DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1941 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Din 20.— za upis; MiJialjević Bartol, Karlovac Din. 50.— za II. polg. 1940.; Neiidhardt
Nikola Zagreb Din. 55,— za 1940; Novaković Mladen, Mostar Dirt 120.— za. 1940. i
upis; Ostojić Petar, Zagreb - Din. 20.— za upis; Oraš Igo,´Korenića ´Din. 120— za
1940. i upis; Plesa Vinko, Senj Din. 12W^ za 1940. ´i upis; ´Uetrkčić´ Božidar, St.
Mikanovci Din. 20.— za upis; Perušić Andrija, Zagreb Din. 70.— za upis i I. polg.
1941.; Rupčić Nikola, Zagreb Din. 120.— za 1940, i upis; Rukavina Branko, Pakrac
Din. 120.— za 1940. i upis; Radišević Milan, Vinkovci Din. 20.— za upis; Radošević
Vjenceslav, Bjelovar Din. 20.— za upis; Sučić Jakov, Derventa Din 120.— za 1940.
i upis; Serdar Stjepan, Sušak Din. 120.— za 1940. i upis; Straser Rudolf, Topusko
Din. 60.— za II. polg. 1940.; Sinke Pavle, Vinkovci Din. 120.— za 1940. i upis; Šolaja
Milan, Petrinja Din. 120.— za 1940. ] upis; Šimatić Nikola, Rab Din. 20.— za upis.


Izvanredni članovi: Gavran Ljubomir, Teslić Din. 20.— za upis; Juzbašić Mafija,
Tuzla Din. 120.— za 1941. i upis; Laeković Vinko, Tuzla Din. 100.— za 1940.;
Tvrtković Stjepan, Travnik Din. 50.— za II. polg. 1940.


Članovi pomlatka: Ćulumović Petar, Perušić Din. 25.— za II. polg. 1940-; Degoricija
Zlatko, Zagreb Din. 50.— za god. 1940.; Durić Ivo, Zagreb Din. 10.— za upisninu
1941.; Franjković Ivo, firdevik Din. 25.— za I. polg. 1940.; Mavrek Stanko, Zagreb
Din. 35.— za II. polg. 1940.; Ogulinac Stjepan, Kutjevo Din. 10.— za upis 1941.;
Vanjković Srećko. Zagreb Din. 25— za II. polg. 1940.


PRETPLATA ZA ŠUMARSKI LIST


Radalj Marko, Jajce Din. 10O— za 1940-; Rihtar Čiri´, Celje Din. 10O.— za
god. 1940.; Banska Vlast banovine Hrvatske šum. odjel Din. 900.— za 9. primjeraka
Š. L. za god. 1940.; Ravnateljstvo sama SušakDin. 100.— za 1940.; Ravnateljstvo
šuma otočke imov. općine, Otočac Din. 25.— za IV. četvrt 1940.; Gradsko pogla:
varstvo, Zagreb Din. 10O.— za god. 1940.; Ugrenović Aleksandar, Zagreb Din. 54.—
za godinu 1941.


ZAPISNIK


konstituirajuće skupštine Kluba šumara dalmatinske Hrvatske održane u Splitu ti
dvorani Gospodarske Sloge dneva 3. studenoga 1940. godine u 10 sati prije podne
sa slijedećim dnevnim redom:


1. — Biranje ovjerovitelja zapisnika;
2.
— Otvorenje skupštine i pozdrav predsjednika pripremnog odbora za osnivanje
Kluba ing. Čedomila Koludrovića.
3. — Izvještaj tajnika pripremnog odbora ing. Petra Matkovića;
4. — Čitanje poslovnika Kluba i pravilnika HŠD;
5. — Izbor kandidacionog odbora;
6. — Izbor upravnog odbora Kluba;
7. — Slučajnosti.
Skupštini su prisustvovala slijedeća gg.:
1. — Ing. Milan Muž in i ć, načelnik Ministarstva šuma i ruda u m.,
2. — Ing. Josip M a r č i ć, šef Pododsjeka za šumarstvo Ispostave,
3. — Ing. Čedomil K o 1 u d r o v i ć, referent za bujičarstvo — Split,
4. — Ing. Ante Dobrić , referent za pošumljavanje — Split,
6. — Ing. Petar M a t k o v i ć, bujičar — Split,
7. — Ing. Branimir M a r i n k o v i ć, bujičar — Split,
8. — Ing. Hrvoje F r a n č i š k o v i ć — Split,
9. — Ing. Ilija C o 1 o v i ć, kot. šum. referent — Split,
57
ŠUMARSKI LIST 2/1941 str. 36     <-- 36 -->        PDF

