DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 2/1941 str. 3     <-- 3 -->        PDF

H R VAT S K I


ŠUMARSKI LIST


GOD. 6$. VELJAČA I94I.


Ing. FUKAREK PA VLE, (Sarajevo):


O „TREĆEM" AREALU PANČIĆEVE
OMORIKE U DROBNJACIMA


(SUR LA TROISIfiME STATION DE L´ PICEA OMORICA PANČIĆ,
Ä DROBNJACI)


Kada je sredinom prošlog stoljeća po P a n č i ć u otkrivena Picea
omorika i kada su u ono vrijeme znameniti botaničari upozorili na njenu
florističku i biljno-geografsku važnost, bilo je mnogo revnih botaničara
i šumara, koji su Pančićevu omoriku »drvo vitke uskopiramidalne
krošnje« nalazili ili vidjeli i na takvim, od utvrđenog areala prilično udaljenim
mjestima, gdje ona prema svojim ekološkim zahtjevima ne bi
nikako mogla uspijevati Tako su bila označena kao njena staništa: Borja
planina blizu Tešnja (P f o b po usmenoj obavijesti R e i s e r a G.
B e c k u) u sjevernoj Bosni, Ozren planina sjeverno od Sarajeva (Bla u
poAscherson u u Ost. bot. Zeit. 1888 g. strana 35), i na planinskom
vijencu Rodopa u centralnoj Bugarskoj. To su bila staništa, kojima se je
u prvo vrijeme davalo veliko značenje, ali je kasnijim istraživanjima
dokazano, da su ta staništa sasvim netočno navedena i da na njima
ne raste ni jedno jedino drvo Pančićeve omorike. Sa tim staništima bilo
je brzo likvidirao. Jedino areal Drobnjačkih šuma u Crnoj Gori ostao je
u literaturi i do današnjih dana naveden kao autentično stanište Pančićeve
omorike. Od prvih navoda samoga Pančića,1 koji je od jednog svog
prijatelja iz Crne Qore dobio pismeno saopštenje, da Picea omorika raste


1 J. P a . č i ć — Eine neue Conifere in den östlichen Alpen. Beograd 1876. g.


Tu piše Pančić medu ostalim ovo: »Dok sam ostavio ispitivanje fizičkih osebina Omo


rike na sljedeća valjda bolja vremena, želim ovim redcima svratiti pažnju mojih


stručnih prijatelja na ovo interesantno drvo koje, kako je prije istaknuto, i u na Srbiju


i Bosnu graničećim predjelima Hrvatske, Dalmacije, Crne Gore i Albanije ne bi smjelo


manjkati.


Ovaj je članak bio već u štampariji, kad mi je stiglo pismo od jednog prijatelja


iz Crne Gore, koje je sadržavalo potvrdu gore rečenog. Omorika je — tako odgovara


moj prijatelj na moje postavljeno pitanje — u Crnim brdima (Schwarze Bergen) opće


poznata, raste u velikom mnoštvu (zahlreich) u distriktu Drobnjaci i tamo se rastom,


korom i češerima vrlo dobro razlikuje od srodnih vrsta.«


25




ŠUMARSKI LIST 2/1941 str. 4     <-- 4 -->        PDF

»u distriktu Drobnjaei« i poslije od potvrde Č u r č i ć a,* koji ju je »opazio
« na padinama Boljskih Greda u južnom dijelu Durmitorskog masiva
(ovu potvrdu objelodanjuje prvi Dr. L. Adamović)2 pa do današnjih dana
spominje se u gotovo svim raspravama i šumarsko-botaničkim djelima
to treće i najjužnije stanište, premda katkad sa priličnom rezervom
(W e 11 s t e i n, Novak i! drugi).


