DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1941 str. 25     <-- 25 -->        PDF

IZ DRUŠTVA


ZAPISNIK


II.
sjednice upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva, održane dne 15. prosinca
1940. godine u društvenim prostorijama Šumarskog doma u Zagrebu.
Prisutni: Predsjednik lug. Ante Abramović , tajnik Ing. Vladimir Bosilje v
i ć, blagajnik Oskar D r e m i 1, urednik Šumarskog Lista Ing. Petar P r p i ć, te odbornici
inženjeri: Rasim B e ć i r a g i ć, Ivo Q o d e k, Josip J o z i ć, Krešimir K a t i ć,
Petar M a t k o v i ć, Milan Rosa n d ii ć. Stjepan Š k o p ä c, te kao zamjenik Ing.
Drago K a j f e ž.


Ispričali su se radi odsutnosti: Ing. Ivan Asančaić , Ing. Dane Bulat , lug.
Makso Fischer, Ing. Ilija Lončar, Ing. Čedomil Koludrović.
Otsutni: Ing. Petar Ostojić i Ing. Mihovil M a r k i ć.


Dnevni red:


1. — Otvaranje sjednice po predsjedniku;
2. — Izvještaj tajnika;
3. — Izvještaj blagajnika;
4. — Izvještaj predsjednika o izvršenim radovima na zgradi Šumarskog doma;
5. — Odluka o raspoložbi društvenom gotovinom;
6. — Žalba ing. Čeovića radi neuvrštenja njegovog članka u Šumarskom listu
kao odgovor na kritiku knjige Lovstvo;
7. — Tiskanje Šumarskog lista godine 1941;
8. — Rasprava o upravi Šumarskim muzejom;
9. — Organiziranje predavanja u Šumarskom domu;
10. — Organizacija šumarske službe;
11. — Novčana pripomoć Klubu šumara dalmatinske Hrvatske;
12. — Nagrada Ing. Djaiću za tehnički nadzor kod popravka Doma;
13. — Dijeljenje potpora iz društvenih sredstava;
14. — Kretanje u članstvu;
15. — Eventualija.
I. Otvaranje sjednice po predsjedniku.
U zakazano vrijeme predsjednik otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne.


Kao jedna od najvažnijih akcija, koje su u posljednje vrijeme vođene, spomiinje
predsjednik rad oko prevođenja cjelokupnog osoblja kod Imovnih općina na
Ibanovinski budžet; Ukratko iznosi rad u tome pravcu i kratak sadržaj projektirane
JUredbe. U banovinski budžet već za 1941. godinu uvrštene su potrebne svote za


isplatu beriva osoblja imovnih općina. U financijskom amandmanu predviđa se
iiiredtoa o plaćanju tangente, koju će plaćati imovne općine pa je i ta tangenta određena.
U financijskom je odboru ta stvar već raspravljena i prihvaćena, te se nadamo,


da će uskoro stupiti u život. Po tome čita tekst projektirane uredbe.


U ime Nj. Vel. Kralja Petra II. po milosti Božjoj i volji narodnoj Kralja Jugof
Islavije, Kraljevski Namjesnici na prijedlog Bana banovine Hrvatske, a po članu 15.
stav 4. Uredbe o Banovini Hrvatskoj propisuju ovu


UREDBU*
;o isplati beriva aktivnog šumarsko-stručnog, blagajničko-administrativnog te šumar*sko-
pomoćnog osoblja kod imovnih općina na području banovine Hrvatske.


* Kako naknadno saznajemo, ova Uredba nije po Bansko! vlasti odobrena. Op. ...
47
ŠUMARSKI LIST 2/1941 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Clan 1.
Aktivnom šumarsko-stručnom, blagajničko-administrativnom te šumarsko-pomoćnom
osoblju na službi kod imovnih općina otočke, ogulinske, slunjske, I. banske,