10. — log. Rudolf Š i mi ć, referent za lovstvo — Split,
11. — Ing. Steve Kovačević — Split,
12. — Ing. Ante R o s i ć, kot. šum. referent — Hvar,
13. — Ing. Dušan Jedlovski, bujičar — Split,
14. —Ing. Boris ü i´p e r b o r e j s k i. kot. šum. referent — Imotski.
15. — lug. Ernest B r a t u š, kot. šum. referent — Šibenik,
16. — Ing. Frano Presečki , kot. šum. referent — Metković,
17. — Ing. Vsevolod Alabovski , kot. šum. referent — Sinj,
18. — Ivo Oraščić, podšumar I. klase — Split,
19. — Nikola B r a c a n o v i ć, v. d. kotar. šum. referenta — Supetar,
20. — Ferdinand S 1 u u s k i, v. d. kotar. šum. referenta — Knin.
21. — Eugen P r i j i ć, bujičar — Split,
22. — Ing. Ratko K e v o — Split.
Hrvatsko je šumarsko društvo zastupao tajnik društva iz Zagreba Ing. Vladiiur
B o s i 1 j e v i ć.
Konstituirajućoj je skupštini Kluba šumara dalmatinske Hrvatske predsjedavao
podpredsjednik HŠD lug. Čedomil Koludro v ić.


Rad skupštine:


1. — Predsjednik konstituirajuće skupštine Kluba Ing. Čedomil Kol u dr o vi c
predlaže za ovjerovitelie zapisnika lug. Viktora Haramij u i Ing. Rudolfa Sirnica .
Skupština jednoglasno prima.
2. — Skupštinu je otvorio sa pozdravnim govorom predsjedatelj Ing. Čedomil
Koludrović , koji u ime pripremnog odbora za osnivanje Kluba šumara dalmatinske
Hrvatske najsrdačnije pozdravlja prisutne i zahvaljuje na tako brojnom
odazivu. Pozdravlja izaslanika HŠD iz Zagreba Ing. Vladimira B o s i 1 j e v i ć a, zatim
Ing. Milana M u ž i n i ć a, Načelnika Ministarstva šuma u miru i ing. Josipa M a rč
i ć a, voditelja Pododsjeka za šumarstvo u Splitu. Izvješćuje, da je glavna godišnja
skupština HŠD od 15. rujna 1940. god. odobrila pravila za osnivanje klubova unutar
HŠD, koja će kasnije pročitati Ing. Petar M a t k o v i ć.
Šumari dalmatinske Hrvatske osjećali su veliku potrebu za osnivanjem kluba,
kako bi se mogle ispraviti mnoge nepravilnosti i nepravde, koje su nanesene šum.
struci i staležu, jer organizirani u klubu moći će šumari dalmatinske Hrvatske da
dignu glas i u zajednici sa maticom u Zagrebu zaštite svoje interese.


Nabraja mnoge probleme šumarstva u Dalmaciji, koji su do danas ostali otvoreni,
kao: problem zajedničkih zemljišta zv. »muša«. golotinju krša, uređenje bujica,
čuvarsko-pomoćnu službu i t. d. i t. d. Biti će dužnost Kluba da sudjeluje na rješavanju
postavljenih problema i dade inicijativu preko matice Šumarskom Odjelu, da se što
skorije rješe i da se naš narod u banovini Hrvatskoj uputi ka gospodarskom a s njime
i kulturnom napretku.


U to ime pozdravlja prisutne i želi najbolji uspjeh u radu.


Poslije govora predsjedatelja skupštine uzima riječ Ing. Vladimir Bosi 1
j e v i ć, izaslanik Uprave HŠD. koji u ime HŠD toplo pozdravlja skupštinu i osnivanje
Kluba šumara dalmatinske Hrvatske te od srca želi najuspješniji rad. Obećaje
punu pomoć i zaštitu matice Kluba u njegovom radu. Poziva sve kolege na zajednički
rad. a naročito apelira na one kolege, koji još nisu upisani u HŠD, da se što skorije
upišu. Pozdravlja ponovno prisutne i želi uspjeh u radu današnjoj skupštini.


Nakon govora Ing. Vladimira B o s i 1 j e v i ć a nastala je mala diskusija u kojoj
Ing. Viktor Haramij a postavlja upit, da li se mogu upisati u Klub i šumari drugih
područja? Nato lug. Vladimir Bosiljevi ć odgovara, da po Pravilima HŠD mogu
biti članovima Kluba samo šumari iz bliže okolice u kojoj se Klub osniva.