Kada je Pančić pronašao prve grupe ove »nove fele četinjara«
predpostavljao je, da to drvo mora imati mnogo šire rasprostranjenje u
balkanskim šumama a naročito mu je izgledalo, da ga mora biti u gornjem
slivu rijeke Drine odnosno u predjelima Crne Gore i čak Albanije.
Navod njegovog prijatelja uzet je bez rezerve. Najbolji poznavaoc balkanske
flore Adamovi ć potvrdio je to također prema jednom usmenom
saopštenju. Autoritet Pančića i kasnije Adamovića bili su svakako
jedini razlozi, da se je taj areal primao bez rezerve i uporno se održavao
u literaturi! i ako o tome nije bilo poslije ni jednog jedinog vjerodostojnog
dokaza.


Godine 1934 imao sam priliku da detaljno pregledam drobnjačke
šume pod Durmitorom i u članku,3 koga sam tim povodom pisao, podvukao
sam svoje uzaludno traganje za Pančićevom omorikom u tim šumama
a osim toga naveo sam i radove većeg broja botaničara, koji su
istraživali to vegetaciono područje a nigdje nisu u svojim radovfma spomenuli,
da su vidjeli, naišli il možda čak sabrali Pančićevu omoriku. Već
bi to bilo dovoljno, da se drobnjačko najjužnije stanište Pančićeve omorike
definitivno izbriše i prestane navoditi u literaturi. Međutim sam,
pošto je prethodno postojala izričita tvrdnja, da je Pančićeva omorika
na tom mjestu opažena i promatrana, sabrao još nekoliko radova, koji
se odnose na to pitanje i potvrđuju i popunjavaju moje tadašnje tvrdnje.


Gotovo istodobno sa navedenim mojim člankom izašla je rasprava
Dra Karla Bošnjak a o vegetaciji planine Durmitora.4 Pisac, jedan
od veterana naših botaničara, istraživao je podrobno vegetaciju durmitorskog
masiva i njegovog podgorja. Njega je medu ostalim zanimalo,
da li u tim planinama raste runolist [Gnaphalium (Leontopodium) alpinum]
te je poduzimao sedam naučnih ekskurzija u masiv Durmitora i


* Prema ljubaznom priopćenju g. kustosa R e i s e r a bila je »Omorika« promatrana
po g. Curčiću u Drobnjacima sve do padina Durmitora.
2 Dr. L. Adamovi ć — Wegetationsverhältnissc der Balkanländer. Govoreći


o staništima Pančićeve omorike, Adamović piše slijedeće: »Od ovih areala (u srednjem
toku rijeke Drine, op. P. F.) nalaze se odjelito kompleksi »Omorike« na sjeveroistočnim
padinama Lelja planine (Lelija pl. misli se na stanište na Radomišlju pi., op. P. F.)
kod Jeleća j u Drobnjacima u Crnoj Gori. Ovo već po Paučiću navedeno i sasvim
izolirano najjužnije stanište palo je začudo sasvim u zaborav. Tek u zadnje vrijeme
donesene su otuda grančice »Omorike«. Ovo drvo navodno dolazi tamo >u velikoj
množini. Lako ie moguće, da će se »Omorika« pronaći još i inače negdje u Cruoj Gori.
prvenstveno u sutjeskama Pive, Tare i Morače i u Novo-Pazarskom Sandžaku kod
temeljitog istraživanja tamošnjih šuma. ´Nije isključeno, da ona pridolazi čak i u
Albaniji.
3 P. Fukare k — Picea omorika, njezina vrijednost u šumarstvu i pitanje
njenog areala. — Šumarski list od god. 1935. br. 11, str. 493—506.
4 Dr. K. Bošnja k — Prilog poznavanju durmitorske vegetacije. Acta botanica.
Vol. X. god. 1935.