II. banske, križevačke, đurđevačke, gradiške i brodske isplaćivati će se beriva ..
teret proračuna banovine Hrvatske. Od dospjelih beriva ovog osoblja sustezati će
se na. način propisan za ostale banovinske službenike mirovinski doprinos, i koristonosno
ulagati u postojeću mirovinsku zakladu službenika imovnih općina.
U pogledu
službenih odnosa ovoga osoblja ostaju dosadanji propisi netaknuti.
Clan 2.
U slučaju umirovljenja isplaćivati će se mirovina osoblju obuhvaćenom ovom
Uredbom na teret proračuna odnosnih imovnih općina. Imovnim općinama doznačivati
će se . tu svrhu iz zaklade navedene pod čl. 1. ove Uredbe potpora u iznosu,
kojega će imajući n vidu stanje ove zaklade, određivati Banska Vlast banovine
Hrvatske.
Clan 3.
Imovne općine obuhvaćene ovom Uredbom osigurati će svakogodišnje proračunom
u svrhu pokrića izdataka skopčanih sa isplatom beriva ovog osoblja doprinos,
visinu kojeg 6e kao i dospjeća uplate u blagajnu banovine Hrvatske pravovremeno
odrediti Banska Vlast banovine Hrvatske, vodeći kod toga računa o finansijalnom
stanju pojedine imovne općine.
Clan 4.
Ova Uredba dobiva obaveznu snagu danom proglašenja u »Narodnim Novinama«.


OBRAZLOŽENJE
projekta Uredbe o isplati beriva aktivnog šumarsko^stručnog, blagajničko-administrativnog
te šumarsko-pomoćnog osoblja imovnih općina na području banovine Hrvatske.


Teško stanje naših imovnih općina kao i razlozi, koji su do tog žalosnog stanja
doveli općenito su poznati, a potanje su prikazani kao i sanacione mjere u referatu
danom sa strane Odjela za Šumarstvo za ediciju godišnjaka banovine Hrvatske.


Najbolnije, najaktuelnije i socijalno najosjetljivije pitanje predstavlja osiguranje
isplate beriva aktivnom osoblju kao i umirovljenicima imovnih općina.


Do danas redovito podmiruju obaveze s ovog naslova jedino imovne općine
brodska, gradiška i križevačka te donekle II. banska, dok sve ostale imovne općine
već unatrag nekoliko godina ne isplaćuju redovito ova beriva.


Neodrživost ovog stanja ilustrira
slijedeća tabela:


Dug u j e
Imov. općina Sveukupno


aktivnom osoblju umirovljenicima


8,227.500 — 6,335.500,— 14,562.500.
1,634.800 — 1,855.000.3,489.800.—
830.000.— 720.000,— 1,550.000.—
240.000.— 1,382.000.— 1,622.000.—
Djurđjevačka .. . .
678.000,— 750.000.— 1,428.000.—


Ukupno: 22,652.300.
ŠUMARSKI LIST 2/1941 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Navedeni prikaz biva uslijed sve težeg finansijalnog stanja imovnih općina iz
godine u godinu sve nepovoljniji a predstojećim potpunim neisplaćivanje m
beriva, naročito aktivnom osoblju, prijeti opasnost potpune de.zorganizacije i konačnog
upropaštenja svih naših narodnih ustanova sa svim kobnim posljedicama po vrlo
znatan dio naših seljačkih domaćinstava.


Da se još bolje u posljednjem trenutku izbjegne izloženoj neminovnoj katastrofi,
ukazuje se kao bezuvjetna nužda ii opće narodna potreba, da se proračunom
banovine Hrvatske za god. 1941. osigura isplata beriva barem aktivnom osoblju imovnih
općina prema priloženom nacrtu predmetne Uredbe.


U cilju predodžbe o veličini finansOjalnog efekta skopčanog sa osiguranjem ovih
beriva i u tu svrhu ostvarenog doprinosa sa strane imovnih općina navode se slijedeći
podatci:


Godišnja sveukup. Predvidivi °/0
beriva akt. osob. doprinosa i. o. u


Imov. općina Iznos doprinosa


koja ulaze u blagajnu Banske
proračun Vlasti


3,031.940.— 100 »/„ 3,031.940.—
1,053.540.— 100 "/„ 1,053.540.—
Križevačka 1.124.000.— 100 % 1,124.000.592.920.—
60 % 355.752 —
I. banska 467.840.— 20 »/» 93.568,300.300.—
20 /, 60 060. 955.200.
10
% 95.520.—
1.413.180.— 20 % 282.636.—
Otočka 1,209.060.— — —


Ukupno : 10,147.980. -60.2 6,097.116.—


Iz prednjeg je tabelarnog prikaza vidljivo, da bi stvarni doprinos ´banovine sa
svrhom, da se otklone napred izložene nedogledne posljedice, iznosio okruglo jedva
četiri miliona dinara, za koji bi se iznos našlo pokriće u prihodima predviđenim s
naslova šumarstva u narednom proračunu.