58
ŠUMARSKI LIST 2/1941 str. 37     <-- 37 -->        PDF

3. — Poslije ovoga prelazi se na 3. točku dnevnog reda — izvještaj tajnika pripremnog
odbora Ing. Petra M a t k o v i ć a, koji čita izvještaj pripremnog odbora.
U izvještaju se potanko prikazuje rad pripremnog odbora. Izlaže se udjel šumara iz
Dalmacije u formiranju HŠD u Zagrebu. Uredbom o Banovini Hrvatskoj´ od 26. kolovoza
1939. godine osnovana je banovina Hrvatska sa svojim određenim teritorijem
i vlašću. Odmah po formiranju b. Hrvatske i prenosu njenih kompetencija, lirvatski
šumari osjećaju veliku potrebu za osnivanjem samostalnog šumarskog društva u Zagrebu.
Inicijativu su za to dali kolege iz Zagreba, što im služi na čast. Njihov je rad
okrunjen uspjehom i Hrvatsko je šumarsko društvo osnovano 17. ožujka 1940. godine.
Šumari su iz dalmatinske Hrvatske najspremnije prihvatili misao osnutka Hrvatskog
šumarskog društva u Zagrebu i pomogli njegovo oživotvorenje. Konstituirajućoj skupštini
HŠD uputili su oduševljeni dopis, u kojemu pozdravljaju osnutak HŠD.
S ovim dopisom deklarirali su šumari dalmatinske Hrvatske jednodušnost interesa
struke i staleža i okupili se svi oko Zagreba, sada središta hrvatskog šumarstva.
U radu Uprave HŠD izborom uzimaju učešća iz Dalmacije Ing. C. Koludrovi ć i
Ing. Petar M a t k o v i ć.


Na odborskoj sjednici HŠD održanoj u Zagrebu 21. travnja 1940. godine izložio
je ing. Petar M a t k o v i ć upravnom odboru društva želju dalmatinskih šumara glede
osnutka Kluba šumara u Splitu i potrebu što hitnije izrade Poslovnika za osnivanje
klubova. Upravni je odbor HŠD ovu ideju pozdravio i stavio u dužnost odbornicima
iz dalm. Hrvatske, da naprave nacrt za taj Poslovnik. Poslovnik je bio izrađen i pročitan
kolegama u Splitu, koji su se s njime u potpunosti složili. Na drugoj odborskoj
sjednici Upravnog odbora HŠD od 14. kolovoza 1940. godine bio je Poslovnik pročitan
i prodiskutiran. Na ovoj je sjednici Poslovnik primljen u potpunosti osim par stilskih
korektura i predložen redovitoj glavnoj skupštini Društva, da ga primi.


Na 63. redovnoj glavnoj godišnjoj skupštini HŠD od 15. kolovoza 1940. godine


Poslovnik je bio primijeti i odobren. Tako je dobivena pravna mogućnost osnivanja


Kluba, koju danas privodimo u djelo.


Pripremni odbor moli kolege, da ´zvole njegov rad odobriti! Pripremni je odbor


pri radu
za osnutak Kluba vodila najnesebičnija i najidealnija pobuda. Sve što je uči


njeno, učinjeno je u interesu šum. struke obzrom na važnost šumarstva kao jedne vrlo


važne grane narodnog gospodarstva.


Izvještaj
rada Pripremnog odbora prima se aklamacjiom!


4. — Prelazi se na 4. tačku dnevnog reda: čitanje Poslovnika Kluba i pravilnika
HŠD,
koje čita Ing. Petar M a t k o v i ć.
U vezi određivanja naziva Kluba predložena su dva mišljenja:


1. Ing. Ante Dobri ć predlaže naziv Kluba »Klub šumara u Splitu«,
2.
Ing. Petar Matkovi ć predlaže da se klub zove »Klub šumara dalmatinske
Hrvatske«.
Po ovom pitanju nastala je diskusija medu prisutnima i konačno se velikom
većinom prihvaća naziv Kluba »Klub Šumara Dalmatinske Hrvatske u Splitu«.