26




ŠUMARSKI LIST 2/1941 str. 5     <-- 5 -->        PDF

istraživao je gotovo sve lokalitete na planini, i u okolici Durmitora. Rilsac
naglašuje u raspravi, da je posvetio naročitu pažnju »osobitim zastupnicima
crnogorice Picea omorika i Pinus leukodcrmis, koji bi mogli doći
ili dolaze u ilirskim planinama«. Nešto dalje izvješćuje (str. 17) »Na
samom Durmitoru i njegovim ograncima koje sam obašao nisa m
nigdje našao Picea omoriku (podvučeno od autora K. B.).
Izvan Picea vulgaris nema ovdje druge i ako ova ponekada na gornjoj


Slika 1. Pančićuva omorika na strmim liticama Radomišlje planine.
Foto: Ing. V. Nikiforov.


granici šumskog pojasa, gledana iz daljeg, podsjeća svojom uskom
krošnjom na Picea omoriku«. Ovi piščevi zaključci istovjetni su sa onim
što sam i ja opazilo. Jedna naročita uskopiramidalna forma obične smrče
uvjetovana eksponiranim položajem dovela je u zabludu one, koji su
tvrdili, da su tamo vidjeli Pančićevu omoriku. Nije rijedak slučaj, da i
drugo drveće, koje raste na izloženim položajima, pod utjecajem vjetra,
pojačane insolacije il drugih ekstremnih faktora suzuje svoju krošnju
odnosno poprima uskopiramidalan habitus. Navešću u vezi toga konsta


27




ŠUMARSKI LIST 2/1941 str. 6     <-- 6 -->        PDF

taciju Dra Ing. K. P e t r a s c . e k a,5 koji taj isti slučaj navodi za jelu
na Treskavici planini (jugozapadno od Sarajeva), za koju veli da »u gotovo
okomito padajućim klancima krečnjačkih stijena pokazuje naročito
izmjenjeni izgled svojim kratkim dole visećim granama tako, da gledana
iz daljine, čini se varljivo slična »omorici« (Picea omorika)«.


Profesor N. A. M u r a j e v također je istraživao vegetaciju okoline
Durmitora" te je kod toga također posvetio pažnju istraživanju Pancićeve
omorike. Među ostalim (str. 140 rasprave) piše, da u šumama na
rijecil Tari (a to se odnosi i na šume iznad sela Tepaca u sjevernom dijelu
Durmitora) nije susreo Pančićevu omoriku premda su ga uvjeravali, da
je ona u sastavu tih šuma do nedavno sudjelovala no da je posječena.
Pančićeve omorike nije ovdje bilo a navodi o tome, po njegovom mišljenju,
mogu se objasniti time, što narod imenom »omorika« naziva običnu
smrču (Picea excelsa).


Kustos u miru Karlo Mal y objavio je jednu oveću i iscrpnu raspravu
o Picea omoriki)7 kao rezultat svog dugogodišnjeg rada na proučavanju
te vrste. Među ostalim tu navodi (str. 44)v da je Pančić po pisanju
jednog prijatelja, prvi ustvrdio, da »omorika« raste u Crnoj-Gori u distriktu
plemena Drobnjaci. Kasniji navod, da »omorika« raste u okolici jezera
na Durmitoru, mora da je osnovan na nekoj zabludi, pošto su ti krajevi
danas floristički! tako dobro poznati »da je sasvim isključeno, da bi
jedna tako upadljiva vrsta eetinjara ostala previđena«. I Maly pretpostavlja,
da ,;. ovdje slučaj sa krivom upotrebom ili poopštavanjem narodnog
naziva »omorika«. Nadalje navodi, da V. Čurčić tvrdi, da je stvarno
Pančićevu omoriku opazio u području Drobnjaci i to na krševima Boškije
Qrede (Boljske Grede op. P. F.) do koliba Košarica (Košarica )u južnom
dijelu Durmitora, ali da je nažalost bio spriječen da sakupi materijal.
U nešto kasnije izašlom dodatku istoj raspravi8 Maly referiše o radovima,
koji su štampani iza kako je završio svoju raspravu, a koji se
odnose na pitanje areala Pančićeve omorike. Iz tih referata izvodi zaključak;
da Pančićeve omorike nema u navadanom području Drobnjaka u
Crnoj-Gori i to još nadopunjava potvrdom N. K o š a n i n a, koji mu je
pismenom priopćilo, da na navedenom mjestu nema Pančićeve omorike.
Prema tome zaključuje Maly (str. 113.), da su »navodi o pridolaženju
ove smrče (Picea omorika P. op. P. F.) u Crnoj-Gori potpuno neosnovani
i moraju se brisati.«