Uredi li se isplata beriva aktivnom osoblju na gore izloženi način, biti će znatno
olakšana pasivnim imovnim općinama isplata mirovina umirovljenicima, koji se
nalaze također u neopisivo teškom stanju, a uređenjem ovog pitanja povratit će se
vjera osoblju, da vršeći savjesno svoju dužnost, ne postoji nikakva bojazan, da će
pod stare dane morati ići u prosjake.


Ovom prigodom je čast napomenuti, da je važećom Naredbom Ministarstva
šuma i rudnika od-4. V. 1922. broj 13054. uprava šuma imovnih općina podržavljena
i tim aktom smatralo se osoblje limovnih općina stvarno državnim odnosno banovinskim
namještenicima, pa prema tome tti s formalne strane ne postoji zapreka, da se
isplata njihovih beriva regulira proračunom banovine Hrvatske. —


Nakon diskusije, koja se o predmetu vodila zaključeno je, da se predloži Banskoj
vlasti, neka članak prvi stav prvi Uredbe, koji glasi: »ulagati u postojeću
mirovinsku zakladu službenika imovnih općina« nadopuni sa slijedećim: , koja se
i made postepeno likvidirati i pripojiti Fondu banovinskih umirovljenika.


49
ŠUMARSKI LIST 2/1941 str. 28     <-- 28 -->        PDF

II. Izvještaj tajnika.
Tajnik tog, Vladimir Bosiljevi ć izvještava o tekućini poslovima u društvu,
te o.važnijim aktima, koji su društvu stigli.


Društvo je ponovno poslalo okružnicu svima šumarima u banovini sa pozivom,
da se upišu u društvo. Odziv je bio povoljan, te će se primiti u članstvo oni, koji su
poslali ispunjene pristupnice, kod tačke 14. današnje sjednice.


Prigodom smrti istaknutog bugarskog šumara Zaharijev a poslalo je Hrvatsko
šumarsko društvo telegrafsku sažalnicu Bugarskom šumarskom društvu, a šumarski
će list donijeti nekrolog.


Na predstavku Hrvatskog šumarskog društva Banskoj vlasti u pogledu unapređenja
sreskih šumara u IV/1 grupu stiglo je Društvu riješenje, da će se i sreski
šumari unapređivati u IV/1 grupu, ali da prvenstvo kod unapređenja u IV/l grupu
imaju oni činovnici, koji imaju veći broj godina službe, žive u većim gradovima i službuju
kod viših nadleštava te maju veći broj djece.


Na predstavku Hrvatskog šumarskog društva Banskoj Vlasti u pogledu priznanja
godina službovanja umnim nadničarima i volonterima stiglo je slijedeće riješenje:


»Banska Vlast banovine Hrvatske Odjel za šumarstvo u Zagrebu broj 29394V-
1940. 25. listopada 1940.


»Hrvatskom šumarskom društvu u Zagrebu. Odjel za šumarstvo potpuno uva|žava
razloge, kojima dokazuje opravdanost, da se umnim nadničarima i besplatnim
volonterima vrijeme, provedeno u tom svojstvu u službi1 države, Banovine i kod "Krajiških
imovnih općina prizna za napredovanje i za penziju.


Međutim prema postojećim zakonskim propisima: ni po Zakonu o činovnici.na
od 31. III. 1931. a ni po Uredbi o službenim odnosima nemaju spomenuti besplatni volonteri
i umni nadničari ni na osnovu koje odredbe na to pravo. Zato će ovaj Odjel
ovo pitanje potanko proučiti, te prvom prilikom predložiti na nadležnom mjestu, da
se putem izmjene i nadopune Uredbe; o službenim odnosima ova nepravda, koja pogađa
umne nadničare i volontere, pravedno sanira i da im se to vrijeme prizna za
napredovanje i mirovinu, kako je nap red navedeno.


Odjelni predstojnik: Frkovi ć v. r.«


Na predstavku društva Banskoj vlasti za unapređenje ravnatelja šuma u ./2
grupu primilo je društvo slijedeće riješenje:


»Banska vlast banovine Hrvatske, Odjel za šumarstvo u Zagrebu broj 2866V-
1940. 25. listopada 1940.


»Hrvatskom šumarskom društvu, Zagreb.


U vezi sa podneskom naslovnog društva od 30. rujna 1940. broj 466-1940. izvještava
se naslovno.društvo, da ovaj Odjel potpuno uvažava i usvaja rješenje, da ravnateljima
šuma treba osigurati unapređenje u treću grupu činovnika drugog stepena.