5. — Po izboru imena Kluba prelazi se na 5. točku dnevnog reda. Predsjedatelj
skupštine Ing. Č. Koludrovi ć predlaže 3 člana kandidacionog odbora i to:
1. Ing. Viktora Haramiju,
2.
Ing. Iliju C o 1 o v i ć a,
3. Ing. Rudolfa Š i m i ć a.
Skupština predlog prima i izabrani kandidacioni odbor povlači se na rad.
Predsjedatelj prekida skupštinu kratkim odmorom.
6. —
Poslije odmora čita Ing. V. Haramij a listu Upravnoga odbora, koju
predlaže
kandidacioni odbor. Lista glasi:
Predsjednik: Ing. Ante Dobrić ,
Podpredsjednik: Ing. Čedomil Koludrović ,
ŠUMARSKI LIST 2/1941 str. 38     <-- 38 -->        PDF


,;; ,. Tajnik; Ing. Petar Matko.vić, .. x
Blagajnik: Ing. Ilija Č o 1 o v i ć,
Odbornici I: Ing. Viktor Haramija,
II: Ing. Ante Ro s ić.
Zamjenici odbornika: Lng. Rudolf Š i m i ć,
Ing. Hrvoje Francis k ovi ć.
Nadzorni odbor:


Predsjednik: Ing. Milan M u ž i n i ć, načelnik Min. šuma u m.,
´´. ´Odbornik: Ing. Josip M a r č i ć, voditelj Pododsjeka za šum. Ispost.
Skupština novi Upravni odbor i Nadzorni odbor bira per aclamationem!
Ing. Ante D o b r i ć novi predsjednik Kluba zahvaljuje se na povjerenju kolega
i obećava da će novi Upravni odbor sve dati od sebe, da opravda povjerenje kolega.
Moli sve prisutne kolege za suradnju u radu Kluba, pošto je taj rad u službi naroda
i podređen narodnim potrebama. Daje u dužnost tajniku, da se pobrine za prostorije
Kluba, kako bi se mogao redovito odvijati rad. Konačno predlaže skupštini, da se
pošalju slijedeći telegrami:


Ing. Ivica F r k o v i ć
Odjelni Predstojnik za Šumarstvo
Zagreb.
Prigodom organiziranja šumara dalmatinske Hrvatske najsrdačnije Vas
pozdravljamo i molimo podršku u našem radu.
´ t Predsjednik
Ing. Ante D o b r i ć
Ing. Ante Abramović
predsjednik Hrvatskog šumarskog društva


´´ . :. ´ Zagreb.


Hrvatski šumari iz Dalmacije organizirani u svom Klubu pozdravljaju
svoga predsjednika i nadaju se potpori u radu.
Predsjednik
Ing. Ante D o b r i ć
Oba su telegrama primljena s aplauzom te se prelazi rta 7.,,.toökü dnevnog reda
--slučajnosti.


. .. ,r7. — lug. Petar Matković čita pismo kolege Ing. Frane Stepančiću,
kbt. Suhi. ref. — Korčula, koji žali, što je spriječen.prisustvovati skupštini Kluba radi
bolesti i koji pozdravlja osnutak Kluba obećavajući punu suradnju.


Skupština prima pismo do znanja.
Ivo D r a š č i ć čita predstavku podšumara iz da.lm. Hrvatske, kojom mole, da
Klub poradi kod Hrvatskog šumarskog društva, da se društvena pravila promjene
tako, da podšumari iz dalmatinske Hrvatske, koji su do sada bili redoviti članovi
Jugoslavenskog šumarskog udruženja, mogu biti redoviti članovi Hrvatskog šumarskog
društva obzirom na to, da su dugi niz godina, vršili samostalno dužnost sreskih
šumarskih referenata.
Ing. Ante Dobrić , predsjednik Kluba predlaže skupštini, -da uvaži predstavku
podšumara iz Dalmacije ističući njihove zasluge za unapređenje šumarstva u bivšoj
pokrajini Dalmaciji.
! Skupština uvažava predstavku dalmatinskih podšumara jednoglasno! Usvaja se
klubska članarina od 5.— Din mjesečno!
Ing. Milan M u ž i n i ć predlaže, da se uspostavi što uži kontakt između šumara
i agronoma podvlačeći srodnost struka. Napominje, da će u novoj zgradi Ispostave
Banske Vlasti u Splitu biti´prostorije za pojedna društva, te da bi u zajednici sa agronomima
mogli rezervirati jednu prostoriju za sastanke.


60
ŠUMARSKI LIST 2/1941 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Ing. Petar Matkovi ć izlaže, da je mnogo zgodnije za klubske prostorije upotrebiti
mjesto van ureda i to negdje u centrumu grada, pošto bi to bilo svrsishodnije
i omogućen lakši sastanak kolega. Postavlja mogućnost zajedničkih prostorija sa Društvom
inženjera — Split.