5 feg. Dr. K. Petrasche k — Zum Vorkommen der Schwarzkiefer auf Serpentin.
Silva god. 1928., str. 147.


(Isti slučaj za smrču na visokim položajima Ravne planine navodi K. Mal y
u raspravi — Die Ravna planina bei Pale, Dio I. Glasnik Zemaljskog Muzeja, Sarajevo
god. 1938.. str. 18.)


6 H. A. .....-.... — K:> ........ ......... . .....1 ..... .1.. .....
...> .. riiiBbi .. .. .... — ....... ........ ........ ......... ..> .-......-fr
........ 12.


7 .. Mal y — Beiträge zur Kenntnis der Picea omorika. Glasnik Zemaljskog
Muzeja, Sarajevo. XLVI. god. 1934., str. 37—64.
8 Mal y K. — Nachträge zu meiner Arbeit »Beiträge zur Kenntnis der Picea
omorika«. Glasnik Zem. Muzeja, Sarajevo. XLVI, god. 1935.. str. 11—115.


28




ŠUMARSKI LIST 2/1941 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Ing. S. Tregubo v također je u jednoj ovećoj studiji obradio
Pančićevu omoriku8 polažući najveću važnost njenom šumarskom značenju.
U toj studiji! (str. 8) navodi on još taj treći areal u Drobnjacima,
za koga veli, da je »označen po Pančiću, kasnije po Čurčiću ali nije ponovo
potvrđen«. Na skici, koja označava areale Pančićeve omorike
(str. 7.) označen je treći! areal u izvorištu rijeke Pive sa znakom pitanja.
Osim toga Tregubov navada i radove Dr. I. H or vat a, koji se bave
iscrpnim opisivanjem vegetacije durmitorskog gorja, a u njima nema


Slika. 2. Pančićeva omorika u društvu sa crnim borom na Radomišlje planini.
Foto: Ing. V. Nikiforov.


nigdje ništa naznačeno, da je primjećena Pančićeva omorika.10 Prema
ostalim negativnim nalazima (o kojima je ovdje već referisano) u »Addendum
«^ (str. 60.). Tregubov također zaključuje, da u Drobnjacima u


9 S. . r Ü g u b o v — Etude Forestiere sur le Picea Omorika Panč. Extrait des
Annales de l´Ecole Nationale des Eaux et Forets Tome V. Fase. 2. Nancy 1934.
10 Vidi o tome Dr. I. Horva t — Istraživanje vegetacije hercegovačkih i crnogorskih
planina — Izvještaj. — Ljetopis Jugosl. akad. zn. i umj. god. 1934. svezak 46t


.str. 101—113.


29




ŠUMARSKI LIST 2/1941 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Crnoj-üori ne raste nigdje Pančićeva omorika već da tamo rastu obične


smrče, koje katkad uskopiranridalnim rastom (forma collumnaris) sliče,


na Pančićevu omoriku.


Dr. Svetislav P 1 a v š i ć, kustos muzeja u Sarajevu, mnogo je posvetio
truda tačnom i sigurnom utvrđivanju staništa Pančićeve omorike,
U nekoliko rasprava i članaka, koji su štampani većinom u sarajevskom,
Glasniku zem. muzeja i u Österreichische botanische Zeitschrift (o kojima
je Šumarski List svojevremeno referisao), obradio je sva nalazišta
Pančićeve omorike na lijevoj obali rijeke Drine i u okolici varošice Foče,
koja je sva lično obašao. U jednoj od svojih manjih rasprava11 navodi
»da su novija botanička istraživanja Durmitora pokazala, da je pretpostavljeno
pridolaženje Picea omorike na Durmitoru u Crnoj-üori vrlo
nevjerovatno. Stoga se mora brisati ovo nalazište, koje je bilo samo
usmeno navađano po nebotaničarima«.


