DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Ovo djelo je po zamisli i načinu obrade jedinstveno u svjetskoj literaturi
. Ono je od fundamentalne koristi za sve one, koji se bave uzgojem stranog
drveća. U njem je opisano sve važnije strano drveće za područje
Njemačke i to po varijeteta ma i rasprostranjenosti, a tu su ujedno
navedene i najvažnije zasade iz područja uzgajanja, obrane
i iskorišćavareja dotične vrste. Istaknuta je konačno i sposobnost
odnosnog stranog drveta za u z g a j a n j e u evropskim prilikama.


Ovim djelom moći će se korisno poslužiti i naši šumari, odnosno uzgajači stranog
drveća. Podaci prikupljeni u ovome djelu znatno će nam olakšat i su d o uzgoju
pojedine strane vrste, a odatle ćemo lako steći i pobude za opsežniji rad u
ovom pravcu. Naravno da ćemo kod toga trebati imati na umu naše posebn e pri like
i gledorn na k 1 i .. u i gledom na naše šume i šumarstv o.


Dr. Milan Anić


OGLASI


SRESKO NAČELSTVO U PAKRACU
Broj: 18070—1940
Predmet: Omanovac z. z. dražba hrastova.


OGLAS DRAŽBE


Na osnovu rješenja Banske vlasti Banovine Hrvatske u Zagrebu broj: 26 787-V1940
od 22. studena 19401. kojim je odobren drvosječni prijedlog z. z. Omanovac za god.
1940/41. održat će se dne 30. prosinca 1940. u 10 sati prije podne u uredskim prostorijama
Sreskog načelstva u Pakracu pismena dražba na 1590 hrastovih stabala stojećih
u šumi z. z. Omanovac sa procijenjenom drvnom masom od 3.029 m3 sveukupnog
drveta.


Isklična cijena iznosi 591.990.— din. (petstotina devedeset jedna hiljada devetstotina
devedeset din.). Udaljenost od željezničke stanice Sirač iznosi 7,5 km. po banovinskoj
cesti i oko 0.5—1.5 km. po šumskom putu.


Jamčevina iznosi 10% od isklične cijene bilo u gotovom novcu bilo u vrijednosnim
papirima sa pupilarnom sigurnošću ali po burzovnoj vrijednosti istih papira.


Ponude propisno zapečaćene i biljegovane sa 690 din. banovinske takse imadu
se predati kod Sreskog načelstva u Pakracu, najkasnije do 9 sati i 50 minuta na dan
dražbe sa oznakom na omotu »Ponuda na 1590 hrastovih stabala u šumi z. z. Omanovac
«.


U ponudi ima biti naznačeno:


1. Ime, prezime i boravište kupca.
2. Visina ponuđene sume pisana slovima.
3. Izjava molioca, da su mu dražbeni uvjeti poznati.
4. Eventualni popis vrijednosnih papira, sa oznakom serije, brojeva, ako se u
ime jamčevine polažu vrijednosni papiri.
Brzojavne, nedovoljno biljegovane, naknadne, usmene te u opće manjkave ponude
ili ponude sa nedovoljnom jamčevinom, neće se uzimati u obzir.


Rok sječe i izvoza je konac ožujka 1942. god.


Banska vlast Banovine Hrvatske može odbiti sve, pa i najpovoljniju ponudu bez


navoda
razloga za to
Detaljni dražbeni uvjeti stoje svakom interesentu na uvid za vrijeme uredovnih
sati u uredskim prostorijama sreskog šumara u Pakracu.
U Pakracu, 26. XI. 1940. Sreski načelnik:
Potpis.


618