Inž. Ante Dobri ć predlaže, da se pitanje klubskih prostorija privremeno odgodi
i da se to dade u dužnost novom Upravnom odboru. — Sugestiju predsjednika
skupština usvaja.


Ing. Petar Matkovi ć upozorava, da su za rad u klubu potrebna materijalna
sredstva. Novo organizirani Klub imati će raznih izdataka osobito u početku. Predlaže,
da se uputi dopis Upravnom odboru hrvatskog šumarskog društva za pripomoć i da
se nađe mogućnost u proračunu Ispostave Banske Vlasti, Pododsjeku za šumarstvo, za
davanje pripomoći Klubu. — Predlog kolege tajnika usvaja se!


Ing. Vladimir Bosiljevi ć obećava, da će se lično zauzeti kod Upravnog
odbora HŠD, da se novčana pripomoć što hitnije pošalje Klubu.


Ing. Petar Matkovi ć predlaže, da se uloži energični protest preko Hrvatskog
šumarskog društva Odjelu za šumarstvo u Zagrebu, što se konačno ne riješava pitanje
deputatnoga drva za šumare u Dalmaciji. Također da se uklopi u to, da šumarski
vježbenici i kotarski šumarski referenti dobiju pravo na deputatno drvo.


Po ovom pitanju nastaje živa diskusija, u kojoj uzima riječ Ing. Čedomil
K o 1 u d r o v i ć, koji se zalaže za ovaj energičan protest naglašavajući, da smo mi
sada u samostalnoj Hrvatskoj i da se ne smiju ponavljati teške greške iz prošlosti u
vezi sa pravima šumara u Dalmaciji. Moli Ing. Vladimira B o s i 1 j e v i ć a da bude
vjeran tumač želja dalmatinskih šumara kod Hrvatskog šumarskog društva i šumarskog
odjela u Zagrebu. Žalosna je činjenica, da činovnici i službenici, koji nemaju
nikakve veze sa šumom i šumarstvom primaju deputatno drvo, a mi šumari ne! Ova
očita nepravda mora biti riješena i to u najskorije vrjeme. — Skupština sa aplauzom
usvaja ovaj predlog!


Ing. Petar Matkovi ć obavještava skupštinu obzirom na novčanu imovinu,
koju posjeduje Hrvatsko šumarsko društvo u Zagrebu o zaključku prošle glavne godišnje
skupštine Društva u Zagrebu, da se taj novac uloži u kakav objekat. S time u
vezi predlaže, da se novac uloži u Splitu, budući da to Split kao »drugo oko u glavi
Hrvatske« zaslužuje. Osim toga većina kolega u provinciji, kada iskorišćava svoj
godišnji odmor, ide na more i to najradije u grad, jer sjedi čitavu godinu na selu.
Naše su novčane prlike skučene i jedan šumarski dom u Splitu dobro bi došao kolegama.
Osim toga bi taj dom bio žarište šumarske propagande na Jadranu.


Ovo pitanje izaziva dužu diskusiju među kolegama, koju završava kolega Ing.
Vladimir Bosiljević , koji veli, da je ovaj predlog dobar pa predlaže, da Upravni
odbor Kluba podnese HŠD konkretan predlog, gdje bi se novac uložio, a on će sa
svoje strane najživlje zagovarati ostvarenje ovog predloga. — Skupština ovo prima
sa odobravanjem!


Ing. Petar Matkovi ć predlaže, da se kolegama rođenim u Dalmaciji pošalje
dopis, u kojemu ih se izvješćuje o organizaciji Kluba šumara dalmatinske Hrvatske
sa zamolbom za suradnju. Ovaj bi dopis trebalo poslati Ing. Mihovilu Markiću, Ing.
Petru Ostojiću i Ing. Dragi Radimiriju.


Dalje podvlači potrebu što uže suradnje sa srodnim društvima i to: Agronomskim
društvom, Društvom inženjera — Split i sličnim. Također je potrebna što uža
suradnja sa Gospodarskom Slogom, Zavodom za proučavanje seljačkog i narodnog
gospodarstva u Splitu. U vezi sa time čita tajn´k dopis, koji je poslan od strane šumarskog
odbora pri Gospodarskoj Slozi u Splitu šumarskom odboru pri Gospodarskoj
Slozi u Zagrebu. U dopisu se preporuča što uža suradnja šumara iz Zagreba -i Splita
Ističe, da zagrebački odbor nije shvatio ozbiljno ovu suradnju i izražava svoje žaljenje
radi toga. Stavlja na srce Ing. Vladimiru B o s i 1 j e v i ć u da porad, na tome,


61