Čim se ukaže prva prilika, Odjel će preuzeti sve potrebne mjere, da se Uredba


o službenim odnosima banovinskih službenika .u tom pravcu izmjeni, odnosno nadopuni.
Odjeljni predstojnik: Frkovi ć v. r.«
1. Hrvatska štedionica javlja društvu, da se .. može izvaditi ulog iz banke u
iznosu od 100.000 dinara za građevne radnje, jer se ulozi isplaćuju samo za socijalne
potrebe. Društvu se odobrava, da može podizati po 10O0 dinara mjesečno. Uzima se
na znanje time, da se odobrena svota svakog mjeseca podigne u banci.
Društvo inženjera u Zagrebu traži suradnju Hrvatskog šumarskog društva kod
izrade javnih planova u Banovini. : . , .. .
Nakon duže diskusije po predmetu izabire se odbor, koji sačinjavaju gg. inženjeri
: R os a n d i ć, K a j f e ž i Oodek, da u ime Hrv. šum. društva stupe u vezu


50
ŠUMARSKI LIST 2/1941 str. 29     <-- 29 -->        PDF

sa Društvom inženjera te da sastave konkretne predloge za upravni odbor, koji će ih
raspraviti i kao predloge Hrvatskog šumarskog društva dostaviti Društvu inženjera.
Klub šumara dalmatinske Hrvatske poslao je zapisnik svoje konstituirajuće
skupštine . Splitu. Zapisnik će se predati uredniku radi štampanja u Šumarskom listu.


Akademija nauka Ukrajinske sovjetske socijalističke republike traži za svoju
biblioteku Šumarski list te će u zamjenu slati djela Akademskog botaničkog zavoda.
Zamjena se odobrava.


Gradsko poglavarstvo u Zagrebu pod for. 139.430-1940. izdalo je dozvolu za
popravak fasade za zgradu Šumarskog Doma, što se uzima na znanje.


Posmrtna zadruga u Zagrebu moli suradnju i preporuku, da se članovi upišu
u zadrugu. Pošto to društvo nema posmrtne pomoći, jer je zaključeno, da se ta likvidira,
to se molba ne može uvažiti.


Institut za svjetsko gospodarstvo na univerzitetu u Kielu moli poklon Šumarskog
lista. Zaključeno je, da mu se pošalje´dva broja Šumarskog lista na ogled, a list
će se slati samo u zamjenu za njihove edicije.


III. Izvještaj blagajnika.
´


Blagajnik g. Oskar Dremi l podnosi slijedeći blagajnički izvještaj:


STANJE BLAGAJNE 14. XII. 1940.
Gotovina
U blagajni nalazi se gotovog novca . . k . . . . . . . Din. 9.567.—
´ " i Efekti
Čekovni račun kod poštanske štedionice » 5.450.95
Uložnica br. 114016 Gradske štedione Zagreb (redovita potreba) . . » 168.609,—
» 120418 I. Hrv. štedione Zagreb . . . » 115.776.37
» 30.4 1. Hrv. štedione Zagreb . . . . .. . » 1.000.—
. » ; » 114397 Grad. štediona Zagreb (popravak doma) . . » 106.216.50


Ukupno: Din. 406.619.82


PRIMITAK ÜD JUG. ŠUM. UDRUŽENJA
Društvo je imalo primiti od J. Š. U.
Odlukom diobnog odbora od likvidne imovine . Din. 124.828.67
Odlukom diobnog odbora od zaleđene imovine » 116.459.52


Ukupno: Din. 241.288.19
Društvo je platilo .1. Š. U.
Za namještaj Din. 8.500.—


Za knjižnicu . .. . 18.000.—
dužnu pretplatu za Šum. List . . .. . 100.—
najamninu za Dom za IV. i V. mj. .. . 35.417.—
plaćeni porez od 1. VI. do 31. XII. god. 1940. 4O.0O0.—


Ukupno: Din. 102.026.— ,


Primit se imajuća svota od Jug. šum. udruženja Din. 241.288.19
ođ´hiv plaćeno Jug. šum. udruženju » 102.026.—


pokazuje se primitak od . . .. . . . .. . . . Din. 139.262.19
Faktično je primljeno Din. 141.385.37. Svota je veća radi pribrojenih kamata za
vrijeme od srpnja do listopada i studenog, kada je dioba provedena.


