DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 30     <-- 30 -->        PDF

vrši razlučeno prema debljinskim razredima, a sve u cilju, da se nadopuni
iskaz dobnih razreda. To treba provađati ne samo u raznodobnim (prebirnim)
već i u jednodobnim šumama.


ad c) U uskoj vezi s raščlanjenjem drvne zalihe na debljinske razrede
stoji ii razdioba na kvalitetne razrede. Qromade pojedinih
debljinskih razreda treba analizirati, raščlaniti po klasama kvaliteta, kako
bi se potrajnost sačuvala i obzirom na ovaj faktor. Ovakove se analize
već sprovode u Braunschweigu i u Pruskoj, dok se u drugim njemačkim
provincijama ovaj postupak nalazi još u razvoju.


ad d) Braunschweig je na pobudu prof. Abetza išao još i korak
dalje. Tamo se još i za svaki debljinski razred određuje posebno prosječna
vrijednos t kubnog metra, pa se tada na temelju debljinskih
odnosno kvalitetnih razreda obračunava vrijednost čitave drvne zalihe.
Ova vrijednost ima značaj veličine, koja uvelike olakšava upoređivanje.
Na taj se način može kontrolirati, da li je vrijednost zalihe od jedne do
druge izmjere porasla ili pala, t. j. da li je potrajnost stvarno osigurana
ili nije. Ovako se mora svuda postupati, hoćemo li! dobiti jasan uvid u rezultat
gospodarenja. Nema sumnje, da ne mora uvijek i svuda postojati
težnja, da se sadanja vrijednost drvne zalihe trajno održi. Često se ne
može izbjeći smanjenju kapitala. Nu kad već ovakav slučaj nastupi, onda
moramo znati, u kolikoj smo mjeri taj kapital smanjili. A to se može postići!
samo na ovaj opisani način. Samo se tako može točno povući granica
između rente i kapitala i tako dobiti sigurnu podlogu za račun
uspjeha gospodarenja. Dosad zavedeno računovodstvo u šumskom gospodarstvu
vodi evidenciju samo o primicima i izdacima. Nažalost ovaj
postupak nije prikladan za računanje uspjeha gospodarenja, jer ne vodi
računa o promjenama vrijednosti kapitala drvne mase u toku vremena.


Ost wald i Krieger pokazali su još jedan postupak, koji omogućava
ispravno računanje uspjeha gospodarenja. Oni naime određuju
ekonomski kapacitet šume pomoću prihodnih vrijednosti te razlučuju
kapital od rente na početku i kraju uređajnog doba pomoću diferencije


t. zv. mjerni h brojev a (Messziffern). Specijalno po Kriegerovoj
metodi radi danas velika većina njemačkih privatnih šumskih posjeda.
2) Sastav i visina drvne zalihe


Jedna je od najvažnijih zadaća, koju uređivanje šuma postavlja na
taksatora, riješenje pitanja, kako treba da u konkretnom slučaju bude
sastavljena drvna zaliha obzirom na


a) smjesu vrsta drveća,


b) visinu drvne zalihe,


c) strukturu drvne zalihe.


Rješenje ovog zadatka povlači za sobom odmah novo pitanje: koje
su mjere potrebne, da se određena svrha stvarno i postigne. Važnost ovog
zadatka zaslužuje, da ga pobliže promotrimo. O njegovom povoljnom
riješenju ovisi1 u najvećoj mjeri produktivitet šumskog gospodarstva.


a) Izbor vrste drveća.


Iz kulturnih je i ekonomsko-političkih razloga potrebno, da njemačka
šuma bude bogata razni m vrstama drveća. Kao ekonomski razlog
kod izbora vrste mjerodavno je načelo: PODMIRIVANJE NACIONALNIH
POTREBA. Nu tu se naravno odmah pojavljuju opreke bliže i dalje
budućnosti. Velika potreba na četinjavom drvu, koje se u znatnim koli


601