Zagrebu;


Ing. Franjo A s a j , šum. savjetnik 4. grupe 2. stepena, od Šumske uprave u
Bezdanu za šum. nadzornika u istom svojstvu kod Ravnateljstva banovinskih šuma
u Vinkovcima.


PROMJENE U SLUŽBI IZVAN BANOVINE HRVATSKE.


UnapređetU su:


Mulabećirov i ć Hasan, za višeg šumarskog povjerenika .. grupe kod šumske
uprave u Tuzli;
Joksimovd ć Branko, za tehničkog inspektora 5- grupe kod Šumske uprave
u Bitolju;
Ing. Smoljanovi ć Bogdan, za šum. savjetnika 5. grupe kod šumske uprave
u Rujevou;


Ing. Topi ć Marko, za šum. savjetnika 6. grupe kod Šumske uprave u Jajcu;


Ing. M i h a j 1 o v i ć Dragomir, za šum. savjetnika 6. grupe kod šumske uprave


Tetovu;


Ing. Joviči ć Đorde, za šum. savjetnika .. grupe kod Direkcije šuma u Nišu;


Bata k Milovan, za geometarskog povjerenika 7. grupe kod Direkcije šuma
u Skoplju;


K o s t i ć Milovan, za geometarskog povjerenika 7. grupe kod Direkcije šuma
u Čačku.


113