51
ŠUMARSKI LIST 2/1941 str. 30     <-- 30 -->        PDF

POPRAVAK DOMA


Primljeni depozit za popravak iznosio je Din. 193.151.—
Do sada izdano za popravak » 86.934.50


Ostaje: Din. 106.216.50
Svota je uložena na uložnicu broj 114.397 kod Gradske štedionice u Zagrebu.
Izvještavam, da je najamnina za Šumarski Dom uplaćena sve do konca g. 1940.
Članarina redovitih i drugih članova H. Š. D. nije sva naplaćena za godinu 1940.


pa su odaslane opomene, na koje pomalo pristizava uplata.
Zagreb, 14. prosinca 1940. Blagajnik:
Oštar D r e m i 1 v. ..


IV. Izvještaj predsjednika o izvršenim radovima na Šum. Domu.
Predsjednik g. Ing. Abramovi ć izvještava odbor o popravcima, koji su
svršeni na zgradi Šumarskog doma u Zagrebu. Zapadni i južni dio zgrade je oi glavnom
gotov te se ima samo bojadisati donji dio zgrade. Na istočnoj su strani u glavnom
sve zidarske radnje gotove te se nakon toga ima provesti bojadisanje. Ukupna pogođena
svota zidarskih radova iznosi 105.000 dinara, a za izvršene radove preduzimacu
je isplaćeno 75.000 dinara. Za izmjenu podova u stanu pazikuće kupljene su daske uz
cijenu od 7.100.— dinara. Za popravak prozora na cijeloj zgradi isplaćeno je 2.500.—
dinara. Soboslrkarski radovi u stanu podvornika iznose 231.50 dinara. Prclaganje peć:
u stanu podvornika stoji 500.— dinara. Svi su radovi oko popravka vanjske fasade skoro gotovi, te bi se posao mogao sav
dovršti za tri dana. Radovi su izvedeni solidno. Uslijed jake studeni rad je upravo
pri ..... morao biti prekinut- Pošto se ne zna, kada će se vrijeme popraviti, gosp.
Prpi ć predlaže, da se skinu skele sa gradnje, jer smetaju stanarima i da se radovi
nastave u proljeće. Nakon dulje diskusije zaključuje se, dati poduzetniku rok do 1. 1.
1941. da radove dovrši. Društvo si pridržava pravo ugovorom predviđenog penala a
radove može poduzetnik izvršiti samo u slučaju toplog vremena i to jedino sa pristankom
g. predsjednika ili gosp. Prpića .


V. Odluka o raspoložbi društvenom gotovinom.
Predsjednik izvještava, da društvo ima raspoloživu likvidnu imovinu u iznosu
od oko 150.000 dinara. Sa tom se svotom prema današnjim abnormalnim cijenama nekretnina
ne može ništa boljega kupiti. Sa čistim prihodom poslovanja 1940. godine
iznosila bi ukupna raspoloživa imovina cea 200.000.— dinara. Ing. M a t k o v i ć predlaže,
da se u Splitu kupi jedno gradilište te izvještava, da se u blizini Splita ispod
Mariana nalazi pogodim zemljište. Dok društvo nabavi više sredstava, mogao bi se
na kupljenom zemljištu podići šumski rasadnik, koji hi trebao banovini, te bi društvo
primalo godišnju zakupninu za zemljište, a uloženi novac donosio bi ipak neki prihod.


Ing. K a t i ć predlaže, da klub u Splitu stupi u pregovore sa vlasnikom, te da
društvu podnesu izvještaj i konkretne prijedloge.


Ovlašćuje se predsjednik g. Ing. Abramovi ć i potpredsjednik g. Ing. Ko ludrovi
ć da stupe u vezu sa vlasnikom i da po predhodnoj saglasnosti sa proširenim
odborom sklope ugovor o kupovini.


VI. Žalba Ing. Čeovića.
čita se dopis g. ing. Čeović a upućen društvu, u kojem se žali što u Šumarskom
listu nije štampana njegova obrana kao odgovor gosp. Turkalju. Gosp. Čeović
smatra, da je njegova knjiga Lovstvo bila po gosp. Turkalju krivo ocijenjena a neuvrštavanjem
njegovog ispravka u Šumarskom listu on je kao pisac knjige oštećen i


52
ŠUMARSKI LIST 2/1941 str. 31     <-- 31 -->        PDF

moralno i materijalno. Nakon što je pročitan čitav tekst članka i dopisi gosp. Čeoviea
i urednika Šumarskog lista, predlaže gosp. Katić, da so stvar mirno raspravi i moli,
da se na lijep način uredi. Konstatuje se, da urednik ,irna pravo i dužnost ispraviti
članke i da nije dužan stigle članke štampati u cijelosti, kako je to zahtijevao gosp,
Č e o v i ć. Nakon duže diskusije zaključeno je, da upfava zamoli gosp. Čeoviea, da
sporazumno sa gosp. urednikom uredi ovo pitanje i da se sa njim sporazumi u pogledu
ispravka odnosno štampanja u Šumarskom listu.