Na drugom mjestu12 Plavšić smatra, da su »važne konstatacije,
da nema omorike u pivskim šumama durmitorske oblasti« pa zatim
zaključuje: »Tako je konačno pala Pančićeva tvrdnja, da omorika raste
i na Durmitoru, tvrdnja, koja je i onako nastala i docnije potvrđivana od
nebotaničara, a u koju je prvi posumnjao Wettstein.«


*


Iz napred izloženih radova i zaključaka naših botaničara i istraživača
može se uzeti kao sigurno, da ne postoji više ni jedan opravdani
razlog, da se Durmitor odnosno d´istrikt drobnjačkih šuma uzima kao
stanište Pančićeve omorike. Taj do sada označavani areal Pančićeve
omorike mora se prema tome brisati. O ostalim sigurnim staništima
Pančićeve omorike napisana je u posljednje vrijeme prilično obsežna
literatura i o njima će biti govora na kraju ovoga članka. Pretpostavka,
koju postavlja Dr. S. Plavšić13, da »nije nevjerovatno, da se istočno od
Foče, tamo u Novo-pazarskom Sandžaku, koji ie i onako sa botaničkog
gledišta slabo ispitan, ne nadu ubuduće nova staništa Pančićeve omorike
« mora naći svoju autentičnu potvrdu a iziskuje iscrpno florističko
istraživanje toga područja.


Da li je nekad, u davna vremena, bila Pančićeva omorika jače rasprostranjena
u ostalim našim krajevima, nije više pitanje florističkog i
biljnogeografskog istraživanja. To pitanje spada u područje paleo-botanike
i tamo je prilično iscrpno obrađeno.


Da je Pančićeve omorike bilo još u nedavnoj prošlosti u tim krajevima
u mnogo većem rasprostranjenju nego danas, nije nevjerovatno.
Ako se uzme u obzir ona bezobzirna sječa i krčenje bosanskih šuma,
koja se vrši još tamo od turskih vremena pa preko Austro-ugarske kolo


11 Svetislav Plavši ć — Zur Kenmtniss der Standorte von Picea Omorika.
Osterreichische botanische Zeitschrift, god. 1931. Bd. 85. S. 4, strana 303.


Isto u raspravi na našem jeziku: S. Plavši ć — Staništa Pančićeve omorike
na levoj obali Drine. Glasnik Zemalj. Muzeja Sarajevo XLVIII, god. 1936, strana 17.
12 Svetislav P1 a v š i ć — Istorija otkrića i proučavanja Pančićeve omorike.


Glasnik Zemalj. Muzeja Sarajevo XLIX, god. 1937, strana 44.
13 Svetislav Plavši ć — Staništa Pančićeve omorike u okolini Foče. Glasnik
Zemalj. Muzeja Sarajevo XLIX god. 1937, strana 33.


30




ŠUMARSKI LIST 2/1941 str. 9     <-- 9 -->        PDF

ni jalne eksploatacije do uzurpacija i tako zvane »političke sječe« današnjih
dana, ne bi bilo nemoguće, da je tako na nekim mjestima Pančićeva
omorika sasvim iskorijenjena ili potisnuta uslijed stvorenih nepovoljnih
životnih uslova a današnja njena staništa znatno sužena i potisnuta na


nepristupačna i zaštićena mjesta. Narodni naziv »omorika« za običnu
smrču ne mora biti još nikakav dokaz, da je to drvo raslo u cijelom području,
gdje se taj naziv upotrebljava, kao što su to neki autori
zaključivali.


