DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Ing. Ladisla v Kohut , za šum. višeg pristava 6. grupe kod Nadzorništva za
pošumljavanje krša u Senju;
Ing. Đur o T o n k o v ić, za sreskog šumara 6. grupe kod Sreskog načelstva a
Sisku;
Ing. Vladimi r Lončar , za sreskog šumara 6. grupe kod sreskog načelstva
u Pakracu;
Ing. Gabrie l D e n i s o v, za šum. višeg pristava 6. grupe kod ogulinske imovne
općine u Drežnik Gradu;
Ing. Stjepan D r o p u č i ć, za sreskog šumara 7. grupe kod Sreskog načelstva
u Našicama;
Ing. 0 s k a r P i š k o r ić, za sreskog šumara 7. grupe kod Sreskog načelstva u
Vrbovskom;
Vukaši n Perović , za geometra 8. grupe kod Ravnateljstva banovinskih
šuma u Mostaru;
Draguti n P e č e n o v s k i, za oficijala 8. grupe kod Ravnateljstva šume brodske
imovne općine u Vinkovcima.


Postavlieni su:


Ing. St e va n Košut i ć, za šumarskog pristava 8. grupe kod Ravnateljstva
šumske slunjske imovne općine u Karlovcu;
Ing. Eduar d Mane , za šum. pristava 8. grupe kod Ravnateljstva banov, šuma
na Sušaku;
Ing. Vladimir Korica, za šum. pristava 8. grupe kod manipulacije u Meduriću;
Nad a T o 1 i ć, za manipulativnog vježbenika kod Ravnateljstva banov, šuma
u Zagrebu;
Ing. Jo n a n Heim , za šum. pristava 8. grupe kod šumske uprave gradiške
imovne općine u Oriovcu;
Ing. Gustav S t i g 1 m a j e r, za šum. pristava 8. grupe kod križevačke šumske
uprave imovne općine u Garešnici;
Ing. B o g o 1 j u b V e s e 1 i n o v i ć, za šum. pristava 8.´ grupe kod šumske uprave


I. banske
imovne općine u Vrginmostu;
Iv o G o 1 u b o v i ć, za tehnič. vježbenika kod Ravnateljstva banov, šuma u
Mostaru;
Ing. Jura j Lipovščak , za šumarskog vježbenika kod Ravnateljstva šuma II.
banske imovne općine u Petrinji;
Ing. Žark o Hajdin , za šum. vježbenika kod šumske uprave gradiške imovne
općine u Okučanima;
Ing. Bernar d H r u š k a, za sreskog šumara 8 grupe kod sreskog načelstva
Slavonska Požega, sa sjedištem u Kutjevu;
Ing. Peta r Milutinovic , za šum. vježbenika kod ravnateljstva banovinskih
šuma u Vinkovcima;
Nikol a T o m 1 j e n o v i ć, za manipulativnog vježbenika kod odjela za šumarstvo
Ban. Vlasti banovine Hrvatske u Zagrebu;
Zdenk a B e 1 a č i ć, za manipulativnog vježbenika kod odjela za šumarstvo
Banske Vlasti Banovine Hrvatske u Zagrebu;
Ing. Nikola Stivičević, za šumarskog nadzornika 4. grupe 2. stepena kod
Ravnateljstva banovinskih šuma u Vinkovcima;
Ing. J o s i p R a d o š e v i ć, za šum. višeg pristava 6. grupe kod Odjela za šumarstvo
Banske Vlasti u Zagrebu.


609