VII. Tiskanje Šumarskog lista u 19-11. godini.
Urednik gosp. lug. Prpi ć izvještava, da se je društvo obratilo na sve poznate
štamparije u Zagrebu i u Karlovcu radi ponuda za štampanje Šumarskog Lista u 1941.
godini. Gosp. urednik je radi bolje orijentacije za sve stigle ponude obračunao trošak,
koji bi se platio za štampanje novembarskog broja lista; štampanje bi tog «roja iznosilo:
kod »Tipografije« 9.027.— dinara, kod »Hrv. tiskarskog zavoda« 9.605.— dinara,
kod »Zakladne tiskare Narodnih Novina« 9.484.— dinara, kod »Narodne tiskare« 7.596.—
dinara, kod tiskare »Gutenberg« 8.045.— dinara, kod tiskare »Albrecht« 10.053.— din.
Očekuje se ponuda od još nekoliko tiskara iz Zagreba i iz Karlovca.


Prema dosada stiglim ponudama najjeftinija je ponuda »Narodne tiskare«, koja
je i dosada list štampala. .U toku 1940. godine povišene su cijene tiskanja lista i to:
do svibnja za 15%, do prosinca za 25% a za 1941. godinu povišenje iznosi kod najniže
ponude 76%.


Povjerava se gosp. uredniku, da stupi u pregovore i sa ostalim tiskarama radi
dobivanja povoljnije ponude. Ukoliko ne dobije povoljniju ponudu prepušta se gosp.
uredniku da stupi u pregovore sa tiskarom, koja nam je list i dosada tiskala, da svoju
ponudu snizi, jer su cijene previsoke. Sa štamparijom će se tada pismeno uglaviti
posebni uvjeti i navcisti cijene za tisak.


Nakon duže diskusije o Šumarskom listu zaključuje se na predlog gosp. tag.
Rosand i ća, da se list nazove »Hrvatski šumarski list«, da se na vanjski omot
stavi mali hrvatski grb, da se boja omota promijeni i da se opseg lista s obzirom
na to, što je tisak poskupio za 76%. dok ie članarina ostala ista, po mogućnosti smanji.


VIII. Rasprava o upravi Šumarskog muzeja.
Čita se dopis g. Dr. Ug r en o vica , predstojnika zavoda za uporabi; šuma, koji
upravlja sa društvenim muzejom, u kojem izvještava o odluci fakultetskog vijeća, da
se muzej vrati u posjed Šumarskom društvu. Predsjednik izvještava, da se je sastao
sa gosp. Dr. Ug r en o vice m radi dogovora o muzeju, gdje su raspravljali o daljnjem
opstanku i upravi muzeja. U interesu je ,i društva i fakulteta, da muzej bude
savremen i da bude pristupačan i studentima i publici. Muzej bi trebao posebnog
stručnjaka za rad u muzeju, te bi se Šumarski odjel zamolio, da se takav onamo postavi
ili dodijeli fakultetu na rad. Društvo bi tada postavilo i plaćalo podvoruika za
muzej.


Nakon duže diskusije stavlja se u dužnost predsjedniku, da izvidi pitanje eventualne
predaje muzeja Šumarskom odjelu Banske vlasti. Ukoliko to nebi uspjelo, tada
će se sakupiti mišljenja ostalih kolega i razmotriti, što bi se moglo učiniti, da se
muzej postavi na nove temelje. O odluci društva obaviestiti će predsjednik sadanju
upravu muzeja.


IX. Organiziranje predavanja u Šumarskom domu.
U Smislu ranijih zaključaka odlučeno je, da se pristupi organiziranju stračuih
predavanja u Šumarskom domu. Predavanja će se održavati navečer a za raspravu
će se izabirati i takovi predmeti, koji nisu strogo šumarske naravi kao na pr. koma


53
ŠUMARSKI LIST 2/1941 str. 32     <-- 32 -->        PDF

sacija i slično. Toni prilikom raspravljati će se i o staleškim interesima te se donositi
zaključci i predstavke za više vlasti.