31




ŠUMARSKI LIST 2/1941 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Rezimirajući sve ono što je naprijed rečeno izlazi, da su ostala kao
sigurno utvrđena samo dva areala i to onaj sjeverno od Višegrada i onaj
u okolini Foče. Ovaj posljednji, u okolini varošice Foča, nekada označavan
kao srednji areal, bio bi danas najjužniji. Konstatacijom Dr. S. Plavšića14,
da na Treskavcu u Carevoj Gori ne raste Pančićeva omorika imao
bi se taj areal znatno suziti. U njemu bi ostala samo dva sigurno utvrđena
staništa Pančićeve omorike, koja su međusobno toliko udaljena, da ih
više ne bi bilo zgodno svrstavati u jedan zajednički areal, već ih treba
označiti kao dva manja zasebna staništa. Time bi se konačno opet došlo
do tri areala, od kojih bi bio najjužniji onaj na Radomišlje planini kod
Jeleča.


Preostaje nam još za sada da naznačimo do sada sigurno utvrđena
staništa tih areala. U tu svrhu poslužio sam se najnovijim radovima o
tome pitanju (Vidi skicu).


I) Areal između varoši Višegrada, Rogatice, Srebrenice i Bai ine Bašte.


Ovaj se areal proteže na obim obalama rijeke Drine, a u njemu se
nalaze utvrđena i istražena staništa:


A) n a na lijevoj obali rijeke Drine.


Barimo (prema K a r o 1 y-u15), ü. Brištanica (prema P i š k oriću16),
te prema istraživanju i reviziji Dr. S. Plavšića 17, Smrčevo
Točilo kod Medne Luke (klasično stanište; We tt stein, Novak,
F i a 1 a i drugi), Starogorske Stijene kod sela Tatinice, Novo Brdo, Goli
Vrh, Dobrotuš18, Strugovi, Zaradovina (kod sela Luke-»Čuka Gobelja«
prema Dr. P. G j o r g j e v i ć u19), Rogopek, Panjak, Grad. Biieličke Stijene,
Vranovina, Crvene Stijene, Borov Vrt, Crni Vrh, Pliština i Tisov-
Ijak. Stanište Tisovljak, koje se prvi put u literaturi spominje kod Plavšića,
pretstavlja jedan prašumski objekat u kome Pančićeva omorika raste
bez štetnog upliva čovjeka i stoke pa bi bilo od velikog značenja za nauku,
kad bi se to stanište izdvojilo i sačuvalo za naučna istraživanja. Staništa
na planini Tovarnici i Ljutici, koja se spominju u ovom području trebala
bi se još istražiti i sigurno utvrditi, u koliko se ona ne odnose na već naprijed
navedena staništa.


14 Ja


Svetislav Plavši ć — loco citato pod strana 29—30.
15 Karol y — Ima li Picea omorika Panč. šumarsko-gospodarstveno značenje
i budućnost? Šumarski List od god. 1921., str. 99.
18 Ing. O. Piškori ć — Prilog poznavanju omorike (Picea omorica Panč.).
Šumarski List od god. 1938., str. 580.


17 12


Svetislav Plavšić — loco citato pod.


18 Navod staništa »Robrotin« kod mene (.. Fukarek 1. c. str. 489) odnosi se na
ovo stanište. Povod krivog obavještenja kod Plavšića (Dr. S. Plavši ć — Die Standorte
von Picea omorica im mittleren Drinagebiet. Mitteilungen der Deutschen dendrologischen
Gesellschaft 1939 Nr. 52, str. 79) je štamparska pogriješka. U -pisanom je
tekstu stanište »Dobrotuš« točno navedeno a korektura navedenog članka nije bila u
mojim rukama. Izlazi, da je ispravka Plavšića, da se moje »Robrotin« odnosi na stanište
»Dobrotuš«, potpuno točna.