X. Organizacija šumarske službe.
Predsjednik Ing. Abraffiovi ć obrazlaže prilike šumarstva nakon formiranja
banovine Hrvatske. Valja razmisliti o organizaciji šumarske službe. Naročito treba
donijeti odluku o tome, da li da se prihvati sistem bifurkacije ili unifikacije. Ukazuje
se također i pitanje naziva šumarskih ureda i šumarskih činovnika pa bi od strane
Hrvatskog šumarskog društva trebala poteći inicijativa za uređenje stručnih i staleških
pitanja u banovini.


Stvoren .. zaključak, da se potakne pitanje organizacije šumarske službe u
baujviui Hrvatskoj i da Hrvatsko šumarsko društvo uzme inicijativu u tome predmetu.
U t´i svrhu izabire se uži odbor, koji sačinjavaju gg. Ab r amo vi ć, Rosa
u d i ć, P r F i ć i K a j f e ž. Odbor će razraditi ovo pitanje i zamoliti za mnijenje
i proiesoia M a r i n o v i ć a, koji je ova pitanja organizacije šumarske struke
detaljno prcučavao.


Tajnik predlaže, da se ova pitanja napose pretresu na predavanjima u Šumarsko
,i Domu, št" se usvaja.


XI. Novčana pripomoć Klubu šumara dalmatinske Hrvatske
Na molbu Kluba odobrava se jednokratna novčana pripomoć u iznosu od 5000
dinara, koja će Klubu poslužiti kao osnova za najpotrebnije nabavke oko osnutka
K´lubl- Pošto je Klub primio predujam od 30O0 din., to će mu se iz društvenih sredstava
poslat; još 2000 dinara. . .


XII. Nagrada Ing. Djaiću za nadzor kod popravka doma.
Sav tehnički nadzor kod popravka zgrade Šumarskog doma te poslove oko
izvršenja ugovora po poduzetniku vršio je tajnik fakulteta Ing. D i a i ć. Za trud
oko ovog posla zaključeno je, da mu se isplati svota od 2000 dinara iz kredita za
popiavak zgrade Šumarskog Doma.


XIII. Dijeljenje potpora
Društvo je ove godine primilo velik broj molbi za potpore. No pošto društva
još nije predana imovina Kereškenjijeve zaklade, društvo nije moglo iz te zakh.
de davati uobičajene potpore, nego je votiralo iz redovitih sredstava svotu od
din. 1800, da se podijeli najpotrebnijima. Nakon dulje diskusije zaključeno je, da se
potpora podijeli samo udovama i siročadi te su nadijeljeni sa po 600 dinara slijedeći
molitelji: Dragica Broš.ig, udova šum. nadzornika, Beograd: Ana Kubo vi ć,
udova šum. nadzorniku u Zagrebu; Judita M a k s i ć. udova šum. nadzornika. Zgb.


XIV. Kretanje u članstvu
Na sjednici su u članstvo primljena slijedeća gg:


Redoviti članovi: Ing. Batin i 6 Mijat, šum. pristav Ljubuški; Ing. Bert i ć
Stjepan, šum. pristav. Morović; lug. Deniso v Gabriel, viši šum. pristav, Dežnikgrad;
Ing. Drndelić Milan, šum. vježbenik, Dra.gauec; Ing. F r a ne i š ko v i ć
Hrvoje, šum. vježbenik, Split; Ing. ü r o z d a n i ć Milan, sreski šumar, Ogulin; Ing.
Oorupi ć Pero šum. pristav, Jasenovac; Ing. Kati ć Josip, viši šum. pristav, Otok;
Ing. Krpa n Juraj, upravitelj šum. uprave, Udbina; Ing. K o s t e 1 i ć Oskar, šum.
nadzornik, Mostar; Ing. Kev o Ratko, šum. inžinjer, Split; Ing. Lonča r Vladimir,
sreski šumar, Pakrac; Ing. Marge tić Đuro, šum. pristav, Kosinj; Ing. JVHJa.s
Branko, sreski šumar, Fužine; Ing. Pavli ć Ante, šum. savjetnik u. p., Zagreb;


54
ŠUMARSKI LIST 2/1941 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Ing. Perš e Franjo, šum. vježbenik. Vojni Križ; Ing. P o t o e i ć Zvonimir, šum.
vježbenik, Busovača; Ing. Radi š cvrić /Milan, šum. madzornik, Vinkovci; : Ing,
Spo l ja r Pero, šum. viši pristav, Županja; Ing. Šep a Bogdan, upravitelj šum.
uprave, Morović; Ing. Šerbeti ć Adolf, ravnatelj banovinskih šuma, Mostar; Ing.
Šrimić Rudolf, šum. inžinjer. Split; Ing. Šverk o Ivo, šum. nadzornik, Sušak; Ing.
Šebeti ć Marko, viši šum- savjetnik u p., Zagreb; Maruši ć Mijo, šum. savjetnik
u p., Zagreb.


Utemeljači: Ing. Vladimir Bosiljević , šum. viši pristav, Zagreb.


Izvanredni članovi: Ing. D j u r i ć Štipan, šum. savjetnik, Subotica; Ing. Pri ji
ć Eugen, bujičar tehničar, Split; Drašči ć Ivan, podšumar. Split; Ing. Fuka r
e k Pavle, čin. pripravnik, Sarajevo; T v r t k o v i ć Stjepan, podšurnar, Travnik;
Slun j sk i Ferdinand, šum. savjetnik, Knin; S p i e 1 f o g e 1 Viktor, šum. savjetnik.
Našice; Dr. Marinovi ć Milan, sveučilišni prof. Beograd.


Podmladak: Ci vi dini Rudolf, apsolvent šumarstva, Zagreb; Ferić Antun,
stud, forest., Zagreb; Mati ć Branko, stud, forest, Zagreb; Oguli n ec Stjepan,
stud, forest., Zagreb; Peite l Nikola, stud, forest., Zagreb; Pavš a Ivan stud,
forest, Zagreb; S t o j a d i n o v i ć Đordc, diplom. inžinjer, Zagreb; Zlatarić Boris,
stud, forest., Karlovac.


Prigodom primanja članova raspravljen je i dopis Dr. Miilana Mar i no vica,
kojim obrazlaže, da bi se sve ranije članove Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva
trebalo i danas primiti kao redovite članove. Upravni se odbor slaže sa mišljenjem
Dr. Maninovića u cijelosti, te će na slijedećoj društvenoj skupštini staviti prijedlog,
da ih se primi kao redovite članove.


Ujedno je razmotrena i predstavka iz Splita, kojom podšumari iz dalmatinske
Hrvatske traže prijem medu redovite članove H. Š. D.


Upravni odbor ovu predstavku po pravilima H. Š. D. ne može prihvatiti, nego
će se stvar raspraviti na slijedećoj godišnjoj glavnoj skupštini. Za sada su primljeni
medu izvanredne članove.


XV. Eventualija
1. Pošto je društveni tajnik Ing. Bosiljevi ć premješten iz Zagreba, to je
razmotreno pitanje daljnjeg vođenja tajničkih poslova. Predsjednik ističe dosadašnji
uspješan rad tajnika a naročito rad oko osnutka Hrvatskog šumarskog društva. Zaključeno
je, da do mjeseca ožujka 1941. vodi sve poslove dosadašnji tajnik, a od
ožujka će se za obavljanje tajničkih poslova uzeti poslovni tajnik. Kao kandidat za
poslovnog tajnika predložen je gosp. Ing. Oskar P i š k o r i ć. Zamolit će se Šumarski
Odjel, da ga premjesti u Zagreb, kako bi mogao obavljati i tajničke poslove.
2. Uslijed nastale skupoće zaključeno je u smislu Banske naredbe, da se društvenoj
namještenici gdjici Ljubici Jozi ć povisi plaća od 1500 dinara na 2000 dinara
mjesečno.
3. Prijedlog Dra N e i d h a r d t a, da se naruči 5(1 do 100 kom. knjige »Geodezija
« od ing. Stjepana . or vata, raspravit će se na idućoj sjednici, kada knjiga
izađe iz štampe.
4. Predstavka Ing. Be Ft ram a, da se u naredbi o maksimiranju cijena drvu
uvede jedinična mjera prostorni metar umjesto kilograma saopćiti će se predstavnicima
šumarskog odjela.
5 Gosp. Prpi ć predlaže, da se urede odnosi sa podvornikom te da se s
njime sklopi ugovor na taj način, da B*U se dade mjesečna plaća, a da on društvu
rlaća stanarinu u visini te plaće. Prima se.


;.(). Ing. M a tk o vi c pozdravlja društvo kao tajnik Kluba šumara dalmatinska
Hrvatske iz Splita. Izvještava, da je društvo izradilo predstavku radi deputatnog
drva osoblju Ispostave banske Vlasti a kako nisu dobili odgovora moli Upravu, da


55