10 Dr. P. Gjorgjevi ć — Picea omorika (Panč.) i njena nalazišta. Šumarski
List od god. 1935. br. 1, str. 13—14.


32




ŠUMARSKI LIST 2/1941 str. 11     <-- 11 -->        PDF

B) na desnoj obali rijeke Drine.


U taj areal ulaze klasična nalazišta Crvena Stijena i Zaovine u kojima
je Pančić prvi puta otkrio to drvo. Bliže Višegradu nalaze se staništa:
Tovarnica, Cerova Ravan. Božurevac, Rakovac (prema Piškoriću
!. c. Strana 577—580), Vidača (1214 m.) kod Jagoštice u Zvijezdi planini
(Th. Soschk a kod Maly-a20), zatim po većini autora navadana staništa:
Stolac, Štula, Gostilja, Okuke i Đurići. Preostala staništa bila bi,
prema Ing. K. S m i 1 j a n i ć u (navedeno kod Maly-a 1. c. str. 62): Biljeg,
izvorište potoka Dervente, strane pod Crnim Vrhom, lijeve padine nad
potokom Brusnicom ispod stare karaule Štule. Poravni iznad sela Karaklije
(sjeveroistočno od Janjca), Crveni Potok (ili Crvena Voda) između
Krnje Jele i vrela Mitrovac u Tari planini. Prema još neprovjerenim podacima
spadaju u ovaj areal i staništa u sklopu Jabučice i Trenice (stanište
iznad sela Durići?) iznad doline Bijelog Rzava u srezu račanskom,
gdje navodno Pančićeva omorika raste u velikoj množini na strmim stijenama
u društvu sa crnim borom.


Staništa na desnoj obali rijeke Drine nisu još sistematski istražena.
Osim nekoliko poznatih lako pristupačnih staništa kao što su ona
u bližoi okolici Višegrada: Stolac, Štula i Gostilja te staništa kod Rastišta
i Zaovina o ostalim staništima postoje samo manje više neprovjereni navodu
pa katkad osim oznake, da na tom mjestu raste Pančićeva omorika,
nema skoro nikakvih drugih podataka. U ovom dijelu areala postoje mogućnosti,
da se pronađu i utvrde nova staništa Pančićeve omorike pošto
su i ti predjeli floristički nedovoljno istraženi. U ovim predielirna postoje
mnoga mjesta, koja bi odgovarala stanišnim uvietima Pančićeve omorike
pa bi to ciielo područje trebalo detaljno istražiti i provesti reviziju označenih
staništa.


II a) Stanište na planini Viogoru jugoistočno od Ustiprače.


U ovo stanište sam ja svojevremeno posumnjao, pošto nisam za
njega našao dovoljno sigurne dokaze. Ovo stanište je sada sasvim sigurno
utvrđeno i po Dr. S. Plavšiću21 detaljno opisano.


IIb) Stanište na Radomišlje planini južno od Jeleča.


O ovom staništu postoji prilično mnogo podataka a opisivali su ga
Maly, Plavšić i drugi, pa se ovdje neću upuštati u njegovo opisivanje.


RESUME


D´apres les nouvelles publications, ä Drobnjaci en Crna-Gora, ćela veut dire
aux environs du massif de Durmitor, Picea omorica Pančić n´existe pas. L´auteur cite
les opinions de Bošnjak, Muravjev, Tregubov, Malij et Plavšić, botanistes et dendrologistes
connus qui se sont occupes des recherches sur Picea omorica et qui ont
acceptees ou confirmees les constatations de l´auteur. Enfin, l´auteur jete un coup
d´oeil sur les stations surement constatees. La deuxieme se compose, en .verite, de
deux station« independantes. On pourrait, peut etre, trouver dans ce district, des
nouvelles stations de Picea omorica, mais, ä ce moment il est plus important prevenir
a la devastation des stations dejä connues.


2,9 K. Mal y — Beiträge zur Kenntniss der Picea omorika. Str. 53.


21 S. Plavšić — loco citato pod la strana 31—32.


33